Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja IV  »   Dział 20 - PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 20

PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 20.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) warzyw, owoców lub orzechów, przetworzonych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi w działach 7, 8 i 11;

  b) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16);

  c) wyrobów piekarniczych i pozostałych produktów objętych pozycją 1905; lub

  d) homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych objętych pozycją 2104.

2. Pozycje 2007 i 2008 nie dotyczą galaretek owocowych, past owocowych, migdałów powleczonych cukrem lub tym podobnych, w postaci wyrobów cukierniczych (pozycja 1704) lub wyrobów czekoladowych (pozycja 1806).

3. Pozycje 2001, 2004 i 2005 obejmują, w zależności od przypadku, tylko te produkty objęte działem 7 lub pozycjami 1105 lub 1106 (inne niż mąka, mączka i proszek, z produktów objętych działem 8), które zostały przetworzone lub zakonserwowane innymi sposobami niż te, o których mowa powyżej w uwadze 1 a).

4. Sok pomidorowy, w którym zawartość suchej masy wynosi 7 % masy lub więcej, jest klasyfikowany do pozycji 2002.

5. W pozycji 2007 wyrażenie "otrzymywane w wyniku obróbki cieplnej" oznacza obróbkę cieplną pod ciśnieniem atmosferycznym lub pod ciśnieniem obniżonym, w celu zwiększenia lepkości produktu wskutek obniżenia zawartości wody lub w inny sposób.

6. W pozycji 2009 wyrażenie "soki niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu" oznacza soki o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości (zob. uwaga 2 do działu 22).

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 2005 10 wyrażenie "warzywa homogenizowane" oznacza przetwory warzywne dokładnie zhomogenizowane, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci, lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogły zostać dodane do przetworów jako przyprawy, środki konserwujące lub do innych celów. Przetwory te mogą zawierać niewielką ilość widocznych kawałków warzyw. Podpozycja 2005 10 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi podpozycjami pozycji 2005.

2. W podpozycji 2007 10 wyrażenie "przetwory homogenizowane" oznacza przetwory owocowe dokładnie zhomogenizowane, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci, lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogły zostać dodane do przetworów jako przyprawy, środki konserwujące lub do innych celów. Przetwory te mogą zawierać niewielką ilość widocznych kawałków owoców. Podpozycja 2007 10 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi podpozycjami pozycji 2007.

3. W podpozycjach 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 i 2009 71 wyrażenie "liczba Brixa" oznacza bezpośredni odczyt stopni Brixa, otrzymany z areometru Brixa lub ze współczynnika załamania wyrażonego w przeliczeniu na procentową zawartość sacharozy otrzymanego z refraktometru, w temperaturze 20 °C lub skorygowanej do 20 °C, jeżeli odczyt jest wykonany w innej temperaturze.

Uwagi dodatkowe

1. W pozycji 2001 warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym muszą mieć zawartość wolnego, lotnego kwasu 0,5 % masy lub większą, wyrażoną jako kwas octowy. Ponadto grzyby klasyfikowane w podpozycji 2001 90 50 nie powinny zawierać więcej soli niż 2,5 % masy.

2.

  a) Zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza (zawartość cukru) w produktach klasyfikowanych do niniejszego działu odpowiada liczbie wskazanej przez refraktometr (użyty zgodnie z metodą opisaną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 (51)) w temperaturze 20 °C i pomnożonej przez jeden z następujących współczynników:

   — 0,93 w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2008 20 do 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99,

   — 0,95 w odniesieniu do produktów objętych innymi pozycjami.

  Jednakże zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza (zawartość cukru) w następujących produktach klasyfikowanych do niniejszego działu:

   — produktach wytwarzanych na bazie wodorostów morskich i pozostałych alg, przetworzonych lub zakonserwowanych sposobami niewymienionymi w dziale 12,

   — produktach wytwarzanych na bazie manioku, maranty, salepu, topinamburu, słodkich ziemniaków i podobnych korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi lub inuliny, objętych pozycją 0714,

   — produktach wytwarzanych na bazie liści winorośli;

  odpowiada liczbie wynikającej z obliczeń przeprowadzonych na podstawie pomiarów, które zostały otrzymane z zastosowaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej ("metoda HPLC"), stosując następujący wzór:

  S + (G + F) × 0,95,

  gdzie:

  "S" oznacza zawartość sacharozy określoną metodą HPLC;

  "F" oznacza zawartość fruktozy określoną metodą HPLC;

  "G" oznacza zawartość glukozy określoną metodą HPLC.

  b) Wyrażenie "liczba Brixa" wymienione w podpozycjach pozycji 2009 odpowiada liczbie wskazanej przez refraktometr (użyty zgodnie z metodą opisaną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 (51)) w temperaturze 20 °C.

3. Produkty objęte podpozycjami od 2008 20 do 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99 są uważane za zawierające dodatek cukru, jeśli "zawartość cukru" w ich masie przekracza procentowość podaną poniżej odpowiednio dla owoców lub jadalnych części roślin:

  — ananasy i winogrona: 13 % masy,

  — pozostałe owoce, włącznie z mieszankami owoców i pozostałe jadalne części roślin: 9 % masy.

4. W podpozycjach od 2008 30 11 do 2008 30 39, od 2008 40 11 do 2008 40 39, od 2008 50 11 do 2008 50 59, od 2008 60 11 do 2008 60 39, od 2008 70 11 do 2008 70 59, od 2008 80 11 do 2008 80 39, od 2008 93 11 do 2008 93 29, od 2008 97 12 do 2008 97 38 i od 2008 99 11 do 2008 99 40 poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

  — "rzeczywista masowa moc alkoholu": ilość kilogramów czystego alkoholu zawartego w 100 kg produktu,

  — "% mas.": symbol masowej mocy alkoholu.

5. Następujące zasady mają zastosowanie do produktów takich, jak są przedstawiane (organom celnym):

  a) zawartość dodanego cukru w produktach objętych pozycją 2009 odpowiada "zawartości cukru" pomniejszonej o podane niżej liczby w zależności od rodzaju soku:

   — sok cytrynowy lub sok pomidorowy: 3,

   — sok winogronowy: 15,

   — pozostałe soki owocowe lub warzywne, włącznie z mieszaninami soków: 13;

  b) soki owocowe z dodatkiem cukru, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67 i zawierające mniej niż 50 % masy soku owocowego, tracą naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

Litera b) nie ma zastosowania do zagęszczonych naturalnych soków owocowych. W związku z tym zagęszczone naturalne soki owocowe nie są wyłączone z pozycji 2009.

6. W podpozycjach 2009 69 51 i 2009 69 71 "zagęszczony sok winogronowy (włączając moszcz gronowy)" oznacza sok winogronowy (włącznie z moszczem gronowym), dla którego liczba wskazana przez refraktometr (użyty zgodnie z metodą opisaną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 (51)) w temperaturze 20 °C, nie jest niższa niż 50,9 %.

7. W podpozycjach 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 i 2009 90 97"owoce tropikalne" oznaczają: owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya.

8. W podpozycjach 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 i 2008 97 97 "orzechy tropikalne" oznaczają: orzechy kokosowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, areca (lub betel), cola i makadamia.

9. Wodorosty morskie i pozostałe algi przetworzone lub zakonserwowane sposobami niewymienionymi w dziale 12, takimi jak obróbka cieplna, prażenie, przyprawianie lub dodawanie cukru, są objęte działem 20 jako przetwory z pozostałych części roślin. Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone, należy klasyfikować do pozycji 1212.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
2001 10 00– Ogórki i korniszony17,6kg/net eda5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90– Pozostałe
2001 90 10– – Ostry sos z mangobez cła5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 20– – Owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka lub pieprz angielski55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 30– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 40– – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 50– – Grzyby165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 65– – Oliwki165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 70– – Papryka słodka165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 92– – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne; rdzenie palmowe105% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2001 90 97– – Pozostałe165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym
2002 10– Pomidory, całe lub w kawałkach
2002 10 10– – Bez skórek14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 10 90– – Pozostałe14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 90– Pozostałe
– – O zawartości suchej masy mniejszej niż 12 % masy
2002 90 11– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 90 19– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12 % masy, ale nie większej niż 30 % masy
2002 90 31– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 90 39– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – O zawartości suchej masy większej niż 30 % masy
2002 90 91– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2002 90 99– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym
2003 10– Grzyby z rodzaju Agaricus
2003 10 20– – Tymczasowo zakonserwowane, gotowane18,4 + 191 €/100 kg/net eda (10)kg/net eda5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2003 10 30– – Pozostałe18,4 + 222 €/100 kg/net eda (10)kg/net eda5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2003 90– Pozostałe
2003 90 10– – Trufle14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2003 90 90– – Pozostałe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006
2004 10– Ziemniaki
2004 10 10– – Poddane obróbce cieplnej, inaczej nieprzetworzone14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Pozostałe
2004 10 91– – – W postaci mąki, mączki lub płatków7,6 + EA (23)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 10 99– – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 90– Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne
2004 90 10– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 90 30– – Kapusta kwaszona, kapary i oliwki165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 90 50– – Groch (Pisum sativum) i niedojrzała fasola z gatunku Phaseolus spp., w strąkach19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Pozostałe, włączając mieszanki
2004 90 91– – – Cebule, gotowane, inaczej nieprzetworzone14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2004 90 98– – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006
2005 10 00– Warzywa homogenizowane17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 20– Ziemniaki
2005 20 10– – W postaci mąki, mączki lub płatków8,8 + EA (23)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Pozostałe
2005 20 20– – – Cienkie plasterki, smażone lub pieczone, nawet solone lub z przyprawami, w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia14,15% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 20 80– – – Pozostałe14,15% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 40 00– Groch (Pisum sativum)19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)
2005 51 00– – Fasola łuskana17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 59 00– – Pozostała19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 60 00– Szparagi17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 70 00– Oliwki12,8kg/net eda5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 80 00– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne
2005 91 00– – Pędy bambusa17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99– – Pozostałe
2005 99 10– – – Owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka lub pieprz angielski6,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99 20– – – Kapary165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99 30– – – Karczochy17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99 50– – – Mieszanki warzywne17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99 60– – – Kapusta kwaszona165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2005 99 80– – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)
2006 00 10– Imbirbez cła5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Pozostałe
– – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy
2006 00 31– – – Wiśnie i czereśnie20 + 23,9 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2006 00 35– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne12,5 + 15 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2006 00 38– – – Pozostałe20 + 23,9 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Pozostałe
2006 00 91– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne12,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2006 00 99– – – Pozostałe205% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej
2007 10– Przetwory homogenizowane
2007 10 10– – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy24 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Pozostałe
2007 10 91– – – Z owoców tropikalnych155% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 10 99– – – Pozostałe245% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Pozostałe
2007 91– – Owoce cytrusowe
2007 91 10– – – O zawartości cukru przekraczającej 30 % masy20 + 23 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 91 30– – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy, ale nieprzekraczającej 30 % masy20 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 91 90– – – Pozostałe21,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99– – Pozostałe
– – – O zawartości cukru przekraczającej 30 % masy
2007 99 10– – – – Przecier i pasta, ze śliwek, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 100 kg, do przetwórstwa przemysłowego (12)22,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 20– – – – Przecier i pasta, z kasztanów24 + 19,7 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2007 99 31– – – – – Z wiśni i z czereśni24 + 23 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 33– – – – – Z truskawek i poziomek24 + 23 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 35– – – – – Z malin24 + 23 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 39– – – – – Pozostałe24 + 23 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 50– – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy, ale nieprzekraczającej 30 % masy24 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
2007 99 93– – – – Z owoców tropikalnych i orzechów tropikalnych155% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2007 99 97– – – – Pozostałe245% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
– Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem
2008 11– – Orzeszki ziemne
2008 11 10– – – Masło orzechowe12,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 11 91– – – – Przekraczającej 1 kg11,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Nieprzekraczającej 1 kg
2008 11 96– – – – – Prażone125% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 11 98– – – – – Pozostałe12,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 19– – Pozostałe, włączając mieszanki
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 19 12– – – – Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych75% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2008 19 13– – – – – Migdały i orzeszki pistacjowe, prażone95% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 19 19– – – – – Pozostałe11,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 19 92– – – – Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
– – – – – Orzechy prażone
2008 19 93– – – – – – Migdały i orzeszki pistacjowe10,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 19 95– – – – – – Pozostałe125% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 19 99– – – – – Pozostałe12,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20– Ananasy
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 20 11– – – – O zawartości cukru przekraczającej 17 % masy25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20 19– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 20 31– – – – O zawartości cukru przekraczającej 19 % masy25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20 39– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 20 51– – – – O zawartości cukru przekraczającej 17 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20 59– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 20 71– – – – O zawartości cukru przekraczającej 19 % masy20,8 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20 79– – – – Pozostałe19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 20 90– – – Niezawierające dodatku cukru18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30– Owoce cytrusowe
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
2008 30 11– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 19– – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
2008 30 31– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 39– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 30 51– – – – Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 55– – – – Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 59– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 30 71– – – – Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 75– – – – Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 79– – – – Pozostałe20,8 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 30 90– – – Niezawierające dodatku cukru18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40– Gruszki
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy
2008 40 11– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 19– – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2008 40 21– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 29– – – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 40 31– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 39– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 40 51– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 59– – – – Pozostałe165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 40 71– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 79– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 40 90– – – Niezawierające dodatku cukru16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50– Morele
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości przekraczającej 1 kg
– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy
2008 50 11– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 19– – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2008 50 31– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 39– – – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 50 51– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 59– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 50 61– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 69– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 50 71– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy20,8 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 79– – – – Pozostałe19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 50 92– – – – 5 kg lub większej13,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 50 98– – – – Mniejszej niż 5 kg18,4 (16)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 60– Wiśnie i czereśnie
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
2008 60 11– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 60 19– – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
2008 60 31– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 60 39– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 60 50– – – – Przekraczającej 1 kg17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 60 60– – – – Nieprzekraczającej 1 kg20,8 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 60 70– – – – 4,5 kg lub większej18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 60 90– – – – Mniejszej niż 4,5 kg18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70– Brzoskwinie, włączając nektaryny
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy
2008 70 11– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 19– – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2008 70 31– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 39– – – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 70 51– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 59– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 70 61– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 69– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 70 71– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 79– – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 70 92– – – – 5 kg lub większej15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 70 98– – – – Mniejszej niż 5 kg18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 80– Truskawki i poziomki
– – Zawierające dodatek alkoholu
– – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
2008 80 11– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 80 19– – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
2008 80 31– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.24 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 80 39– – – – Pozostałe25,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – Niezawierające dodatku alkoholu
2008 80 50– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 80 70– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg20,8 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 80 90– – – Niezawierające dodatku cukru18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19
2008 91 00– – Rdzenie palmowe105% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 93– – Żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
– – – Zawierające dodatek alkoholu
– – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
2008 93 11– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 93 19– – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2008 93 21– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.245% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 93 29– – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Niezawierające dodatku alkoholu
2008 93 91– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 93 93– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg20,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 93 99– – – – Niezawierające dodatku cukru18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97– – Mieszanki
– – – Orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych, zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych
2008 97 03– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg75% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 05– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
– – – – Zawierające dodatek alkoholu
– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.
2008 97 12– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 14– – – – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Pozostałe
2008 97 16– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)16 + 2,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 18– – – – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.
2008 97 32– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)155% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 34– – – – – – – Pozostałe245% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Pozostałe
2008 97 36– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 38– – – – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – – – Zawierające dodatek cukru
– – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 97 51– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)115% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 59– – – – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Pozostałe
– – – – – – – Mieszanki owocowe, w których udział żadnego z pojedynczych owoców nie przekracza 50 % masy całkowitej owoców
2008 97 72– – – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)8,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 74– – – – – – – – Pozostałe13,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – – Pozostałe
2008 97 76– – – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)125% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 78– – – – – – – – Pozostałe19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
– – – – – – 5 kg lub większej
2008 97 92– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)11,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 93– – – – – – – Pozostałe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – 4,5 kg lub większej, ale mniejszej niż 5 kg
2008 97 94– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)11,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 96– – – – – – – Pozostałe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Mniejszej niż 4,5 kg
2008 97 97– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)11,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 97 98– – – – – – – Pozostałe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99– – Pozostałe
– – – Zawierające dodatek alkoholu
– – – – Imbir
2008 99 11– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.105% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 19– – – – – Pozostałe165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Winogrona
2008 99 21– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy25,6 + 3,8 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 23– – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy
– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.
2008 99 24– – – – – – – Owoce tropikalne165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 28– – – – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Pozostałe
2008 99 31– – – – – – – Owoce tropikalne16 + 2,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 34– – – – – – – Pozostałe25,6 + 4,2 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas.
2008 99 36– – – – – – – Owoce tropikalne155% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 37– – – – – – – Pozostałe245% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Pozostałe
2008 99 38– – – – – – – Owoce tropikalne165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 40– – – – – – – Pozostałe25,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Niezawierające dodatku alkoholu
– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg
2008 99 41– – – – – Imbirbez cła5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 43– – – – – Winogrona19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 45– – – – – Śliwki17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 48– – – – – Owoce tropikalne115% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 49– – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg
2008 99 51– – – – – Imbirbez cła5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 63– – – – – Owoce tropikalne135% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 67– – – – – Pozostałe20,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Niezawierające dodatku cukru
– – – – – Śliwki, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto
2008 99 72– – – – – – 5 kg lub większej15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 78– – – – – – Mniejszej niż 5 kg18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 85– – – – – Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 91– – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2008 99 99– – – – – Pozostałe18,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
– Sok pomarańczowy
2009 11– – Zamrożony
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 11 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 11 19– – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67
2009 11 91– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy15,2 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 11 99– – – – Pozostały15,2 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 12 00– – Niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 2012,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 19– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 19 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 19 19– – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67
2009 19 91– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy15,2 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 19 98– – – – Pozostały12,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok grejpfrutowy (włącznie z sokiem z pomelo)
2009 21 00– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20125% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 29– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 29 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 29 19– – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67
2009 29 91– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy12 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 29 99– – – – Pozostały125% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego
2009 31– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20
– – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
2009 31 11– – – – Zawierający dodatek cukru14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 31 19– – – – Niezawierający dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
– – – – Sok cytrynowy
2009 31 51– – – – – Zawierający dodatek cukru14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 31 59– – – – – Niezawierający dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych
2009 31 91– – – – – Zawierające dodatek cukru14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 31 99– – – – – Niezawierające dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 39 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 19– – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67
– – – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
2009 39 31– – – – – Zawierające dodatek cukru14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 39– – – – – Niezawierające dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
– – – – – Sok cytrynowy
2009 39 51– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy14,4 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 55– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 59– – – – – – Niezawierający dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych
2009 39 91– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy14,4 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 95– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy14,45% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 39 99– – – – – – Niezawierający dodatku cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok ananasowy
2009 41– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20
2009 41 92– – – Zawierający dodatek cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 41 99– – – Niezawierający dodatku cukru165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 49– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 49 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 49 19– – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67
2009 49 30– – – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostały
2009 49 91– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy15,2 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 49 93– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 49 99– – – – – Niezawierający dodatku cukru165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 50– Sok pomidorowy
2009 50 10– – Zawierający dodatek cukru165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 50 90– – Pozostały16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy)
2009 61– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30
2009 61 10– – – O wartości przekraczającej 18 € za 100 kg masy netto(34)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 61 90– – – O wartości nieprzekraczającej 18 € za 100 kg masy netto22,4 + 27 €/hl (10)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 69– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 69 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 € za 100 kg masy netto40 + 121 €/hl +
20,6 €/100 kg/net (10)
(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 69 19– – – – Pozostały(34)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67
– – – – O wartości przekraczającej 18 € za 100 kg masy netto
2009 69 51– – – – – Zagęszczony(34)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 69 59– – – – – Pozostały(34)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – O wartości nieprzekraczającej 18 € za 100 kg masy netto
– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 69 71– – – – – – Zagęszczony22,4 + 131 €/hl +
20,6 €/100 kg/net
(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 69 79– – – – – – Pozostały22,4 + 27 €/hl +
20,6 €/100 kg/net
(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 69 90– – – – – Pozostały22,4 + 27 €/hl (10)(162)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok jabłkowy
2009 71– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20
2009 71 20– – – Zawierający dodatek cukru185% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 71 99– – – Niezawierający dodatku cukru185% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 79– – Pozostały
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 79 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 € za 100 kg masy netto30 + 18,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 79 19– – – – Pozostały30 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67
2009 79 30– – – – O wartości przekraczającej 18 € za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru185% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostały
2009 79 91– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy18 + 19,3 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 79 98– – – – – Pozostały185% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa
2009 81– – Sok żurawinowy (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
2009 81 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 81 19– – – – Pozostałe33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67
2009 81 31– – – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostałe
2009 81 51– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy16,8 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 81 59– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Niezawierający dodatku cukru
2009 81 95– – – – – – Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon145% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 81 99– – – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89– – Pozostałe
– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67
– – – – Sok gruszkowy
2009 89 11– – – – – O wartości nieprzekraczającej 22 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 19– – – – – Pozostały33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostały
– – – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
2009 89 34– – – – – – Soki z owoców tropikalnych21 + 12,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 35– – – – – – Pozostałe33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
2009 89 36– – – – – – Soki z owoców tropikalnych21 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 38– – – – – – Pozostałe33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67
– – – – Sok gruszkowy
2009 89 50– – – – – O wartości przekraczającej 18 € za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostały
2009 89 61– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy19,2 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 63– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy19,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 69– – – – – – Niezawierający dodatku cukru205% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – Pozostały
– – – – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru
2009 89 71– – – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 73– – – – – – Soki z owoców tropikalnych10,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 79– – – – – – Pozostałe16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 89 85– – – – – – – Soki z owoców tropikalnych10,5 + 12,9 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 86– – – – – – – Pozostałe16,8 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy
2009 89 88– – – – – – – Soki z owoców tropikalnych10,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 89– – – – – – – Pozostałe16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Niezawierający dodatku cukru
2009 89 96– – – – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 97– – – – – – – Soki z owoców tropikalnych115% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 89 99– – – – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90– Mieszanki soków
– – O liczbie Brixa przekraczającej 67
– – – Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego
2009 90 11– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 19– – – – Pozostałe33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
2009 90 21– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 29– – – – Pozostałe33,6 (10)5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67
– – – Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego
2009 90 31– – – – O wartości nieprzekraczającej 18 € za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy20 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 39– – – – Pozostałe205% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – Pozostałe
– – – – O wartości przekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
– – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego
2009 90 41– – – – – – Zawierające dodatek cukru15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 49– – – – – – Pozostałe165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
2009 90 51– – – – – – Zawierające dodatek cukru16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 59– – – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 € za 100 kg masy netto
– – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego
2009 90 71– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy15,2 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 73– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy15,25% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 79– – – – – – Niezawierające dodatku cukru165% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – Pozostałe
– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 90 92– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych10,5 + 12,9 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 94– – – – – – – Pozostałe16,8 + 20,6 €/100 kg/net5% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy
2009 90 95– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych10,55% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 96– – – – – – – Pozostałe16,85% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
– – – – – – Niezawierające dodatku cukru
2009 90 97– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych115% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
2009 90 98– – – – – – – Pozostałe17,65% - poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.