Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XV  »   Dział 76 - ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 72 -
ŻELIWO I STAL
CN - DZIAŁ 73 -
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
CN - DZIAŁ 74 -
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
CN - DZIAŁ 75 -
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
CN - DZIAŁ 76 -
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
CN - DZIAŁ 77 -
(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu))
CN - DZIAŁ 78 -
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CN - DZIAŁ 79 -
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CN - DZIAŁ 80 -
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
CN - DZIAŁ 81 -
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 82 -
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
CN - DZIAŁ 83 -
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 76

ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 76.

Uwagi

1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Sztaby i pręty:

  Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając "zmodyfikowany prostokąt") mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas tej obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  b) Kształtowniki:

  Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  c) Drut:

  Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając "zmodyfikowany prostokąt") mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

  d) Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

  Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7601), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

   — o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubość nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

   — o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  Pozycje 7606 i 7607 obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  e) Rury i przewody rurowe:

  Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, i o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe, o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powlekane, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwagi do podpozycji

1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Aluminium niestopowe:

  Metal zawierający przynajmniej 99 % masy aluminium, pod warunkiem że zawartość masy dowolnego innego pierwiastka nie przekracza wartości granicznej podanej w poniższej tabeli:

  Inne pierwiastki

  Pierwiastek

  Wartość graniczna % masy

     Fe + Si (żelazo plus krzem)

  1

     Każdy inny pierwiastek (83)

  0,1 (84)

  b) Stopy aluminium:

  Substancje metalowe, w których aluminium przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że:

  1) zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków lub zawartość żelaza plus krzemu jest większa od wartości granicznych wyszczególnionych w powyższej tabeli; lub

  2) całkowita zawartość masy takich innych pierwiastków przekracza 1 %.

2. Niezależnie od postanowień uwagi 1 c) do niniejszego działu, w podpozycji 7616 91 określenie "drut" odnosi się tylko do wyrobów, nawet w zwojach, o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm.

Uwaga dodatkowa

1. W podpozycji 7601 20 20, następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  — "kęsiska płaskie": nieobrobione plastycznie wyroby, które na całej swojej dlugości mają jednolity i pełny przekrój poprzeczny o kształcie prostokąta lub innego wielokąta, o szerokości przekraczającej 800 mm, grubości przekraczającej 280 mm oraz długości zawsze większej od szerokości i grubości. Wyroby te są przeznaczone do walcowania;

  — "kęsy": nieobrobione plastycznie wyroby, które na całej swojej długości mają jednolity i pełny przekrój poprzeczny o kształcie koła (włączając "koła spłaszczone"), o średnicy przekraczającej 125 mm. Wyroby te są przeznaczone do wyciskania.

2. Do celów podpozycji 7606 12 11 i 7606 12 19, następującym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenia:

  — "materiał do korpusów puszek do napojów": Arkusze lub taśmy, w zwojach, walcowane, zawierające mangan jako przeważający element stopu i posiadające minimalną wytrzymałość na rozciąganie równą 262 MPa. Arkusze lub taśmy, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 2.000 mm, o grubości przekraczającej 0,2 mm, ale nieprzekraczającej 0,4 mm, i o długości zawsze większej od szerokości i grubości. Materiał do korpusów puszek do napojów jest wstępnie nawilżony i posiada błyszczącą powierzchnię;

  — "materiał do zamknięć puszek do napojów i do zawleczek puszek do napojów": Arkusze lub taśmy w zwojach, zawierające magnez jako przeważający element stopu oraz posiadające minimalną wytrzymałość na rozciąganie 345 MPa. Arkusze lub taśmy, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, o szerokości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 2.000 mm, o grubości przekraczającej 0,2 mm, ale nieprzekraczającej 0,35 mm, i o długości zawsze większej od szerokości i grubości. Materiał do zamknięć puszek do napojów jest lakierowany po obu stronach. Materiał do zawleczek puszek do napojów jest odtłuszczony i naoliwiony.

Powyższe produkty używane są do produkcji sztywnych puszek do napojów, w tym zamknięć (pokrywek) i zawleczek.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
7601 Aluminium nieobrobione plastycznie
7601 10 00– Aluminium niestopowe(76)
7601 20– Stopy aluminium
7601 20 20– – Kęsiska płaskie i kęsy6
7601 20 80– – Pozostałe6
7602 00 Odpady i złom aluminium
– Odpady
7602 00 11– – Wióry, skrawki, ścinki, opiłki, po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powleczonej lub spajanej, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mmbez cła
7602 00 19– – Pozostałe (włączając braki produkcyjne)bez cła
7602 00 90– Złombez cła
7603 Proszki i płatki aluminium
7603 10 00– Proszki o strukturze innej niż płytkowa5
7603 20 00– Proszki o strukturze płytkowej; płatki5
7604 Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium
7604 10– Z aluminium niestopowego
7604 10 10– – Sztaby i pręty7,5
7604 10 90– – Kształtowniki7,5
– Ze stopów aluminium
7604 21 00– – Kształtowniki drążone7,5
7604 29– – Pozostałe
7604 29 10– – – Sztaby i pręty7,5
7604 29 90– – – Kształtowniki7,5
7605 Drut aluminiowy
– Z aluminium niestopowego
7605 11 00– – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm7,5
7605 19 00– – Pozostały.7,5
– Ze stopów aluminium
7605 21 00– – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm7,5
7605 29 00– – Pozostały7,5
7606 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium
– Prostokątne (włączając kwadratowe)
7606 11– – Z aluminium niestopowego
7606 11 10– – – Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi7,5
– – – Pozostałe, o grubości
7606 11 91– – – – Mniejszej niż 3 mm7,5
7606 11 93– – – – Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm7,5
7606 11 99– – – – Nie mniejszej niż 6 mm7,5
7606 12– – Ze stopów aluminium
– – – Materiał do korpusów puszek do napojów, do zamknięć puszek do napojów i do zawleczek puszek do napojów
7606 12 11– – – – Materiał do korpusów puszek do napojów7,5
7606 12 19– – – – Materiał do zamknięć puszek do napojów i do zawleczek puszek do napojów7,5
– – – Pozostałe
7606 12 20– – – – Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi7,5
– – – – Pozostałe, o grubości
7606 12 92– – – – – Mniejszej niż 3 mm7,5
7606 12 93– – – – – Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm7,5
7606 12 99– – – – – Nie mniejszej niż 6 mm7,5
– Pozostałe
7606 91 00– – Z aluminium niestopowego7,5
7606 92 00– – Ze stopów aluminium7,5
7607 Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm
– Bez podłoża
7607 11– – Walcowana, ale nieobrobiona więcej
– – – O grubości mniejszej niż 0,021 mm
7607 11 11– – – – W rolkach o masie nieprzekraczającej 10 kg7,5
7607 11 19– – – – Pozostała7,5
7607 11 90– – – O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm7,5
7607 19– – Pozostała
7607 19 10– – – O grubości mniejszej niż 0,021 mm7,5
7607 19 90– – – O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm7,5
7607 20– Na podłożu
7607 20 10– – O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) mniejszej niż 0,021 mm10
7607 20 90– – O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm7,5
7608 Rury i przewody rurowe, z aluminium
7608 10 00– Z aluminium niestopowego7,5
7608 20– Ze stopów aluminium
7608 20 20– – Spawane lub zgrzewane7,5
– – Pozostałe
7608 20 81– – – Nieobrobione więcej niż wyciskane7,5
7608 20 89– – – Pozostałe7,5
7609 00 00 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium5,9
7610 Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach
7610 10 00– Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe6p/st (72)
7610 90– Pozostałe
7610 90 10– – Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe7
7610 90 90– – Pozostałe6
7611 00 00 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne6
7612 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
7612 10 00– Pojemniki rurowe składane6
7612 90– Pozostałe
7612 90 20– – Pojemniki, w rodzaju stosowanych do aerozoli6p/st
7612 90 30– – Wytwarzane z folii o grubości nieprzekraczającej 0,2 mm6
7612 90 80– – Pozostałe6
7613 00 00 Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz6
7614 Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie
7614 10 00– Z rdzeniem stalowym6
7614 90 00– Pozostałe6
7615 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z aluminium; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium
7615 10– Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne
7615 10 10– – Odlewane6
7615 10 30– – Wytwarzane z folii o grubości nieprzekraczającej 0,2 mm6
7615 10 80– – Pozostałe6
7615 20 00– Wyroby sanitarne i ich części6
7616 Pozostałe artykuły z aluminium
7616 10 00– Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły6
– Pozostałe
7616 91 00– – Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego6
7616 99– – Pozostałe
7616 99 10– – – Odlewane6
7616 99 90– – – Pozostałe6
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.