Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VI  »   Dział 32 - EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 32

EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 32.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków (z wyjątkiem objętych pozycją 3203 lub 3204, produktów nieorganicznych, w rodzaju stosowanych jako luminofory (pozycja 3206), szkła otrzymywanego ze stopionego kwarcu lub innej stopionej krzemionki w postaciach uwzględnionych w pozycji 3207, jak również barwników i innych środków barwiących pakowanych do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3212);

  b) taninianów lub pozostałych pochodnych garbnikowych produktów objętych pozycjami od 2936 do 2939, 2941 lub od 3501 do 3504;

  c) mas uszczelniających asfaltowych lub innych mas bitumicznych (pozycja 2715).

2. Pozycja 3204 obejmuje mieszaniny stabilizowanych soli diazoniowych i związków sprzęgających do produkcji barwników azowych.

3. Pozycje 3203, 3204, 3205 oraz 3206 dotyczą także preparatów opartych na środkach barwiących (włącznie, w przypadku pozycji 3206, z pigmentami barwiącymi objętymi pozycją 2530 lub działu 28, płatkami metalowymi i proszkami metali), w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe do produkcji preparatów barwiących. Pozycje te nie dotyczą jednakże pigmentów rozproszonych w środowiskach niewodnych, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb, włącznie z emaliami (pozycja 3212), lub do pozostałych preparatów objętych pozycjami 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 lub 3215.

4. Pozycja 3208 obejmuje roztwory (inne niż kolodia) złożone z dowolnych produktów wyszczególnionych w pozycjach od 3901 do 3913 w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, gdy masa rozpuszczalnika przekracza 50 % masy roztworu.

5. Wyrażenie "środek barwiący" w niniejszym dziale nie obejmuje produktów w rodzaju stosowanych jako wypełniacze farb olejnych, nawet jeżeli są one stosowane także do wodnych farb klejowych.

6. Wyrażenie "folie do wytłoczeń" w pozycji 3212 dotyczy jedynie cienkich arkuszy w rodzaju stosowanych do drukowania, na przykład na okładkach książek lub wstążkach do kapeluszy, i złożonych z:

  a) proszku metalu (włącznie z proszkiem metali szlachetnych) lub pigmentu, aglomerowanych klejem, żelatyną lub innym spoiwem; lub

  b) metalu (włącznie z metalem szlachetnym) lub pigmentu, osadzonego na podłożu z dowolnego materiału.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3201 Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
3201 10 00– Ekstrakt quebrachobez cła
3201 20 00– Ekstrakt akacji6,5 (68)
3201 90– Pozostałe
3201 90 20– – Ekstrakt sumaku, ekstrakt valonii, ekstrakt dębu lub ekstrakt kasztana5,8
3201 90 90– – Pozostałe5,3
3202 Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
3202 10 00– Syntetyczne, organiczne substancje garbujące5,3
3202 90 00– Pozostałe5,3
3203 00 Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
3203 00 10– Środki barwiące pochodzenia roślinnego oraz preparaty na ich baziebez cła
3203 00 90– Środki barwiące pochodzenia zwierzęcego oraz preparaty na ich bazie2,5
3204 Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie
– Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze 3 do niniejszego działu
3204 11 00– – Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 12 00– – Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 13 00– – Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 14 00– – Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 15 00– – Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)6,5
3204 16 00– – Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 17 00– – Pigmenty oraz preparaty na ich bazie6,5
3204 19 00– – Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 3204 196,5
3204 20 00– Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające6
3204 90 00– Pozostałe6,5
3205 00 00 Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu6,5
3206 Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie
– Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu
3206 11 00– – Zawierające 80 % masy ditlenku tytanu lub więcej, w przeliczeniu na suchą masę6
3206 19 00– – Pozostałe6,5
3206 20 00– Pigmenty i preparaty na bazie związków chromu6,5
– Pozostałe środki barwiące i pozostałe preparaty
3206 41 00– – Ultramaryna i preparaty na jej bazie6,5
3206 42 00– – Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku6,5
3206 49– – Pozostałe
3206 49 10– – – Magnetyt4,9 (18)
3206 49 70– – – Pozostałe6,5
3206 50 00– Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory5,3
3207 Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków
3207 10 00– Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne preparaty, gotowe6,5
3207 20– Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty
3207 20 10– – Pobiałki (masy lejne)5,3
3207 20 90– – Pozostałe6,3
3207 30 00– Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty5,3
3207 40– Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków
3207 40 40– – Szkło w postaci płatków o długości 0,1 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 3,5 mm, oraz o grubości 2 mikrometrów lub większej, ale nieprzekraczającej 5 mikrometrów; szkło w postaci proszku lub granulek, zawierające 99 % masy ditlenku krzemu lub więcejbez cła
3207 40 85– – Pozostałe3,7
3208 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu
3208 10– Na bazie poliestrów
3208 10 10– – Roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu6,5
3208 10 90– – Pozostałe6,5
3208 20– Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych
3208 20 10– – Roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu6,5
3208 20 90– – Pozostałe6,5
3208 90– Pozostałe
– – Roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu
3208 90 11– – – Poliuretan z 2,2'-(tert-butyloimino)dietanolu oraz 4,4'-metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, o zawartości 48 % masy polimeru lub większejbez cła
3208 90 13– – – Kopolimer p-krezolu oraz diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, o zawartości 48 % masy polimeru lub większejbez cła
3208 90 19– – – Pozostałe6,5
– – Pozostałe
3208 90 91– – – Na bazie polimerów syntetycznych6,5
3208 90 99– – – Na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych6,5
3209 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
3209 10 00– Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych6,5
3209 90 00– Pozostałe6,5
3210 00 Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry
3210 00 10– Farby olejne oraz pokosty (włącznie z emaliami i lakierami)6,5
3210 00 90– Pozostałe6,5
3211 00 00 Sykatywy gotowe6,5
3212 Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
3212 10 00– Folie do wytłoczeń6,5
3212 90 00– Pozostałe6,5
3213 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i tym podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach
3213 10 00– Farby w kompletach6,5
3213 90 00– Pozostałe6,5
3214 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne
3214 10– Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie
3214 10 10– – Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy5
3214 10 90– – Wypełniacze malarskie5
3214 90 00– Pozostałe5
3215 Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe
– Farba drukarska
3215 11 00– – Czarna6,5
3215 19 00– – Pozostała6,5
3215 90– Pozostałe
3215 90 20– – Wkłady atramentowe (bez zintegrowanej głowicy drukującej) do wstawienia w urządzenia objęte podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39 oraz zawierające komponenty mechaniczne lub elektryczne; atrament stały w specjalnie zaprojektowanych kształtach, do wstawienia w urządzenia objęte podpozycjami 8443 31, 8443 32 lub 8443 39bez cła
3215 90 70– – Pozostałe6,5
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.