Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VI  »   Dział 31 - NAWOZY
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 31

NAWOZY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 31.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511;

  b) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków (innych niż odpowiadające opisom w uwagach 2 a), 3 a), 4 a) lub 5 poniżej);

  c) hodowanych kryształów chlorku potasu (innych niż elementy optyczne), o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, objętych pozycją 3824; elementów optycznych z chlorku potasu (pozycja 9001).

2. Pozycja 3102 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

  a) towary, które odpowiadają jednemu z opisów podanych poniżej:

   1) azotan sodu, nawet czysty;

   2) azotan amonu, nawet czysty;

   3) sole podwójne nawet czyste, siarczanu amonu i azotanu amonu;

   4) siarczan amonu, nawet czysty;

   5) sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu;

   6) sole podwójne (nawet czyste) lub mieszaniny azotanu wapnia i azotanu magnezu;

   7) cyjanamid wapnia, nawet czysty lub poddany obróbce olejem;

   8) mocznik, nawet czysty;

  b) nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem;

  c) nawozy zawierające chlorek amonu lub dowolne towary opisane powyżej w lit. a) lub b) zmieszane z kredą, gipsem lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami;

  d) ciekłe nawozy zawierające towary z lit. a) pkt 2) lub 8) powyżej lub mieszaniny tych towarów w roztworze wodnym lub amoniakalnym.

3. Pozycja 3103 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

  a) towary, które odpowiadają jednemu z poniżej podanych opisów:

   1) tomasyna (żużel Thomasa);

   2) fosforany naturalne objęte pozycją 2510, kalcynowane lub poddane obróbce cieplnej większej niż w celu usunięcia zanieczyszczeń;

   3) superfosfaty (pojedyncze, podwójne lub potrójne);

   4) wodoroortofosforan wapnia zawierający nie mniej niż 0,2 % masy fluoru, w przeliczeniu na suchy bezwodny produkt;

  b) nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem, jednak bez uwzględnienia granicznej zawartości fluoru;

  c) nawozy zawierające dowolne produkty opisane powyżej w lit. a) lub b), jednak bez uwzględnienia granicznej zawartości fluoru, zmieszane z kredą, gipsem lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami.

4. Pozycja 3104 obejmuje jedynie następujące towary, pod warunkiem że nie są one pakowane do postaci lub w opakowania opisane w pozycji 3105:

  a) towary, które odpowiadają jednemu z poniżej podanych opisów:

   1) sole potasu surowe, naturalne (na przykład karnalit, kainit i sylwin);

   2) chlorek potasu, nawet czysty, z wyjątkiem opisanego powyżej w uwadze 1 c);

   3) siarczan potasu, nawet czysty;

   4) siarczan magnezu-potasu, nawet czysty;

  b) nawozy złożone z dowolnych towarów opisanych powyżej w lit. a), zmieszanych razem.

5. Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) i wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu), nawet czysty, i ich mieszaniny należy klasyfikować do pozycji 3105.

6. W pozycji 3105 określenie "pozostałe nawozy" dotyczy jedynie produktów stosowanych jako nawozy i zawierających, jako główny składnik, przynajmniej jeden z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor lub potas.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnegobez cła
3102 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
3102 10– Mocznik, nawet w roztworze wodnym
3102 10 10– – Mocznik zawierający więcej niż 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie6,5kg N
3102 10 90– – Pozostały6,5kg N
– Siarczan amonu; sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu
3102 21 00– – Siarczan amonu6,5kg N
3102 29 00– – Pozostałe6,5kg N
3102 30– Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym
3102 30 10– – W roztworze wodnym6,5kg N
3102 30 90– – Pozostały6,5kg N
3102 40– Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
3102 40 10– – O zawartości azotu nieprzekraczającej 28 % masy6,5kg N
3102 40 90– – O zawartości azotu przekraczającej 28 % masy6,5kg N
3102 50 00– Azotan sodu6,5 (65)kg N
3102 60 00– Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu6,5kg N
3102 80 00– Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym6,5kg N
3102 90 00– Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach6,5kg N
3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
– Superfosfaty
3103 11 00– – O zawartości pentatlenku difosforu (P2O5) 35 % masy lub większej4,8kg P2O5
3103 19 00– – Pozostałe4,8kg P2O5
3103 90 00– Pozostałebez cłakg P2O5
3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne
3104 20– Chlorek potasu
3104 20 10– – O zawartości potasu, w przeliczeniu na K2O, nieprzekraczającej 40 % masy suchego bezwodnego produktubez cłakg K2O
3104 20 50– – O zawartości potasu, w przeliczeniu na K2O, przekraczającej 40 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy suchego bezwodnego produktubez cłakg K2O
3104 20 90– – O zawartości potasu, w przeliczeniu na K2O, przekraczającej 62 % masy suchego bezwodnego produktubez cłakg K2O
3104 30 00– Siarczan potasubez cłakg K2O
3104 90 00– Pozostałebez cłakg K2O
3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg
3105 10 00– Towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg6,5
3105 20– Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
3105 20 10– – O zawartości azotu przekraczającej 10 % masy suchego bezwodnego produktu6,5
3105 20 90– – Pozostałe6,5
3105 30 00– Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)6,5
3105 40 00– Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) oraz jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu)6,5
– Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
3105 51 00– – Zawierające azotany i fosforany6,5
3105 59 00– – Pozostałe6,5
3105 60 00– Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas3,2
3105 90– Pozostałe
3105 90 20– – O zawartości azotu przekraczającej 10 % masy suchego bezwodnego produktu6,5 (66)
3105 90 80– – Pozostałe3,2 (66)
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.