Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XX  »   Dział 96 - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 94 -
MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE
CN - DZIAŁ 95 -
ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 96 -
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT

Dział 96

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 96.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) ołówków i kredek do kosmetycznego lub podobnego stosowania (dział 33);

  b) artykułów objętych działem 66 (na przykład części parasoli lub lasek);

  c) sztucznej biżuterii (pozycja 7117);

  d) części ogólnego użytku, określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39);

  e) sztućców lub pozostałych artykułów objętych działem 82, z uchwytami lub innymi częściami z materiałów rzeźbionych lub formowanych; jednakże gdy wyżej wymienione uchwyty lub inne części powyższych artykułów występują oddzielnie, to klasyfikuje się je do pozycji 9601 lub 9602;

  f) artykułów objętych działem 90 (na przykład opraw okularów (pozycja 9003), grafionów (pozycja 9017), specjalnych szczotek w rodzaju stosowanych w stomatologii lub medycynie, chirurgii lub weterynarii (pozycja 9018));

  g) artykułów objętych działem 91 (na przykład obudów zegarków lub zegarów);

  h) instrumentów muzycznych lub ich części, lub akcesoriów (dział 92);

  ij) artykułów objętych działem 93 (broni i jej części);

  k) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych);

  l) artykułów objętych działem 95 (zabawek, gier, sprzętu sportowego);

  m) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków (dział 97).

2. W pozycji 9602 wyrażenie "materiały rzeźbiarskie roślinne lub mineralne" oznacza:

  a) twarde nasiona, pestki, łuski i orzechy oraz podobne materiały roślinne, w rodzaju stosowanych do rzeźbienia (na przykład orzechy corozo, orzechy palmy dom);

  b) bursztyn, sepiolit (pianka morska), aglomerowany bursztyn i aglomerowany sepiolit, gagat i mineralne substytuty gagatu.

3. W pozycji 9603 wyrażenie "kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli" dotyczy wyłącznie nieoprawionych węzłów i pęków włosia zwierzęcego, włókien roślinnych lub innego materiału, gotowych bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek, lub wymagających jedynie takich dalszych drobnych zabiegów, jak przycięcie do kształtu przystosowanego do takiego wykorzystania.

4. Artykuły objęte niniejszym działem, inne niż te objęte pozycjami od 9601 do 9606 lub 9615, są klasyfikowane do tego działu, nawet jeżeli składają się one całkowicie, lub też częściowo, z metali szlachetnych lub metali pokrytych metalami szlachetnymi, z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych). Jednakże pozycje od 9601 do 9606 i 9615 obejmują artykuły, w których perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), metale szlachetne lub metale pokryte metalami szlachetnymi stanowią jedynie niewielką część całości.

Uwaga dodatkowa

1. Podpozycje od 9619 00 71 do 9619 00 89 obejmują towary z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

Podpozycje te obejmują również złożone towary, składające się z:

  a) warstwy wewnętrznej (na przykład z włókniny) przeznaczonej do wchłonięcia płynu ze skóry użytkownika, a tym samym zapobiec odparzeniom;

  b) chłonnego rdzenia, do zbierania i gromadzenia płynu dopóki produkt nie będzie mógł być wyrzucony; oraz 

  c) warstwy zewnętrznej (na przykład z tworzywa sztucznego) aby zapobiec wyciekaniu płynu z chłonnego rdzenia.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
9601 Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie)
9601 10 00– Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, obrobione2,7
9601 90 00– Pozostałebez cła
9602 00 00 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny2,2
9603 Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; ściągaczki (inne niż wałki gumowe)
9603 10 00– Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez3,7p/st
– Szczoteczki do zębów, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki kosmetyczne do użytku osobistego, włączając szczotki stanowiące części urządzeń
9603 21 00– – Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych3,7p/st
9603 29– – Pozostałe
9603 29 30– – – Szczotki do włosów3,7p/st
9603 29 80– – – Pozostałe3,7
9603 30– Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych
9603 30 10– – Pędzle artystyczne i pędzle do pisania3,7p/st
9603 30 90– – Pędzle do nakładania kosmetyków3,7p/st
9603 40– Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania
9603 40 10– – Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne3,7p/st
9603 40 90– – Poduszki i wałki, do malowania3,7p/st
9603 50 00– Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów2,7
9603 90– Pozostałe
9603 90 10– – Mechaniczne szczotki do zamiatania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe2,7p/st
– – Pozostałe
9603 90 91– – – Szczotki do zamiatania dróg; domowe miotły i szczotki, włączając szczotki do butów i do ubrania; szczotki do szczotkowania i czesania zwierząt3,7
9603 90 99– – – Pozostałe3,7
9604 00 00 Sita i przesiewacze, ręczne3,7
9605 00 00 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia3,7
9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików
9606 10 00– Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części3,7
– Guziki
9606 21 00– – Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym3,7
9606 22 00– – Z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym3,7
9606 29 00– – Pozostałe3,7
9606 30 00– Formy do guzików i pozostałe części guzików; półprodukty guzików2,7
9607 Zamki błyskawiczne i ich części
– Zamki błyskawiczne
9607 11 00– – Z ogniwami z metali nieszlachetnych6,7m
9607 19 00– – Pozostałe7,7m
9607 20– Części
9607 20 10– – Z metali nieszlachetnych, włączając wąskie paski z osadzonymi ogniwami z metali nieszlachetnych6,7
9607 20 90– – Pozostałe7,7
9608 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609
9608 10– Pióra kulkowe i długopisy
9608 10 10– – Z ciekłym atramentem (z obracającą się kulką)3,7p/st
– – Pozostałe
9608 10 92– – – Z wymiennym wkładem3,7p/st
9608 10 99– – – Pozostałe3,7p/st
9608 20 00– Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi3,7p/st
9608 30 00– Pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra3,7p/st
9608 40 00– Ołówki automatyczne3,7p/st
9608 50 00– Komplety składające się z dwóch lub więcej artykułów objętych powyższymi podpozycjami3,7
9608 60 00– Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika z tuszem2,7p/st
– Pozostałe
9608 91 00– – Stalówki i ich ostrza2,7
9608 99 00– – Pozostałe2,7
9609 Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
9609 10– Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony
9609 10 10– – Z pręcikiem grafitowym2,7
9609 10 90– – Pozostałe2,7
9609 20 00– Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne2,7
9609 90– Pozostałe
9609 90 10– – Pastele i węgiel rysunkowy2,7
9609 90 90– – Pozostałe1,7
9610 00 00 Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione2,7
9611 00 00 Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami2,7
9612 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez
9612 10– Taśmy
9612 10 10– – Z tworzyw sztucznych2,7
9612 10 20– – Z włókien chemicznych, o szerokości mniejszej niż 30 mm, umieszczone na stałe w kasetach z metalu lub z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych w automatycznych maszynach do pisania, urządzeniach do automatycznego przetwarzania danych i pozostałych maszynachbez cła
9612 10 80– – Pozostałe2,7
9612 20 00– Poduszki do tuszu2,7
9613 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty
9613 10 00– Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe2,7p/st
9613 20 00– Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania2,7p/st
9613 80 00– Pozostałe zapalniczki2,7
9613 90 00– Części2,7
9614 00 Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części
9614 00 10– Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub korzenia, do produkcji fajekbez cła
9614 00 90– Pozostałe2,7
9615 Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części
– Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne
9615 11 00– – Z ebonitu lub z tworzyw sztucznych2,7
9615 19 00– – Pozostałe2,7
9615 90 00– Pozostałe2,7
9616 Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych
9616 10– Rozpylacze do perfum i do preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice
9616 10 10– – Rozpylacze toaletowe2,7
9616 10 90– – Oprawy i głowice2,7
9616 20 00– Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych2,7
9617 00 00 Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane6,7
9618 00 00 Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych1,7
9619 00 Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
9619 00 30– Z waty z materiałów włókienniczych(87)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z pozostałych materiałów włókienniczych
9619 00 40– – Podpaski higieniczne (wkładki), tampony oraz podobne artykuły(88)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
9619 00 50– – Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły(89)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z pozostałych materiałów
– – Podpaski higieniczne (wkładki), tampony oraz podobne artykuły
9619 00 71– – – Podpaski higieniczne (wkładki)(90)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
9619 00 75– – – Tampony(90)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
9619 00 79– – – Pozostałe(90)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły
9619 00 81– – – Pieluchy i wkładki dla niemowląt(90)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
9619 00 89– – – Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)(90)5% - poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
9620 00 Statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły
9620 00 10– W rodzaju stosowanych do cyfrowych aparatów fotograficznych lub kamer wideo, kamer i projektorów kinematograficznych; w rodzaju stosowanych do innej aparatury objętej działem 903,7
– Pozostałe
9620 00 91– – Z tworzywa sztucznego lub z aluminium6
9620 00 99– – Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.