Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVIII  »   Dział 90 - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 90 -
PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 91 -
ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 92 -
INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- protezy dentystyczne lub sztuczne zęby dostarczane przez dentystów oraz techników dentystycznych — do których zastosowanie ma zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Dział 90

PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 90.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) artykułów, w rodzaju stosowanych w maszynach, urządzeniach lub o innych technicznych zastosowaniach, z gumy innej niż ebonit (pozycja 4016), ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (pozycja 4205), lub z materiałów włókienniczych (pozycja 5911);

  b) pasów podtrzymujących lub innych artykułów podtrzymujących, z materiałów włókienniczych, których działanie na organ polegające na podtrzymaniu lub utrzymaniu wynika jedynie z ich elastyczności (na przykład pasy ciążowe, bandaże piersiowe, brzuszne, bandaże na stawy lub mięśnie) (sekcja XI);

  c) towarów ogniotrwałych objętych pozycją 6903; wyrobów ceramicznych do zastosowań laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych objętych pozycją 6909;

  d) luster szklanych nieobrobionych optycznie, objętych pozycją 7009 lub luster z metalu nieszlachetnego, lub z metalu szlachetnego, niestanowiących elementów optycznych (pozycja 8306 lub dział 71);

  e) towarów objętych pozycją 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 lub 7017;

  f) części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metali nieszlachetnych (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39);

  g) pomp zawierających urządzenia pomiarowe, objętych pozycją 8413; odważnikowych urządzeń liczących lub kontrolujących sztuki wyrobu, lub oddzielnie występujących odważników do wag (pozycja 8423); urządzeń podnośnikowych lub podających (pozycje od 8425 do 8428); wszelkich urządzeń do cięcia papieru lub tektury (pozycja 8441); wyposażenia do ustawiania obrabianych przedmiotów lub narzędzi na obrabiarkach lub maszynach do cięcia strumieniem wody, objętego pozycją 8466, włączając wyposażenie z urządzeniami optycznymi do odczytu wskazań (na przykład "optyczne" głowice podziałowe), ale bez tych, które zasadniczo same są przyrządami optycznymi (na przykład lunety do sprawdzania prostoliniowości lub wyosiowania); maszyn liczących (pozycja 8470); zaworów lub pozostałego osprzętu, objętych pozycją 8481; maszyn i aparatury (włączając aparaturę do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułym materiale półprzewodnikowym) objętych pozycją 8486;

  h) reflektorów poszukiwawczych lub reflektorów punktowych, w rodzaju stosowanych w rowerach lub pojazdach silnikowych (pozycja 8512); przenośnych lamp elektrycznych (pozycja 8513); kinematograficznej aparatury do zapisu, odtwarzania lub powtórnego zapisu dźwięku (pozycja 8519); głowic dźwiękowych (pozycja 8522); kamer telewizyjnych, kamer i aparatów cyfrowych oraz rejestrujących kamer wideo (pozycja 8525); aparatury radarowej, aparatury radionawigacyjnej lub aparatury zdalnego sterowania drogą radiową (pozycja 8526); złączy do włókien optycznych, do wiązek włókien optycznych oraz do kabli światłowodowych (pozycja 8536); aparatury sterowanej numerycznie objętej pozycją 8537; nierozbieralnych wkładów reflektorowych objętych pozycją 8539; przewodów z włókien optycznych objętych pozycją 8544;

  ij) reflektorów poszukiwawczych lub punktowych objętych pozycją 9405;

  k) artykułów objętych działem 95;

  l) statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów objętych pozycją 9620;

  m) przyrządów do pomiaru pojemności, które należy klasyfikować według ich materiału składowego;

  n) szpul, rolek i tym podobnych nośników (które należy klasyfikować według ich materiału składowego, na przykład do pozycji 3923 lub do sekcji XV).

2. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 do niniejszego działu, części lub akcesoria do maszyn, aparatury, przyrządów lub artykułów, objętych niniejszym działem klasyfikuje się zgodnie z następującymi zasadami:

  a) części i akcesoria, które są towarami objętymi dowolną pozycją niniejszego działu lub działu 84, 85 lub 91 (inne niż objęte pozycją 8487, 8548 lub 9033), należy we wszystkich przypadkach klasyfikować do ich odpowiednich pozycji;

  b) pozostałe części i akcesoria, jeżeli nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub aparatury, lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub aparatury objętych tą samą pozycją (włącznie z maszyną, przyrządem lub aparaturą, objętym pozycją 9010, 9013 lub 9031), należy klasyfikować do maszyn, przyrządów lub aparatury właściwego rodzaju;

  c) wszystkie inne części i akcesoria należy klasyfikować do pozycji 9033.

3. Postanowienia uwagi 3 i 4 do sekcji XVI mają zastosowanie również do niniejszego działu.

4. Pozycja 9005 nie obejmuje celowników teleskopowych mocowanych na broni palnej, peryskopów teleskopowych do łodzi podwodnych lub czołgów, lub teleskopów do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI; celowniki takie i teleskopy klasyfikowane są do pozycji 9013.

5. Przyrządy, urządzenia lub maszyny, optyczne, kontrolne lub pomiarowe, które mogą być klasyfikowane zarówno do pozycji 9013, jak i do pozycji 9031, należy klasyfikować do pozycji 9031.

6. W pozycji 9021 określenie "przyrządy ortopedyczne" oznacza przyrządy do:

  — profilaktyki lub korekty zdeformowanego ciała, lub

  — podtrzymywania lub utrzymywania części ciała w następstwie choroby, operacji lub urazu.

Przyrządy ortopedyczne obejmują obuwie i specjalne wkładki przeznaczone do korygowania wad ortopedycznych, pod warunkiem że są one albo 1) wykonane na miarę, albo 2) produkowane masowo, przedstawiane pojedynczo a nie w parach, i zaprojektowane do dopasowania w równym stopniu do którejkolwiek stopy.

7. Pozycja 9032 obejmuje wyłącznie:

  a) przyrządy i aparaturę do automatycznego kontrolowania przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów, lub do automatycznej kontroli temperatury, nawet kiedy ich działanie opiera się na zjawiskach elektrycznych, które zmieniają się wraz z automatycznie kontrolowanym parametrem, i zaprojektowanych w ten sposób, żeby doprowadzić ten parametr do założonej wartości i utrzymać go na tym poziomie, eliminując zakłócenia, poprzez stały lub okresowy pomiar jego aktualnej wartości; oraz 

  b) automatyczne regulatory wielkości elektrycznych oraz przyrządy lub aparaturę do automatycznej kontroli wielkości nieelektrycznych, których działanie opiera się na zjawiskach elektrycznych zmieniających się zgodnie z automatycznie kontrolowanym parametrem, i zaprojektowanych w ten sposób, żeby doprowadzić ten parametr do założonej wartości i utrzymać go na tym poziomie, eliminując zakłócenia, poprzez stały lub okresowy pomiar jego aktualnej wartości.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 9015 30 10, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10 i 9032 10 20 wyrażenie "elektroniczny" oznacza przyrządy i aparaturę, które zawierają jeden lub więcej niż jeden artykuł objęty pozycją 8540, 8541 lub 8542, jednakże w wyżej wymienionych podpozycjach nie należy brać pod uwagę tych artykułów objętych pozycjami 8540, 8541 lub 8542, które służą wyłącznie jako prostowniki prądu elektrycznego lub które obecne są w zasilaczach przyrządów lub aparatury.

2. W podpozycji 9021 10 10 wyrażenie "przyrządy ortopedyczne", oznacza przyrządy, które są specjalnie zaprojektowane do konkretnego celu ortopedycznego, w przeciwieństwie do produktów, które mogą być wykorzystywane do różnych celów (na przykład produkty przeznaczone dla przeciążonych stawów, więzadeł lub ścięgien spowodowane uprawianiem sportu, pisaniem na maszynie oraz produkty, które jedynie łagodzą ból w niesprawnej lub niepełnosprawnej części ciała, na przykład spowodowany stanem zapalnym).

"Przyrządy ortopedyczne" muszą całkowicie uniemożliwiać wykonywanie konkretnego ruchu przez niesprawne lub niepełnosprawne części ciała (na przykład stawy, więzadła, ścięgna), w celu wykluczenia dalszych urazów lub pogłębienia takich urazów lub deformacji, w odróżnieniu od innych produktów, które zapobiegają ruchom odruchowym (ruchy wykonywane podświadomie), ale nie mogą zapobiec konkretnym ruchom, z uwagi na ich względną sztywność spowodowaną na przykład elastycznymi szynami, podkładkami uciskowymi, nieelastycznymi materiałami włókienniczymi lub taśmami na rzepy ograniczającymi ruch.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
9001 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie
9001 10– Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe
9001 10 10– – Kable do przekazywania obrazów2,9
9001 10 90– – Pozostałe2,9
9001 20 00– Arkusze i płyty, z materiałów polaryzującychbez cła
9001 30 00– Soczewki kontaktowe2,9p/st
9001 40– Soczewki okularowe szklane
9001 40 20– – Nieprzeznaczone do korekcji wzroku2,9p/st
– – Przeznaczone do korekcji wzroku
– – – Wykończone obustronnie
9001 40 41– – – – Jednoogniskowe2,9p/st
9001 40 49– – – – Pozostałe2,9p/st
9001 40 80– – – Pozostałe2,9p/st
9001 50– Soczewki okularowe z pozostałych materiałów
9001 50 20– – Nieprzeznaczone do korekcji wzroku2,9p/st
– – Przeznaczone do korekcji wzroku
– – – Wykończone obustronnie
9001 50 41– – – – Jednoogniskowe2,9p/st
9001 50 49– – – – Pozostałe2,9p/st
9001 50 80– – – Pozostałe2,9p/st
9001 90 00– Pozostałe(158)
9002 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie
– Soczewki obiektywów
9002 11 00– – Do aparatów fotograficznych, kamer, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych lub kinematograficznych6,7p/st
9002 19 00– – Pozostałebez cłap/st
9002 20 00– Filtrybez cłap/st
9002 90 00– Pozostałe3,4 (159)
9003 Oprawki do okularów, gogli lub tym podobnych oraz ich części
– Oprawki
9003 11 00– – Z tworzyw sztucznych2,2p/st
9003 19 00– – Z pozostałych materiałów2,2p/st
9003 90 00– Części2,2
9004 Okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub pozostałe
9004 10– Okulary przeciwsłoneczne
9004 10 10– – Z soczewkami obrobionymi optycznie2,9p/st
– – Pozostałe
9004 10 91– – – Z soczewkami z tworzyw sztucznych2,9p/st
9004 10 99– – – Pozostałe2,9p/st
9004 90– Pozostałe
9004 90 10– – Z soczewkami z tworzyw sztucznych2,9
9004 90 90– – Pozostałe2,9
9005 Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz ich mocowania, z wyłączeniem przyrządów radioastronomicznych
9005 10 00– Lornetki4,2p/st
9005 80 00– Pozostałe przyrządy4,2
9005 90 00– Części i akcesoria (włączając mocowania)4,2
9006 Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539
9006 30 00– Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub do aerofotogrametrii, do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminologii4,2p/st
9006 40 00– Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe3,2p/st
– Pozostałe aparaty fotograficzne
9006 51 00– – Z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem zwijanym o szerokości nieprzekraczającej 35 mm4,2p/st
9006 52 00– – Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości mniejszej niż 35 mm4,2p/st
9006 53– – Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości 35 mm
9006 53 10– – – Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku4,2p/st
9006 53 80– – – Pozostałe4,2p/st
9006 59 00– – Pozostałe4,2p/st
– Fotograficzne lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe
9006 61 00– – Wyładowcze lampy błyskowe ("elektroniczne")3,2p/st
9006 69 00– – Pozostałe3,2p/st
– Części i akcesoria
9006 91 00– – Do aparatów fotograficznych3,7
9006 99 00– – Pozostałe3,2
9007 Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku
9007 10 00– Kamery3,7p/st
9007 20 00– Projektory3,7p/st
– Części i akcesoria
9007 91 00– – Do kamer3,7
9007 92 00– – Do projektorów3,7
9008 Rzutniki obrazów, inne niż kinematograficzne; powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (inne niż kinematograficzne)
9008 50 00– Rzutniki obrazów, powiększalniki i pomniejszalniki3,7p/st
9008 90 00– Części i akcesoria3,7
9009
9010 Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; negatywoskopy; ekrany projekcyjne
9010 10 00– Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych (włączając kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego2,7
9010 50 00– Pozostała aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne); negatywoskopybez cła
9010 60 00– Ekrany projekcyjnebez cła
9010 90– Części i akcesoria
9010 90 20– – Aparatury i wyposażenia objętych podpozycjami 9010 50 00 lub 9010 60 00bez cła
9010 90 80– – Pozostałe2,7
9011 Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji
9011 10 00– Mikroskopy stereoskopowebez cłap/st
9011 20– Pozostałe mikroskopy, do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji
9011 20 10– – Mikroskopy do mikrofotografii wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowychbez cłap/st
9011 20 90– – Pozostałe6,7p/st
9011 80 00– Pozostałe mikroskopybez cłap/st
9011 90 00– Części i akcesoriabez cła
9012 Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna
9012 10 00– Mikroskopy, inne niż mikroskopy optyczne; aparatura dyfrakcyjnabez cła
9012 90 00– Części i akcesoriabez cła
9013 Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo w innych pozycjach; lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
9013 10– Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI
9013 10 10– – Teleskopy zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVIbez cła
9013 10 90– – Pozostałe4,7
9013 20 00– Lasery, inne niż diody laserowebez cła
9013 80– Pozostałe urządzenia i przyrządy
– – Urządzenia ciekłokrystaliczne
9013 80 20– – – Urządzenia ciekłokrystaliczne do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnychbez cła
9013 80 30– – – Pozostałebez cła
9013 80 90– – Pozostałe4,7
9013 90– Części i akcesoria
9013 90 05– – Do celowników teleskopowych do montażu na broni lub do peryskopów4,7
9013 90 10– – Do urządzeń ciekłokrystalicznychbez cła
9013 90 80– – Pozostałebez cła
9014 Kompasy, busole; pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne
9014 10 00– Kompasy, busolebez cła
9014 20– Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż kompasy)
9014 20 20– – Inercyjne systemy nawigacyjnebez cłap/st
9014 20 80– – Pozostałebez cła
9014 80 00– Pozostałe przyrządy i urządzeniabez cła
9014 90 00– Części i akcesoriabez cła
9015 Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze
9015 10 00– Dalmierzebez cła
9015 20 00– Teodolity i tachymetrybez cła
9015 30– Niwelatory
9015 30 10– – Elektroniczne3,7
9015 30 90– – Pozostałe2,7
9015 40 00– Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznychbez cła
9015 80– Pozostałe przyrządy i urządzenia
9015 80 20– – Przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne i geofizycznebez cła
9015 80 40– – Przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, miernictwie lub niwelacji; przyrządy hydrograficznebez cła
9015 80 80– – Pozostałebez cła
9015 90 00– Części i akcesoriabez cła
9016 00 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, z odważnikami lub bez
9016 00 10– Wagi3,7p/st
9016 00 90– Części i akcesoria3,7
9017 Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
9017 10– Stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne
9017 10 10– – Ploterybez cłap/st
9017 10 90– – Pozostałe2,7p/st
9017 20– Pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
9017 20 05– – Ploterybez cłap/st
9017 20 10– – Pozostałe przyrządy kreślarskie2,7
9017 20 39– – Przyrządy traserskie2,7p/st
9017 20 90– – Przyrządy obliczeniowe (włączając suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe i tym podobne)2,7p/st
9017 30 00– Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany2,7p/st
9017 80– Pozostałe przyrządy
9017 80 10– – Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz linijki z podziałką2,7
9017 80 90– – Pozostałe2,7
9017 90 00– Części i akcesoria2,7
9018 Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku
– Aparatura elektrodiagnostyczna (włącznie z aparaturą do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych)
9018 11 00– – Elektrokardiografybez cła
9018 12 00– – Aparatura do ultrasonografiibez cła
9018 13 00– – Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetycznybez cła
9018 14 00– – Aparatura do scyntygrafiibez cła
9018 19– – Pozostała
9018 19 10– – – Aparatura monitorująca do jednoczesnego monitorowania dwóch lub więcej parametrówbez cła
9018 19 90– – – Pozostałabez cła
9018 20 00– Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwonebez cła
– Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne
9018 31– – Strzykawki, z igłami lub bez
9018 31 10– – – Z tworzyw sztucznychbez cła
9018 31 90– – – Pozostałebez cła
9018 32– – Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne
9018 32 10– – – Metalowe igły do zastrzykówbez cła
9018 32 90– – – Igły chirurgicznebez cła
9018 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe przyrządy i urządzenia, stosowane w stomatologii
9018 41 00– – Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzętem stomatologicznymbez cła
9018 49– – Pozostałe
9018 49 10– – – Świdry, wiertła, tarczki i szczoteczki do stosowania w wiertarkach dentystycznychbez cła
9018 49 90– – – Pozostałebez cła
9018 50– Pozostałe przyrządy i urządzenia okulistyczne
9018 50 10– – Nieoptycznebez cła
9018 50 90– – Optycznebez cła
9018 90– Pozostałe przyrządy i urządzenia
9018 90 10– – Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwibez cła
9018 90 20– – Endoskopybez cła
9018 90 30– – Urządzenia sztucznej nerkibez cła
9018 90 40– – Aparatura do diatermiibez cła
9018 90 50– – Aparatura do transfuzji i infuzjibez cła
9018 90 60– – Aparatura i przyrządy, do anestezjibez cła
9018 90 75– – Aparatura do stymulacji nerwówbez cła
9018 90 84– – Pozostałebez cła
9019 Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne
9019 10– Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych
9019 10 10– – Aparatura do wibracyjnego masażu elektrycznegobez cła
9019 10 90– – Pozostałebez cła
9019 20 00– Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutycznebez cła
9020 00 00 Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów1,7
9021 Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa
9021 10– Przyrządy ortopedyczne lub stosowane przy złamaniach
9021 10 10– – Przyrządy ortopedycznebez cła
9021 10 90– – Szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniachbez cła
– Sztuczne zęby i protetyka dentystyczna
9021 21– – Sztuczne zęby
9021 21 10– – – Z tworzyw sztucznychbez cła100 p/st
9021 21 90– – – Z pozostałych materiałówbez cła100 p/st
9021 29 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe protezy
9021 31 00– – Sztuczne stawybez cła
9021 39– – Pozostałe
9021 39 10– – – Protezy ocznebez cła
9021 39 90– – – Pozostałebez cła
9021 40 00– Aparaty słuchowe, z wyłączeniem części i akcesoriówbez cłap/st
9021 50 00– Stymulatory mięśnia sercowego, z wyłączeniem części i akcesoriówbez cłap/st
9021 90– Pozostałe
9021 90 10– – Części i akcesoria aparatów słuchowychbez cła
9021 90 90– – Pozostałebez cła
9022 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz pozostałymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami i temu podobnymi, do badań lub leczenia
– Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii
9022 12 00– – Aparatura do tomografii komputerowejbez cłap/st
9022 13 00– – Pozostała, do zastosowania w stomatologiibez cłap/st
9022 14 00– – Pozostała, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnychbez cłap/st
9022 19 00– – Do innych zastosowańbez cłap/st
– Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii
9022 21 00– – Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnychbez cłap/st
9022 29 00– – Do innych zastosowańbez cłap/st
9022 30 00– Lampy rentgenowskiebez cłap/st
9022 90– Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami
9022 90 20– – Części i akcesoria aparatury wykorzystującej promieniowanie rentgenowskiebez cła
9022 90 80– – Pozostałe2,1
9023 00 Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań
9023 00 10– W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznychbez cła
9023 00 80– Pozostałebez cła
9024 Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)
9024 10– Maszyny i urządzenia do testowania metali
9024 10 20– – Uniwersalne lub do prób rozciąganiabez cła
9024 10 40– – Do prób twardościbez cła
9024 10 80– – Pozostałebez cła
9024 80 00– Pozostałe maszyny i urządzeniabez cła
9024 90 00– Części i akcesoriabez cła
9025 Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów
– Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami
9025 11– – Cieczowe, z bezpośrednim odczytem
9025 11 20– – – Termometry szpitalne lub weterynaryjnebez cłap/st
9025 11 80– – – Pozostałe2,8p/st
9025 19 00– – Pozostałebez cłap/st
9025 80– Pozostałe przyrządy
9025 80 20– – Barometry, niepołączone z innymi przyrządami2,1p/st
– – Pozostałe
9025 80 40– – – Elektroniczne3,2
9025 80 80– – – Pozostałe2,1
9025 90 00– Części i akcesoriabez cła
9026 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032
9026 10– Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy
– – Elektroniczne
9026 10 21– – – Przepływomierzebez cłap/st
9026 10 29– – – Pozostałebez cłap/st
– – Pozostałe
9026 10 81– – – Przepływomierzebez cłap/st
9026 10 89– – – Pozostałebez cłap/st
9026 20– Do pomiaru lub kontroli ciśnienia
9026 20 20– – Elektronicznebez cłap/st
– – Pozostałe
9026 20 40– – – Manometry z rurką spiralną Bourdona lub manometry z metalową przeponąbez cłap/st
9026 20 80– – – Pozostałebez cłap/st
9026 80– Pozostałe przyrządy lub aparatura
9026 80 20– – Elektronicznebez cła
9026 80 80– – Pozostałebez cła
9026 90 00– Części i akcesoriabez cła
9027 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub tym podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy
9027 10– Aparatura do analizy gazu lub dymu
9027 10 10– – Elektronicznebez cłap/st
9027 10 90– – Pozostałebez cłap/st
9027 20 00– Chromatografy i przyrządy do elektroforezybez cła
9027 30 00– Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy wykorzystujące promieniowanie optyczne (ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)bez cła
9027 50 00– Pozostałe przyrządy i aparatura wykorzystujące promieniowanie optyczne (ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)bez cła
9027 80– Pozostałe przyrządy i aparatura
9027 80 05– – Światłomierzebez cła
9027 80 20– – pH-metry, rH-metry i inna aparatura do pomiaru przewodnictwabez cła
9027 80 80– – Pozostałebez cła
9027 90 00– Mikrotomy; części i akcesoriabez cła
9028 Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich
9028 10 00– Gazomierze2,1p/st
9028 20 00– Liczniki do cieczy2,1p/st
9028 30– Liczniki energii elektrycznej
– – Do prądu zmiennego
9028 30 11– – – Jednofazowe0,7 (160)p/st
9028 30 19– – – Wielofazowe0,7 (160)p/st
9028 30 90– – Pozostałe0,7 (160)p/st
9028 90– Części i akcesoria
9028 90 10– – Do liczników energii elektrycznejbez cła
9028 90 90– – Pozostałebez cła
9029 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i tym podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy
9029 10 00– Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze i tym podobne1,9
9029 20– Szybkościomierze i tachometry; stroboskopy
– – Szybkościomierze i tachometry
9029 20 31– – – Szybkościomierze do pojazdów2,6
9029 20 38– – – Pozostałe2,6
9029 20 90– – Stroboskopy2,6
9029 90 00– Części i akcesoria2,2
9030 Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących
9030 10 00– Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującegobez cła
9030 20 00– Oscyloskopy i oscylografybez cła
– Pozostałe przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy
9030 31 00– – Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestrującegobez cła
9030 32 00– – Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującymbez cła
9030 33– – Pozostałe, bez urządzenia rejestrującego
9030 33 20– – – Przyrządy do pomiaru rezystancji2,1
9030 33 70– – – Pozostałebez cła
9030 39 00– – Pozostałe, z urządzeniem rejestrującymbez cła
9030 40 00– Pozostałe przyrządy i aparatura, specjalnie zaprojektowane do telekomunikacji (na przykład mierniki przesłuchu, mierniki wzmocnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu szumów)bez cła
– Pozostałe przyrządy i aparatura
9030 82 00– – Do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprzewodnikowychbez cła
9030 84 00– – Pozostałe, z urządzeniem rejestrującymbez cła
9030 89 00– – Pozostałebez cła
9030 90 00– Części i akcesoriabez cła
9031 Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe
9031 10 00– Maszyny do wyważania części mechanicznychbez cła
9031 20 00– Stanowiska badawcze2,8
– Pozostałe przyrządy i urządzenia, optyczne
9031 41 00– – Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowychbez cła
9031 49– – Pozostałe
9031 49 10– – – Projektory profilowebez cłap/st
9031 49 90– – – Pozostałebez cła
9031 80– Pozostałe przyrządy, urządzenia i maszyny
9031 80 20– – Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznychbez cła
9031 80 80– – Pozostałebez cła
9031 90 00– Części i akcesoriabez cła
9032 Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli
9032 10– Termostaty
9032 10 20– – Elektroniczne2,8p/st
9032 10 80– – Pozostałe2,1p/st
9032 20 00– Manostatybez cłap/st
– Pozostałe przyrządy i aparatura
9032 81 00– – Hydrauliczne lub pneumatycznebez cła
9032 89 00– – Pozostałe2,8
9032 90 00– Części i akcesoria2,8
9033 00 Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90
9033 00 10– Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlenie podświetleń do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD)bez cła
9033 00 90– Pozostałe3,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.