Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VI  »   Dział 29 - CHEMIKALIA ORGANICZNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 29.

Uwagi

1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, pozycje niniejszego działu obejmują jedynie:

  a) odrębne chemicznie zdefiniowane związki organiczne, nawet zanieczyszczone;

  b) mieszaniny dwóch lub więcej izomerów tego samego związku organicznego (nawet zanieczyszczone), z wyjątkiem mieszanin izomerów węglowodorów alifatycznych (innych niż stereoizomery), nawet nasyconych (dział 27);

  c) produkty objęte pozycjami od 2936 do 2939 lub etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, objęte pozycją 2940, lub produkty objęte pozycją 2941, nawet zdefiniowane chemicznie;

  d) produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), rozpuszczone w wodzie;

  e) produkty wymienione powyżej w lit. a), b) lub c), rozpuszczone w innych rozpuszczalnikach, pod warunkiem że ten proces rozpuszczania stanowi normalną i niezbędną metodę pakowania tych produktów wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub do celów transportu i że rozpuszczalnik ten nie czyni tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego;

  f) produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c), d) lub e), z dodatkiem stabilizatora (włączając środek przeciwzbrylający) niezbędnego do ich zabezpieczenia lub transportu;

  g) produkty wymienione powyżej w lit. a), b), c), d), e) lub f), z dodatkiem środka przeciwpyłowego lub substancji barwiącej, lub zapachowej, dla ułatwienia ich identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem że dodatki te nie czynią tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego;

  h) następujące produkty, rozcieńczone do stężeń standardowych, do produkcji barwników azowych: sole diazoniowe, sprzęgacze do tych soli oraz diazowalne aminy i ich sole.

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) towarów objętych pozycją 1504 lub gliceryny surowej objętej pozycją 1520;

  b) alkoholu etylowego (pozycja 2207 lub 2208);

  c) metanu lub propanu (pozycja 2711);

  d) związków węgla wymienionych w uwadze 2 do działu 28;

  e) produktów immunologicznych objętych pozycją 3002;

  f) mocznika (pozycja 3102 lub 3105);

  g) środków barwiących pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (pozycja 3203), syntetycznych środków barwiących organicznych, syntetycznych produktów organicznych, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne rozjaśniacze optyczne lub jako luminofory (pozycja 3204), lub barwników, lub pozostałych środków barwiących pakowanych do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (pozycja 3212);

  h) enzymów (pozycja 3507);

  ij) metaldehydu, heksametylenotetraaminy lub podobnych substancji pakowanych, w postaci (na przykład tabletek, pałeczek lub podobnych kształtów) do stosowania jako paliwa lub paliwa płynne, lub upłynnione paliwa gazowe, w zbiornikach stosowanych do napełniania lub uzupełniania zapalniczek, i o pojemności nieprzekraczającej 300 cm3 (pozycja 3606);

  k) produktów pakowanych jako ładunki do gaśnic przeciwpożarowych lub granatów gaśniczych objętych pozycją 3813; środków wywabiających atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3824;

  l) elementów optycznych, na przykład winianu etylenodiaminy (pozycja 9001).

3. Towary, które mogłyby być włączone do dwóch lub więcej pozycji niniejszego działu, należy klasyfikować do tej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej.

4. W pozycjach od 2904 do 2906, od 2908 do 2911 i od 2913 do 2920 jakiekolwiek odniesienia do fluorowcopochodnych, sulfopochodnych, nitropochodnych lub nitrozopochodnych dotyczą także złożonych pochodnych, takich jak pochodne sulfofluorowcowe, nitrofluorowcowe, nitrosulfonowe lub nitrosulfofluorowcowe.

W pozycji 2929 grupy nitrowe i nitrozowe nie są uważane za "azotowe grupy funkcyjne".

W pozycjach 2911, 2912, 2914, 2918 i 2922"tlenowa grupa funkcyjna" ogranicza się do funkcji (charakterystycznych grup organicznych zawierających tlen) wymienionych w pozycjach od 2905 do 2920.

5.

  A) Estry związków z kwasową grupą funkcyjną objętych poddziałami od I do VII i związków organicznych tych poddziałów należy klasyfikować razem z tym związkiem, który jest klasyfikowany do pozycji ostatniej w kolejności numerycznej w tych poddziałach.

  B) Estry alkoholu etylowego ze związkami organicznymi z kwasową grupą funkcyjną, objętymi poddziałami od I do VII, należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiadające im związki z grupą kwasową.

  C) Z zastrzeżeniem uwagi 1 do sekcji VI i uwagi 2 do działu 28:

   1) sole nieorganiczne związków organicznych, takich jak związki z funkcyjną grupą kwasową, fenolową lub enolową, lub zasad organicznych objętych poddziałami od I do X lub pozycją 2942, należy klasyfikować do pozycji właściwej dla związku organicznego;

   2) sole utworzone między związkami organicznymi objętymi poddziałami od I do X lub pozycją 2942 należy klasyfikować do pozycji odpowiedniej dla zasady lub kwasu (włącznie ze związkami z grupą funkcyjną fenolową i enolową), z których są utworzone, ostatniej w kolejności numerycznej w dziale;

   3) związki koordynacyjne, inne niż produkty klasyfikowane do poddziału XI lub do pozycji 2941, należy klasyfikować do tej pozycji, która w kolejności numerycznej jest ostatnia w dziale 29, wśród właściwych dla fragmentów utworzonych przez "rozerwanie" wszystkich wiązań metali, innych niż wiązania metal-węgiel.

  D) Alkoholany metali należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiednie alkohole, z wyjątkiem etanolu (pozycja 2905).

  E) Halogenki kwasów karboksylowych należy klasyfikować do tej samej pozycji, co odpowiednie kwasy.

6. Związki objęte pozycjami 2930 i 2931 są związkami organicznymi, których molekuły zawierają, dodatkowo do atomów wodoru, tlenu lub azotu, atomy innych niemetali lub metali (takich jak siarka, arsen lub ołów) bezpośrednio związane z atomami węgla.

Pozycja 2930 (organiczne związki siarki) i pozycja 2931 (pozostałe związki organiczno-nieorganiczne), nie obejmują pochodnych sulfonowanych lub fluorowcowanych (włączając pochodne złożone), które oprócz wodoru, tlenu i azotu zawierają tylko bezpośrednio związane z węglem atomy siarki lub fluorowca, które nadają im charakter pochodnych sulfonowanych lub fluorowcowanych (lub pochodnych mieszanych).

7. Pozycje 2932, 2933 i 2934 nie obejmują epoksydów z pierścieniem trójczłonowym, nadtlenków ketonów, cyklicznych polimerów aldehydów lub tioaldehydów, bezwodników wielozasadowych kwasów karboksylowych, cyklicznych estrów alkoholi wielowodorotlenowych lub fenoli z wielozasadowymi kwasami oraz imidów kwasów wielozasadowych.

Ustalenia te dotyczą jedynie heteroatomów w pierścieniu, gdy są one wynikiem funkcji cyklizującej lub funkcji tutaj wymienionych.

8. W pozycji 2937:

  a) określenie "hormony" obejmuje czynniki uwalniające hormony lub stymulujące hormony, inhibitory hormonów i antagonistów hormonów (antyhormony);

  b) wyrażenie "stosowane głównie jako hormony" stosuje się nie tylko do pochodnych hormonów i analogów strukturalnych wykorzystywanych głównie ze względu na ich działanie jako hormonów, ale także do pochodnych hormonów i analogów strukturalnych wykorzystywanych głównie jako półprodukty w syntezie produktów objętych niniejszą pozycją.

Uwagi do podpozycji

1. W ramach dowolnej pozycji tego działu pochodne związku chemicznego (lub grupy związków chemicznych) należy klasyfikować do tej samej podpozycji, co ten związek (lub grupę związków), pod warunkiem że nie są one bardziej szczegółowo objęte inną podpozycją i że nie ma podpozycji nazwanej "pozostałe" wśród odpowiednich podpozycji.

2. Uwaga 3 do działu 29 nie ma zastosowania do podpozycji tego działu.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. WĘGLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2901 Węglowodory alifatyczne
2901 10 00– Nasyconebez cła
– Nienasycone
2901 21 00– – Etylenbez cła
2901 22 00– – Propen (propylen)bez cła
2901 23 00– – Buten (butylen) oraz jego izomerybez cła
2901 24 00– – Butadien-1,3 i izoprenbez cła
2901 29 00– – Pozostałebez cła
2902 Węglowodory cykliczne
– Cykloalkany, cykloalkeny i cykloterpeny
2902 11 00– – Cykloheksanbez cła
2902 19 00– – Pozostałebez cła
2902 20 00– Benzenbez cła
2902 30 00– Toluenbez cła
– Ksyleny
2902 41 00– – o-Ksylenbez cła
2902 42 00– – m-Ksylenbez cła
2902 43 00– – p-Ksylenbez cła
2902 44 00– – Mieszaniny izomerów ksylenubez cła
2902 50 00– Styrenbez cła
2902 60 00– Etylobenzenbez cła
2902 70 00– Kumenbez cła
2902 90 00– Pozostałebez cła
2903 Fluorowcowane pochodne węglowodorów
– Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych
2903 11 00– – Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu)5,5
2903 12 00– – Dichlorometan (chlorek metylenu)5,5
2903 13 00– – Chloroform (trichlorometan)5,5
2903 14 00– – Tetrachlorek węgla5,5
2903 15 00– – Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan)5,5
2903 19 00– – Pozostałe5,5
– Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych
2903 21 00– – Chlorek winylu (chloroetylen)5,5
2903 22 00– – Trichloroetylen5,5
2903 23 00– – Tetrachloroetylen (perchloroetylen)5,5
2903 29 00– – Pozostałe5,5
– Fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne węglowodorów alifatycznych
2903 31 00– – Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan)5,5
2903 39– – Pozostałe
– – – Bromki
2903 39 11– – – – Bromometan (bromek metylu)5,5
2903 39 15– – – – Dibromometanbez cła
2903 39 19– – – – Pozostałe5,5
– – – Fluorki nasycone
2903 39 21– – – – Difluorometan5,5
2903 39 23– – – – Trifluorometan5,5
2903 39 24– – – – Pentafluoroetan i 1,1,1-trifluoroetan5,5
2903 39 25– – – – 1,1-difluoroetan5,5
2903 39 26– – – – 1,1,1,2-tetrafluoroetan5,5
2903 39 27– – – – Pentafluoropropany, heksafluoropropany i heptafluoropropany (35)5,5
2903 39 28– – – – Perfluorowane fluorki nasycone5,5
2903 39 29– – – – Inne fluorki nasycone (35)5,5
– – – Fluorki nienasycone
2903 39 31– – – – 2,3,3,3-tetrafluoropropen5,5
2903 39 35– – – – 1,3,3,3-tetrafluoropropen5,5
2903 39 39– – – – Inne fluorki nienasycone5,5
2903 39 80– – – Jodki5,5
– Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców
2903 71 00– – Chlorodifluorometan5,5
2903 72 00– – Dichlorotrifluoroetany5,5
2903 73 00– – Dichlorofluoroetany5,5
2903 74 00– – Chlorodifluoroetany5,5
2903 75 00– – Dichloropentafluoropropany5,5
2903 76– – Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany
2903 76 10– – – Bromochlorodifluorometan5,5
2903 76 20– – – Bromotrifluorometan5,5
2903 76 90– – – Dibromotetrafluoroetany5,5
2903 77– – Pozostałe, perfluorowcowane tylko fluorem i chlorem
2903 77 60– – – Trichlorofluorometan, dichlorodifluorometan, trichlorotrifluoroetany, dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroetan5,5
2903 77 90– – – Pozostałe5,5
2903 78 00– – Pozostałe pochodne perfluorowcowane5,5
2903 79– – Pozostałe
2903 79 30– – – Fluorowcowane tylko bromem i chlorem, fluorem i chlorem lub fluorem i bromem5,5
2903 79 80– – – Pozostałe5,5
– Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych lub cykloterpenowych
2903 81 00– – 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN)5,5
2903 82 00– – Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)5,5
2903 83 00– – Mireks (ISO)5,5
2903 89– – Pozostałe
2903 89 10– – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetylo)cykloheksan; tetrabromocyklooktanybez cła
2903 89 80– – – Pozostałe5,5
– Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych
2903 91 00– – Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen5,5
2903 92 00– – Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)5,5
2903 93 00– – Pentachlorobenzen (ISO)5,5
2903 94 00– – Heksabromobifenyle5,5
2903 99– – Pozostałe
2903 99 10– – – 2,3,4,5,6-Pentabromoetylobenzenbez cła
2903 99 80– – – Pozostałe5,5
2904 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane
2904 10 00– Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe5,5
2904 20 00– Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe5,5
– Kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek perfluorooktanosulfonylu
2904 31 00– – Kwas perfluorooktanosulfonowy5,5
2904 32 00– – Perfluorooktanosulfonian amonu5,5
2904 33 00– – Perfluorooktanosulfonian litu5,5
2904 34 00– – Perfluorooktanosulfonian potasu5,5
2904 35 00– – Pozostałe sole kwasu perfluorooktanosulfonowego5,5
2904 36 00– – Fluorek perfluorooktanosulfonylu5,5
– Pozostałe
2904 91 00– – Trichloronitrometan (chloropikryna)5,5
2904 99 00– – Pozostałe5,5
II. ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2905 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Nasycone alkohole monowodorotlenowe
2905 11 00– – Metanol (alkohol metylowy)5,5
2905 12 00– – Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)5,5
2905 13 00– – Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)5,5
2905 14– – Pozostałe butanole
2905 14 10– – – 2-Metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy)4,6
2905 14 90– – – Pozostałe5,5
2905 16– – Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery
2905 16 20– – – 2-Oktanolbez cła
2905 16 85– – – Pozostałe5,5
2905 17 00– – Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy)5,5
2905 19 00– – Pozostałe5,5
– Nienasycone alkohole monowodorotlenowe
2905 22 00– – Alifatyczne alkohole terpenowe5,5
2905 29– – Pozostałe
2905 29 10– – – Alkohol allilowy5,5
2905 29 90– – – Pozostałe5,5
– Diole
2905 31 00– – Glikol etylenowy (etanodiol)5,5
2905 32 00– – Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)5,5
2905 39– – Pozostałe
2905 39 20– – – Butano-1,3-diolbez cła
– – – Butano-1,4-diol
2905 39 26– – – – Butano-1,4-diol lub glikol tetrametylenowy (1,4-butanodiol) o zawartości 100 % masy węgla pochodzącego z biomasy (148)5,5
2905 39 28– – – – Pozostałe5,5
2905 39 30– – – 2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yn-4,7-diolbez cła
2905 39 95– – – Pozostałe5,5
– Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe
2905 41 00– – 2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan)5,5
2905 42 00– – Pentaerytrytol5,5
2905 43 00– – Mannit9,6 + 125,8 €/100 kg/net
2905 44– – D-sorbit (sorbitol)
– – – W roztworze wodnym
2905 44 11– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu7,7 + 16,1 €/100 kg/net
2905 44 19– – – – Pozostały9,6 + 37,8 €/100 kg/net (67)
– – – Pozostały
2905 44 91– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu7,7 + 23 €/100 kg/net
2905 44 99– – – – Pozostały9,6 + 53,7 €/100 kg/net (67)
2905 45 00– – Glicerol3,8
2905 49 00– – Pozostałe5,5
– Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych
2905 51 00– – Etchlorwinol (INN)bez cła
2905 59– – Pozostałe
2905 59 91– – – 2,2-Bis(bromometylo)propanodiolbez cła
2905 59 98– – – Pozostałe5,5
2906 Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe
2906 11 00– – Mentol5,5
2906 12 00– – Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole5,5
2906 13– – Sterole i inozyty
2906 13 10– – – Sterole5,5
2906 13 90– – – Inozytybez cła
2906 19 00– – Pozostałe5,5
– Aromatyczne
2906 21 00– – Alkohol benzylowy5,5
2906 29 00– – Pozostałe5,5
III. FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2907 Fenole; fenoloalkohole
– Monofenole
2907 11 00– – Fenol (hydroksybenzen) i jego sole3
2907 12 00– – Krezole i ich sole2,1
2907 13 00– – Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole5,5
2907 15– – Naftole i ich sole
2907 15 10– – – 1-Naftolbez cła
2907 15 90– – – Pozostałe5,5
2907 19– – Pozostałe
2907 19 10– – – Ksylenole i ich sole2,1
2907 19 90– – – Pozostałe5,5
– Polifenole; fenoloalkohole
2907 21 00– – Rezorcyna i jej sole5,5
2907 22 00– – Hydrochinon (chinol) i jego sole5,5
2907 23 00– – 4,4′-Izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego sole5,5
2907 29 00– – Pozostałe5,5
2908 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi
– Pochodne zawierające tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole
2908 11 00– – Pentachlorofenol (ISO)5,5
2908 19 00– – Pozostałe5,5
– Pozostałe
2908 91 00– – Dinoseb (ISO) i jego sole5,5
2908 92 00– – 4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole5,5
2908 99 00– – Pozostałe5,5
IV. ETERY, NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE, NADTLENKI KETONOWE, EPOKSYDY Z PIERŚCIENIEM TRÓJCZŁONOWYM, ACETALE I PÓŁACETALE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2909 Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2909 11 00– – Eter dietylu (eter etylowy)5,5
2909 19– – Pozostałe
2909 19 10– – – Eter etylo-tert-butylowy (ETBE)5,5
2909 19 90– – – Pozostałe5,5
2909 20 00– Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne5,5
2909 30– Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2909 30 10– – Eter difenylu (eter fenylowy, fenoksybenzen)bez cła
– – Fluorowcowane pochodne tylko bromem
2909 30 31– – – Eter pentabromodifenylu; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksy)benzenbez cła
2909 30 35– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoksy)etan do produkcji terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) (12)bez cła
2909 30 38– – – Pozostałe5,5
2909 30 90– – Pozostałe5,5
– Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2909 41 00– – 2,2'-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol)5,5
2909 43 00– – Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego5,5
2909 44 00– – Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego5,5
2909 49– – Pozostałe
2909 49 11– – – 2-(2-Chloroetoksy)etanolbez cła
2909 49 80– – – Pozostałe5,5
2909 50 00– Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne5,5
2909 60 00– Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne5,5
2910 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2910 10 00– Oksiran (tlenek etylenu)5,5
2910 20 00– Metylooksiran (tlenek propylenu)5,5
2910 30 00– 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)5,5
2910 40 00– Dieldryna (ISO, INN)5,5
2910 50 00– Endryna (ISO)5,5
2910 90 00– Pozostałe5,5
2911 00 00 Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne5
V. ZWIĄZKI Z ALDEHYDOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
2912 Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd
– Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej
2912 11 00– – Metanal (formaldehyd)5,5
2912 12 00– – Etanal (acetaldehyd)5,5
2912 19 00– – Pozostałe5,5
– Aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej
2912 21 00– – Benzaldehyd5,5
2912 29 00– – Pozostałe5,5
– Aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną tlenową grupą funkcyjną
2912 41 00– – Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)5,5
2912 42 00– – Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy)5,5
2912 49 00– – Pozostałe5,5
2912 50 00– Cykliczne polimery aldehydów5,5
2912 60 00– Paraformaldehyd5,5
2913 00 00 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 29125,5
VI. ZWIĄZKI Z KETONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ZWIĄZKI Z CHINONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
2914 Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej
2914 11 00– – Aceton5,5
2914 12 00– – Butanon (keton metylowo-etylowy)5,5
2914 13 00– – 4-Metylopentan-2-on (keton metylowo-izobutylowy)5,5
2914 19– – Pozostałe
2914 19 10– – – 5-Metyloheksan-2-onbez cła
2914 19 90– – – Pozostałe5,5
– Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy funkcyjnej
2914 22 00– – Cykloheksanon i metylocykloheksanony5,5
2914 23 00– – Jonony i metylojonony5,5
2914 29 00– – Pozostałe5,5
– Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej
2914 31 00– – Fenyloaceton (fenylopropan-2-on)5,5
2914 39 00– – Pozostałe5,5
2914 40– Ketonoalkohole i ketonoaldehydy
2914 40 10– – 4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon (alkohol diacetonowy)5,5
2914 40 90– – Pozostałe3
2914 50 00– Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną5,5
– Chinony
2914 61 00– – Antrachinon5,5
2914 62 00– – Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN))5,5
2914 69– – Pozostałe
2914 69 10– – – 1,4-Naftochinonbez cła
2914 69 80– – – Pozostałe5,5
– Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2914 71 00– – Chlorodekon (ISO)5,5
2914 79 00– – Pozostałe5,5
VII. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2915 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Kwas mrówkowy, jego sole i estry
2915 11 00– – Kwas mrówkowy5,5
2915 12 00– – Sole kwasu mrówkowego5,5
2915 13 00– – Estry kwasu mrówkowego5,5
– Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy
2915 21 00– – Kwas octowy5,5
2915 24 00– – Bezwodnik octowy5,5
2915 29 00– – Pozostałe5,5
– Estry kwasu octowego
2915 31 00– – Octan etylu5,5
2915 32 00– – Octan winylu5,5
2915 33 00– – Octan n-butylu5,5
2915 36 00– – Octan dinosebu (ISO)5,5
2915 39 00– – Pozostałe5,5
2915 40 00– Kwasy mono-, di- lub trichlorooctowe, ich sole i estry5,5
2915 50 00– Kwas propionowy, jego sole i estry4,2
2915 60– Kwasy butanowe, kwasy pentanowe, ich sole i estry
– – Kwasy butanowe oraz ich sole i estry
2915 60 11– – – 1-Izopropylo-2,2-dimetylotrimetyleno diizomaślanbez cła
2915 60 19– – – Pozostałe5,5
2915 60 90– – Kwasy pentanowe oraz ich sole i estry5,5
2915 70– Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry
2915 70 40– – Kwas palmitynowy, jego sole i estry5,5
2915 70 50– – Kwas stearynowy, jego sole i estry5,5
2915 90– Pozostałe
2915 90 30– – Kwas laurynowy, jego sole i estry5,5
2915 90 70– – Pozostałe5,5
2916 Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne
2916 11 00– – Kwas akrylowy i jego sole6,5
2916 12 00– – Estry kwasu akrylowego6,5
2916 13 00– – Kwas metakrylowy i jego sole6,5
2916 14 00– – Estry kwasu metakrylowego6,5
2916 15 00– – Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry6,5
2916 16 00– – Binapakryl (ISO)6,5
2916 19– – Pozostałe
2916 19 10– – – Kwasy undecylenowe oraz ich sole i estry5,9
2916 19 40– – – Kwas krotonowybez cła
2916 19 95– – – Pozostałe6,5
2916 20 00– Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne6,5
– Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne
2916 31 00– – Kwas benzoesowy, jego sole i estry6,5
2916 32 00– – Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu6,5
2916 34 00– – Kwas fenylooctowy i jego solebez cła
2916 39– – Pozostałe
2916 39 10– – – Estry kwasu fenylooctowegobez cła
2916 39 90– – – Pozostałe6,5
2917 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne
2917 11 00– – Kwas szczawiowy, jego sole i estry6,5
2917 12 00– – Kwas adypinowy, jego sole i estry6,5
2917 13– – Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry
2917 13 10– – – Kwas sebacynowybez cła
2917 13 90– – – Pozostałe6
2917 14 00– – Bezwodnik maleinowy6,5
2917 19– – Pozostałe
2917 19 10– – – Kwas malonowy, jego sole i estry6,5
2917 19 20– – – Kwas etano-1,2-dikarboksylowy lub kwas butanodiowy (kwas bursztynowy) o zawartości 100 % masy węgla pochodzącego z biomasy (148)6,3
2917 19 80– – – Pozostałe6,3
2917 20 00– Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne6
– Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne
2917 32 00– – Ortoftalany dioktylu6,5
2917 33 00– – Ortoftalany dinonylu lub didecylu6,5
2917 34 00– – Pozostałe estry kwasu ortoftalowego6,5
2917 35 00– – Bezwodnik ftalowy6,5
2917 36 00– – Kwas tereftalowy i jego sole6,5
2917 37 00– – Tereftalan dimetylu6,5
2917 39– – Pozostałe
2917 39 20– – – Estry lub bezwodniki kwasu tetrabromoftalowego; kwas benzeno-1,2,4-trikarboksylowy; dichlorek izoftaloilu, zawierający 0,8 % masy lub mniej dichlorku tereftaloilu; kwas naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowy; bezwodnik tetrachloroftalowy; 3,5-bis(metoksykarbonylo)benzenosulfonian sodubez cła
2917 39 95– – – Pozostałe6,5
2918 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne
2918 11 00– – Kwas mlekowy, jego sole i estry6,5
2918 12 00– – Kwas winowy6,5
2918 13 00– – Sole i estry kwasu winowego6,5
2918 14 00– – Kwas cytrynowy6,5
2918 15 00– – Sole i estry kwasu cytrynowego6,5
2918 16 00– – Kwas glukonowy, jego sole i estry6,5
2918 17 00– – Kwas 2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy (kwas benzilowy)6,5
2918 18 00– – Chlorobenzylat (ISO)6,5
2918 19– – Pozostałe
2918 19 30– – – Kwas cholowy, kwas 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy), ich sole i estry6,3
2918 19 40– – – Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowybez cła
2918 19 98– – – Pozostałe6,5
– Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne
2918 21 00– – Kwas salicylowy i jego sole6,5
2918 22 00– – Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry6,5
2918 23 00– – Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole6,5
2918 29 00– – Pozostałe6,5
2918 30 00– Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne6,5
– Pozostałe
2918 91 00– – 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego sole i estry6,5
2918 99– – Pozostałe
2918 99 40– – – Kwas 2,6-dimetoksybenzoesowy; dicamba (ISO); fenoksyoctan sodubez cła
2918 99 90– – – Pozostałe6,5
VIII. ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH NIEMETALI I ICH SOLE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
2919 Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2919 10 00– Fosforan (V) tris(2,3-dibromopropylu)6,5
2919 90 00– Pozostałe6,5
2920 Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
– Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2920 11 00– – Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) ( metyloparation)6,5
2920 19 00– – Pozostałe6,5
– Estry fosforynowe i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2920 21 00– – Fosforan (III) dimetylu (fosforyn dimetylu)6,5
2920 22 00– – Fosforan (III) dietylu (fosforyn dietylu)6,5
2920 23 00– – Fosforan (III) trimetylu (fosforyn trimetylu) (trimetoksyfosfina)6,5
2920 24 00– – Fosforan (III) trietylu (fosforyn trietylu)6,5
2920 29 00– – Pozostałe6,5
2920 30 00– Endosulfan (ISO)6,5
2920 90– Pozostałe
2920 90 10– – Estry kwasu siarkowego i węglowego, ich sole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne6,5
2920 90 70– – Pozostałe6,5
IX. ZWIĄZKI Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
2921 Związki z aminową grupą funkcyjną
– Monoaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole
2921 11 00– – Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole6,5kg met.am.
2921 12 00– – Chlorowodorek chlorku 2-(N,N- dimetylamino)etylu6,5
2921 13 00– – Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietylamino)etylu6,5
2921 14 00– – Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-diizopropylamino)etylu6,5
2921 19– – Pozostałe
2921 19 40– – – 1,1,3,3-Tetrametylobutyloaminabez cła
2921 19 50– – – Dietyloamina i jej sole5,7
2921 19 99– – – Pozostałe6,5
– Poliaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole
2921 21 00– – Etylenodiamina i jej sole6
2921 22 00– – Heksametylenodiamina i jej sole6,5
2921 29 00– – Pozostałe6
2921 30– Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe mono- lub poliaminy i ich pochodne; ich sole
2921 30 10– – Cykloheksyloamina i cykloheksylodimetyloamina, i ich sole6,3
2921 30 91– – Cykloheksylenodiamina-1,3 (1,3-diaminocykloheksan)bez cła
2921 30 99– – Pozostałe6,5
– Monoaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole
2921 41 00– – Anilina i jej sole6,5
2921 42 00– – Pochodne aniliny i ich sole6,5
2921 43 00– – Toluidyny i ich pochodne; ich sole6,5
2921 44 00– – Difenyloamina i jej pochodne; jej sole6,5
2921 45 00– – 1-Naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloamina) i ich pochodne; ich sole6,5
2921 46 00– – Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), mefenoreks (INN) i fentermina (INN); ich solebez cła
2921 49 00– – Pozostałe6,5
– Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole
2921 51– – o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich pochodne; ich sole
– – – o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; ich sole
2921 51 11– – – – m-Fenylenodiamina, o czystości 99 % masy lub większej i zawierająca:
— 1 % masy wody lub mniej,
— 200 mg/kg lub mniej o-fenylenodiaminy, i
— 450 mg/kg lub mniej p-fenylenodiaminy.
bez cła
2921 51 19– – – – Pozostałe6,5
2921 51 90– – – Pozostałe6,5
2921 59– – Pozostałe
2921 59 50– – – m-Fenylenobis(metyloamina); 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianilina; 4,4'-bi-o-toluidyna; 1,8-naftylenodiaminabez cła
2921 59 90– – – Pozostałe6,5
2922 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
– Aminoalkohole, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole
2922 11 00– – Monoetanoloamina i jej sole6,5
2922 12 00– – Dietanoloamina i jej sole6,5
2922 14 00– – Dekstropropoksyfen (INN) i jego solebez cła
2922 15 00– – Trietanolamina6,5
2922 16 00– – Perfluorooktanosulfonian dietanoloamonium6,5
2922 17 00– – Metylodietanoloamina i etylodietanoloamina6,5
2922 18 00– – 2-(N,N-Diizopropylamino)etanol6,5
2922 19 00– – Pozostałe6,5
– Aminonaftole i inne aminofenole, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole
2922 21 00– – Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole6,5
2922 29 00– – Pozostałe6,5
– Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole
2922 31 00– – Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); ich solebez cła
2922 39 00– – Pozostałe6,5
– Aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole
2922 41 00– – Lizyna i jej estry; ich sole6,3
2922 42 00– – Kwas glutaminowy i jego sole6,5
2922 43 00– – Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole6,5
2922 44 00– – Tylidyna (INN) i jej solebez cła
2922 49– – Pozostałe
2922 49 20– – – ß-Alaninabez cła
2922 49 85– – – Pozostałe6,5
2922 50 00– Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną6,5
2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie
2923 10 00– Cholina i jej sole6,5
2923 20 00– Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy5,7
2923 30 00– Perfluorooktanosulfonian tetraetyloamonium6,5
2923 40 00– Perfluorooktanosulfonian didecylodimetyloamonium6,5
2923 90 00– Pozostałe6,5
2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego
– Amidy alifatyczne (włącznie z karbaminianami alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole
2924 11 00– – Meprobamat (INN)bez cła
2924 12 00– – Fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)6,5
2924 19 00– – Pozostałe6,5
– Amidy cykliczne (włącznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole
2924 21 00– – Ureiny i ich pochodne; ich sole6,5
2924 23 00– – Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole6,5
2924 24 00– – Etynamat (INN)bez cła
2924 25 00– – Alachlor (ISO)6,5
2924 29– – Pozostałe
2924 29 10– – – Lidokaina (INN)bez cła
2924 29 70– – – Pozostałe6,5
2925 Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną
– Imidy i ich pochodne; ich sole
2925 11 00– – Sacharyna i jej sole6,5
2925 12 00– – Glutetymid (INN)bez cła
2925 19– – Pozostałe
2925 19 20– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabromo-N,N′-etylenodiftalimid; N,N′-etylenobis(4,5-dibromoheksahydro-3,6-metanoftalimid)bez cła
2925 19 95– – – Pozostałe6,5
– Iminy i ich pochodne; ich sole
2925 21 00– – Chlordimeform (ISO)6,5
2925 29 00– – Pozostałe6,5
2926 Związki z nitrylową grupą funkcyjną
2926 10 00– Akrylonitryl6,5
2926 20 00– 1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid)6,5
2926 30 00– Fenproporeks (INN) i jego sole; półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan)6,5
2926 40 00– Alfa-fenyloacetyloacetonitryl6,5
2926 90– Pozostałe
2926 90 20– – Izoftalonitryl6
2926 90 70– – Pozostałe6,5
2927 00 00 Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki6,5
2928 00 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy
2928 00 10– N,N-Bis(2-metoksyetylo)hydroksyloaminabez cła
2928 00 90– Pozostałe6,5
2929 Związki z inną azotową grupą funkcyjną
2929 10 00– Izocyjaniany6,5
2929 90 00– Pozostałe6,5
X. ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY
2930 Organiczne związki siarki
2930 20 00– Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany6,5
2930 30 00– Tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy)6,5
2930 40– Metionina
2930 40 10– – Metionina (INN)bez cła
2930 40 90– – Pozostałe6,5
2930 60 00– 2-(N,N-dietyloamino)etanotiol6,5
2930 70 00– Bis(2-hydroksyetylo)sulfid (tiodiglikol (INN))6,5
2930 80 00– Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO)6,5
2930 90– Pozostałe
2930 90 13– – Cysteina i cystyna6,5
2930 90 16– – Pochodne cysteiny lub cystyny6,5
2930 90 30– – Kwas DL-2-hydroksy-4-(metylotio) masłowybez cła
2930 90 40– – 2,2'-Tiodietylobis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian]bez cła
2930 90 50– – Mieszanina izomerów składająca się z 4-metylo-2,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminy oraz 2-metylo-4,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminybez cła
2930 90 98– – Pozostałe6,5
2931 Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
2931 10 00– Tetrametyloołów i tetraetyloołów6,5
2931 20 00– Związki tributylocyny6,5
– Pozostałe pochodne fosforoorganiczne
2931 31 00– – Metylofosfonian dimetylu6,5
2931 32 00– – Propylofosfonian dimetylu6,5
2931 33 00– – Etylofosfonian dietylu6,5
2931 34 00– – Metylofosfonian 3-(trihydroksysililo)propylo sodu6,5
2931 35 00– – 2,4,6-Tritlenek 2,4,6-tripropylo-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinanu6,5
2931 36 00– – Metylofosfonian (5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylu-metylu6,5
2931 37 00– – Metylofosfonian bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksydo-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylu]6,5
2931 38 00– – Sól kwasu metylofosfonowego i (aminoiminometylo)mocznik (1 : 1)6,5
2931 39– – Pozostałe
2931 39 20– – – Difluorek metylofosfonoilowy (difluorek metylofosfonowy)6,5
2931 39 30– – – Dichlorek metylofosfonoilowy (dichlorek metylofosfonowy)6,5
2931 39 50– – – Kwas etydronowy (INN) (kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy) i jego sole6,5
2931 39 60– – – Kwas (nitrylotrimetanodiylo)tris(fosfonowy), kwas {etano-1,2-diylobis[nitrylobis(metyleno)]}tetrakis(fosfonowy), kwas [(bis{2-[bis(fosfonometylo)amino]etylo}amino)metylo]fosfonowy, kwas {heksano-1,6-diylobis[nitrylobis(metyleno)]}tetrakis(fosfonowy), kwas {[(2-hydroksyetylo)imino]bis(metyleno)}bis(fosfonowy), i kwas [(bis{6-[bis(fosfonometylo)amino]heksylo}amino)metylo]fosfonowy; ich sole6,5
2931 39 90– – – Pozostałe6,5
2931 90 00– Pozostałe6,5
2932 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu
– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony)
2932 11 00– – Tetrahydrofuran6,5
2932 12 00– – Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)6,5
2932 13 00– – Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy6,5
2932 14 00– – Sukraloza6,5
2932 19 00– – Pozostałe6,5
2932 20– Laktony
2932 20 10– – Fenoloftaleina; kwas 1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metoksykarbonylo-1-naftylo)-3-okso-1H,3H-benzo[de]-izochromen-1-ilo]-6-oktadecyloksy-2-naftoesowy; 3'-chloro-6'-cykloheksyloaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on; 6'-(N-etylo-p-toluidyno)-2'-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on; metylo-6-dokozyloksy-1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metylo-1-fenantrylo)-3-okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]piran-1-ilo]-naftaleno-2-karboksylanbez cła
2932 20 20– – Gamma-butyrolakton6,5
2932 20 90– – Pozostałe6,5
– Pozostałe
2932 91 00– – Izosafrol6,5
2932 92 00– – 1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on6,5
2932 93 00– – Piperonal6,5
2932 94 00– – Safrol6,5
2932 95 00– – Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery)6,5
2932 99 00– – Pozostałe6,5
2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu
– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony)
2933 11– – Fenazon (antypiryna) i jego pochodne
2933 11 10– – – Propyfenazon (INN)bez cła
2933 11 90– – – Pozostałe6,5
2933 19– – Pozostałe
2933 19 10– – – Fenylobutazon (INN)bez cła
2933 19 90– – – Pozostałe6,5
– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony)
2933 21 00– – Hydantoina i jej pochodne6,5
2933 29– – Pozostałe
2933 29 10– – – Chlorowodorek nafazoliny (INNM) i azotan nafazoliny (INNM); fentolamina (INN); chlorowodorek tolazoliny (INNM)bez cła
2933 29 90– – – Pozostałe6,5
– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony)
2933 31 00– – Pirydyna i jej sole5,3
2933 32 00– – Piperydyna i jej sole6,5
2933 33 00– – Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bezytramid (INN), bromazepam (INN), difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), petydyna (INN), półprodukt A petydyny (INN), fencyclidyna (INN) (PCP), fenoperydyna (INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), propiram (INN) i trimeperydyna (INN); ich sole6,5
2933 39– – Pozostałe
2933 39 10– – – Iproniazyd (INN); chlorowodorek ketobemidonu (INNM); bromek pirydostygminy (INN)bez cła
2933 39 20– – – 2,3,5,6-Tetrachloropirydyna.bez cła
2933 39 25– – – Kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowybez cła
2933 39 35– – – 2-Hydroksyetyloamonowy-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylanbez cła
2933 39 40– – – 2-Butoksyetylo(3,5,6-trichloro-2-pirydyloksy) octanbez cła
2933 39 45– – – 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropirydynabez cła
2933 39 50– – – Fluroksypyr (ISO), ester metylowy4
2933 39 55– – – 4-Metylopirydynabez cła
2933 39 99– – – Pozostałe6,5
– Związki zawierające w strukturze układ pierścieniowy chinolinowy lub izochinolinowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej
2933 41 00– – Leworfanol (INN) i jego solebez cła
2933 49– – Pozostałe
2933 49 10– – – Pochodne fluorowcowe chinoliny; pochodne kwasu chinolinokarboksylowego5,5
2933 49 30– – – Dekstrometorfan (INN) i jego solebez cła
2933 49 90– – – Pozostałe6,5
– Związki zawierające w strukturze pierścień pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub pierścień piperazynowy
2933 52 00– – Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole6,5
2933 53– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole
2933 53 10– – – Fenobarbital (INN), barbital (INN), i ich solebez cła
2933 53 90– – – Pozostałe6,5
2933 54 00– – Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole6,5
2933 55 00– – Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich solebez cła
2933 59– – Pozostałe
2933 59 10– – – Diazinon (ISO)bez cła
2933 59 20– – – 1,4-Diazobicyklo[2.2.2]oktan (trietylenodiamina)bez cła
2933 59 95– – – Pozostałe6,5
– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony)
2933 61 00– – Melamina6,5
2933 69– – Pozostałe
2933 69 10– – – Atrazyna (ISO); propazyna (ISO); symazyna (ISO); heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna (heksogen, trimetylenotrinitroamina)5,5
2933 69 40– – – Urotropina (INN) (heksametylenotetraamina); 2,6-di-tert-butylo-4-[4,6-bis(oktylotio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]fenolbez cła
2933 69 80– – – Pozostałe6,5
– Laktamy
2933 71 00– – 6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam)6,5
2933 72 00– – Klobazam (INN) i metyprylon (INN)bez cła
2933 79 00– – Pozostałe laktamy6,5
– Pozostałe
2933 91– – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoksyd (INN), klonazepam (INN), klorazepan, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), loflazepan etylu (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrowaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); ich sole
2933 91 10– – – Chlordiazepoksyd (INN)bez cła
2933 91 90– – – Pozostałe6,5
2933 92 00– – Azynofos-metylowy (ISO)6,5
2933 99– – Pozostałe
2933 99 20– – – Indol, 3-metyloindol (skatol), 6-allilo-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepina (azapetyna), fenindamina (INN) i ich sole; chlorowodorek imipraminy (INNM)5,5
2933 99 50– – – 2,4-Di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol-2-ylo)fenolbez cła
2933 99 80– – – Pozostałe6,5
2934 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne
2934 10 00– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień tiazolowy (nawet uwodorniony)6,5
2934 20– Związki zawierające w strukturze benzotiazolowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej
2934 20 20– – Di(benzotiazol-2-ilo) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i jego sole6,5
2934 20 80– – Pozostałe6,5
2934 30– Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej
2934 30 10– – Tietyloperazyna (INN); tiorydazyna (INN) i jej solebez cła
2934 30 90– – Pozostałe6,5
– Pozostałe
2934 91 00– – Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) i sufentanil (INN); ich solebez cła
2934 99– – Pozostałe
2934 99 60– – – Chloroprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany; furazolidon (INN); kwas 7-aminocefalosporanowy; sole i estry kwasu (6R,7R)-3-acetoksymetylo-7-[(R)-2-formyloksy-2-fenyloacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okto-2-en-2-karboksylowego; bromek 1-[2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylo]-2-metylopirydyniowybez cła
2934 99 90– – – Pozostałe6,5
2935 Sulfonamidy
2935 10 00– N-metyloperfluorooktanosulfonoamid6,5
2935 20 00– N-etyloperfluorooktanosulfonoamid6,5
2935 30 00– N-etylo-N-(2-hydroksyetylo) perfluorooktanosulfonoamid6,5
2935 40 00– N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloperfluorooktanosulfonoamid6,5
2935 50 00– Pozostałe perfluorooktanosulfonoamidy6,5
2935 90– Pozostałe
2935 90 30– – 3-{1-[7-(Heksadecylosulfonyloamino)-1H-indolo-3-ilo]-3-okso-1H,3H-naftolo[1,8-cd]piran-1-ilo}-N,N-dimetylo-1H-indolo-7-sulfonamid; metosulam (ISO)bez cła
2935 90 90– – Pozostałe6,5
XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY
2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku
– Witaminy i ich pochodne, niezmieszane
2936 21 00– – Witaminy A i ich pochodnebez cła
2936 22 00– – Witamina B1 i jej pochodnebez cła
2936 23 00– – Witamina B2 i jej pochodnebez cła
2936 24 00– – D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3 lub witamina B5) i jego pochodnebez cła
2936 25 00– – Witamina B6 i jej pochodnebez cła
2936 26 00– – Witamina B12 i jej pochodnebez cła
2936 27 00– – Witamina C i jej pochodnebez cła
2936 28 00– – Witamina E i jej pochodnebez cła
2936 29 00– – Pozostałe witaminy i ich pochodnebez cła
2936 90 00– Pozostałe, włącznie z naturalnymi koncentratamibez cła
2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony
– Hormony polipeptydowe, hormony proteinowe i hormony glikoproteinowe, ich pochodne i analogi strukturalne
2937 11 00– – Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalnebez cłag
2937 12 00– – Insulina i jej solebez cłag
2937 19 00– – Pozostałebez cłag
– Hormony sterydowe, ich pochodne i analogi strukturalne
2937 21 00– – Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon (dehydrohydrokortyzon)bez cłag
2937 22 00– – Fluorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczybez cłag
2937 23 00– – Estrogeny i progestogenybez cłag
2937 29 00– – Pozostałebez cłag
2937 50 00– Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi strukturalnebez cłag
2937 90 00– Pozostałebez cłag
XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE
2938 Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
2938 10 00– Rutyna (rutin) i jej pochodne6,5
2938 90– Pozostałe
2938 90 10– – Glikozydy naparstnicy6
2938 90 30– – Kwas lukrecjowy i lukrecjany5,7
2938 90 90– – Pozostałe6,5
2939 Alkaloidy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
– Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole
2939 11 00– – Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina; ich solebez cła
2939 19 00– – Pozostałebez cła
2939 20 00– Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich solebez cła
2939 30 00– Kofeina i jej solebez cła
– Efedryny i ich sole
2939 41 00– – Efedryna i jej solebez cła
2939 42 00– – Pseudoefedryna (INN) i jej solebez cła
2939 43 00– – Katyna (INN) i jej solebez cła
2939 44 00– – Norefedryna i jej solebez cła
2939 49 00– – Pozostałebez cła
– Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne; ich sole
2939 51 00– – Fenetylina (INN) i jej solebez cła
2939 59 00– – Pozostałebez cła
– Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole
2939 61 00– – Ergometryna (INN) i jej solebez cła
2939 62 00– – Ergotamina (INN) i jej solebez cła
2939 63 00– – Kwas lizergowy i jego solebez cła
2939 69 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe, pochodzenia roślinnego
2939 71 00– – Kokaina, ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metamfetaminy; ich sole, estry oraz pozostałe ich pochodnebez cła
2939 79– – Pozostałe
2939 79 10– – – Nikotyna i jej sole, etery, estry i pozostałe pochodnebez cła
2939 79 90– – – Pozostałebez cła
2939 80 00– Pozostałebez cła
XIII. POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE
2940 00 00 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 29396,5
2941 Antybiotyki
2941 10 00– Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich solebez cła
2941 20– Streptomycyny i ich pochodne; ich sole
2941 20 30– – Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany5,3
2941 20 80– – Pozostałebez cła
2941 30 00– Tetracykliny i ich pochodne; ich solebez cła
2941 40 00– Chloramfenikol i jego pochodne; ich solebez cła
2941 50 00– Erytromycyna i jej pochodne; ich solebez cła
2941 90 00– Pozostałebez cła
2942 00 00 Pozostałe związki organiczne6,5
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.