Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VII  »   Dział 40 - KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 39 -
TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 40 -
KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Dział 40

KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 40.

Uwagi

1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie "kauczuk" w całej nomenklaturze oznacza następujące produkty, nawet wulkanizowane lub utwardzone: naturalny kauczuk, balatę, gutaperkę, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, kauczuk syntetyczny, faktysę, otrzymane z olejów oraz tego rodzaju substancje regenerowane.

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) towarów objętych sekcją XI (materiałów włókienniczych i artykułów z nich);

  b) obuwia lub jego części objętych działem 64;

  c) nakryć głowy lub ich części (włącznie z czepkami kąpielowymi) objętych działem 65;

  d) urządzeń mechanicznych lub elektrycznych oraz ich części objętych sekcją XVI (włącznie z artykułami elektrycznymi wszelkiego rodzaju), z ebonitu;

  e) artykułów objętych działami 90, 92, 94 lub 96;

  f) artykułów objętych działem 95 (innych niż sportowe rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem i artykuły objęte pozycjami od 4011 do 4013).

3. W pozycjach od 4001 do 4003 i 4005 wyrażenie "formy podstawowe" odnosi się jedynie do następujących postaci:

  a) cieczy i past (włącznie z lateksem, nawet wstępnie wulkanizowanym, oraz innymi dyspersjami i roztworami);

  b) bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, beli, proszków, granulek, okruchów i podobnych form masowych.

4. W uwadze 1 do niniejszego działu i w pozycji 4002 wyrażenie "kauczuk syntetyczny" odnosi się do:

  a) nienasyconych substancji syntetycznych, które mogą być nieodwracalnie przekształcone przez wulkanizację z siarką w substancje nietermoplastyczne, które w temperaturze pomiędzy 18 °C a 29 °C nie ulegną rozerwaniu podczas rozciągania do trzykrotnej swojej długości pierwotnej i powrócą, po rozciągnięciu do dwukrotnej swojej pierwotnej długości, w okresie pięciu minut, do długości nie większej niż jeden i pół raza ich pierwotnej długości. Do celów tego testu substancje potrzebne do sieciowania, takie jak aktywatory lub przyspieszacze wulkanizacji, mogą być dodane; obecność substancji wymienionych w uwadze 5 B pkt 2) i 3) jest także dozwolona. Jednakże obecność jakichkolwiek innych substancji niepotrzebnych do sieciowania, takich jak obciążacze, plastyfikatory i napełniacze, jest niedozwolona;

  b) tiokauczuków (TM);

  c) kauczuku naturalnego modyfikowanego przez szczepienie lub mieszanie z tworzywami sztucznymi depolimeryzowanego kauczuku naturalnego, mieszanin nienasyconych substancji syntetycznych z nasyconymi syntetycznymi polimerami wielkocząsteczkowymi, pod warunkiem że wszystkie powyżej wymienione produkty spełniają wymagania dotyczące wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego podane powyżej w lit. a).

5.

  A) Pozycje 4001 i 4002 nie odnoszą się do żadnego kauczuku lub mieszaniny kauczuków, które zmieszano przed lub po koagulacji z:

   1) środkami wulkanizacyjnymi, przyspieszaczami, opóźniaczami lub aktywatorami (innymi niż dodane w celu przygotowania lateksu kauczukowego);

   2) pigmentami lub innymi środkami barwiącymi, innymi niż dodane jedynie w celu identyfikacji;

   3) plastyfikatorami lub obciążaczami (z wyjątkiem olejów mineralnych w przypadku kauczuku modyfikowanego olejem), napełniaczami, środkami wzmacniającymi, rozpuszczalnikami organicznymi lub dowolnymi innymi substancjami, z wyjątkiem dopuszczonych w pkt B.

  B) Obecność następujących substancji w dowolnym kauczuku lub mieszaninie kauczuków nie ma wpływu na jego klasyfikację, w zależności od przypadku, do pozycji 4001 lub 4002 pod warunkiem że taki kauczuk lub mieszanina zachowa swoje podstawowe cechy charakterystyczne surowca:

   1) emulgatorów lub czynników przeciwkleistych;

   2) małych ilości produktów rozkładu emulgatorów;

   3) bardzo małych ilości: środków termoczułych (zazwyczaj do otrzymywania termoczułych lateksów kauczukowych), kationowych środków powierzchniowo czynnych (zazwyczaj do otrzymywania elektrododatnich lateksów kauczukowych), przeciwutleniaczy, koagulantów, środków rozdrabniających, środków chroniących przed zamarzaniem, peptyzatorów, środków konserwujących, stabilizatorów, środków regulujących lepkość lub podobnych dodatków specjalnych.

6. W pozycji 4004 wyrażenie "odpady, ścinki i braki" oznacza odpady, ścinki i braki z produkcji lub obróbki gumy i wyrobów gumowych nienadające się do użytku w swej postaci ze względu na pocięcie, zużycie lub z innych powodów.

7. Nić w całości z gumy, której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 5 mm, należy klasyfikować jako taśmę, pręty lub kształtowniki objęte pozycją 4008.

8. Pozycja 4010 obejmuje pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe z materiałów włókienniczych impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą lub wykonanych z przędzy włókienniczej lub sznurka, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą.

9. W pozycjach 4001, 4002, 4003, 4005 i 4008 wyrażenia "płyty", "arkusze" i "taśmy" odnoszą się jedynie do płyt, arkuszy i taśm, a także do bloków o regularnym kształcie geometrycznym, niepociętych lub pociętych na prostokąty (włączając kwadraty), nawet posiadających charakter artykułów oraz nawet zadrukowanych, lub w inny sposób obrobionych, ale niepociętych w żaden inny kształt ani dalej nieobrobionych.

W pozycji 4008 wyrażenia "pręty" i "kształtowniki" dotyczą jedynie takich produktów, które są nawet pocięte na odcinki odpowiednich długości lub obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione w inny sposób.

Uwaga dodatkowa

1. W przypadku kiedy tkaniny, dzianiny, filc lub włóknina występują jedynie jako materiał wzmacniający, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte gumą komórkową, objęte są działem 40, nawet jeżeli są:

  — wykonane z tkaniny, dzianiny (innych niż objęte pozycją 5906), filcu i włókniny impregnowanych, powleczonych lub pokrytych gumą komórkową, lub

  — wykonane z tkaniny, dzianiny, filcu lub włókniny nieimpregnowanych, niepowleczonych lub niepokrytych, a następnie impregnowanych, powleczonych lub pokrytych gumą komórkową,

(Uwaga 3 c) do działu 56 i uwaga 4 do działu 59).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
4001 Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
4001 10 00– Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowanybez cła
– Kauczuk naturalny w pozostałych formach
4001 21 00– – Arkusze wędzonebez cła
4001 22 00– – Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR)bez cła
4001 29 00– – Pozostałybez cła
4001 30 00– Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalnebez cła
4002 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
– Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR)
4002 11 00– – Lateksbez cła
4002 19– – Pozostałe
4002 19 10– – – Kauczuk butadienowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji emulsyjnej (E-SBR) w belachbez cła
4002 19 20– – – Kopolimery blokowe styren-butadien-styren wytwarzane w procesie polimeryzacji w roztworze (SBS, elastomery termoplastyczne) w granulkach, okruchach lub proszkubez cła
4002 19 30– – – Kauczuk butadienowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji w roztworze (S-SBR) w belachbez cła
4002 19 90– – – Pozostałebez cła
4002 20 00– Kauczuk butadienowy (BR)bez cła
– Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR); kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR)
4002 31 00– – Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR)bez cła
4002 39 00– – Pozostałebez cła
– Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR)
4002 41 00– – Lateksbez cła
4002 49 00– – Pozostałybez cła
– Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)
4002 51 00– – Lateksbez cła
4002 59 00– – Pozostałybez cła
4002 60 00– Kauczuk izoprenowy (IR)bez cła
4002 70 00– Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)bez cła
4002 80 00– Mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycjąbez cła
– Pozostałe
4002 91 00– – Lateksbez cła
4002 99– – Pozostałe
4002 99 10– – – Produkty modyfikowane przez wprowadzenie tworzyw sztucznych2,9
4002 99 90– – – Pozostałebez cła
4003 00 00 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmachbez cła
4004 00 00 Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymanebez cła
4005 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
4005 10 00– Mieszanki napełnione sadzą lub krzemionkąbez cła
4005 20 00– Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozycją 4005 10bez cła
– Pozostałe
4005 91 00– – Płyty, arkusze i taśmybez cła
4005 99 00– – Pozostałebez cła
4006 Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanego
4006 10 00– Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowychbez cła
4006 90 00– Pozostałebez cła
4007 00 00 Nić i sznurek, gumowe3
4008 Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit
– Z gumy komórkowej
4008 11 00– – Płyty, arkusze i taśmy3
4008 19 00– – Pozostałe2,9
– Z gumy niekomórkowej
4008 21– – Płyty, arkusze i taśmy
4008 21 10– – – Pokrycia podłogowe i maty3m2
4008 21 90– – – Pozostałe3
4008 29 00– – Pozostałe2,9
4009 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem lub bez (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)
– Niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami
4009 11 00– – Bez wyposażenia3
4009 12 00– – Z wyposażeniem3
– Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem
4009 21 00– – Bez wyposażenia3
4009 22 00– – Z wyposażeniem3
– Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi
4009 31 00– – Bez wyposażenia3
4009 32 00– – Z wyposażeniem3
– Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami
4009 41 00– – Bez wyposażenia3
4009 42 00– – Z wyposażeniem3
4010 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy
– Pasy lub taśmy, przenośnikowe
4010 11 00– – Wzmocnione tylko metalem6,5
4010 12 00– – Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi6,5
4010 19 00– – Pozostałe6,5
– Pasy lub taśmy, napędowe
4010 31 00– – Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm6,5
4010 32 00– – Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm6,5
4010 33 00– – Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm6,5
4010 34 00– – Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm6,5
4010 35 00– – Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm6,5
4010 36 00– – Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm6,5
4010 39 00– – Pozostałe6,5
4011 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe
4011 10 00– W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)4,5p/st
4011 20– W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych
4011 20 10– – O współczynniku obciążenia nieprzekraczającym 1214,5p/st
4011 20 90– – O współczynniku obciążenia przekraczającym 1214,5p/st
4011 30 00– W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych4,5p/st
4011 40 00– W rodzaju stosowanych w motocyklach4,5p/st
4011 50 00– W rodzaju stosowanych w rowerach4p/st
4011 70 00– W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie4p/st
4011 80 00– W rodzaju stosowanych w budowlanych, górniczych lub przemysłowych pojazdach i maszynach transportu bliskiego4p/st
4011 90 00– Pozostałe4p/st
4012 Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe
– Opony bieżnikowane
4012 11 00– – W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)4,5p/st
4012 12 00– – W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych4,5p/st
4012 13 00– – W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych4,5p/st
4012 19 00– – Pozostałe4,5p/st
4012 20 00– Opony pneumatyczne, używane4,5p/st
4012 90– Pozostałe
4012 90 20– – Opony pełne lub z poduszką powietrzną2,5
4012 90 30– – Bieżniki opon2,5
4012 90 90– – Ochraniacze dętek4
4013 Dętki gumowe
4013 10 00– W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi), autobusach lub samochodach ciężarowych4p/st
4013 20 00– W rodzaju stosowanych w rowerach4p/st
4013 90 00– Pozostałe4p/st
4014 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem z ebonitu lub bez
4014 10 00– Osłonki antykoncepcyjnebez cła
4014 90 00– Pozostałebez cła
4015 Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit
– Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem
4015 11 00– – Chirurgiczne2pa
4015 19 00– – Pozostałe2,7pa
4015 90 00– Pozostałe5
4016 Pozostałe artykuły z gumy innej niż ebonit
4016 10 00– Z gumy komórkowej3,5
– Pozostałe
4016 91 00– – Pokrycia podłogowe i maty2,5
4016 92 00– – Gumy do wycierania2,5
4016 93 00– – Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia2,5
4016 94 00– – Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane2,5
4016 95 00– – Pozostałe artykuły nadmuchiwane2,5
4016 99– – Pozostałe
– – – Do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
4016 99 52– – – – Części gumowo-metalowe2,5
4016 99 57– – – – Pozostałe2,5
– – – Pozostałe
4016 99 91– – – – Części gumowo-metalowe2,5
4016 99 97– – – – Pozostałe2,5
4017 00 00 Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitubez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.