Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KŚT  »  2016  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  »   Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

III. Schemat klasyfikacji

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

grupa

pod-
grupa

rodzaj

0

GRUNTY

 

01

GRUNTY ROLNE

   

010

Grunty orne

   

011

Sady

   

012

Łąki trwałe

   

013

Pastwiska trwałe

   

014

Grunty rolne zabudowane

   

015

Grunty pod stawami

   

016

Grunty pod rowami

   

017

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

   

018

Nieużytki

 

02

GRUNTY LEŚNE

   

020

Lasy

   

021

Grunty zadrzewione i zakrzewione

 

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

   

030

Tereny mieszkaniowe

   

031

Tereny przemysłowe

   

032

Inne tereny zabudowane

   

033

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

   

034

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

   

035

Użytki kopalne

 

04

TERENY KOMUNIKACYJNE

   

040

Drogi

   

041

Tereny kolejowe

   

042

Inne tereny komunikacyjne

   

043

Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych

 

05

UŻYTKI EKOLOGICZNE

   

050

Użytki ekologiczne

 

06

GRUNTY POD WODAMI

   

060

Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi

   

061

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

   

062

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

 

07

TERENY RÓŻNE

   

070

Tereny różne
Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKOB
1999

PKWiU
2015

1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

10

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

   

101

Budynki przemysłowe

1251

41.00.21.0

   

102

Budynki transportu i łączności

1241

1242

41.00.25.0

   

103

Budynki handlowo-usługowe

1230

41.00.24.0

   

104

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

1252

41.00.26.0

   

105

Budynki biurowe

1220

41.00.23.0

   

106

Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

1264

41.00.28.0*

   

107

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1261

1262

1263

1265

41.00.28.0*

   

108

Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

1271

41.00.22.0

   

109

Pozostałe budynki niemieszkalne

121

1272

1273

1274

41.00.27.0

41.00.28.0*

41.00.29.0

 

11

BUDYNKI MIESZKALNE

   

110

Budynki mieszkalne

1110

1121

1122

1130

41.00.11.0

41.00.12.0

41.00.13.0

41.00.14.0

 

12

LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

   

121

Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

   

122

Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKOB
1999

PKWiU
2015

2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

20

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

   

200

Budowle dla górnictwa i kopalnictwa

2301

42.99.11.0*

   

201

Budowle na terenach elektrowni

2302

42.22.13.0

   

202

Budowle na terenach zakładów chemicznych

2303

42.99.11.0*

   

203

Budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane

2304

42.99.11.0*

 

21

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

   

210

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe

2211

2212

2213

2214

42.21.11.0*

42.21.13.0*

42.22.11.0

   

211

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

2221

2222

2223

2224

42.21.12.0

42.21.13.0*

42.22.12.0

 

22

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

   

220

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

2111

2112

2142*

42.11.10.0*

   

221

Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych

2121

2122

42.12.10.0

42.21.11.0*

   

222

Drogi lotniskowe

2130

42.11.10.0*

   

223

Mosty, wiadukty, estakady, tunele

2141

2142*

42.13.10.0

   

224

Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych

2151

2152

42.91.10.0

   

225

Urządzenia melioracji wodnych podstawowych

2153*

42.21.13.0*

42.99.19.0*

   

226

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

2153*

42.21.13.0*

42.99.19.0*

 

29

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

   

290

Budowle sportowe i rekreacyjne

2411

2412

42.99.12.0

   

291

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

2420

42.99.19.0*


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

31

KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

   

310

Kotły grzewcze

25.21.12.0

   

311

Kotły parowe

25.30.1

 

32

TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

   

320

Turbiny i maszyny parowe

28.11.21.0

   

321

Turbiny hydrauliczne i koła wodne

28.11.22.0

   

322

Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

   

323

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone)

28.11.13.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

   

324

Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

   

325

Silniki wiatrowe

28.12.12.0*

   

326

Silniki napędzane sprężonym powietrzem

28.12.12.0*

 

33

MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

   

330

Silniki prądu stałego

27.11.10.0*

27.11.21.0

   

331

Prądnice prądu stałego

27.11.10.0*

   

332

Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe, 
50 Hz

27.11.10.0*

27.11.2*

   

333

Silniki elektryczne synchroniczne 50 Hz

27.11.2*

   

334

Prądnice synchroniczne 50 Hz

27.11.26.0

   

335

Silniki prądu przemiennego pracujące przy innych częstotliwościach

27.11.2*

   

336

Silniki komutatorowe prądu przemiennego

27.11.22.0

27.11.23.0

27.11.24.0

27.11.25.0

   

337

Kompensatory synchroniczne

27.11.10.0*

27.11.2*

   

338

Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz silniki liniowe

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

 

34

TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

   

340

Turbozespoły parowe

27.11.32.0*

   

341

Turbozespoły wodne

27.11.32.0*

   

342

Zespoły prądotwórcze z silnikami parowymi tłokowymi

27.11.3*

   

343

Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

27.11.32.0*

   

344

Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

27.11.31.0

   

345

Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe

27.11.32.0*

   

346

Zespoły prądotwórcze wiatrowe

28.11.24.0

   

347

Przetwornice prądu

27.11.32.0*

   

348

Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze

27.11*

   

349

Reaktory jądrowe

25.30.21.0

Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

41

OBRABIARKI DO METALI

   

410

Tokarki

28.41.21.0

   

411

Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki

28.41.22.0*

28.49.13.0*

   

412

Frezarki

28.41.22.0*

   

413

Przecinarki i nakiełczarki

28.41.24.0*

28.49.13.0*

   

414

Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki

28.41.24.0*

28.41.3*

   

415

Szlifierki

28.41.23.0

   

416

Obrabiarki do uzwojeń i uzębień

28.41.24.0*

28.41.3*

28.49.13.0*

   

419

Pozostałe obrabiarki do metali, w tym obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.49.1*

 

42

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

   

420

Młoty i kuźniarki

28.41.33.0*

   

421

Prasy do metali i tworzyw sztucznych

28.41.33.0*

28.96.10.0*

   

422

Maszyny do gięcia i prostowania

28.41.31.0*

28.96.10.0*

   

423

Nitownice

28.41.34.0*

28.49.13.0*

   

424

Nożyce do metali i tworzyw sztucznych

28.41.24.0*

28.41.32.0

28.49.13.0*

28.96.10.0*

   

425

Ciągarki

28.41.34.0*

   

426

Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin

28.41.31.0*

28.99.39.0*

   

429

Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

 

43

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

   

430

Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych

28.93.1*

   

431

Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne

28.29.12.0*

   

432

Urządzenia i aparaty do pasteryzacji

28.29.60.0*

   

433

Maszyny i urządzenia do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub

28.29.21.0*

28.29.31.0

   

434

Maszyny i urządzenia do zamykania, korkowania, etykietowania

28.29.21.0*

   

435

Maszyny i urządzenia do pakowania w kartony i torby oraz maszyny wytwarzające opakowania

28.29.21.0*

   

436

Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań

28.29.21.0*

   

439

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym

28.93.1*

 

44

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

   

440

Pompy

28.12.13.0

28.13*

   

441

Sprężarki

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

   

442

Dmuchawy, ssawy i wentylatory

28.25.20.0*

   

449

Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

28.12.1*

28.13*

 

45

PIECE PRZEMYSŁOWE

   

450

Piece do przerobu surowców

28.21.1*

   

451

Piece do przetwarzania paliw

28.21.1*

   

452

Piece grzewcze

28.21.1*

   

453

Piece topielne

28.21.1*

   

454

Piece do wypalania

28.21.1*

   

455

Konwertory i mieszalniki stalownicze

28.91.11.0*

   

456

Piece indukcyjne zasilane prądem wysokiej częstotliwości do obróbki termicznej

28.21.13.0*

 

46

URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

   

460

Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe

28.25.11.0*

   

461

Wymienniki przeponowe rurowe

28.25.11.0*

   

469

Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła

28.25.11.0*

 

47

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

   

470

Mieszalniki cieczy

28.99.39.0*

   

471

Skrubery

28.99.39.0*

   

472

Kolumny

28.99.39.0*

   

473

Aparaty bębnowe

28.29.41.0

   

474

Aparaty walcowe skrobakowe

28.99.39.0*

   

475

Suszarki komorowe

28.99.31.0*

   

479

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

28.99.39.0*

 

48

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

   

480

Elektrolizery

28.49.12.0*

   

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

28.49.12.0*

   

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

28.29.60.0*

   

483

Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali

28.41.1*

   

484

Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu

27.90.31.0

28.29.70.0

28.99.39.0*

   

485

Urządzenia i aparaty chłodnicze

28.25.13.0*

   

486

Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

   

487

Zespoły komputerowe

26.20.1*

26.20.21.0

26.20.30.0*

   

488

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

26.51.65.0

26.51.70.0

   

489

Roboty

28.99.39.0*


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

   

500

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu azotowego i syntezy chemicznej

28.99.39.0*

   

501

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych

28.99.39.0*

   

502

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu włókien sztucznych

28.94.11.0

28.99.39.0*

   

503

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tworzyw sztucznych

28.96.10.0*

28.99.39.0*

   

504

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gumowego

28.96.10.0*

28.99.39.0*

   

505

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych

28.99.39.0*

   

506

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gazów technicznych

28.29.11.0*

28.99.39.0*

   

507

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnego

28.29.12.0*

28.99.39.0*

 

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

   

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

28.92.12.0*

   

511

Maszyny górnicze

28.92.1*

   

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

28.92.12.0*

   

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

28.92.40.0*

   

514

Maszyny i urządzenia hutnicze

28.91.11.0*

   

515

Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze

28.29.11.0*

   

516

Maszyny i urządzenia odlewnicze

25.73.50.0

28.91.11.0*

   

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

28.92.21.0

28.92.22.0

28.92.23.0

28.92.24.0

28.92.25.0

28.92.26.0

28.92.27.0

   

518

Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych

26.51.12.0

26.70.24.0*

 

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

   

520

Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

   

521

Maszyny i urządzenia dla przemysłu mineralnego

28.49.11.0*

28.92.40.0*

   

522

Maszyny i urządzenia dla przemysłu wapienniczego i gipsowego

28.49.11.0*

28.92.40.0*

   

523

Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego

28.49.11.0*

28.92.40.0*

   

524

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu izolacyjnego i korkowego

28.49.12.0*

28.99.39.0*

   

525

Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej

28.92.40.0*

     

materiałów ognioodpornych i silikatowych

28.99.39.0*

   

526

Maszyny dla przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej

28.49.11.0*

28.99.39.0*

   

527

Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła

28.49.11.0*

28.99.39.0*

   

528

Maszyny i urządzenia dla przemysłu materiałów ściernych

28.99.39.0*

   

529

Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych

28.92.40.0*

28.99.39.0*

 

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

   

531

Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

   

532

Maszyny do produkcji wyrobów metalowych

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

   

533

Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i wyrobów elektrycznych

28.41.11.0*

28.99.20.0

28.99.39.0*

   

534

Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii

28.99.39.0*

   

535

Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych oraz innych źródeł światła

28.41.11.0*

28.99.39.0*

   

536

Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych

28.99.39.0*

   

537

Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów

26.30.13.0*

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

   

538

Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów

28.99.39.0*

 

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

   

540

Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna

25.73.10.0

25.73.20.0

28.49.12.0*

   

541

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

   

542

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

   

543

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek

28.99.39.0*

   

544

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna

28.99.39.0*

   

545

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

   

546

Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

   

547

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

   

548

Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne

28.23.21.0*

28.94.15.0

28.99.1

   

549

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami

28.99.39.0*

 

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

   

550

Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych

28.29.42.0*

28.94.1*

   

551

Maszyny przędzalnicze

28.94.1*

   

552

Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin

28.94.1*

   

553

Maszyny tkackie

28.94.13.0

   

554

Maszyny dziewiarskie i pończosznicze

28.94.14.0

   

555

Maszyny wykończalnicze i farbiarskie

28.94.2*

   

556

Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu

28.94*

   

557

Maszyny szwalnicze, odzieżowe i do wyrobu guzików

28.94.2*

   

558

Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry

28.94.24.0*

28.94.30.0

   

559

Pozostałe maszyny i urządzenia dla przemysłów włókienniczego, odzieżowego i skórzanego

28.94*

 

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

   

560

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukrowniczego

28.93.17.0*

   

561

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piwowarskiego oraz do produkcji napojów

28.93.1*

   

562

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji drożdży

28.93.17.0*

   

563

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych

28.93.14.0*

   

564

Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu

28.93.17.0*

   

565

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu ziemniaczanego

28.93.17.0*

   

566

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu owocowo- warzywnego

28.93.13.0*

28.93.14.0*

28.93.17.0*

   

567

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu młynarskiego

28.93.13.0*

   

568

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego

28.21.13.0*

28.93.15.0*

28.93.17.0*

 

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

   

570

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukierniczego

28.93.15.0*

28.93.17.0*

   

571

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu koncentratów spożywczych

28.93.17.0*

   

572

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłów tytoniowego i zielarskiego

28.93.17.0*

28.93.18.0

28.93.20.0*

   

573

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mięsnego

28.93.17.0*

   

574

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rybnego

28.93.17.0*

   

575

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tłuszczowego

28.93.17.0*

   

576

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mleczarskiego

28.93.11.0

28.93.12.0

   

577

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu jajczarsko- drobiarskiego

28.93.17.0*

   

578

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego

28.29.50.0

28.93.1*

   

579

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

28.93.1*

 

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

   

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

28.92.12.0*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

   

581

Maszyny do robót budowlanych

28.24.1*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

   

582

Maszyny do robót drogowych

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

   

583

Koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym

28.92.2*

   

584

Maszyny do robót torowych kolejowych

28.92.30.0*

28.99.39.0*

 

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

   

590

Maszyny i narzędzia uprawowe

28.30.3*

   

591

Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania

28.30.33.0

28.30.34.0*

28.30.60.0*

   

592

Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne

28.30.3*

28.30.40.0

   

593

Maszyny i urządzenia do ochrony roślin

28.30.34.0*

28.30.39.0

28.30.60.0*

   

594

Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów

28.30.5*

28.30.70.0

   

595

Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze

28.30.5*

28.30.86.0*

28.93.16.0

28.99.31.0*

   

596

Maszyny i urządzenia do czyszczenia, sortowania i zaprawiania ziemiopłodów

28.30.81.0

28.93.20.0*

   

597

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa paszowego

28.30.83.0

   

598

Maszyny oraz urządzenia do chowu i hodowli zwierząt

28.30.82.0

28.30.84.0

28.30.86.0*

   

599

Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

60

ZBIORNIKI

   

600

Zbiorniki ceglane

-

   

601

Zbiorniki betonowe

-

   

602

Zbiorniki drewniane

16.24.12.0

16.24.13.0

   

603

Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych

22.22.13.0

22.23.13.0

22.23.19.0

   

604

Zbiorniki stalowe

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

   

605

Zbiorniki z metali nieżelaznych

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0

 

61

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

   

610

Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego

27.12*

   

611

Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego

27.12*

   

612

Aparatura prądu zmiennego

27.12*

   

613

Stacje transformatorowe stałe i mobilne

27.11.4*

   

614

Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego

27.12*

27.33.1*

   

615

Aparatura prądu stałego

27.12*

27.33.1*

 

62

URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

   

620

Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji

26.30.11.0

26.30.12.0

26.30.13.0*

   

621

Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji

26.40.11.0

26.40.12.0

26.40.20.0

   

622

Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

26.40.31.0

26.40.32.0

26.40.33.0

28.23.21.0*

   

623

Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii

26.20.18.0

26.30.21.0

26.30.22.0

26.30.23.0

26.40.44.0

   

624

Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

26.30.50.0

26.52.14.0

27.90.20.0

27.90.70.0

   

629

Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji

26.30.40.0

26.40.41.0

26.40.42.0

26.40.43.0

 

63

URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

   

630

Transformatory

27.11.4*

   

631

Zespoły prostownikowe

27.11.50.0

   

632

Kondensatory statyczne

27.90.5

   

633

Ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

27.20.1

27.20.2

 

64

DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

   

640

Dźwigi osobowe i towarowe

28.22.12.0

28.22.16.0

   

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki

28.22.1*

   

642

Żurawie (dźwigi przeładunkowe)

28.22.14.0

   

643

Przenośniki ogólnego zastosowania

28.22.17.0*

   

644

Przenośniki kopalniane

28.22.17.0*

   

645

Przenośniki powietrzne i wodne

28.22.17.0*

   

646

Suwnice i wsadzarki

28.22.1*

   

647

Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice

28.22.1*

   

648

Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe

24.10.75.0

28.22.1*

28.22.18.0

30.20.40.0

 

65

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

   

650

Przekładnie

28.15.24.0

   

651

Urządzenia wentylacyjne

28.25.20.0*

   

652

Urządzenia klimatyzacyjne

28.25.12.0

28.25.13.0*

   

653

Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

28.29.12.0*

   

654

Urządzenia do oczyszczania gazów

28.25.14.0

   

655

Urządzenia do odpopielania i odżużlania

28.21.11.0

   

656

Akumulatory hydrauliczne

28.12.1*

   

659

Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

28*

 

66

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

   

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

28.29.39.0

   

661

Urządzenia pralni i farbiarni

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

   

662

Urządzenia i aparaty projekcyjne

26.70.11.0

26.70.16.0*

26.70.19.0

   

663

Urządzenia przeciwpożarowe

28.29.22.0

   

664

Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych

26.51*

26.70.24.0*

28.29.3*

   

665

Urządzenia techniczne teatralne

27*

28*

   

669

Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe

22.23.1*

25.40.1

25.99.21.0

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52*

27.90.11.0

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

32*

 

68

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

   

681

Kontenery

29.20.21.0

   

682

Nadwozia wymienne

29.20.10.0


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

7

ŚRODKI TRANSPORTU

 

70

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

   

700

Tabor kolejowy naziemny

30.20*

 

71

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

   

710

Tabor kolejowy podziemny

30.20*

 

72

TABOR TRAMWAJOWY

   

720

Tabor tramwajowy

30.20*

 

73

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

   

730

Pozostały tabor szynowy naziemny

30.20*

 

74

POJAZDY MECHANICZNE

   

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

30.91.1

   

741

Samochody osobowe

29.10.2

   

742

Samochody ciężarowe

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

   

743

Samochody specjalne

28.92.28.0

29.10.44.0*

29.10.5

   

744

Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę

29.10.30.0*

   

745

Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym

29.10.30.0*

29.10.42.0*

   

746

Ciągniki

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

   

747

Naczepy i przyczepy

29.20.22.0

29.20.23.0

 

75

TABOR KONNY

   

750

Tabor konny

30.99.10.0*

 

76

POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY

   

760

Wózki jezdniowe

28.22.15.0

 

77

TABOR PŁYWAJĄCY

   

770

Tabor transportu morskiego

30.11.2*

30.12.1*

   

771

Tabor rybołówstwa morskiego

30.11.31.0*

   

772

Tabor techniczny i ratowniczy morski

30.11.32.0*

30.11.33.0*

   

773

Tabor transportu śródlądowego

30.11.2*

30.12.1*

   

774

Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy

30.11.32.0*

30.11.33.0*

   

779

Pozostały tabor pływający

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

 

78

TABOR LOTNICZY

   

780

Samoloty

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

   

781

Śmigłowce

30.30.31.0

   

782

Szybowce

30.30.20.0*

   

783

Balony

30.30.20.0*

   

789

Pozostałe środki transportu lotniczego

13.92.23.0

30.30.1*

30.30.20.0*

30.30.40.0

 

79

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

   

790

Pozostałe środki transportu

30.40.10.0

30.91.3*

30.92.10.0

30.92.20.0

30.99.10.0*

32.40.31.0


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

80

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

   

800

Narzędzia, przyrządy, sprawdziany

26.51*

26.70*

28.99.3*

   

801

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

26.51*

26.70*

32.50.12.0

   

802

Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny

26.60.1

32.50.1*

32.50.2

32.50.3

   

803

Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

28.23.1

28.23.2*

   

804

Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy

28.99.32.0

   

805

Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych

32.20.1

26.70.16.0*

   

806

Kioski, budki, baraki, domki kampingowe

16.23.20.0

22.23.20.0

23.61.20.0

25.11.10.0

25.11.2

   

809

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.12.1

16.29

17.29.1

22.19.7

22.29.29.0

23.12.13.0

23.13.13.0

25.12.10.0

25.7*

25.99*

26.70*

27.40*

27.52.1

31

32.99.59.0

58.11.1

58.11.20.0

58.12.10.0 i inne grupowania
PKWiU dot.
środków trwałych


Symbol KŚT

Wyszczególnienie


Powiązanie z
PKWiU 2015


grupa

pod-
grupa

rodzaj

9

INWENTARZ ŻYWY

 

90

INWENTARZ ŻYWY

   

900

Inwentarz żywy

01.41.10.0

01.42.1

01.43.1

01.44.10.0

01.45.1

01.46.10.0

01.47.1

01.49.1

03

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.