Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XV  »   Dział 74 - MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 72 -
ŻELIWO I STAL
CN - DZIAŁ 73 -
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
CN - DZIAŁ 74 -
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
CN - DZIAŁ 75 -
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
CN - DZIAŁ 76 -
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
CN - DZIAŁ 77 -
(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu))
CN - DZIAŁ 78 -
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CN - DZIAŁ 79 -
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CN - DZIAŁ 80 -
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
CN - DZIAŁ 81 -
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 82 -
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
CN - DZIAŁ 83 -
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 74

MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 74.

Uwaga

1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Miedź rafinowana:

  metal o zawartości przynajmniej 99,85 % masy miedzi; lub

  metal o zawartości przynajmniej 97,5 % masy miedzi, pod warunkiem że zawartość masy każdego innego pierwiastka nie przekracza ilości granicznych, określonych w następującej tabeli:


Inne pierwiastki

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

   Ag

Srebro

0,25

   As

Arsen

0,5

   Cd

Kadm

1,3

   Cr

Chrom

1,4

   Mg

Magnez

0,8

   Pb

Ołów

1,5

   S

Siarka

0,7

   Sn

Cyna

0,8

   Te

Tellur

0,8

   Zn

Cynk

1

   Zr

Cyrkon

0,3

   Każdy inny pierwiastek (82)

0,3

  b) Stopy miedzi:

  Substancje metalowe, inne niż miedź nierafinowana, w których miedź przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że:

   1) zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków jest większa niż wartość graniczna podana w powyższej tabeli; lub

   2) całkowita zawartość masy każdego innego pierwiastka przekracza 2,5 %.

  c) Stopy przejściowe:

  Stopy zawierające łącznie z innymi pierwiastkami więcej niż 10 % masy miedzi, nieciągliwe i stosowane powszechnie jako surowiec w produkcji innych stopów lub jako odtleniacze, czynniki odsiarczające, lub znajdujące podobne zastosowanie w hutnictwie metali nieżelaznych. Jednakże fosforek miedzi (miedź fosforowa), zawierający więcej niż 15 % masy fosforu, klasyfikowany jest do pozycji 2853.

  d) Sztaby i pręty:

  Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, mającym kształt koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub regularnych wielokątów wypukłych (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, dwa pozostałe są proste, są jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając "zmodyfikowany prostokąt") mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu poddane obróbce (innej niż zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  Jednakże wlewki na druty i kęsy z końcami zwężonymi lub w inny sposób wstępnie obrobionymi dla zapewnienia wejścia do maszyny przetwarzającej je, na przykład na wytłoczkę (walcówkę) lub rury, są klasyfikowane jako miedź nieobrobiona objęta pozycją 7403.

  e) Kształtowniki:

  Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom prętów, sztab, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur i przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały obrobione po wyprodukowaniu (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  f) Drut:

  Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, które posiadają jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wypukłych wielokątów (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub w kształcie wielokąta, mogą posiadać zaokrąglone krawędzie na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając "zmodyfikowany prostokąt") mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

  g) Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

  Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7403), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

   — o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

   — o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów i wyrobów objętych innymi pozycjami.

  Pozycje 7409 i 7410 obejmują, między innymi: blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, szachownicę, z wzorem kropkowanym, kulistym lub zębatym), a także wyroby perforowane, karbowane, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły po obróbce charakteru wyrobów lub artykułów objętych innymi pozycjami.

  h) Rury i przewody rurowe:

  Wyroby drążone, w zwojach lub nie, które posiadają jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną obudowaną pustą przestrzeń na całej swej długości, w kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub regularnego wielokąta wypukłego, które posiadają ściany jednolitej grubości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub regularnego wielokąta, które mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny koncentryczny posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyższych przekrojach poprzecznych mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwaga do podpozycji

1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Stopy miedzi o podstawie cynkowej (mosiądze):

  Stopy miedzi i cynku z innymi pierwiastkami lub bez nich. Jeśli zawierają inne pierwiastki, wówczas:

   — cynk przeważa masą nad każdym z takich innych pierwiastków,

   — dowolna zawartość masy niklu jest mniejsza niż 5 % (zob. stopy miedziowo-niklowo-cynkowe – alpaki),

   — dowolna zawartość masy cyny jest mniejsza niż 3 % (zob. stopy miedziowo-cynowe – brązy).

  b) Stopy miedzi o podstawie cynowej (brązy):

  Stopy miedzi i cyny z innymi pierwiastkami lub bez nich. Jeśli zawierają inne pierwiastki, cyna przeważa masą nad każdym z pozostałych pierwiastków; w przypadku jednak, kiedy zawartość cyny wynosi 3 % masy lub więcej, wówczas zawartość cynku może przekraczać zawartość cyny w masie, ale musi wynosić mniej niż 10 % masy.

  c) Stopy miedzi o podstawie niklowo-cynkowej (alpaki):

  Stopy miedzi, niklu i cynku z innymi pierwiastkami lub bez nich. Zawartość niklu wynosi 5 % masy lub więcej (zob. stopy miedzi z cynkiem – mosiądze).

  d) Stopy miedzi o podstawie niklowej:

  Stopy miedzi i niklu z innymi pierwiastkami lub bez nich, ale w każdym przypadku zawierające nie więcej niż 1 % masy cynku. Jeśli zawierają inne pierwiastki, nikiel przeważa masą nad każdym z pozostałych pierwiastków.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
7401 00 00 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)bez cła
7402 00 00 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznejbez cła
7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie
– Miedź rafinowana
7403 11 00– – Katody i sekcje katodbez cła
7403 12 00– – Wlewki na drutybez cła
7403 13 00– – Kęsybez cła
7403 19 00– – Pozostałebez cła
– Stopy miedzi
7403 21 00– – Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz)bez cła
7403 22 00– – Stopy miedzi z cyną (brąz)bez cła
7403 29 00– – Pozostałe stopy miedzi (inne niż stopy wstępne objęte pozycją 7405)bez cła
7404 00 Odpady i złom miedzi
7404 00 10– Miedzi rafinowanejbez cła
– Stopów miedzi
7404 00 91– – Stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)bez cła
7404 00 99– – Pozostałebez cła
7405 00 00 Stopy wstępne miedzibez cła
7406 Proszki i płatki miedzi
7406 10 00– Proszki o strukturze innej niż płytkowabez cła
7406 20 00– Proszki o strukturze płytkowej; płatkibez cła
7407 Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi
7407 10 00– Z miedzi rafinowanej4,8
– Ze stopów miedzi
7407 21– – Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)
7407 21 10– – – Sztaby i pręty4,8
7407 21 90– – – Kształtowniki4,8
7407 29 00– – Pozostałe4,8
7408 Drut miedziany
– Z miedzi rafinowanej
7408 11 00– – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 6 mm4,8
7408 19– – Pozostały
7408 19 10– – – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 0,5 mm4,8
7408 19 90– – – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 0,5 mm4,8
– Ze stopów miedzi
7408 21 00– – Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)4,8
7408 22 00– – Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)4,8
7408 29 00– – Pozostałe4,8
7409 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi
– Z miedzi rafinowanej
7409 11 00– – W zwojach4,8
7409 19 00– – Pozostałe4,8
– Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)
7409 21 00– – W zwojach4,8
7409 29 00– – Pozostałe4,8
– Ze stopów miedzi z cyną (brąz)
7409 31 00– – W zwojach4,8
7409 39 00– – Pozostałe4,8
7409 40 00– Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)4,8
7409 90 00– Z pozostałych stopów miedzi4,8
7410 Folia miedziana (nawet zadrukowana, na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm
– Bez podłoża
7410 11 00– – Z miedzi rafinowanej5,2
7410 12 00– – Ze stopów miedzi5,2
– Na podłożu
7410 21 00– – Z miedzi rafinowanej5,2
7410 22 00– – Ze stopów miedzi5,2
7411 Rury i przewody rurowe, z miedzi
7411 10– Z miedzi rafinowanej
7411 10 10– – Proste4,8
7411 10 90– – Pozostałe4,8
– Ze stopów miedzi
7411 21– – Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)
7411 21 10– – – Proste4,8
7411 21 90– – – Pozostałe4,8
7411 22 00– – Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)4,8
7411 29 00– – Pozostałe4,8
7412 Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)
7412 10 00– Z miedzi rafinowanej5,2
7412 20 00– Ze stopów miedzi5,2
7413 00 00 Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie5,2
7414
7415 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi
7415 10 00– Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i artykuły podobne4
– Pozostałe artykuły, niegwintowane
7415 21 00– – Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi)3
7415 29 00– – Pozostałe3
– Pozostałe artykuły gwintowane
7415 33 00– – Wkręty; śruby i nakrętki3
7415 39 00– – Pozostałe3
7416
7417
7418 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi
7418 10– Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne
7418 10 10– – Urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części4
7418 10 90– – Pozostałe3
7418 20 00– Wyroby sanitarne i ich części3
7419 Pozostałe artykuły z miedzi
7419 10 00– Łańcuchy i ich części3
– Pozostałe
7419 91 00– – Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione3
7419 99– – Pozostałe
7419 99 10– – – Tkanina (włącznie z taśmą bez końca), kraty i siatka, z drutu, którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 6 mm; siatka metalowa rozciągana4,3
7419 99 30– – – Sprężyny4
7419 99 90– – – Pozostałe3
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.