Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja I  »   Dział 4 - PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 01 -
ZWIERZĘTA ŻYWE
CN - DZIAŁ 02 -
MIĘSO I PODROBY JADALNE
CN - DZIAŁ 03 -
RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
CN - DZIAŁ 04 -
PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
CN - DZIAŁ 05 -
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 04

PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 04.

Uwagi

1. Wyrażenie "mleko" oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2. W pozycji 0405:

  a) określenie "masło" oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

  b) wyrażenie "produkty mleczarskie do smarowania" oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3. Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406, pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

  a) zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

  b) zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie przekracza 85 % masy;

  c) są uformowane lub można je formować.

4. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702);

  b) produktów otrzymanych z mleka poprzez zastąpienie jednego lub więcej jego naturalnych składników (na przykład tłuszczów masłowych) inną substancją (na przykład tłuszczami oleinowymi) (pozycja 1901 lub 2106); lub

  c) albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 0404 10 wyrażenie "serwatka zmodyfikowana" oznacza produkty składające się ze składników serwatki, to jest serwatkę, z której całkowicie lub częściowo odciągnięto laktozę, białko lub sole mineralne, serwatkę, do której dodano jej składniki naturalne, oraz produkty uzyskane przez zmieszanie naturalnych składników serwatki.

2. W podpozycji 0405 10 określenie "masło" nie obejmuje masła odwodnionego lub ghee (podpozycja 0405 90).

Uwagi dodatkowe

1. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych pozycjami od 0401 do 0406 powinny być następujące:

  a) dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

  b) dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

2. W podpozycjach 0408 11 i 0408 19 stosuje się, co następuje:

wyrażenie "inaczej zakonserwowane" stosuje się również do żółtek jaj z ograniczoną ilością soli (zasadniczo do około 12 % masy) lub nieznacznymi ilościami substancji chemicznych dodanymi w celach konserwacji, pod warunkiem że spełnione są oba następujące warunki:

  (i) produkt zachowuje charakter żółtek jaj objętych podpozycjami 0408 11 i 0408 19;

  (ii) soli lub substancji chemicznych nie można stosować na poziomie wyższym niż to konieczne do celów konserwacji.

3. Produkty mleczarskie objęte działem 4 obejmują permeaty mleczne, które są produktami mlecznymi charakteryzującymi się wysoką zawartością laktozy i są otrzymywane przez usunięcie tłuszczów mleka i białek mleka z mleka, serwatki, śmietany lub słodkiej maślanki lub z podobnych surowców przez ultrafiltrację lub inne techniki przetwarzania.

4. Na potrzeby podpozycji 0404 10 i 0404 90 stosuje się, co następuje:

Permeaty mleka i permeaty serwatki można rozróżnić analitycznie przez obecność substancji (np. kwasu mlekowego, mleczanów i glikomakropeptydów), które są związane z produkcją serwatki.

Podpozycja 0404 10 obejmuje "permeat serwatki", który jest produktem o zazwyczaj lekko kwaśnym zapachu i jest otrzymywany z serwatki lub mieszanin naturalnych składników serwatki przez ultrafiltrację lub inne techniki przetwarzania.

Obecność substancji związanych z produkcją serwatki (np. kwasu mlekowego, mleczanów i glikomakropeptydów) jest warunkiem do zaklasyfikowania permeatów serwatki do tej podpozycji.

Podpozycja 0404 90 obejmuje "permeat mleka", który jest produktem o zazwyczaj mlecznym zapachu, otrzymywanym z mleka przez ultrafiltrację lub inne techniki przetwarzania. Ograniczony ilościowo poziom lub brak kwasu mlekowego i mleczanów (niższej niż 0,100 % masy w permeatach mleka w postaci proszku lub niższej niż 0,015 % masy w permeatach mleka w postaci płynnej) oraz brak glikomakropeptydów są warunkami do zaklasyfikowania permeatów mleka do podpozycji 0404 90.

Metodą, która ma być stosowana do wykrywania mleczanów, jest metoda ISO 8069:2005, a metodą do wykrywania serwatki podpuszczkowej (tj. obecność makropeptydów kazeinowych, takich jak glikomakropeptydy) jest metoda określona w dodatku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/150 (150).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
0401 10– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy
0401 10 10– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów13,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 10 90– – Pozostałe12,9 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 20– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
– – Nieprzekraczającej 3 % masy
0401 20 11– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów18,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 20 19– – – Pozostałe17,9 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Przekraczającej 3 % masy
0401 20 91– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów22,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 20 99– – – Pozostałe21,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 40– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy
0401 40 10– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów57,5 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 40 90– – Pozostałe56,6 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 50– O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy
– – Nieprzekraczającej 21 % masy
0401 50 11– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów57,5 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 50 19– – – Pozostałe56,6 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy
0401 50 31– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów110 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 50 39– – – Pozostałe109,1 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Przekraczającej 45 % masy
0401 50 91– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów183,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0401 50 99– – – Pozostałe182,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
0402 10– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy
– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego
0402 10 11– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg125,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 10 19– – – Pozostałe118,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0402 10 91– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 10 99– – – Pozostałe1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy
0402 21– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy
0402 21 11– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 21 18– – – – Pozostałe130,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy
0402 21 91– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 21 99– – – – Pozostałe161,9 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 29– – Pozostałe
– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy
0402 29 11– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
0402 29 15– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 29 19– – – – – Pozostałe1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy
0402 29 91– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 29 99– – – – Pozostałe1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe
0402 91– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
0402 91 10– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy34,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 91 30– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy43,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy
0402 91 51– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg110 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 91 59– – – – Pozostałe109,1 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy
0402 91 91– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg183,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 91 99– – – – Pozostałe182,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 99– – Pozostałe
0402 99 10– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy57,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy
0402 99 31– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 99 39– – – – Pozostałe1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy
0402 99 91– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0402 99 99– – – – Pozostałe1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
0403 10– Jogurt
– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao
– – – Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu
0403 10 11– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy20,5 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 13– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy24,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 19– – – – Przekraczającej 6 % masy59,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu
0403 10 31– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 33– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 39– – – – Przekraczającej 6 % masy0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao
– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego
0403 10 51– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy8,3 + 95 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 53– – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy8,3 + 130,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 59– – – – Przekraczającej 27 % masy8,3 + 168,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego
0403 10 91– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy8,3 + 12,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 93– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy8,3 + 17,1 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 10 99– – – – Przekraczającej 6 % masy8,3 + 26,6 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90– Pozostałe
– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao
– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci
– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu
0403 90 11– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy100,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 13– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 19– – – – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu
0403 90 31– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 33– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 39– – – – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu
0403 90 51– – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy20,5 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 53– – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy24,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 59– – – – – Przekraczającej 6 % masy59,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu
0403 90 61– – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 63– – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 69– – – – – Przekraczającej 6 % masy0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego
0403 90 71– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy8,3 + 95 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 73– – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy8,3 + 130,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 79– – – – Przekraczającej 27 % masy8,3 + 168,8 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego
0403 90 91– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy8,3 + 12,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 93– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy8,3 + 17,1 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0403 90 99– – – – Przekraczającej 6 % masy8,3 + 26,6 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
0404 10– Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego
– – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci
– – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)
– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 02– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 04– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 06– – – – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 12– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy100,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 14– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 16– – – – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)
– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 26– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 28– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 32– – – – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 34– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 36– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 38– – – – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostała
– – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)
– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 48– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,07 €/kg/net (26)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 52– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 54– – – – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 56– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy100,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 58– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 62– – – – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostała, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)
– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 72– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 74– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 76– – – – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu
0404 10 78– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 82– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 10 84– – – – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 90– Pozostałe
– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu
0404 90 21– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy100,4 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 90 23– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy135,7 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 90 29– – – Przekraczającej 27 % masy167,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe, o zawartości tłuszczu
0404 90 81– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 90 83– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0404 90 89– – – Przekraczającej 27 % masy1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
0405 10– Masło
– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy
– – – Masło naturalne
0405 10 11– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg189,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 10 19– – – – Pozostałe189,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 10 30– – – Masło odtwarzane189,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 10 50– – – Masło z serwatki189,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 10 90– – Pozostałe231,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 20– Produkty mleczarskie do smarowania
0405 20 10– – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy9 + EA (23)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 20 30– – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy9 + EA (23)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 20 90– – O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy189,6 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 90– Pozostałe
0405 90 10– – O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy231,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0405 90 90– – Pozostałe231,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 Ser i twaróg
0406 10– Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg
– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy
0406 10 30– – – Mozzarella, nawet w płynie185,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 10 50– – – Pozostały185,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 10 80– – Pozostały221,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 20 00– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów188,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 30– Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany
0406 30 10– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger), pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56 % masy144,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostały
– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie
0406 30 31– – – – Nieprzekraczającej 48 % masy139,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 30 39– – – – Przekraczającej 48 % masy144,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 30 90– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy215 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 40– Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti
0406 40 10– – Roquefort140,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 40 50– – Gorgonzola140,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 40 90– – Pozostały140,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90– Pozostałe sery
0406 90 01– – Do przetworzenia (topienia) (12)167,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0406 90 13– – – Emmentaler171,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 15– – – Gruyère, Sbrinz171,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 17– – – Bergkäse, Appenzell171,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 18– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine171,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 21– – – Cheddar167,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 23– – – Edam151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 25– – – Tilsit151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 29– – – Kashkaval151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 32– – – Feta151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 35– – – Kefalo-Tyri151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 37– – – Finlandia151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 39– – – Jarlsberg151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0406 90 50– – – – Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody w substancji beztłuszczowej
– – – – – – Nieprzekraczającej 47 % masy
0406 90 61– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano188,2 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 63– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino188,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 69– – – – – – – Pozostałe188,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy
0406 90 73– – – – – – – Provolone151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 74– – – – – – – Maasdam151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 75– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 76– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 78– – – – – – – Gouda151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 79– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 81– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 82– – – – – – – Camembert151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 84– – – – – – – Brie151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 85– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri151 €/100 kg/net5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej
0406 90 86– – – – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 89– – – – – – – – Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 92– – – – – – – – Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy151 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 93– – – – – – Przekraczającej 72 % masy185,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0406 90 99– – – – – Pozostałe221,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane
– Zapłodnione jaja do inkubacji
0407 11 00– – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus (29)35 €/1 000 p/stp/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 19– – Pozostałe
– – – Drobiu, innego niż ptactwa z gatunku Gallus domesticus (29)
0407 19 11– – – – Indycze lub gęsie105 €/1 000 p/stp/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 19 19– – – – Pozostałe35 €/1 000 p/stp/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 19 90– – – Pozostałe7,7p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe świeże jaja
0407 21 00– – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 29– – Pozostałe
0407 29 10– – – Drobiu, innego niż ptactwa z gatunku Gallus domesticus30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 29 90– – – Pozostałe7,7p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 90– Pozostałe
0407 90 10– – Drobiu30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0407 90 90– – Pozostałe7,7p/st5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
– Żółtka jaj
0408 11– – Suszone
0408 11 20– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi (30)bez cła5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 11 80– – – Pozostałe142,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 19– – Pozostałe
0408 19 20– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi (30)bez cła5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0408 19 81– – – – Ciekłe62 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 19 89– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi66,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe
0408 91– – Suszone
0408 91 20– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi (30)bez cła5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 91 80– – – Pozostałe137,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 99– – Pozostałe
0408 99 20– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi (30)bez cła5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0408 99 80– – – Pozostałe35,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0409 00 00 Miód naturalny17,35% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7,75% - poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.