Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XV  »   Dział 72 - ŻELIWO I STAL
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 72 -
ŻELIWO I STAL
CN - DZIAŁ 73 -
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
CN - DZIAŁ 74 -
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
CN - DZIAŁ 75 -
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
CN - DZIAŁ 76 -
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
CN - DZIAŁ 77 -
(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu))
CN - DZIAŁ 78 -
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CN - DZIAŁ 79 -
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CN - DZIAŁ 80 -
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
CN - DZIAŁ 81 -
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 82 -
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
CN - DZIAŁ 83 -
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 72

ŻELIWO I STAL

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 72.

Uwagi

1. W niniejszym dziale oraz w zakresie uwag d), e) i f) w całej nomenklaturze, następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Surówka

  Stopy żelazo-węgiel, na ogół nieciągliwe, zawierające więcej niż 2 % masy węgla i które mogą zawierać jeden lub więcej innych pierwiastków w następującym zakresie:

   — nie więcej niż 10 % masy chromu,

   — nie więcej niż 6 % masy manganu,

   — nie więcej niż 3 % masy fosforu,

   — nie więcej niż 8 % masy krzemu,

   — łącznie, nie więcej niż 10 % masy innych pierwiastków.

  b) Surówka zwierciadlista

  Stopy żelazo-węgiel zawierające więcej niż 6 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy manganu i poza tym spełniające wymogi podane powyżej, w uwadze a).

  c) Żelazostopy

  Stopy w gąskach, blokach, bryłach lub w podobnych pierwotnych formach, w postaciach uzyskanych przez odlewanie ciągłe, a także w postaci ziarnistej lub proszkowej, nawet aglomerowane, powszechnie stosowane jako dodatek do produkcji innych stopów lub jako środki odtleniające, odsiarczające lub do podobnych celów w metalurgii żelaza, zazwyczaj nieciągliwe, zawierające 4 % masy lub więcej żelaza i jeden lub więcej następujących pierwiastków:

   — więcej niż 10 % masy chromu,

   — więcej niż 30 % masy manganu,

   — więcej niż 3 % masy fosforu,

   — więcej niż 8 % masy krzemu,

   — łącznie więcej niż 10 % masy innych pierwiastków, z wyjątkiem węgla, z zastrzeżeniem, że maksymalna zawartość miedzi nie przekracza 10 % masy.

  d) Stal

  Materiały zawierające żelazo, inne niż te objęte pozycją 7203, które (z wyjątkiem niektórych rodzajów produkowanych w postaci odlewów) są ciągliwe i które zawierają 2 % masy lub mniej węgla. Jednakże stal chromowa może zawierać więcej węgla. 

  e) Stal nierdzewna

  Stale stopowe zawierające 1,2 % masy lub mniej węgla i 10,5 % masy lub więcej chromu, z innymi pierwiastkami lub bez nich.

  f) Inne stale stopowe

  Stale niespełniające definicji "stali nierdzewnej" i zawierające jeden lub więcej następujących pierwiastków, w podanych proporcjach:

   — 0,3 % masy lub więcej aluminium,

   — 0,0008 % masy lub więcej boru,

   — 0,3 % masy lub więcej chromu,

   — 0,3 % masy lub więcej kobaltu,

   — 0,4 % masy lub więcej miedzi,

   — 0,4 % masy lub więcej ołowiu,

   — 1,65 % masy lub więcej manganu,

   — 0,08 % masy lub więcej molibdenu,

   — 0,3 % masy lub więcej niklu,

   — 0,06 % masy lub więcej niobu,

   — 0,6 % masy lub więcej krzemu,

   — 0,05 % masy lub więcej tytanu,

   — 0,3 % masy lub więcej wolframu,

   — 0,1 % masy lub więcej wanadu,

   — 0,05 % masy lub więcej cyrkonu,

   — 0,1 % masy lub więcej innych pierwiastków (z wyjątkiem siarki, fosforu, węgla i azotu) wziętych oddzielnie.

  g) Wlewki żeliwne lub stalowe przeznaczone do przetopu

  Wyroby odlewania wstępnego w postaci wlewków bez nadstawek wlewnicowych i bez nadlewów, lub w postaci gąsek, posiadające oczywiste wady powierzchniowe i nieodpowiadające pod względem składu chemicznego ani surówce, ani surówce zwierciadlistej, ani żelazostopom. 

  h) Granulki

  Wyroby, z których mniej niż 90 % masy przechodzi przez sito o oczku 1 mm i z których 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o oczku 5 mm.

  ij) Półprodukty

  Wyroby odlewania ciągłego o pełnym przekroju, nawet poddane wstępnemu walcowaniu na gorąco; oraz inne wyroby o pełnym przekroju, które nie podlegają dalszej obróbce, innej niż wstępne walcowanie na gorąco lub zgrubne kształtowanie przez kucie, włącznie z półproduktami na kątowniki, kształtowniki lub profile.

  Produkty te nie występują w zwojach.

  k) Wyroby walcowane płaskie

  Wyroby walcowane o pełnym przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), które nie spełniają definicji w lit. ij) powyżej, w postaci:

   — zwojów kolejno nakładanych warstw lub

   — prostych odcinków, które jeśli o grubości mniejszej niż 4,75 mm mają szerokość co najmniej dziesięciokrotnej grubości lub jeśli o grubości 4,75 mm, lub większej, mają szerokość, która przekracza 150 mm i jest co najmniej równa dwukrotnej grubości.

  Wyroby walcowane płaskie obejmują te z wzorami wypukłymi uzyskanymi bezpośrednio z walcowania (na przykład rowki, żeberka, szachownice, wzór kropkowy, kulisty lub rombowy) oraz te, które zostały perforowane, karbowane lub polerowane, pod warunkiem że w ten sposób nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  Wyroby walcowane płaskie o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, dowolnej wielkości, należy klasyfikować jako wyroby o szerokości 600 mm lub większej, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

  l) Sztaby i pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach

  Wyroby walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, posiadające pełny przekrój poprzeczny, w kształcie koła, odcinka koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub innych wielokątów wypukłych (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są wypukłymi łukami, podczas gdy pozostałe dwa boki są proste, równoległe i równej długości). Wyroby te mogą posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe).

  m) Pozostałe sztaby i pręty

  Wyroby, które nie odpowiadają żadnej z definicji z lit. ij), k) lub l) powyżej, ani definicji drutu, a które posiadają na całej swojej długości jednolity pełny przekrój poprzeczny o kształcie koła, odcinka koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub innych wielokątów wypukłych (włączając "koła spłaszczone" i "zmodyfikowane prostokąty", których dwa przeciwległe boki są wypukłymi łukami, podczas gdy pozostałe dwa boki są proste, jednakowej długości i równoległe).

  Wyroby te mogą:

   — posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe),

   — być skręcone po walcowaniu.

  n) Kątowniki, kształtowniki i profile

  Wyroby posiadające na całej swej długości jednolity, pełny przekrój poprzeczny, a które nie odpowiadają żadnej definicji z lit. ij), k), l) lub m) powyżej, ani definicji drutu.

  Dział 72 nie obejmuje wyrobów objętych pozycją 7301 lub 7302.

  o) Drut

  Wyroby formowane na zimno, w zwojach, posiadające na całej swej długości jednolity pełny przekrój poprzeczny, które nie odpowiadają definicji wyrobów walcowanych płaskich.

  p) Sztaby i pręty drążone

  Sztaby i pręty drążone o dowolnym kształcie przekroju, nadające się do wiercenia, o największym zewnętrznym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 15 mm, ale nieprzekraczającym 52 mm i których największy wewnętrzny wymiar nie przekracza jednej drugiej największego wymiaru zewnętrznego. Sztaby i pręty drążone z żeliwa lub stali, nieodpowiadające niniejszej definicji, objęte są pozycją 7304.

2. Wyroby z metali żelaznych, platerowane innymi metalami żelaznymi, klasyfikowane są jako wyroby z metalu, którego udział masy przeważa.

3. Wyroby z żeliwa lub stali otrzymywane przez elektrolityczne osadzanie, przez odlewanie ciśnieniowe lub przez spiekanie, klasyfikowane są według kształtu, składu chemicznego i wyglądu zewnętrznego, do pozycji obejmujących podobne wyroby walcowane na gorąco.

Uwagi do podpozycji

1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  a) Surówka stopowa

  Surówka zawierająca, jeden lub więcej następujących pierwiastków, w określonej poniżej proporcji:

   — więcej niż 0,2 % masy chromu,

   — więcej niż 0,3 % masy miedzi,

   — więcej niż 0,3 % masy niklu,

   — więcej niż 0,1 % masy dowolnego z następujących pierwiastków: aluminium, molibdenu, tytanu, wolframu, wanadu.

  b) Stal niestopowa automatowa

  Stal niestopowa zawierająca jeden lub więcej następujących pierwiastków, w określonej poniżej proporcji:

   — 0,08 % masy lub więcej siarki,

   — 0,1 % masy lub więcej ołowiu,

   — więcej niż 0,05 % masy selenu,

   — więcej niż 0,01 % masy teluru,

   — więcej niż 0,05 % masy bizmutu.

  c) Stal elektrotechniczna krzemowa

  Stale stopowe zawierające przynajmniej 0,6 % masy, ale nie więcej niż 6 % masy krzemu oraz nie więcej niż 0,08 % masy węgla. Mogą one także zawierać nie więcej niż 1 % masy aluminium, ale nie mogą zawierać żadnego innego pierwiastka w takiej proporcji, która nadawałaby im cechy charakterystyczne właściwe dla innej stali stopowej.

  d) Stal szybkotnąca

  Stale stopowe, z innymi pierwiastkami lub bez innych pierwiastków, zawierające co najmniej dwa z trzech pierwiastków: molibden, wolfram i wanad o łącznej zawartości 7 % masy lub większej, 0,6 % masy lub większej węgla i od 3 % do 6 % masy chromu.

  e) Stal krzemowo-manganowa

  Stale stopowe zawierające:

   — nie więcej niż 0,7 % masy węgla,

   — 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,9 % masy manganu,

   — 0,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,3 % masy krzemu, ale niezawierające żadnego innego składnika w proporcjach, które nadawałyby tej stali cechy charakterystyczne właściwe dla innej stali stopowej.

2. Przy klasyfikacji żelazostopów w podpozycjach pozycji 7202 obowiązuje następująca zasada:

Żelazostop uważany jest za dwuskładnikowy i zaklasyfikowany do właściwej podpozycji (jeśli taka występuje), gdy tylko jeden z pierwiastków stopu przewyższa minimum podane w procentach w uwadze 1 c) do niniejszego działu; analogicznie – uważany jest za trójskładnikowy lub czteroskładnikowy, jeżeli ilość dwóch lub trzech pierwiastków przewyższa minimum podane w procentach.

Do zastosowania niniejszej zasady w odniesieniu do niewyszczególnionych "innych pierwiastków", wspomnianych w uwadze 1 c) do niniejszego działu, ilość każdego z nich musi przekraczać 10 % masy.

Uwaga dodatkowa

1. Następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

  — "Elektrotechniczne": w podpozycjach 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7211 23 20, wyroby walcowane płaskie, które przy prądzie 50 Hz i przy indukcji magnetycznej 1 T mają następującą stratę mocy na kilogram, liczoną według metody Epsteina:

   — 2,1 W lub mniej, gdy ich grubość nie przekracza 0,20 mm,

   — 3,6 W lub mniej, gdy ich grubość jest nie mniejsza niż 0,20 mm, ale mniejsza niż 0,60 mm,

   — 6 W lub mniej, gdy ich grubość jest nie mniejsza niż 0,60 mm, ale nie większa niż 1,50 mm.

  — "Ocynowane": w podpozycjach 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 i 7212 40 20, wyroby walcowane płaskie (o grubości mniejszej niż 0,5 mm) pokryte warstwą metalu, zawierającego 97 % masy lub więcej cyny.

  — "Stal narzędziowa": w podpozycjach 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10 i 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 i 7228 60 20, stale stopowe, inne niż stal nierdzewna, zawierająca jeden z następujących składów, z innymi pierwiastkami lub bez nich:

   — mniej niż 0,6 % masy węgla

   i

   0,7 % masy lub więcej krzemu i 0,05 % masy lub więcej wanadu

   lub

   4 % masy lub więcej wolframu,

   — 0,8 % masy lub więcej węgla

   i

   0,05 % masy lub więcej wanadu,

   — więcej niż 1,2 % masy węgla

   i

   nie mniej niż 11 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy chromu,

   — 0,16 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy węgla

   i

   3,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,3 % masy niklu

   i

   1,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,5 % masy chromu

   i

   0,15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu,

   — 0,3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy węgla

   i

   1,4 % masy lub nie więcej niż 2,1 % masy chromu

   i

   0,15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu

   i

   mniej niż 1,2 % masy niklu,

   — 0,3 % masy lub więcej węgla

   i

   mniej niż 5,2 % masy chromu

   i

   0,65 % masy lub więcej molibdenu lub 0,4 % masy lub więcej wolframu,

   — 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy węgla

   i

   1,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,8 % masy niklu

   i

   0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy chromu

   i

   0,15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU
7201 Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
7201 10– Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5 % masy lub mniejszej
– – Zawierająca nie mniej niż 0,4 % masy manganu
7201 10 11– – – Zawierająca 1 % masy lub mniej krzemu1,7
7201 10 19– – – Zawierająca więcej niż 1 % masy krzemu1,7
7201 10 30– – Zawierająca nie mniej niż 0,1 % masy, ale mniej niż 0,4 % masy manganu1,7
7201 10 90– – Zawierająca mniej niż 0,1 % masy manganubez cła
7201 20 00– Surówka niestopowa, o zawartości fosforu większej niż 0,5 % masy fosforu2,2
7201 50– Surówka zwierciadlista
7201 50 10– – Surówka zawierająca nie mniej niż 0,3 % masy, ale nie więcej niż 1 % masy tytanu i nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 1 % masy wanadubez cła
7201 50 90– – Pozostała1,7
7202 Żelazostopy
– Żelazomangan
7202 11– – Zawierający więcej niż 2 % masy węgla
7202 11 20– – – O granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy2,7
7202 11 80– – – Pozostały2,7
7202 19 00– – Pozostały2,7
– Żelazokrzem
7202 21 00– – Zawierający więcej niż 55 % masy krzemu5,7 (10)
7202 29– – Pozostały
7202 29 10– – – Zawierający 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu5,7 (10)
7202 29 90– – – Pozostały5,7 (10)
7202 30 00– Żelazokrzemomangan3,7 (10)
– Żelazochrom
7202 41– – Zawierający więcej niż 4 % masy węgla
7202 41 10– – – Zawierający więcej niż 4 % masy, ale nie więcej niż 6 % masy węgla4
7202 41 90– – – Zawierający więcej niż 6 % masy węgla4
7202 49– – Pozostały
7202 49 10– – – Zawierający nie więcej niż 0,05 % masy węgla(10)
7202 49 50– – – Zawierający więcej niż 0,05 % masy, ale nie więcej niż 0,5 % masy węgla(10)
7202 49 90– – – Zawierający więcej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 4 % masy węgla7
7202 50 00– Żelazokrzemochrom2,7
7202 60 00– Żelazonikielbez cła
7202 70 00– Żelazomolibden2,7
7202 80 00– Żelazowolfram i żelazokrzemowolframbez cła
– Pozostały
7202 91 00– – Żelazotytan i żelazokrzemotytan2,7
7202 92 00– – Żelazowanad2,7
7202 93 00– – Żelazoniobbez cła
7202 99– – Pozostały
7202 99 10– – – Żelazofosforbez cła
7202 99 30– – – Żelazokrzemomagnez2,7
7202 99 80– – – Pozostały2,7
7203 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach
7203 10 00– Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelazabez cła
7203 90 00– Pozostałebez cła
7204 Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali
7204 10 00– Odpady i złom żeliwnybez cła
– Odpady i złom ze stali stopowej
7204 21– – Ze stali nierdzewnej
7204 21 10– – – Zawierającej 8 % masy lub więcej niklubez cła
7204 21 90– – – Pozostałebez cła
7204 29 00– – Pozostałebez cła
7204 30 00– Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stalibez cła
– Pozostałe odpady i złom
7204 41– – Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiązkach
7204 41 10– – – Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilnikowaniabez cła
– – – Ażury z okrawania i tłoczenia
7204 41 91– – – – W wiązkachbez cła
7204 41 99– – – – Pozostałebez cła
7204 49– – Pozostałe
7204 49 10– – – W kawałkach (rozdrobnione)bez cła
– – – Pozostałe
7204 49 30– – – – W wiązkachbez cła
7204 49 90– – – – Pozostałebez cła
7204 50 00– Wlewki do przetopubez cła
7205 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku
7205 10 00– Granulkibez cła
– Proszki
7205 21 00– – Ze stali stopowejbez cła
7205 29 00– – Pozostałebez cła
II. ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA
7206 Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203)
7206 10 00– Wlewkibez cła
7206 90 00– Pozostałebez cła
7207 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
– Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla
7207 11– – O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość
– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe
7207 11 11– – – – Ze stali automatowejbez cła
– – – – Pozostałe
7207 11 14– – – – – O grubości nieprzekraczającej 130 mmbez cła
7207 11 16– – – – – O grubości przekraczającej 130 mmbez cła
7207 11 90– – – Kutebez cła
7207 12– – Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym
7207 12 10– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7207 12 90– – – Kutebez cła
7207 19– – Pozostałe
– – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta
7207 19 12– – – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7207 19 19– – – – Kutebez cła
7207 19 80– – – Pozostałebez cła
7207 20– Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla
– – O prostokątnym (włączając kwadratowy), przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość
– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe
7207 20 11– – – – Ze stali automatowejbez cła
– – – – Pozostałe, zawierające
7207 20 15– – – – – 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węglabez cła
7207 20 17– – – – – 0,6 % masy lub więcej węglabez cła
7207 20 19– – – Kutebez cła
– – Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym
7207 20 32– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7207 20 39– – – Kutebez cła
– – O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta
7207 20 52– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7207 20 59– – – Kutebez cła
7207 20 80– – Pozostałebez cła
7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone
7208 10 00– W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymibez cła
– Pozostałe, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, trawione
7208 25 00– – O grubości 4,75 mm lub większejbez cła
7208 26 00– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7208 27 00– – O grubości mniejszej niż 3 mmbez cła
– Pozostałe, zwinięte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco
7208 36 00– – O grubości przekraczającej 10 mmbez cła
7208 37 00– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mmbez cła
7208 38 00– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7208 39 00– – O grubości mniejszej niż 3 mmbez cła
7208 40 00– Nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymibez cła
– Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco
7208 51– – O grubości przekraczającej 10 mm
7208 51 20– – – O grubości przekraczającej 15 mmbez cła
– – – O grubości przekraczającej 10 mm, ale nieprzekraczającej 15 mm; o szerokości
7208 51 91– – – – 2 050 mm lub większejbez cła
7208 51 98– – – – Mniejszej niż 2 050 mmbez cła
7208 52– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm
7208 52 10– – – Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości nieprzekraczającej 1 250 mmbez cła
– – – Pozostałe o szerokości
7208 52 91– – – – 2 050 mm lub większejbez cła
7208 52 99– – – – Mniejszej niż 2 050 mmbez cła
7208 53– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm
7208 53 10– – – Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości nieprzekraczającej 1 250 mm i grubości 4 mm lub większejbez cła
7208 53 90– – – Pozostałebez cła
7208 54 00– – O grubości mniejszej niż 3 mmbez cła
7208 90– Pozostałe
7208 90 20– – Perforowanebez cła
7208 90 80– – Pozostałebez cła
7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte
– W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
7209 15 00– – O grubości 3 mm lub większejbez cła
7209 16– – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm
7209 16 10– – – Elektrotechnicznebez cła
7209 16 90– – – Pozostałebez cła
7209 17– – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm
7209 17 10– – – Elektrotechnicznebez cła
7209 17 90– – – Pozostałebez cła
7209 18– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm
7209 18 10– – – Elektrotechnicznebez cła
– – – Pozostałe
7209 18 91– – – – O grubości 0,35 mm lub większej, ale mniejszej niż 0,5 mmbez cła
7209 18 99– – – – O grubości mniejszej niż 0,35 mmbez cła
– Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
7209 25 00– – O grubości 3 mm lub większejbez cła
7209 26– – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm
7209 26 10– – – Elektrotechnicznebez cła
7209 26 90– – – Pozostałebez cła
7209 27– – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm
7209 27 10– – – Elektrotechnicznebez cła
7209 27 90– – – Pozostałebez cła
7209 28– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm
7209 28 10– – – Elektrotechnicznebez cła
7209 28 90– – – Pozostałebez cła
7209 90– Pozostałe
7209 90 20– – Perforowanebez cła
7209 90 80– – Pozostałebez cła
7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte
– Powleczone lub pokryte cyną
7210 11 00– – O grubości 0,5 mm lub większejbez cła
7210 12– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm
7210 12 20– – – Blacha białabez cła
7210 12 80– – – Pozostałebez cła
7210 20 00– Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając blachę białą matowąbez cła
7210 30 00– Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiembez cła
– W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem
7210 41 00– – Falistebez cła
7210 49 00– – Pozostałebez cła
7210 50 00– Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromubez cła
– Powleczone lub pokryte aluminium
7210 61 00– – Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymibez cła
7210 69 00– – Pozostałebez cła
7210 70– Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi
7210 70 10– – Blacha biała, lakierowana; wyroby, powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem chromu, lakierowanebez cła
7210 70 80– – Pozostałebez cła
7210 90– Pozostałe
7210 90 30– – Platerowanebez cła
7210 90 40– – Ocynowane i zadrukowanebez cła
7210 90 80– – Pozostałebez cła
7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
– Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco
7211 13 00– – Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości przekraczającej 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie w zwojach i bez wzorów wypukłychbez cła
7211 14 00– – Pozostałe o grubości 4,75 mm lub większejbez cła
7211 19 00– – Pozostałebez cła
– Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
7211 23– – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla
7211 23 20– – – "Elektrotechniczne"bez cła
– – – Pozostałe
7211 23 30– – – – O grubości 0,35 mm lub większejbez cła
7211 23 80– – – – O grubości mniejszej niż 0,35 mmbez cła
7211 29 00– – Pozostałebez cła
7211 90– Pozostałe
7211 90 20– – Perforowanebez cła
7211 90 80– – Pozostałebez cła
7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
7212 10– Powleczone lub pokryte cyną
7212 10 10– – Blacha biała, nieobrobiona więcej niż powierzchniowobez cła
7212 10 90– – Pozostałebez cła
7212 20 00– Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7212 30 00– W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7212 40– Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi
7212 40 20– – Blacha biała, nieobrobiona więcej niż lakierowana; wyroby powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowanebez cła
7212 40 80– – Pozostałebez cła
7212 50– W inny sposób powleczone lub pokryte
7212 50 20– – Powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkami chromubez cła
7212 50 30– – Powleczone lub pokryte chromem lub niklembez cła
7212 50 40– – Powleczone lub pokryte miedziąbez cła
– – Powleczone lub pokryte aluminium
7212 50 61– – – Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymibez cła
7212 50 69– – – Pozostałebez cła
7212 50 90– – Pozostałebez cła
7212 60 00– Platerowanebez cła
7213 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej
7213 10 00– Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowaniabez cła
7213 20 00– Pozostałe, ze stali automatowejbez cła
– Pozostałe
7213 91– – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy mniejszej niż 14 mm
7213 91 10– – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonubez cła
7213 91 20– – – W rodzaju stosowanych do kordu oponowegobez cła
– – – Pozostałe
7213 91 41– – – – Zawierające 0,06 % masy lub mniej węglabez cła
7213 91 49– – – – Zawierające więcej niż 0,06 % masy, ale mniej niż 0,25 % masy węglabez cła
7213 91 70– – – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,75 % masy węglabez cła
7213 91 90– – – – Zawierające więcej niż 0,75 % masy węglabez cła
7213 99– – Pozostałe
7213 99 10– – – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węglabez cła
7213 99 90– – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej węglabez cła
7214 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone
7214 10 00– Kutebez cła
7214 20 00– Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniubez cła
7214 30 00– Pozostałe, ze stali automatowejbez cła
– Pozostałe
7214 91– – O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)
7214 91 10– – – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węglabez cła
7214 91 90– – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej węglabez cła
7214 99– – Pozostałe
– – – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla
7214 99 10– – – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonubez cła
– – – – Pozostałe, o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi
7214 99 31– – – – – 80 mm lub więcejbez cła
7214 99 39– – – – – Mniej niż 80 mmbez cła
7214 99 50– – – – Pozostałebez cła
– – – Zawierające 0,25 % masy węgla lub więcej
– – – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, którego średnica wynosi
7214 99 71– – – – – 80 mm lub więcejbez cła
7214 99 79– – – – – Mniej niż 80 mmbez cła
7214 99 95– – – – Pozostałebez cła
7215 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej
7215 10 00– Ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimnobez cła
7215 50– Pozostałe, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno
– – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla
7215 50 11– – – O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)bez cła
7215 50 19– – – Pozostałebez cła
7215 50 80– – Zawierające 0,25 % masy lub więcejbez cła
7215 90 00– Pozostałebez cła
7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 10 00– Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mmbez cła
– Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm
7216 21 00– – Kątownikibez cła
7216 22 00– – Teownikibez cła
– Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej
7216 31– – Ceowniki
7216 31 10– – – O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 220 mmbez cła
7216 31 90– – – O wysokości przekraczającej 220 mmbez cła
7216 32– – Dwuteowniki
– – – O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 220 mm
7216 32 11– – – – Z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierzabez cła
7216 32 19– – – – Pozostałebez cła
– – – O wysokości przekraczającej 220 mm
7216 32 91– – – – Z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierzabez cła
7216 32 99– – – – Pozostałebez cła
7216 33– – Dwuteowniki szerokostopowe
7216 33 10– – – O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 180 mmbez cła
7216 33 90– – – O wysokości przekraczającej 180 mmbez cła
7216 40– Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej
7216 40 10– – Kątownikibez cła
7216 40 90– – Teownikibez cła
7216 50– Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane
7216 50 10– – O przekroju poprzecznym, który można zamknąć w kwadracie o boku 80 mmbez cła
– – Pozostałe
7216 50 91– – – Płaskowniki stalowe łebkowebez cła
7216 50 99– – – Pozostałebez cła
– Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno
7216 61– – Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich
7216 61 10– – – Ceowniki, kątowniki, zetowniki, kształtowniki typu omega lub o otwartych zakończeniachbez cła
7216 61 90– – – Pozostałebez cła
7216 69 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe
7216 91– – Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich
7216 91 10– – – Arkusze profilowane (żeberkowane)bez cła
7216 91 80– – – Pozostałebez cła
7216 99 00– – Pozostałebez cła
7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej
7217 10– Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany
– – Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla
7217 10 10– – – O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mmbez cła
– – – O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większym
7217 10 31– – – – Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas procesu walcowaniabez cła
7217 10 39– – – – Pozostałybez cła
7217 10 50– – Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węglabez cła
7217 10 90– – Zawierający 0,6 % masy lub więcej węglabez cła
7217 20– Powleczony lub pokryty cynkiem
– – Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla
7217 20 10– – – O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mmbez cła
7217 20 30– – – O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większymbez cła
7217 20 50– – Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węglabez cła
7217 20 90– – Zawierający 0,6 % masy lub więcej węglabez cła
7217 30– Powleczony lub pokryty innymi metalami nieszlachetnymi
– – Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla
7217 30 41– – – Pokryty miedziąbez cła
7217 30 49– – – Pozostałybez cła
7217 30 50– – Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węglabez cła
7217 30 90– – Zawierający 0,6 % masy lub więcej węglabez cła
7217 90– Pozostały
7217 90 20– – Zawierający mniej niż 0,25 % masy węglabez cła
7217 90 50– – Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węglabez cła
7217 90 90– – Zawierający 0,6 % masy lub więcej węglabez cła
III. STAL NIERDZEWNA
7218 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej
7218 10 00– Wlewki i pozostałe formy pierwotnebez cła
– Pozostałe
7218 91– – O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)
7218 91 10– – – Zawierające 2,5 % masy niklu lub więcejbez cła
7218 91 80– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7218 99– – Pozostałe
– – – O przekroju poprzecznym kwadratowym
7218 99 11– – – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7218 99 19– – – – Kutebez cła
– – – Pozostałe
7218 99 20– – – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłebez cła
7218 99 80– – – – Kutebez cła
7219 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej
– Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach
7219 11 00– – O grubości przekraczającej 10 mmbez cła
7219 12– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm
7219 12 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 12 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 13– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm
7219 13 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 13 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 14– – O grubości mniejszej niż 3 mm
7219 14 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 14 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach
7219 21– – O grubości przekraczającej 10 mm
7219 21 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 21 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 22– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm
7219 22 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 22 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 23 00– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7219 24 00– – O grubości mniejszej niż 3 mmbez cła
– Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
7219 31 00– – O grubości 4,75 mm lub większejbez cła
7219 32– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm
7219 32 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 32 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 33– – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm
7219 33 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 33 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 34– – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm
7219 34 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 34 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 35– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm
7219 35 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7219 35 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7219 90– Pozostałe
7219 90 20– – Perforowanebez cła
7219 90 80– – Pozostałebez cła
7220 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
– Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco
7220 11 00– – O grubości 4,75 mm lub większejbez cła
7220 12 00– – O grubości mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7220 20– Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
– – O grubości 3 mm lub większej, zawierające
7220 20 21– – – 2,5 % masy niklu lub więcejbez cła
7220 20 29– – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – O grubości przekraczającej 0,35 mm, ale mniejszej niż 3 mm, zawierające
7220 20 41– – – 2,5 % masy niklu lub więcejbez cła
7220 20 49– – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – O grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, zawierające
7220 20 81– – – 2,5 % masy niklu lub więcejbez cła
7220 20 89– – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7220 90– Pozostałe
7220 90 20– – Perforowanebez cła
7220 90 80– – Pozostałebez cła
7221 00 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
7221 00 10– Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7221 00 90– Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7222 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej
– Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane
7222 11– – O przekroju poprzecznym w kształcie koła
– – – O średnicy 80 mm lub większej, zawierające
7222 11 11– – – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 11 19– – – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – – O średnicy mniejszej niż 80 mm, zawierające
7222 11 81– – – – 2,5 % masy niklu lub więcejbez cła
7222 11 89– – – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7222 19– – Pozostałe
7222 19 10– – – Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 19 90– – – Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7222 20– Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno
– – O przekroju poprzecznym w kształcie koła
– – – O średnicy 80 mm lub większej, zawierające
7222 20 11– – – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 20 19– – – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – – O średnicy 25 mm lub większej, ale mniejszej niż 80 mm, zawierające
7222 20 21– – – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 20 29– – – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – – O średnicy mniejszej niż 25 mm, zawierające
7222 20 31– – – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 20 39– – – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
– – Pozostałe, zawierające
7222 20 81– – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 20 89– – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7222 30– Pozostałe sztaby i pręty
– – Kute, zawierające
7222 30 51– – – 2,5 % masy lub więcej niklubez cła
7222 30 91– – – Mniej niż 2,5 % masy niklubez cła
7222 30 97– – Pozostałebez cła
7222 40– Kątowniki, kształtowniki i profile
7222 40 10– – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskanebez cła
7222 40 50– – Nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykańczane na zimnobez cła
7222 40 90– – Pozostałebez cła
7223 00 Drut ze stali nierdzewnej
– Zawierający 2,5 % masy lub więcej niklu
7223 00 11– – Zawierający 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy niklu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy chromubez cła
7223 00 19– – Pozostałybez cła
– Zawierający mniej niż 2,5 % masy niklu
7223 00 91– – Zawierający 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy chromu oraz 3,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy glinubez cła
7223 00 99– – Pozostałybez cła
IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ
7224 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej
7224 10– Wlewki i pozostałe formy pierwotne
7224 10 10– – Ze stali narzędziowejbez cła
7224 10 90– – Pozostałebez cła
7224 90– Pozostałe
7224 90 02– – Ze stali narzędziowejbez cła
– – Pozostałe
– – – O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym
– – – – Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe
– – – – – O szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość
7224 90 03– – – – – – Ze stali szybkotnącejbez cła
7224 90 05– – – – – – Zawierające nie więcej niż 0,7 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy manganu oraz 0,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,3 % masy krzemu; zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka mniejszą niż zawartość minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działubez cła
7224 90 07– – – – – – Pozostałebez cła
7224 90 14– – – – – Pozostałebez cła
7224 90 18– – – – Kutebez cła
– – – Pozostałe
– – – – Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe
7224 90 31– – – – – Zawierające nie mniej niż 0,9 % masy, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenubez cła
7224 90 38– – – – – Pozostałebez cła
7224 90 90– – – – Kutebez cła
7225 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej
– Ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7225 11 00– – O ziarnach zorientowanychbez cła
7225 19– – Pozostałe
7225 19 10– – – Walcowane na gorącobez cła
7225 19 90– – – Walcowane na zimnobez cła
7225 30– Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach
7225 30 10– – Ze stali narzędziowejbez cła
7225 30 30– – Ze stali szybkotnącejbez cła
7225 30 90– – Pozostałebez cła
7225 40– Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach
7225 40 12– – Ze stali narzędziowejbez cła
7225 40 15– – Ze stali szybkotnącejbez cła
– – Pozostałe
7225 40 40– – – O grubości przekraczającej 10 mmbez cła
7225 40 60– – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mmbez cła
7225 40 90– – – O grubości mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7225 50– Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno
7225 50 20– – Ze stali szybkotnącejbez cła
7225 50 80– – Pozostałebez cła
– Pozostałe
7225 91 00– – Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7225 92 00– – W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7225 99 00– – Pozostałebez cła
7226 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
– Ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7226 11 00– – O ziarnach zorientowanychbez cła
7226 19– – Pozostałe
7226 19 10– – – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorącobez cła
7226 19 80– – – Pozostałebez cła
7226 20 00– Ze stali szybkotnącejbez cła
– Pozostałe
7226 91– – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco
7226 91 20– – – Ze stali narzędziowejbez cła
– – – Pozostałe
7226 91 91– – – – O grubości 4,75 mm lub większejbez cła
7226 91 99– – – – O grubości mniejszej niż 4,75 mmbez cła
7226 92 00– – Nieobrobione więcej niż walcowane na zimnobez cła
7226 99– – Pozostałe
7226 99 10– – – Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7226 99 30– – – W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7226 99 70– – – Pozostałebez cła
7227 Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
7227 10 00– Ze stali szybkotnącejbez cła
7227 20 00– Ze stali krzemowo-manganowejbez cła
7227 90– Pozostałe
7227 90 10– – Zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru łącznie z dowolnym innym pierwiastkiem, o zawartości mniejszej niż minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działubez cła
7227 90 50– – Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenubez cła
7227 90 95– – Pozostałebez cła
7228 Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych
7228 10– Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej
7228 10 20– – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowanebez cła
7228 10 50– – Kutebez cła
7228 10 90– – Pozostałebez cła
7228 20– Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej
7228 20 10– – O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco z czterech stronbez cła
– – Pozostałe
7228 20 91– – – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowanebez cła
7228 20 99– – – Pozostałebez cła
7228 30– Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane
7228 30 20– – Ze stali narzędziowejbez cła
– – Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu
7228 30 41– – – O przekroju okrągłym o średnicy 80 mm lub większejbez cła
7228 30 49– – – Pozostałebez cła
– – Pozostałe
– – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy
7228 30 61– – – – 80 mm lub większejbez cła
7228 30 69– – – – Mniejszej niż 80 mmbez cła
7228 30 70– – – O prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), walcowane na gorąco z czterech stronbez cła
7228 30 89– – – Pozostałebez cła
7228 40– Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż kute
7228 40 10– – Ze stali narzędziowejbez cła
7228 40 90– – Pozostałebez cła
7228 50– Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno
7228 50 20– – Ze stali narzędziowejbez cła
7228 50 40– – Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenubez cła
– – Pozostałe
– – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy
7228 50 61– – – – 80 mm lub większejbez cła
7228 50 69– – – – Mniej niż 80 mmbez cła
7228 50 80– – – Pozostałebez cła
7228 60– Pozostałe sztaby i pręty
7228 60 20– – Ze stali narzędziowejbez cła
7228 60 80– – Pozostałebez cła
7228 70– Kątowniki, kształtowniki i profile
7228 70 10– – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskanebez cła
7228 70 90– – Pozostałebez cła
7228 80 00– Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczychbez cła
7229 Drut z pozostałej stali stopowej
7229 20 00– Ze stali krzemowo-manganowejbez cła
7229 90– Pozostały
7229 90 20– – Ze stali szybkotnącejbez cła
7229 90 50– – Zawierający 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenubez cła
7229 90 90– – Pozostałybez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.