Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja IV  »   Dział 23 - POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 23

POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 23.

Uwaga

1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane w wyniku przetwarzania materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że utraciły one podstawowe cechy oryginalnego materiału, przy czym są to produkty inne niż roślinne pozostałości, odpady i produkty uboczne takiego przetwarzania.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycji 2306 41 wyrażenie "nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego", oznacza nasiona zdefiniowane w uwadze 1 do podpozycji w dziale 12.

Uwagi dodatkowe

1. Podpozycje 2303 10 11 i 2303 10 19 obejmują tylko pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, a nie obejmują mieszanek takich pozostałości z produktami otrzymanymi z innych roślin lub produktami otrzymanymi z kukurydzy w inny sposób, niż podczas produkcji skrobi w procesie mokrym.

Zawartość w nich skrobi nie może przekraczać 28 % masy w przeliczeniu na suchy produkt, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009, a zawartość w nich tłuszczu, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część H do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009, nie może przekraczać 4,5 % masy w przeliczeniu na suchy produkt.

2. Podpozycja 2306 90 05 obejmuje jedynie pozostałości z ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy, które zawierają następujące składniki w wyszczególnionych ilościach w przeliczeniu na masę suchego produktu:

  a) produkty o zawartości oleju mniejszej niż 3 %:

   — zawartość skrobi: mniejsza niż 45 %,

   — zawartość białka (zawartość azotu × 6,25): nie mniejsza niż 11,5 %;

  b) produkty o zawartości oleju nie mniejszej niż 3 %, ale nie większej niż 8 %:

   — zawartość skrobi: mniejsza niż 45 %,

   — zawartość białka (zawartość azotu × 6,25): nie mniejsza niż 13 %.

Poza tym pozostałości takie nie powinny zawierać składników, które nie są otrzymane z ziaren kukurydzy.

Do oznaczenia zawartości skrobi i białka powinny być zastosowane metody zamieszczone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009, załącznik III, części L i C.

Do oznaczenia zawartości oleju i wilgoci, odpowiednio powinny być zastosowane metody zamieszczone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009, załącznik III, części H i A.

Produkty zawierające składniki z części ziaren kukurydzy, które zostały dodane po przetworzeniu i nie zostały poddane procesowi ekstrakcji oleju, są wyłączone.

3. W podpozycjach 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 i 2308 00 19 następujące wyrażenia oznaczają, co następuje:

  — "rzeczywista masowa moc alkoholu": liczba kilogramów czystego alkoholu zawartego w 100 kg produktu,

  — "potencjalna masowa moc alkoholu": liczba kilogramów czystego alkoholu, którą można otrzymać przez całkowitą fermentację cukru zawartego w 100 kg produktu,

  — "całkowita masowa moc alkoholu": suma rzeczywistej i potencjalnej masowej mocy alkoholu,

  — "% mas.": symbol masowej mocy alkoholu.

4. W podpozycjach od 2309 10 11 do 2309 10 70 i od 2309 90 31 do 2309 90 70 wyrażenie "produkty mleczne" oznacza przetwory objęte pozycjami 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 i podpozycjami od 0403 10 11 do 0403 10 39, od 0403 90 11 do 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 i 2106 90 51.

5. Podpozycja 2309 90 20 obejmuje wyłącznie pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, a nie obejmuje mieszanek takich pozostałości z produktami otrzymanymi z innych roślin lub produktami otrzymanymi z kukurydzy w inny sposób niż poprzez produkcję skrobi w procesie mokrym, zawierające:

  — pozostałości na sicie z kukurydzy użytej w procesie mokrym, w proporcji nieprzekraczającej 15 % masy, i/lub

  — pozostałości z rozmaczania kukurydzy wodą, z procesu mokrego, włączając pozostałości z rozmaczania wodą użyte do produkcji alkoholu lub innych produktów otrzymywanych ze skrobi.

Produkty te mogą również zawierać pozostałości z ekstrakcji oleju z kiełków kukurydzy w procesie mokrego mielenia.

Zawartość w nich skrobi nie może przekraczać 28 % masy suchego produktu, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009, zawartość w nich tłuszczu, zgodnie z metodą zawartą w załączniku III, część H do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 nie może przekraczać 4,5 % masy suchego produktu, a zawartość w nich białka, oznaczona według metody zawartej w załączniku III, część C do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009, nie może przekraczać 40 % masy suchego produktu.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki
2301 10 00– Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarkibez cła
2301 20 00– Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnychbez cła
2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane
2302 10– Z kukurydzy
2302 10 10– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35 % masy44 €/t
2302 10 90– – Pozostałe89 €/t
2302 30– Z pszenicy
2302 30 10– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28 % masy i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10 % masy lub, alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu w przeliczeniu na suchy produkt 1,5 % masy lub więcej popiołu44 €/t (10)
2302 30 90– – Pozostałe89 €/t (10)
2302 40– Z pozostałych zbóż
– – Z ryżu
2302 40 02– – – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35 % masy44 €/t
2302 40 08– – – Pozostałe89 €/t
– – Pozostałe
2302 40 10– – – W których zawartość skrobi nie przekracza 28 % masy i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10 % masy lub, alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu w przeliczeniu na suchy produkt 1,5 % masy lub więcej popiołu44 €/t (10)
2302 40 90– – – Pozostałe89 €/t (10)
2302 50 00– Z roślin strączkowych5,1
2303 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek
2303 10– Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
– – Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt
2303 10 11– – – Przekraczającej 40 % masy320 €/t (10)
2303 10 19– – – Nieprzekraczającej 40 % masybez cła
2303 10 90– – Pozostałebez cła
2303 20– Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
2303 20 10– – Wysłodki buraczanebez cła
2303 20 90– – Pozostałebez cła
2303 30 00– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelnianebez cła
2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowegobez cła
2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnychbez cła
2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305
2306 10 00– Z nasion bawełnybez cła
2306 20 00– Z nasion lnubez cła
2306 30 00– Z nasion słonecznikabez cła
– Z nasion rzepaku lub rzepiku
2306 41 00– – Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowegobez cła
2306 49 00– – Pozostałebez cła
2306 50 00– Z orzechów kokosowych lub koprybez cła
2306 60 00– Z orzechów palmowych lub ich jąderbez cła
2306 90– Pozostałe
2306 90 05– – Z zarodków kukurydzybez cła
– – Pozostałe
– – – Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy
2306 90 11– – – – Zawierające 3 % masy oliwy lub mniejbez cła
2306 90 19– – – – Zawierające więcej niż 3 % masy oliwy48 €/t
2306 90 90– – – Pozostałebez cła
2307 00 Osad winny z drożdży; kamień winny
– Osad winny z drożdży
2307 00 11– – O całkowitej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 7,9 % mas. i zawartości suchej substancji nie mniejszej niż 25 % masybez cła
2307 00 19– – Pozostały1,62 €/kg/tot. alc.
2307 00 90– Kamień winnybez cła
2308 00 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
– Wytłoki winogron
2308 00 11– – O całkowitej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 4,3 % mas. i zawartości suchej substancji nie mniejszej niż 40 % masybez cła
2308 00 19– – Pozostałe1,62 €/kg/tot. alc.
2308 00 40– Żołędzie i kasztany; wytłoczyny z jabłek i z owoców innych niż winogronabez cła
2308 00 90– Pozostałe1,6
2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
2309 10– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej
– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne
– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny
– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej
2309 10 11– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masybez cła
2309 10 13– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych498 €/t (10)
2309 10 15– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50 % masy, ale mniej niż 75 % masy, produktów mlecznych730 €/t (10)
2309 10 19– – – – – Zawierająca nie mniej niż 75 % masy produktów mlecznych948 €/t (10)
– – – – Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi
2309 10 31– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masybez cła
2309 10 33– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych530 €/t (10)
2309 10 39– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych888 €/t (10)
– – – – Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi
2309 10 51– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy102 €/t (10)
2309 10 53– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych577 €/t (10)
2309 10 59– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych730 €/t (10)
2309 10 70– – – Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne948 €/t (10)
2309 10 90– – Pozostała9,6
2309 90– Pozostałe
2309 90 10– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich3,8
2309 90 20– – Produkty określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działubez cła
– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami
– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne
– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny
– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej
2309 90 31– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy23 €/t (10)
2309 90 33– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych498 €/t
2309 90 35– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy, ale mniej niż 75 % masy, produktów mlecznych730 €/t
2309 90 39– – – – – – Zawierające nie mniej niż 75 % masy produktów mlecznych948 €/t
– – – – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi
2309 90 41– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy55 €/t (10)
2309 90 43– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych530 €/t
2309 90 49– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych888 €/t
– – – – – Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi
2309 90 51– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy102 €/t (10)
2309 90 53– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych577 €/t
2309 90 59– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych730 €/t
2309 90 70– – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierające produkty mleczne948 €/t
– – – Pozostałe
2309 90 91– – – – Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy12
2309 90 96– – – – Pozostałe9,6
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.