Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja I  »   Dział 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 01 -
ZWIERZĘTA ŻYWE
CN - DZIAŁ 02 -
MIĘSO I PODROBY JADALNE
CN - DZIAŁ 03 -
RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
CN - DZIAŁ 04 -
PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
CN - DZIAŁ 05 -
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 02

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 02.

Uwaga

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a) produktów w rodzajach opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b) jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);

c) tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

Uwagi dodatkowe

1. A. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a) "tusze bydlęce" — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, importowane z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi pozostałymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; "tusza" powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;

b) "półtusze bydlęce" — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka; "półtusza" powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością żeber niż 10;

c) "ćwierci kompensowane" — w podpozycjach 0201 20 20 i 0202 20 10 są to porcje utworzone:

— z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na trzecim żebrze, lub

— z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na ósmym żebrze.

Ćwierci przednie i tylne stanowiące "ćwierci kompensowane" muszą być przedstawiane organom celnym w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5 % masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych);

d) "ćwierci przednie nierozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema parami żeber oraz maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

e) "ćwierci przednie rozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami oraz maksymalnie z 10 żebrami (pierwsze cztery żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

f) "ćwierci tylne nierozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

g) "ćwierci tylne rozdzielone" — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

h) 1. elementy określane jako "crop" i "chuck-and-blade" w podpozycji 0202 30 50 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej, włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimalnie czterema oraz maksymalnie 10 żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka, do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra;

2. element określany jako "brisket" w podpozycji 0202 30 50 oznacza dolną część ćwierci przedniej, sięgającą od pępka do początku mostka.

B. Produkty objęte uwagami dodatkowymi 1 pkt A lit. a)-g) do niniejszego działu mogą być zgłaszane z kręgosłupem lub bez.

C. Przy określaniu liczby całych lub ciętych żeber, o których mowa w uwadze dodatkowej 1 pkt A, uwzględnia się tylko żebra połączone z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup został usunięty, uwzględnia się tylko żebra, które były połączone z kręgosłupem przed jego usunięciem.

2. A. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a) "tusze lub półtusze" — w podpozycjach 0203 11 10 i 0203 21 10 oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich;

b) "szynki" (nogi) — w podpozycjach 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy;

c) "przodki" — w podpozycjach 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 — to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą lub tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy.

Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (karkówka w stanie świeżym lub solonym), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa;

d) "łopatki" — w podpozycjach 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki;

e) "schab" — w podpozycjach 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich.

Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa;

f) "boczek" — w podpozycjach 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym;

g) "bok bekonowy" — w podpozycji 0210 19 10 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, nóżek, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony;

h) "szpencer" — w podpozycji 0210 19 10 oznacza bok bekonowy bez szynki, nawet z kośćmi;

ij) "bok trzyćwierciowy" — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez przodka, nawet z kośćmi;

k) "środek" — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, nawet z kośćmi.

Niniejsza podpozycja obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha, w naturalnej proporcji do całego środka.

B. Części kawałków zdefiniowanych w uwadze 2 pkt A lit. f) zaliczane są do tych samych podpozycji, jeżeli posiadają skórę i tłuszcz podskórny.

Jeżeli kawałki zaliczone do podpozycji 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wymienione w uwadze 2 pkt A lit. g), linie cięć powinny odpowiadać cięciom określonym odpowiednio w uwadze 2 pkt A lit. b), c) i d); w każdym przypadku te kawałki lub ich części powinny zawierać kości.

C. Podpozycje 0206 49 00 i 0210 99 49 obejmują w szczególności głowy lub połowy głów świń domowych, z mózgiem, podgardlem, językiem, oraz ich częściami, lub bez nich.

Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy w sposób następujący:

— cięciem prostym równoległym do czaszki, lub

— cięciem równoległym do czaszki aż do poziomu oczu, a następnie skierowanym skośnie do przodu głowy, w ten sposób podgardle zostaje przy półtuszy.

Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części, są traktowane jako części głowy. Jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem), w zależności od przypadku zalicza się do podpozycji 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 lub 0210 19 81.

D. W podpozycjach 0209 10 11 i 0209 10 19 określenie "tłuszcz podskórny ze świń" oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.

Podpozycje te obejmują także tłuszcz podskórny ze świń, z którego skóra została zdjęta.

E. W podpozycjach 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 oraz od 0210 19 60 do 0210 19 89 produkty, w których stosunek wody do białka w mięsie (zawartość azotu × 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, powinny być uważane jako "suszone lub wędzone". Zawartość azotu oznaczona będzie zgodnie z metodą ISO 937-1978.

3. A. W pozycji 0204 poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a) "tusze" — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, sprowadzane z głowami lub bez, z nóżkami lub bez, oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, to głowy muszą być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze są sprowadzane bez nóżek, to nóżki muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych;

b) "półtusze" — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka i spojenie kości biodrowej z łonową;

c) "krótkie ćwierci przednie" — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część tuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma parami całych lub przeciętych żeber;

d) "krótkie ćwierci przednie" — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma całymi lub przeciętymi żebrami;

e) "grzbiety i/lub środki" — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część tuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć par całych lub przeciętych żeber;

f) "grzbiety i/lub środki" — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część półtuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środka muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć całych lub przeciętych żeber;

g) "nogi" — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część tuszy, składającą się ze wszystkich kości i nóg, oraz odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym, przez spojenie kości biodrowej z łonową;

h) "nogi" — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i nogę, odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu lędźwiowym tuż pod kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.

B. Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższej uwadze 3 pkt A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.

4. Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a) "kawałki drobiu, z kośćmi" — w podpozycjach od 0207 13 20 do 0207 13 60, od 0207 14 20 do 0207 14 60, od 0207 26 20 do 0207 26 70, od 0207 27 20 do 0207 27 70, od 0207 44 21 do 0207 44 61, od 0207 45 21 do 0207 45 61, od 0207 54 21 do 0207 54 61, od 0207 55 21 do 0207 55 61 i od 0207 60 21 do 0207 60 61 oznaczają wymienione kawałki, włącznie ze wszystkimi kośćmi.

Kawałki drobiu odnoszące się do powyższego punktu lit. a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane), zaliczone będą do podpozycji 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 lub 0207 60 81;

b) "połówki" — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają połówki tusz drobiowych otrzymane przez przecięcie pionowe wzdłuż mostka i kręgosłupa;

c) "ćwierci" — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają ćwiartkę z nogą lub z piersią, otrzymaną przez poprzeczne przecięcie połówki;

d) "całe skrzydła, z końcami lub bez" — w podpozycjach 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 oraz 0207 60 31 oznaczają kawałki drobiu składające się z barków, kości skrzydeł razem z otaczającymi je mięśniami. Końce skrzydeł mogą być usunięte lub nie. Cięcia muszą być robione na stawach;

e) "piersi" — w podpozycjach 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 oraz 0207 60 51 oznaczają kawałki drobiu, składające się z mostka i żeber, podzielonych na dwie części, razem z otaczającymi je mięśniami;

f) "nogi" — w podpozycjach 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 oraz 0207 60 61 oznaczają kawałki drobiu składające się z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

g) "indycze podudzia" — w podpozycjach 0207 26 60 i 0207 27 60 oznaczają kawałki indyka, składające się z kości piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

h) "nogi indyka, inne niż podudzia" — w podpozycjach 0207 26 70 i 0207 27 70 oznaczają kawałki indyka składające się: z kości udowej włącznie z otaczającymi ją mięśniami lub z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

ij) "tusze kacze lub gęsie" — w podpozycjach 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 oraz 0207 55 71 oznaczają oskubane i wypatroszone tusze kacze lub gęsie, bez głów i łapek, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkiem, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.

5. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

a) dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b) dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

6.

a) Niepoddane obróbce cieplnej przyprawiane mięso objęte jest działem 16. "Mięso przyprawiane" jest mięsem niepoddanym obróbce cieplnej, które zostało przyprawione w całej masie lub na całej powierzchni produktu, albo za pomocą przypraw widocznych gołym okiem lub wyraźnie rozróżnialnych smakiem.

b) Produkty objęte pozycją 0210, do których przyprawa została dodana podczas procesu przygotowania, pozostają klasyfikowane w tej pozycji, pod warunkiem że przyprawa nie zmieniła ich charakteru.

7. W podpozycjach od 0210 11 do 0210 93 terminy "mięso i podroby jadalne, solone, w solance" oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminową konserwację. W podpozycji 0210 99 terminy "mięso i podroby jadalne, solone, w solance" oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
0201 10 00– Tusze i półtusze12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0201 20– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0201 20 20– – Ćwierci "kompensowane"12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0201 20 30– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0201 20 50– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0201 20 90– – Pozostałe12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0201 30 00– Bez kości12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 Mięso z bydła, zamrożone
0202 10 00– Tusze i półtusze12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 20– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0202 20 10– – Ćwierci "kompensowane"12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 20 30– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 20 50– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 20 90– – Pozostałe12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 30– Bez kości
0202 30 10– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 30 50– – Elementy określane jako "crop", "chuck-and-blade" i "brisket" (17)12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0202 30 90– – Pozostałe12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
– Świeże lub schłodzone
0203 11– – Tusze i półtusze
0203 11 10– – – Ze świń domowych53,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 11 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 12– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
– – – Ze świń domowych
0203 12 11– – – – Szynki i ich kawałki77,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 12 19– – – – Łopatki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 12 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 19– – Pozostałe
– – – Ze świń domowych
0203 19 11– – – – Przodki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 19 13– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 19 15– – – – Boczek i jego kawałki46,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
0203 19 55– – – – – Bez kości86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 19 59– – – – – Pozostałe86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 19 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Zamrożone
0203 21– – Tusze i półtusze
0203 21 10– – – Ze świń domowych53,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 21 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 22– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
– – – Ze świń domowych
0203 22 11– – – – Szynki i ich kawałki77,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 22 19– – – – Łopatki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 22 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 29– – Pozostałe
– – – Ze świń domowych
0203 29 11– – – – Przodki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 29 13– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 29 15– – – – Boczek i jego kawałki46,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
0203 29 55– – – – – Bez kości86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 29 59– – – – – Pozostałe86,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0203 29 90– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
0204 10 00– Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone
0204 21 00– – Tusze i półtusze12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 22– – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0204 22 10– – – Krótkie ćwierci przednie12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 22 30– – – Grzbiety i/lub środki12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 22 50– – – Nogi12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 22 90– – – Pozostałe12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 23 00– – Bez kości12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 30 00– Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe mięso z owiec, zamrożone
0204 41 00– – Tusze i półtusze12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 42– – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0204 42 10– – – Krótkie ćwierci przednie12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 42 30– – – Grzbiety i/lub środki12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 42 50– – – Nogi12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 42 90– – – Pozostałe12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 43– – Bez kości
0204 43 10– – – Jagnięce12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 43 90– – – Pozostałe12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50– Mięso z kóz
– – Świeże lub schłodzone
0204 50 11– – – Tusze i półtusze12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 13– – – Krótkie ćwierci przednie12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 15– – – Grzbiety i/lub środki12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 19– – – Nogi12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0204 50 31– – – – Kawałki z kośćmi12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 39– – – – Kawałki bez kości12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Zamrożone
0204 50 51– – – Tusze i półtusze12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 53– – – Krótkie ćwierci przednie12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 55– – – Grzbiety i/lub środki12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 59– – – Nogi12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0204 50 71– – – – Kawałki z kośćmi12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0204 50 79– – – – Kawałki bez kości12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0205 00 20– Świeże lub schłodzone5,15% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0205 00 80– Zamrożone5,15% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0206 10– Z bydła, świeże lub schłodzone
0206 10 10– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)bez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0206 10 95– – – Przepona gruba i przepona cienka12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 10 98– – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z bydła, zamrożone
0206 21 00– – Ozorybez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 22 00– – Wątrobybez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 29– – Pozostałe
0206 29 10– – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)bez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0206 29 91– – – – Przepona gruba i przepona cienka12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 29 99– – – – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 30 00– Ze świń, świeże lub schłodzonebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ze świń, zamrożone
0206 41 00– – Wątrobybez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 49 00– – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 80– Pozostałe, świeże lub schłodzone
0206 80 10– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)bez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0206 80 91– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 80 99– – – Z owiec i kózbez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 90– Pozostałe, zamrożone
0206 90 10– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)bez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0206 90 91– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0206 90 99– – – Z owiec i kózbez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus
0207 11– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 11 10– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako "kurczaki 83 %"26,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 11 30– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %"29,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 11 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej zgłaszane32,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 12– – Niecięte na kawałki, zamrożone
0207 12 10– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70 %"29,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 12 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub inaczej zgłaszane32,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
– – – Kawałki
0207 13 10– – – – Bez kości102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 13 20– – – – – Połówki lub ćwiartki35,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 30– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 40– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 50– – – – – Piersi i ich kawałki60,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 60– – – – – Nogi i ich kawałki46,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 70– – – – – Pozostałe100,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 13 91– – – – Wątróbki6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 13 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14– – Kawałki i podroby, zamrożone
– – – Kawałki
0207 14 10– – – – Bez kości102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 14 20– – – – – Połówki lub ćwiartki35,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 30– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 40– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 50– – – – – Piersi i ich kawałki60,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 60– – – – – Nogi i ich kawałki46,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 70– – – – – Pozostałe100,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 14 91– – – – Wątróbki6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 14 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z indyków
0207 24– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 24 10– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %"34 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 24 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej zgłaszane37,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 25– – Niecięte na kawałki, zamrożone
0207 25 10– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %"34 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 25 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej zgłaszane37,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
– – – Kawałki
0207 26 10– – – – Bez kości85,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 26 20– – – – – Połówki lub ćwiartki41 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 30– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 40– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 50– – – – – Piersi i ich kawałki67,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Nogi i ich kawałki
0207 26 60– – – – – – Podudzia i ich kawałki25,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 70– – – – – – Pozostałe46 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 80– – – – – Pozostałe83 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 26 91– – – – Wątróbki6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 26 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27– – Kawałki i podroby, zamrożone
– – – Kawałki
0207 27 10– – – – Bez kości85,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 27 20– – – – – Połówki lub ćwiartki41 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 30– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 40– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 50– – – – – Piersi i ich kawałki67,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Nogi i ich kawałki
0207 27 60– – – – – – Podudzia i ich kawałki25,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 70– – – – – – Pozostałe46 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 80– – – – – Pozostałe83 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 27 91– – – – Wątróbki6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 27 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z kaczek
0207 41– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 41 20– – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako "kaczki 85 %"38 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 41 30– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %"46,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 41 80– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej zgłaszane51,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 42– – Niecięte na kawałki, zamrożone
0207 42 30– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70 %"46,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 42 80– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub inaczej zgłaszane51,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 43 00– – Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzonebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44– – Pozostałe, świeże lub schłodzone
– – – Kawałki
0207 44 10– – – – Bez kości128,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 44 21– – – – – Połówki lub ćwiartki56,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 31– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 41– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 51– – – – – Piersi i ich kawałki115,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 61– – – – – Nogi i ich kawałki46,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 71– – – – – Tusze kacze66 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 81– – – – – Pozostałe123,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 44 91– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 44 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45– – Pozostałe, zamrożone
– – – Kawałki
0207 45 10– – – – Bez kości128,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 45 21– – – – – Połówki lub ćwiartki56,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 31– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 41– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 51– – – – – Piersi i ich kawałki115,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 61– – – – – Nogi i ich kawałki46,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 71– – – – – Tusze kacze66 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 81– – – – – Pozostałe123,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
– – – – Wątróbki
0207 45 93– – – – – Wątróbki otłuszczonebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 95– – – – – Pozostałe6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 45 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z gęsi
0207 51– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 51 10– – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako "gęsi 82 %"45,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 51 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej zgłaszane48,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 52– – Niecięte na kawałki, zamrożone
0207 52 10– – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako "gęsi 82 %"45,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 52 90– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75 %" lub inaczej zgłaszane48,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 53 00– – Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzonebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54– – Pozostałe, świeże lub schłodzone
– – – Kawałki
0207 54 10– – – – Bez kości110,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 54 21– – – – – Połówki lub ćwiartki52,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 31– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 41– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 51– – – – – Piersi i ich kawałki86,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 61– – – – – Nogi i ich kawałki69,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 71– – – – – Tusze gęsie66 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 81– – – – – Pozostałe123,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 54 91– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 54 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55– – Pozostałe, zamrożone
– – – Kawałki
0207 55 10– – – – Bez kości110,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 55 21– – – – – Połówki lub ćwiartki52,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 31– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 41– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 51– – – – – Piersi i ich kawałki86,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 61– – – – – Nogi i ich kawałki69,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 71– – – – – Tusze gęsie66 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 81– – – – – Pozostałe123,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
– – – – Wątróbki
0207 55 93– – – – – Wątróbki otłuszczonebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 95– – – – – Pozostałe6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 55 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60– Z perliczek
0207 60 05– – Niecięte na kawałki, świeże, schłodzone lub zamrożone49,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe, świeże, schłodzone lub zamrożone
– – – Kawałki
0207 60 10– – – – Bez kości128,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z kośćmi
0207 60 21– – – – – Połówki lub ćwiartki54,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 31– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez26,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 41– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 51– – – – – Piersi i ich kawałki115,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 61– – – – – Nogi i ich kawałki46,3 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 81– – – – – Pozostałe123,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
0207 60 91– – – – Wątróbki6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0207 60 99– – – – Pozostałe18,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 10– Z królików lub zajęcy
0208 10 10– – Z królików domowych6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 10 90– – Pozostałebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 30 00– Z naczelnych95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 40– Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0208 40 10– – Mięso z wielorybów6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 40 20– – Mięso z fok6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 40 80– – Pozostałe95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 50 00– Z gadów (włączając z węży i z żółwi)95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 60 00– Z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 90– Pozostałe
0208 90 10– – Z gołębi domowych6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 90 30– – Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcybez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 90 60– – Z reniferów95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 90 70– – Żabie udka6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0208 90 98– – Pozostałe95% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
0209 10– Ze świń
– – Tłuszcz podskórny ze świń
0209 10 11– – – Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance21,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0209 10 19– – – Suszony lub wędzony23,6 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0209 10 90– – Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 10 11 lub 0209 10 1912,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0209 90 00– Pozostałe41,5 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
– Mięso ze świń
0210 11– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
– – – Ze świń domowych
– – – – Solone lub w solance
0210 11 11– – – – – Szynki i ich kawałki77,8 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 11 19– – – – – Łopatki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Suszone lub wędzone
0210 11 31– – – – – Szynki i ich kawałki151,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 11 39– – – – – Łopatki i ich kawałki119 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 11 90– – – Pozostałe15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 12– – Boczek i jego kawałki
– – – Ze świń domowych
0210 12 11– – – – Solony lub w solance46,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 12 19– – – – Suszony lub wędzony77,8 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 12 90– – – Pozostały15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19– – Pozostałe
– – – Ze świń domowych
– – – – Solone lub w solance
0210 19 10– – – – – Bok bekonowy lub szpencer68,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 20– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki75,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 30– – – – – Przodki i ich kawałki60,1 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 40– – – – – Schaby i ich kawałki86,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 50– – – – – Pozostałe86,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Suszone lub wędzone
0210 19 60– – – – – Przodki i ich kawałki119 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 70– – – – – Schaby i ich kawałki149,6 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
0210 19 81– – – – – – Bez kości151,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 89– – – – – – Pozostałe151,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 19 90– – – Pozostałe15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 20– Mięso z bydła
0210 20 10– – Z kośćmi15,4 + 265,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 20 90– – Bez kości15,4 + 303,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe, włącznie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów
0210 91 00– – Z naczelnych15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 92– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0210 92 10– – – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0210 92 91– – – – Mięso130 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 92 92– – – – Podroby15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 92 99– – – – Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów15,4 + 303,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 93 00– – Z gadów (włączając z węży i z żółwi)15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99– – Pozostałe
– – – Mięso
0210 99 10– – – – Z koni, solone, w solance lub suszone6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z owiec i kóz
0210 99 21– – – – – Z kośćmi222,7 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 29– – – – – Bez kości311,8 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 31– – – – Z reniferów15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 39– – – – Pozostałe130 €/100 kg/net (10)5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Podroby
– – – – Ze świń domowych
0210 99 41– – – – – Wątroby64,9 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 49– – – – – Pozostałe47,2 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Z bydła
0210 99 51– – – – – Przepona gruba i przepona cienka15,4 + 303,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 59– – – – – Pozostałe12,85% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
– – – – – Wątróbki drobiowe
0210 99 71– – – – – – Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solancebez cła5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 79– – – – – – Pozostałe6,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 85– – – – – Pozostałe15,45% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0210 99 90– – – Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów15,4 + 303,4 €/100 kg/net5% - poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.