Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VI  »   Dział 28 - CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 28

CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 28.

Uwagi 

1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, pozycje tego działu obejmują jedynie:

  a) odrębne pierwiastki chemiczne i odrębne chemiczne zdefiniowane związki, nawet zanieczyszczone;

  b) produkty wymienione powyżej w lit. a), rozpuszczone w wodzie;

  c) produkty wymienione powyżej w lit. a), rozpuszczone w innych rozpuszczalnikach, pod warunkiem że ten proces rozpuszczania stanowi normalną i niezbędną metodę pakowania tych produktów wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub do celów transportu i że rozpuszczalnik ten nie czyni tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego;

  d) produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), z dodatkiem stabilizatora (włączając środek przeciwzbrylający), niezbędnego do ich zabezpieczenia lub transportu;

  e) produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c) lub d), z dodatkiem środków przeciwpyłowych lub substancji barwiących, dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że dodatki te nie czynią tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego.

2. Dodatkowo do ditioninów i sulfoksylanów, stabilizowanych substancjami organicznymi (pozycja 2831), węglanów i nadwęglanów zasad nieorganicznych (pozycja 2836), cyjanków, cyjanotlenków i złożonych cyjanków zasad nieorganicznych (pozycja 2837), piorunianów, cyjanianów i tiocyjanów zasad nieorganicznych (pozycja 2842), produktów organicznych objętych pozycjami od 2843 do 2846 i 2852 oraz węglików (pozycja 2849), mogą być klasyfikowane w tym dziale jedynie następujące związki węgla:

  a) tlenki węgla, cyjanowodór oraz kwas piorunowy, izocyjanowy, tiocyjanowy oraz pozostałe proste lub złożone kwasy cyjanowe (pozycja 2811);

  b) tlenohalogenki węgla (pozycja 2812);

  c) disiarczek węgla (pozycja 2813);

  d) tiowęglany, selenowęglany, tellurowęglany, selenocyjaniany, tellurocyjaniany, tetratiocyjanodiaminochromiany (reinekiany, sole Reineckego) oraz pozostałe złożone cyjaniany zasad nieorganicznych (pozycja 2842);

  e) nadtlenek wodoru zestalony mocznikiem (pozycja 2847), tlenosiarczek węgla, halogenki tiokarbonylu, cyjan, halogenki cyjanu, cyjanamid oraz jego pochodne metaliczne (pozycja 2853), inne niż cyjanamid wapnia, nawet czysty (dział 31).

3. Z zastrzeżeniem uwagi 1 do sekcji VI, niniejszy dział nie obejmuje:

  a) chlorku sodu lub tlenku magnezu, nawet czystych, lub pozostałych produktów objętych sekcją V;

  b) związków organiczno-nieorganicznych innych niż wymienione powyżej w uwadze 2;

  c) produktów wymienionych w uwagach 2, 3, 4 lub 5 do działu 31;

  d) produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory, objętych pozycją 3206; fryty szklanej i pozostałego szkła, w postaci proszku, granulek lub płatków, objętych pozycją 3207;

  e) sztucznego grafitu (pozycja 3801); produktów pakowanych jako ładunki do gaśnic przeciwpożarowych lub pakowanych jako granaty gaśnicze, objętych pozycją 3813; środków wywabiających atrament pakowanych w opakowania do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3824; hodowanych kryształów (innych niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych, objętych pozycją 3824;

  f) kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) pyłów lub proszków tych kamieni (pozycje od 7102 do 7105) lub metali szlachetnych, lub ich stopów, objętych działem 71;

  g) metali, nawet czystych, stopów metali lub cermetali, włącznie ze spiekanymi węglikami metali (węgliki metali spiekane z metalami) objętych sekcją XV;

  h) elementów optycznych, na przykład z halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych (pozycja 9001).

4. Chemicznie zdefiniowane kwasy złożone, składające się z kwasu niemetalicznego objętego poddziałem II i kwasu metalicznego objętego poddziałem IV, należy klasyfikować do pozycji 2811.

5. Pozycje od 2826 do 2842 stosowane są tylko do soli metali lub soli amonowych lub nadtlenosoli metali.

Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, sole podwójne lub złożone należy klasyfikować do pozycji 2842.

6. Pozycja 2844 ma zastosowanie jedynie do:

  a) technetu (liczba atomowa 43), prometu (liczba atomowa 61), polonu (liczba atomowa 84) oraz wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż 84;

  b) naturalnych lub sztucznych izotopów promieniotwórczych (włącznie z izotopami metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych objętych sekcjami XIV i XV), nawet zmieszanych ze sobą;

  c) związków organicznych lub nieorganicznych, tych pierwiastków lub izotopów, nawet chemicznie niezdefiniowanych, nawet zmieszanych razem;

  d) stopów, dyspersji (włączając cermetale), produktów ceramicznych i mieszanin zawierających te pierwiastki lub izotopy lub ich związki organiczne lub nieorganiczne i wykazujących promieniotwórczość właściwą przekraczającą 74 Bq/g (0,002 µCi/g);

  e) zużytych (napromieniowanych) elementów paliwowych (wsadów) reaktorów jądrowych;

  f) odpadów promieniotwórczych, nawet nadających się do użycia.

Określenie "izotopy", w niniejszej uwadze oraz w nazewnictwie pozycji 2844 i 2845, odnosi się do:

  — indywidualnych nuklidów, z wyjątkiem występujących w naturze w stanie monoizotopowym,

  — mieszanin izotopów jednego i tego samego pierwiastka, wzbogaconego o jeden lub więcej wspomnianych izotopów, tj. pierwiastków, których naturalny skład izotopowy został sztucznie zmieniony.

7. Pozycja 2853 obejmuje fosforek miedzi (miedź fosforową) zawierający więcej niż 15 % masy fosforu.

8. Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen) z domieszką stosowane w elektronice należy klasyfikować do tego działu, pod warunkiem że występują one w postaci nieobrobionej, jako ciągnione lub w kształcie walców lub prętów. Gdy są pocięte w postaci płytek, krążków lub podobnej, objęte są pozycją 3818.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycji 2852 10 wyrażenie "zdefiniowane chemicznie" oznacza wszystkie organiczne lub nieorganiczne związki rtęci spełniające wymagania lit. od a) do e) uwagi 1 do działu 28 lub lit. od a) do h) uwagi 1 do działu 29.

Uwaga dodatkowa

1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, sole wymienione w podpozycjach obejmują sole kwaśne i sole zasadowe.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. PIERWIASTKI CHEMICZNE
2801 Fluor, chlor, brom i jod
2801 10 00– Chlor5,5
2801 20 00– Jodbez cła
2801 30– Fluor; brom
2801 30 10– – Fluor5
2801 30 90– – Brom5,5
2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna4,6
2803 00 00 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)bez cła
2804 Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale
2804 10 00– Wodór3,7m3 (64)
– Gazy szlachetne
2804 21 00– – Argon5m3 (64)
2804 29– – Pozostałe
2804 29 10– – – Helbez cłam3 (64)
2804 29 90– – – Pozostałe5m3 (64)
2804 30 00– Azot5,5m3 (64)
2804 40 00– Tlen5m3 (64)
2804 50– Bor; tellur
2804 50 10– – Bor5,5
2804 50 90– – Tellur2,1
– Krzem
2804 61 00– – Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemubez cła
2804 69 00– – Pozostały5,5
2804 70 00– Fosfor5,5
2804 80 00– Arsen2,1
2804 90 00– Selenbez cła
2805 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć
– Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych
2805 11 00– – Sód5
2805 12 00– – Wapń5,5
2805 19– – Pozostałe
2805 19 10– – – Stront i bar5,5
2805 19 90– – – Pozostałe4,1
2805 30– Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy
2805 30 10– – Mieszaniny lub stopy (35)5,5
– – Pozostałe
– – – O czystości 95 % masy lub większej
2805 30 20– – – – Cer, lantan, prazeodym, neodym i samar (35)2,7
2805 30 30– – – – Europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet i itr (35)2,7
2805 30 40– – – – Skand2,7
2805 30 80– – – Pozostałe2,7
2805 40– Rtęć
2805 40 10– – W kolbach o zawartości netto 34,5 kg (masa standardowa), o wartości FOB na jedną kolbę nieprzekraczającej 224 €3
2805 40 90– – Pozostałabez cła
II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI
2806 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy
2806 10 00– Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)5,5
2806 20 00– Kwas chlorosulfonowy5,5
2807 00 00 Kwas siarkowy; oleum3
2808 00 00 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące5,5
2809 Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie
2809 10 00– Pentatlenek difosforu5,5kg P2O5
2809 20 00– Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe5,5kg P2O5
2810 00 Tlenki boru; kwasy borowe
2810 00 10– Tritlenek diborubez cła
2810 00 90– Pozostałe3,7
2811 Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali
– Pozostałe kwasy nieorganiczne
2811 11 00– – Fluorowodór (kwas fluorowodorowy)5,5
2811 12 00– – Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy)5,3
2811 19– – Pozostałe
2811 19 10– – – Bromowodór (kwas bromowodorowy)bez cła
2811 19 80– – – Pozostałe5,3
– Pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali
2811 21 00– – Ditlenek węgla5,5
2811 22 00– – Ditlenek krzemu4,6
2811 29– – Pozostałe
2811 29 05– – – Ditlenek siarki5,5
2811 29 10– – – Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek diarsenu4,6
2811 29 30– – – Tlenki azotu5
2811 29 90– – – Pozostałe5,3
III. ZWIĄZKI FLUOROWCÓW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI
2812 Halogenki i tlenohalogenki niemetali
– Chlorki i tlenochlorki
2812 11 00– – Chlorek karbonylu (fosgen)5,5
2812 12 00– – Tlenochlorek fosforu5,5
2812 13 00– – Trichlorek fosforu5,5
2812 14 00– – Pentachlorek fosforu5,5
2812 15 00– – Monochlorek siarki5,5
2812 16 00– – Dichlorek siarki5,5
2812 17 00– – Chlorek tionylu5,5
2812 19– – Pozostałe
2812 19 10– – – Fosforu5,5
2812 19 90– – – Pozostałe5,5
2812 90 00– Pozostałe5,5
2813 Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu
2813 10 00– Disiarczek węgla5,5
2813 90– Pozostałe
2813 90 10– – Siarczki fosforu, techniczny trisiarczek fosforu5,3
2813 90 90– – Pozostałe3,7
IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI
2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
2814 10 00– Amoniak bezwodny5,5
2814 20 00– Amoniak w roztworze wodnym5,5
2815 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu
– Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)
2815 11 00– – Stały5,5
2815 12 00– – W roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna)5,5kg NaOH
2815 20 00– Wodorotlenek potasu (potaż żrący)5,5kg KOH
2815 30 00– Nadtlenki sodu lub potasu5,5
2816 Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru
2816 10 00– Wodorotlenek i nadtlenek magnezu4,1
2816 40 00– Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru5,5
2817 00 00 Tlenek cynku; nadtlenek cynku5,5
2818 Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu
2818 10– Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie
– – O zawartości tlenku glinu 98,5 % masy lub więcej
2818 10 11– – – O zawartości poniżej 50 % cząstek o średnicy przekraczającej 10 mm w całkowitej masie5,2
2818 10 19– – – O zawartości 50 % lub więcej cząstek o średnicy przekraczającej 10 mm w całkowitej masie5,2
– – O zawartości tlenku glinu poniżej 98,5 % masy
2818 10 91– – – O zawartości poniżej 50 % cząstek o średnicy przekraczającej 10 mm w całkowitej masie5,2
2818 10 99– – – O zawartości 50 % lub więcej cząstek o średnicy przekraczającej 10 mm w całkowitej masie5,2
2818 20 00– Tlenek glinu inny niż elektrokorund4
2818 30 00– Wodorotlenek glinu5,5
2819 Tlenki i wodorotlenki chromu
2819 10 00– Tritlenek chromu5,5
2819 90– Pozostałe
2819 90 10– – Ditlenek chromu3,7
2819 90 90– – Pozostałe5,5
2820 Tlenki manganu
2820 10 00– Ditlenek manganu5,3
2820 90– Pozostałe
2820 90 10– – Tlenek manganu zawierający 77 % masy lub więcej manganubez cła
2820 90 90– – Pozostałe5,5
2821 Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3
2821 10 00– Tlenki i wodorotlenki żelaza4,6
2821 20 00– Pigmenty mineralne4,6
2822 00 00 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu4,6
2823 00 00 Tlenki tytanu5,5
2824 Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa
2824 10 00– Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot)5,5
2824 90 00– Pozostałe5,5
2825 Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali
2825 10 00– Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne5,5
2825 20 00– Tlenek i wodorotlenek litu5,3
2825 30 00– Tlenki i wodorotlenki wanadu5,5
2825 40 00– Tlenki i wodorotlenki niklubez cła
2825 50 00– Tlenki i wodorotlenki miedzi3,2
2825 60 00– Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu5,5
2825 70 00– Tlenki i wodorotlenki molibdenu5,3
2825 80 00– Tlenki antymonu5,5
2825 90– Pozostałe
– – Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek wapnia
2825 90 11– – – Wodorotlenek wapnia o czystości 98 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę, w postaci cząstek, z których:
— nie więcej niż 1 % masy ma wielkość cząstek większą niż 75 mikrometrów oraz
— nie więcej niż 4 % masy ma wielkość cząstek mniejszą niż 1,3 mikrometra
bez cła
2825 90 19– – – Pozostałe4,6
2825 90 20– – Tlenek i wodorotlenek berylu5,3
2825 90 40– – Tlenki i wodorotlenki wolframu4,6
2825 90 60– – Tlenek kadmubez cła
2825 90 85– – Pozostałe5,5
V. SOLE I NADTLENOSOLE KWASÓW NIEORGANICZNYCH I METALI
2826 Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe
– Fluorki
2826 12 00– – Glinu5,3
2826 19– – Pozostałe
2826 19 10– – – Amonu lub sodu5,5
2826 19 90– – – Pozostałe5,3
2826 30 00– Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit)5,5
2826 90– Pozostałe
2826 90 10– – Heksafluorocyrkonian dipotasu5
2826 90 80– – Pozostałe5,5
2827 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki
2827 10 00– Chlorek amonu5,5
2827 20 00– Chlorek wapnia4,6
– Pozostałe chlorki
2827 31 00– – Magnezu4,6
2827 32 00– – Glinu5,5
2827 35 00– – Niklu5,5
2827 39– – Pozostałe
2827 39 10– – – Cyny4,1
2827 39 20– – – Żelaza2,1
2827 39 30– – – Kobaltu5,5
2827 39 85– – – Pozostałe5,5
– Tlenochlorki i chlorki zasadowe
2827 41 00– – Miedzi3,2
2827 49– – Pozostałe
2827 49 10– – – Ołowiu3,2
2827 49 90– – – Pozostałe5,3
– Bromki i tlenobromki
2827 51 00– – Bromki sodu lub potasu5,5
2827 59 00– – Pozostałe5,5
2827 60 00– Jodki i tlenojodki5,5
2828 Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy
2828 10 00– Techniczny podchloryn (chloran (I)) wapnia i pozostałe podchloryny (chlorany (I)) wapnia5,5
2828 90 00– Pozostałe5,5
2829 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany
– Chlorany
2829 11 00– – Sodu5,5
2829 19 00– – Pozostałe5,5
2829 90– Pozostałe
2829 90 10– – Nadchlorany4,8
2829 90 40– – Bromiany potasu lub sodubez cła
2829 90 80– – Pozostałe5,5
2830 Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie
2830 10 00– Siarczki sodu5,5
2830 90– Pozostałe
2830 90 11– – Siarczki wapnia, antymonu lub żelaza4,6
2830 90 85– – Pozostałe5,5
2831 Ditioniny i sulfoksylany
2831 10 00– Sodu5,5
2831 90 00– Pozostałe5,5
2832 Siarczyny; tiosiarczany
2832 10 00– Siarczyny sodu5,5
2832 20 00– Pozostałe siarczyny5,5
2832 30 00– Tiosiarczany5,5
2833 Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)
– Siarczany sodu
2833 11 00– – Siarczan disodu5,5
2833 19 00– – Pozostałe5,5
– Pozostałe siarczany
2833 21 00– – Magnezu5,5
2833 22 00– – Glinu5,5
2833 24 00– – Niklu5
2833 25 00– – Miedzi3,2
2833 27 00– – Baru5,5
2833 29– – Pozostałe
2833 29 20– – – Kadmu; chromu; cynku5,5
2833 29 30– – – Kobaltu; tytanu5,3
2833 29 60– – – Ołowiu4,6
2833 29 80– – – Pozostałe5
2833 30 00– Ałuny5,5
2833 40 00– Nadtlenosiarczany (nadsiarczany)5,5
2834 Azotyny; azotany
2834 10 00– Azotyny5,5
– Azotany
2834 21 00– – Potasu5,5
2834 29– – Pozostałe
2834 29 20– – – Baru; berylu; kadmu; kobaltu; niklu; ołowiu5,5
2834 29 40– – – Miedzi4,6
2834 29 80– – – Pozostałe3
2835 Podfosforyny (fosforany I), fosforyny i fosforany (V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie
2835 10 00– Podfosforyny (fosforany I) i fosforyny (fosforany III)5,5
– Fosforany
2835 22 00– – Mono- lub disodu5,5
2835 24 00– – Potasu5,5
2835 25 00– – Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwapnia)5,5
2835 26 00– – Pozostałe fosforany wapnia5,5
2835 29– – Pozostałe
2835 29 10– – – Triamonu5,3
2835 29 30– – – Trisodu5,5
2835 29 90– – – Pozostałe5,5
– Polifosforany
2835 31 00– – Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu)5,5
2835 39 00– – Pozostałe5,5
2836 Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu
2836 20 00– Węglan sodu5,5
2836 30 00– Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu)5,5
2836 40 00– Węglany potasu5,5
2836 50 00– Węglan wapnia5
2836 60 00– Węglan baru5,5
– Pozostałe
2836 91 00– – Węglany litu5,5
2836 92 00– – Węglan strontu5,5
2836 99– – Pozostałe
– – – Węglany
2836 99 11– – – – Magnezu; miedzi3,7
2836 99 17– – – – Pozostałe5,5
2836 99 90– – – Peroksowęglany (nad(tleno)węglany)5,5
2837 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone
– Cyjanki i tlenocyjanki
2837 11 00– – Sodu5,5
2837 19 00– – Pozostałe5,5
2837 20 00– Cyjanki złożone5,5
2838
2839 Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych
– Sodu
2839 11 00– – Metakrzemiany sodu5
2839 19 00– – Pozostałe5
2839 90 00– Pozostałe5
2840 Borany, nadtlenoborany (nadborany)
– Tetraboran disodu (boraks oczyszczony)
2840 11 00– – Bezwodnybez cła
2840 19– – Pozostały
2840 19 10– – – Pentahydrat tetraboranu disodubez cła
2840 19 90– – – Pozostałe5,3
2840 20– Pozostałe borany
2840 20 10– – Borany sodu, bezwodnebez cła
2840 20 90– – Pozostałe5,3
2840 30 00– Nadtlenoborany (nadborany)5,5
2841 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych
2841 30 00– Dichromian sodu5,5
2841 50 00– Pozostałe chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany5,5
– Manganiny, manganiany i nadmanganiany
2841 61 00– – Nadmanganian potasu5,5
2841 69 00– – Pozostałe5,5
2841 70 00– Molibdeniany5,5
2841 80 00– Wolframiany5,5
2841 90– Pozostałe
2841 90 30– – Cynkany i wanadany4,6
2841 90 85– – Pozostałe5,5
2842 Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki
2842 10 00– Krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie5,5
2842 90– Pozostałe
2842 90 10– – Sole, sole podwójne lub sole złożone kwasów selenu lub telluru5,3
2842 90 80– – Pozostałe5,5
VI. RÓŻNE
2843 Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych
2843 10– Koloidy metali szlachetnych
2843 10 10– – Srebra5,3
2843 10 90– – Pozostałe3,7
– Związki srebra
2843 21 00– – Azotan srebra5,5
2843 29 00– – Pozostałe5,5
2843 30 00– Związki złota3g
2843 90– Pozostałe związki; amalgamaty
2843 90 10– – Amalgamaty5,3
2843 90 90– – Pozostałe3g
2844 Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty
2844 10– Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu
– – Naturalny uran
2844 10 10– – – Surowy; odpady i złom (Euratom)bez cłakg U
2844 10 30– – – Obrobiony (Euratom)bez cłakg U
2844 10 50– – Żelazo-uranbez cłakg U
2844 10 90– – Pozostałe (Euratom)bez cłakg U
2844 20– Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki; pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235, pluton lub związki tych produktów
– – Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235 lub związki tych produktów
2844 20 25– – – Żelazo-uranbez cłagi F/S
2844 20 35– – – Pozostałe (Euratom)bez cłagi F/S
– – Pluton i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające pluton lub związki tych produktów
– – – Mieszaniny uranu i plutonu
2844 20 51– – – – Żelazo-uranbez cłagi F/S
2844 20 59– – – – Pozostałe (Euratom)bez cłagi F/S
2844 20 99– – – Pozostałebez cłagi F/S
2844 30– Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235, tor lub związki tych produktów
– – Uran zubożony w U 235; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235 lub związki tego produktu
2844 30 11– – – Cermetale5,5
2844 30 19– – – Pozostałe2,9
– – Tor; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające tor lub związki tego produktu
2844 30 51– – – Cermetale5,5
– – – Pozostałe
2844 30 55– – – – Surowy, odpady i złom (Euratom)bez cła
– – – – Obrobiony
2844 30 61– – – – – Sztaby, pręty, kątowniki, kształtki i profile, blachy i taśmy (Euratom)bez cła
2844 30 69– – – – – Pozostałe (Euratom)1,5 (18)
– – Związki uranu zubożonego w U 235 lub toru, nawet zmieszane razem
2844 30 91– – – Związki toru lub uranu zubożonego w U 235, nawet zmieszane razem (Euratom), inne niż sole torubez cła
2844 30 99– – – Pozostałebez cła
2844 40– Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze, inne niż objęte podpozycją 2844 10, 2844 20 lub 2844 30; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki; pozostałości promieniotwórcze
2844 40 10– – Uran pochodzący z U 233 i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), ceramiczne produkty i mieszaniny oraz związki pochodzące z U 233 lub związków tego produktubez cła
– – Pozostałe
2844 40 20– – – Sztuczne izotopy promieniotwórcze (Euratom)bez cła
2844 40 30– – – Związki sztucznych izotopów promieniotwórczych (Euratom)bez cła
2844 40 80– – – Pozostałebez cła
2844 50 00– Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych (Euratom)bez cłagi F/S
2845 Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie
2845 10 00– Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom)5,5
2845 90– Pozostałe
2845 90 10– – Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)5,5
2845 90 90– – Pozostałe5,5
2846 Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali
2846 10 00– Związki ceru3,2
2846 90– Pozostałe
2846 90 10– – Związki lantanu, prazeodymu, neodymu lub samaru (35)3,2
2846 90 20– – Związki europu, gadolinu, terbu, dysprozu, holmu, erbu, tulu, iterbu, lutetu lub itru (35)3,2
2846 90 30– – Związki skandu3,2
2846 90 90– – Związki mieszanin metali3,2
2847 00 00 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem5,5kg H2O2
2848
2849 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie
2849 10 00– Wapnia5,5
2849 20 00– Krzemu5,5
2849 90– Pozostałe
2849 90 10– – Boru4,1
2849 90 30– – Wolframu5,5
2849 90 50– – Glinu; chromu; molibdenu; wanadu; tantalu; tytanu5,5
2849 90 90– – Pozostałe5,3
2850 00 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849
2850 00 20– Wodorki; azotki4,6
2850 00 60– Azydki; krzemki5,5
2850 00 90– Borki5,3
2851
2852 Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów
2852 10 00– Zdefiniowane chemicznie5,5
2852 90 00– Pozostałe5,5
2853 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu; pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
2853 10 00– Chlorek cyjanu (chlorocyjan)5,5
2853 90– Pozostałe
2853 90 10– – Woda destylowana lub woda do pomiarów przewodności oraz woda o podobnej czystości2,7
2853 90 30– – Ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze4,1
2853 90 90– – Pozostałe5,5
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.