Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KŚT  »  2016  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  »   Objaśnienia szczegółowe

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

IV. Objaśnienia szczegółowe

GRUPA 0

GRUNTY

Grupa ta obejmuje:

- grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne,

- grunty zabudowane i zurbanizowane,

- tereny komunikacyjne

- użytki ekologiczne,

- grunty pod wodami,

- tereny różne,

- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy

Grupa ta nie obejmuje:

- budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej

01

GRUNTY ROLNE

010

GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą,

- nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe,

- zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową,

- utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane

011

SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o powierzchni, co najmniej 0,1 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha),

- na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów,

- na których założone zostały winnice

012

ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone

013

PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz, na których wypasane są zwierzęta gospodarskie,

- zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową

014

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

- budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych,

- budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład, którego wchodzą te budynki,

- budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w tiret pierwszy i drugi, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

- grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa wyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki,

- grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa wyżej, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej,

- w przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa wyżej, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa wyżej

015

GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, lub innych organizmów wodnych, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego

016

GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015

017

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów

018

NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmuje grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności:

- bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),

- piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy),

- naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi,

- grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe)

02

GRUNTY LEŚNE

020

LASY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o zwartej powierzchni, co najmniej 0,1 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków,

- związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne

021

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje

grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1ha, a także:

- tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,

- grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,

- przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,

- jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów,

- wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami,

- skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi,

- zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów nadających się do uprawy, ale zajętych pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, sklasyfikowanych w rodzaju 010

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030

TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw),

- zajęte pod urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,

- położone między budynkami i urządzeniami wymienionymi w 1 tiret, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej - sklasyfikowanych w rodzaju 014

031

TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod budynki przemysłowe i magazynowe, oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia (wiaty, kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków

032

INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki: biurowe, handlowo-usługowe, transportu i łączności, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, pozostałe budynki niemieszkalne, przykładowo: zakłady karne i poprawcze, obiekty miejskie użyteczności publicznej (wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- zajęte pod grzebowiska zwierząt

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terenów mieszkaniowych – sklasyfikowanych w rodzaju 030,

- terenów przemysłowych - sklasyfikowanych w rodzaju 031,

- terenów o charakterze zabytkowym takich jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody

– sklasyfikowanych w rodzaju 034

033

ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

- które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – sklasyfikowanych w rodzaju 043

034

TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmuje tereny niezajęte pod budynki i związane z nimi urządzenia:

- tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

- tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody,

- tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe,

- tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

- tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

035

UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywanie kopalin,

- wyrobiska po wydobywaniu kopalin,

- zapadliska i tereny po działalności górniczej

04

TERENY KOMUNIKACYJNE

040

DROGI

Rodzaj ten obejmuje grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli: wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego, wchodzą w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej

041

TERENY KOLEJOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego:  torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe

042

INNE TERENY KOMUNIKACYJNE

Rodzaj ten obejmuje grunty inne niż wymienione w rodzaju 040 i 041, zajęte w celach komunikacyjnych w szczególności pod:

- porty lotnicze oraz budowle i urządzenia służące komunikacji lotniczej,

- urządzenia portowe, przystanie, budowle i urządzenia służące komunikacji wodnej,

- budowle i urządzenia kolei linowych,

- torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,

- urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,

- wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego

043

GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie właściwych ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została zakończona

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego

05

UŻYTKI EKOLOGICZNE

050

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Rodzaj ten obejmuje zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, takie jak:

- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

06

GRUNTY POD WODAMI

060

GRUNTY POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi pokryte morskimi wodami wewnętrznymi

061

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się wody:

- w ciekach naturalnych, kanałach oraz źródłach, z których cieki biorą początek,

- znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

- znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

- gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016

062

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi

07

TERENY RÓŻNE

070

TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmuje grunty pozostałe, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak:

- wały przeciwpowodziowe, niezaliczone do terenów komunikacyjnych,

- kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów

GRUPA 1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

Grupa ta nie obejmuje:

- kiosków, budek, baraków i domków kempingowych, wiat niezwiązanych trwale z gruntem, sklasyfikowanych w rodzaju 806

Budynki to zadaszone obiekty budowlane, na trwale połączone z gruntem, wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Pojęcie „budynek” obejmuje również samodzielne podziemne obiekty budowlane takie jak centra handlowe, warsztaty, garaże podziemne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT oparto na Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz przypisano każdemu rodzajowi KŚT odpowiedni symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek.

Granice instalacji, należących do wyposażenia budynku, stanowią w zależności od rodzaju instalacji, przykładowo mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych.

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, przykładowo instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku takie jak wbudowane meble.

W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, przykładowo chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie.

Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem

10

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

101

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

41.00.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, budynki przeznaczone na produkcję

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie
20

102

BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

41.00.25.0

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych,

- hangary lotnicze,

- budynki nastawni kolejowych,

- budynki zajezdni dla środków transportu,

- budki telefoniczne,

- budynki latarni morskich,

- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

- budynki garaży i zadaszone parkingi,

- budynki do przechowywania rowerów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

103

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

41.00.24.0

Rodzaj ten obejmuje budynki:

- centrów handlowych,

- domów towarowych,

- samodzielnych sklepów i butików,

- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,

- hal przeznaczonych na targi, aukcje, czy wystawy,

- targowisk pod dachem,

- stacji paliw, stacji obsługi,

- myjni samochodowych,

- aptek,

- pozostałe handlowo-usługowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- sklepów w budynkach innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

104

ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE

41.00.26.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, (w tym zbiorniki naziemne ustawione na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorniki podziemne i specjalne),

- budynki magazynowe,

- silosy,

- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

- powierzchnie magazynowe,

- wiaty związane trwale z gruntem, przeznaczone do przechowywania towarów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków magazynowych, w tym silosów, w gospodarstwach rolnych, przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zbiorników, sklasyfikowanych w podgrupie 60

105

BUDYNKI BIUROWE

41.00.23.0

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym budynki:

- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, budynki o charakterze administracyjnym,

- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu, różnych podmiotów gospodarczych,

- centrów konferencyjnych i kongresów,

- sądów i parlamentów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

106

BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

- szpitale specjalistyczne, przykładowo szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

- przychodnie, poradnie,

- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów,

- budynki klinik weterynaryjnych,

- budynki inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, sklasyfikowanych w podgrupie 11

107

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych),

- domów kultury,

- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek,

- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

- archiwów,

- przedszkoli i szkół,

- szkół wyższych,

- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

- ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- schronisk dla zwierząt,

- oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu

Rodzaj ten nie obejmuje:

- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, przykładowo, odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów, sklasyfikowanych w rodzaju 290

108

BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

41.00.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, przykładowo, obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, tunele foliowe wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

- silosy zbożowe, paszowe (na kiszonkę), w gospodarstwach rolnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków mieszkalnych na terenach gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- obiektów ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290

109

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE

41.00.27.0

41.00.28.0*

41.00.29.0

Rodzaj ten obejmuje:

- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

- restauracje, bary, stołówki,

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

- budynki portierni, wagowni, dyspozytorni,

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

- niemieszkalne budynki koszarowe,

- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie,

- groty solne stanowiące samodzielne budynki,

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- restauracji, barów w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- budynków kultu religijnego wykorzystywanych, jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- restauracji, barów w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291

11

BUDYNKI MIESZKALNE

110

BUDYNKI MIESZKALNE

41.00.11.0

41.00.12.0

41.00.13.0

41.00.14.0

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:

- budynki jednorodzinne (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),

- budynki o dwóch mieszkaniach (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),

- budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

- domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych, budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,

- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,

- budynki rezydencji prezydenckich i biskupich

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109

12

LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

121

LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

- lokale niemieszkalne czyli wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, przykładowo, pomieszczenia biurowe,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

122

LOKALE MIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

- lokale mieszkalne czyli wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

GRUPA 2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,

- rurociągi,

- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

- infrastruktura transportu,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa ta nie obejmuje:

- gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0.

- zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,

- zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie

20

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Podgrupa ta obejmuje:

- kompleksowe budowle przemysłowe (elektrownie, rafinerie), które nie są budynkiem

200

BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni (przykładowo, stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze)

- budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105

201

BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

42.22.13.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach elektrowni wodnych,

- budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (przykładowo elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),

- budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,

- budowle na terenach spalarni odpadów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

- linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224

202

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,

- budowle na terenach koksowni, gazowni,

- wieże ekstrakcyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104

203

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budowli dla górnictwa lub kopalnictwa, sklasyfikowanych w rodzaju 200

21

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

210

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE

42.21.11.0*

42.21.13.0*

42.22.11.0

Rodzaj ten obejmuje:

- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,

- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,

- linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,

- linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,

- słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220,

- kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzaju 225 i 226

211

RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE

42.21.12.0

42.21.13.0*

42.22.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,

- rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza,

- studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,

- rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,

- rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,

- przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,

- trolejbusową sieć trakcyjną

Rodzaj nie obejmuje:

- kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 225 i 226

22

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

220

AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, przykładowo, drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- przejścia nadziemne i podziemne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli, sklasyfikowanych w rodzaju 223

221

DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH I KOLEI PODZIEMNYCH

42.12.10.0

42.21.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- drogi szynowe kolejowe, bocznice, w tym przejazdy,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe,

- urządzenia i instalacje przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo sterowania ruchem kolejowym, teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, kolejowa sieć trakcyjna,

- drogi szynowe na obszarach miejskich (metro, sieć miejska, linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,

- drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,

- drogi kolei linowo-terenowych,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu, stacje, stacje postojowe, zajezdnie i podobne,

- urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,

- mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223,

- torów i towarowych kolejek linowych, sklasyfikowanych w rodzaju 648

222

DROGI LOTNISKOWE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,

- pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,

- nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,

- place postoju samolotów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102

223

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE

42.13.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,

- budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju

224

BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

42.91.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle portowe - morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty),

- kanały żeglowne,

- budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,

- porty wojskowe,

- stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,

- budowle piętrzące - zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,

- wały, groble,

- jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,

- pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,

- portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,

- portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290

225

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

- stopnie wodne, zbiorniki wodne,

- kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- rurociągi o średnicy, co najmniej 0,6 m,

- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

- stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych

226

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- drenowania,

- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

- ziemne stawy rybne,

- groble na obszarach nawadnianych,

- systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

29

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

290

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE

42.99.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych,

- inne obiekty na wolnym powietrzu, przykładowo trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe - zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe,

- budowle na terenach ośrodków jazdy konnej,

- budowle na terenach przystani jachtowych,

- obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych,

- obiekty będące wyposażeniem pól namiotowych,

- obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych z wbudowanymi na stałe urządzeniami

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109

291

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- obiekty inżynierii wojskowej, przykładowo, forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne,

- nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,

- obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,

- wieże przeciwpożarowe,

- tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,

- ogrodzenia grodzące więcej niż jeden budynek (nie będące obiektem pomocniczym),

- pozostałe zadaszenia ochronne wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2 ,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806

GRUPA 3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,

- maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,

- maszyny elektryczne wirujące,

- zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty,

- przenośne kotłownie kontenerowe

Odrębny obiekt w grupie 3 stanowi każdy oddzielny kocioł, turbinę, prądnicę prądu stałego, maszynę parową tłokową, koło wodne, silnik, prądnicę synchroniczną, kompensator wirujący, układ napędowy elektryczny skojarzony, turbozespół, zespół prądotwórczy, zespół wiatrowo-elektryczny i przetwornicę. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny na przykład w formie agregatu, stanowią jeden obiekt.

Samodzielnym obiektem nie jest maszyna wbudowana konstrukcyjnie w inne maszyny, urządzenia lub aparaty, jak przykładowo, silniki elektryczne powiązane konstrukcyjnie z obrabiarkami, pompami, sprężarkami, agregatami, pojazdami silnikowymi

31

KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

310

KOTŁY GRZEWCZE

25.21.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- kotły grzewcze na gaz, węgiel, drewno, miał, pellet, ekogroszek, brykiety

311

KOTŁY PAROWE

25.30.1

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do wytwarzania pary, przy wykorzystaniu spalania (w przeciwieństwie do wytwornicy pary)

Kotły parowe dzielą się ze względu na obieg wodno-parowy na kotły obiegowe i przepływowe, a ze względu na rodzaj paleniska - na kotły z paleniskiem rusztowym, ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym), pyłowe i kotły odzyskowe lub odzysknicowe (utylizacyjne)

32

TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

320

TURBINY I MASZYNY PAROWE

28.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny, w których czynnikiem obiegowym jest para wodna,

- silniki, w których energia pary (najczęściej) wodnej, przekształca się w energię mechaniczną powstałą w wyniku przemieszczania tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora

Turbiny parowe są to silniki (maszyny cieplne) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, przykładowo generatora elektrycznego

321

TURBINY HYDRAULICZNE I KOŁA WODNE

28.11.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny hydrauliczne (silniki wodne) przetwarzające energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Podstawowe elementy turbiny to: wirnik z wałem turbiny, aparat kierowniczy, łożyska nośne i prowadzące, korpus turbiny i rura ssąca (nie zawsze występuje),

- koła mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody

322

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silnik niskoprężny), w układzie dwu- i czterosuwowym, które są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwo spalane w silniku iskrowym stanowi paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy, (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn)

323

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.13.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym:

- o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub silniki Diesla, ZS), które są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w których ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych, a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny; paliwem jest olej napędowy,

- o zapłonie żarowym, wykorzystujące do zapłonu wysokie ciśnienie i “żarzącą” się świecę; silniki te pracują na wysokooktanowym paliwie

324

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym, który są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których paliwem jest gaz. Paliwem dla takiego silnika jest płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy

325

SILNIKI WIATROWE

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli zespołów wiatrowo- elektrycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 346

326

SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki przetwarzające energię sprężonego powietrza na ruch obrotowy lub ruch postępowy

33

MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa ta nie obejmuje:

- urządzeń (silników, prądnic) stanowiących element wyposażenia innych obiektów

330

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

27.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną

331

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prądnice przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego

332

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, PIERŚCIENIOWE, 50 Hz

27.11.10.0*

27.11.2*

333

SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne prądu przemiennego, w których prędkość wirowania wirnika jest równa prędkości wirowania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome uzwojenia stojana

334

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.26.0

335

SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki prądu elektrycznego, w których wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób (prąd okresowo zmienny i prąd nieokresowy)

336

SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

27.11.22.0

27.11.23.0

27.11.24.0

27.11.25.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki komutatorowe zwane także szczotkowymi, mające wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe

337

KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

27.11.10.0*

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki synchroniczne lub generatory synchroniczne pracujące bez obciążenia (na biegu jałowym), których zadaniem jest kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Regulacja współczynnika mocy odbywa się poprzez zmianę prądu wzbudzenia

338

UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

34

TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Zespół prądotwórczy stanowią turbiny hydrauliczne, turbiny parowe, silniki wiatrowe, silniki spalinowe, tłokowe silniki parowe

340

TURBOZESPOŁY PAROWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje turbiny parowe i turbogeneratory

Turbogenerator – generator synchroniczny prądu elektrycznego przeznaczony do pracy z turbiną parową lub gazową

341

TURBOZESPOŁY WODNE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- całość urządzenia służącego do przemiany energii wody w energię elektryczną. Najczęściej turbozespół składa się z dwóch zasadniczych maszyn turbiny wodnej i bezpośrednio sprzęgniętej z nią prądnicy (generatora)

342

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

27.11.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego

343

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego

344

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

27.11.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego

345

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kogeneracyjne zespoły prądotwórcze na paliwo gazowe

346

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

28.11.24.0

347

PRZETWORNICE PRĄDU

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego

348

POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

27.11*

349

REAKTORY JĄDROWE

25.30.21.0

GRUPA 4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,

- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,

- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- piece przemysłowe,

- urządzenia do wymiany ciepła,

- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,

- zespoły komputerowe,

- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,

- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Odrębne obiekty stanowią poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty (w tym maszyny automatyczne i półautomatyczne) oraz agregaty i zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem (powiązane konstrukcyjno-technologicznie ze sobą w agregaty, zespoły lub linie obróbki albo ciąg technologiczny).

W skład obiektu oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu oraz wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie, konstrukcja i wyposażenie

41

OBRABIARKI DO METALI

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem, (jeżeli fundament występuje).

W skład wyposażenia specjalnego może także wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, takie jak:

urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy

410

TOKARKI

28.41.21.0

411

WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

28.41.22.0*

28.49.13.0*

412

FREZARKI

28.41.22.0*

413

PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

28.41.24.0*

28.49.13.0*

414

STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIĄGARKI I PRZEPYCHARKI

28.41.24.0*

28.41.3*

415

SZLIFIERKI

28.41.23.0

416

OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

28.41.24.0*

28.41.3*

28.49.13.0*

419

POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM OBRABIARKI KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.49.1*

Rodzaj ten obejmuje także:

- obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, obrabiarki laserowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

42

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych

420

MŁOTY I KUŹNIARKI

28.41.33.0*

421

PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.33.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516

422

MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

28.41.31.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532

423

NITOWNICE

28.41.34.0*

28.49.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej, traktowanych, jako sprzęt lub wyposażenie techniczne

424

NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.24.0*

28.41.32.0

28.49.13.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, czyli posiadających nożyce, sklasyfikowanych w grupie 5

425

CIĄGARKI

28.41.34.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do wytwarzania prętów, drutów i rur metalowych przez ciągnienie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, włączając rozwalcarki stosowane do zdejmowania rur z trzpienia, sklasyfikowanych w rodzaju 514

426

MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

28.41.31.0*

28.99.39.0*

429

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

43

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania użytkowane, co najmniej w kilku branżach przemysłu rolnego, spożywczego lub rolno-spożywczego

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem. W przypadku istnienia ich połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.

Podgrupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów występujących tylko w określonej branży przemysłu rolnego lub spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupach 56 i 57

430

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

28.93.1*

431

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

28.29.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- filtry (prasy) błotniarki,

- filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną,

- cedzidła mechaniczne,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne

432

URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

28.29.60.0*

433

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB

28.29.21.0*

28.29.31.0

434

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA

28.29.21.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny do zamykania słoi,

- maszyny do zamykania puszek i butelek

435

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

28.29.21.0*

436

URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

28.29.21.0*

439

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM

28.93.1*

44

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Obiekt stanowi w rodzaju 440 pompa, w skład, której wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Nie należy zaliczać do rodzaju 440 pomp mających zastosowanie tylko w określonej branży danego przemysłu, sklasyfikowanych w grupie 5

440

POMPY

28.12.13.0

28.13*

Rodzaj ten obejmuje:

- pompy nurnikowe i tłokowe,

- pompy wirowe, w których łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy,

- pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę,

- pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego

441

SPRĘŻARKI

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny energetyczne, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej)

Rodzaj ten nie obejmuje:

- filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze), sklasyfikowanych w rodzaju 654,

- sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu

442

DMUCHAWY, SSAWY I WENTYLATORY

28.25.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzaju 652 i 653

449

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

28.12.1*

28.13*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak:

- tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),

- urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy),

- urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor),

- hydrofory,

- inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów oraz przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560

45

PIECE PRZEMYSŁOWE

Piece przemysłowe to urządzenia do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie

450

PIECE DO PRZEROBU SUROWCÓW

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece do przerobu surowców wielokomorowe,

- piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, takich jak: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych,

- piece rurowe do destylacji wieżowej,

- suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania,

- pozostałe piece do przerobu surowców

Obiekt stanowi poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:

- wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,

- nagrzewnice,

- hala garowa,

- sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka,

- urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,

- urządzenia napędowe,

- urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,

- odstojniki,

- pomosty, schody, drabinki

451

PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece koksownicze,

- piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz piece rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.

Obiekt stanowi poszczególny piec, w skład, którego wchodzą w zależności od rodzaju pieca następujące elementy:

- podstawowy blok pieca z pomostami,

- armatura i osprzęt mechaniczny,

- rury, rurociągi,

- odbiornik gazu z konstrukcją nośną,

- aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna, taka jak regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, aparaty rejestrujące,

- tory jezdne,

- silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,

- wózek zasypowy,

- dmuchawy, suszarki i wytlenice, zgarniacze pyłu,

- urządzenia wypustowe, zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,

- dmuchawy gazowe i przewody gazowe,

- urządzenia zasypowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, takich jak:

- urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,

- urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,

- rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,

- kominów wraz z kanałem dymowym, sklasyfikowanych w podgrupie 20

452

PIECE GRZEWCZE

28.21.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 450,

- suszarek o charakterze aparatów, sklasyfikowanych w podgrupie 47,

- urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 482

453

PIECE TOPIELNE

28.21.1*

454

PIECE DO WYPALANIA

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nieszkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane

Obiekt stanowi poszczególny piec komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy, w skład, którego wchodzą następujące elementy:

- część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna, paleniska węglowe,

- przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,

- armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,

- urządzenia podające wsad wraz z napędem,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pieców do wypalania wapna, sklasyfikowanych w rodzaju 450

455

KONWERTORY I MIESZALNIKI STALOWNICZE

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- konwertory stalownicze - zbiorniki z blachy stalowej, wyłożone materiałem ogniotrwałym, używane do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu. Proces konwertorowy odbywa się bez dostarczania ciepła z zewnątrz, a wzrost temperatury wywołany jest ciepłem wydzielanym z reakcji utleniania domieszek,

- mieszalniki stalownicze - duże ogrzewane zbiorniki służące do magazynowania ciekłej surówki

456

PIECE INDUKCYJNE ZASILANE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO OBRÓBKI TERMICZNEJ

28.21.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece elektryczne, w których płynący w uzwojeniu pierwotnym prąd przemienny dużej częstotliwości wzbudza prądy wirowe we wsadzie, który ma być ogrzany; w piecach tego typu nie ma żelaznego rdzenia

46

URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

460

WYMIENNIKI PRZEPONOWE, INNE NIŻ RUROWE

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wymienniki przeponowe dwupłaszczowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe,

- wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe,

- wymienniki przeponowe kanałowe

461

WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE

28.25.11.0*

469

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu,

- pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła

47

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.

W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny. Granice obiektu stanowią - króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu

470

MIESZALNIKI CIECZY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte - bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym,

- mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi,

- mieszalniki cieczy z bełkotką,

- pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym,

- pozostałe mieszalniki cieczy ciśnieniowe z mechanizmami mieszającymi

Rodzaj ten nie obejmuje:

- rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 211

471

SKRUBERY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skrubery składają się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny, przez którą przeprowadza się gaz, celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe

472

KOLUMNY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, czyli aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania

473

APARATY BĘBNOWE

28.29.41.0

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych)

474

APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

28.99.39.0*

475

SUSZARKI KOMOROWE

28.99.31.0*

Rodzaj ten obejmuje suszarki komorowe:

- bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewne, półkowe owiewne i próżniowe,

- z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami,

- z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki

479

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu,

- pozostałe maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

48

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa ta nie obejmuje:

- obrabiarek do metali, sklasyfikowanych w podgrupie 41,

- maszyn do obróbki plastycznej, sklasyfikowanych w podgrupie 42

480

ELEKTROLIZERY

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenie, w którym przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego

481

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), przykładowo związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym), przy pomocy prądu elektrycznego

Obiekt stanowi urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.

Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego

482

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

28.29.60.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym

Obiekt stanowi aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowią zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokiego napięcia lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego

483

URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

28.41.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do obróbki metali metodą opartą głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym

484

MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

27.90.31.0

28.29.70.0

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego,

- wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,

- urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,

- zgrzewarki oporowe i tarcicowe,

- lutownice,

- spawarki i zgrzewarki acetylenowe,

- maszyny i urządzenia do natryskiwania, służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu, w tym urządzenia służące do piaskowania powierzchni przedmiotów metalowych i innych, za pomocą nadmuchiwanego pod wysokim ciśnieniem czynnika ścierającego,

- specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,

- urządzenia i aparaty do cięcia gazowego,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia

Obiekt stanowi każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów

485

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE

28.25.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne i przenośne

486

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

487

ZESPOŁY KOMPUTEROWE

26.20.1*

26.20.21.0

26.20.30.0*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzania, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

- jednostki centralne,

- jednostki pamięci,

- jednostki zasilające,

- urządzenia wejścia, w tym rejestratory, skanery,

- urządzenia wyjścia,

- urządzenia wejścia-wyjścia, konsole operatorskie, monitory ekranowe,

- urządzenia transmisji i ochrony danych,

- urządzenia wielofunkcyjne mogące pełnić rolę kopiarki, drukarki, a także skanera i faksu

Obiekt stanowi cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samo instruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8,

- komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej, stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT

488

SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

26.51.65.0

26.51.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,

- samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,

- elementy blokowego systemu regulacji ciągłej - pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,

- elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt,

- inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów, jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.

Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych stanowią samodzielne obiekty, jeśli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych

489

ROBOTY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- roboty przemysłowe,

- inne urządzenia, stanowiące zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

GRUPA 5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

- aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

- maszyny papiernicze i poligraficzne,

- maszyny włókiennicze i odzieżowe,

- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Odrębny obiekt stanowi z reguły poszczególna maszyna, urządzenie i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne wraz z wyposażeniem, należy traktować, jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

Grupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 – 47,

- kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 654

501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty szklane i porcelanowe do destylacji,

- porcelanowe młyny kulowe,

- pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

- ultrawirówki, tabletkarki,

- aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

- aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

- aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

- maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych Skład maszyny, urządzenia czy aparatu stanowią przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 - 47

502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.94.11.0

28.99.39.0*

503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

- wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

- wtryskarki,

- maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

- maszyny do formowania próżniowego,

- zgrzewarki do mas plastycznych,

- ucierarki jedno- i trójwalcowe,

- zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- walcówki i mieszarki zamknięte,

- kalandry i wytłaczarki,

- kotły do wulkanizacji i regeneracji,

- prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

- wulkanizatorki specjalne,

- maszyny konfekcyjne,

- krajarki,

- formy do formowania gumy,

- maszyny pomocnicze,

- inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem, stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-

-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

28.29.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- ubijarki potrząsalne,

- aparaty do rektyfikacji powietrza,

- odgazowywacze,

- zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

- aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

- pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

- pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych

W skład obiektu przykładowo wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

28.29.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- krystalizatory,

- komory potne

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą przykładowo, przyrządy pomiarowo- kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze, służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych

Obiekt stanowi podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800

511

MASZYNY GÓRNICZE

28.92.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane), stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

- obudowy zmechanizowane,

- urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

- urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe),

- urządzenia zapychające,

- maszyny i urządzenia pomocnicze,

- pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu

512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

- windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

- uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

- pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp sklasyfikowanych w rodzaju 440

513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud

514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia aglomerowni,

- maszyny i urządzenia wielkopiecowe,

- maszyny i urządzenia hutnicze stalowni,

- nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy,

- przekładnie występujące w przemyśle hutniczym,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie), z osprzętem oraz fundamentem w przypadku, gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie

515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

28.29.11.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643

516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

25.73.50.0

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

- maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

- formy odlewnicze,

- maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

- urządzenia odlewnicze cieplne,

- urządzenia do zalewania form odlewniczych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45

517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

28.92.21.0

28.92.22.0

28.92.23.0

28.92.24.0

28.92.25.0

28.92.26.0

28.92.27.0

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych obiektów, maszyn lub urządzeń torfiarskich, stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym, lub napędem spalinowym, a w przypadku frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych - w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsienicowy, na którym zawieszona jest spycharka

518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH

26.51.12.0

26.70.24.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, czyli do pomiarów:

- magnetycznych,

- geoelektrycznych,

- sejsmicznych,

- zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych

Obiekt stanowią kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych, (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), sklasyfikowanych w podgrupie 74,

- mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy, sklasyfikowanych w grupie 8

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak trak ramowy i tarczowy,

- cyrkularki, cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

- szlifierki, szlifierko-polerki,

- zdziernice poziome lub pionowe,

- tokarki i wiertarki do kamienia,

- kombajny do robót przygotowawczych,

- kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

- kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

- inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń, dla przemysłu kamieniarskiego, wchodzą silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem

521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość

524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO I KORKOWEGO

28.49.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia, do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy,

- inne maszyny i urządzenia, do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych, wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość

526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko,

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia,

- maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych

Obiekt stanowi kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące oraz instalacje, takie jak: elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna; aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

- autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

- betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

- obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41

533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0

28.99.39.0*

534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

28.41.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych,

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych,

- maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych,

- inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek, lamp elektronowych i innych źródeł światła

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład, którego wchodzi - napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament

536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0*

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0

28.49.12.0*

541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

28.23.21.0*

28.94.15.0

28.99.1

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego,

- maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

- maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

- maszyny introligatorskie,

- maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643

549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń farbiarskich, stosowanych w branży usługowej, sklasyfikowanych w rodzaju 661

556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAPOJÓW

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów,

- maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

- urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piwa,

- maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

- urządzenia i aparaty do legalizacji beczek

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład, której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny)

562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO- WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.14.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny i urządzenia do produkcji soków

567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO

28.21.13.0*

28.93.15.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece piekarnicze, w tym piece ceramiczne, piece cyklotermiczne i specjalne,

- maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

- maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

- maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundament

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do przypraw w płynie, w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane,

- autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych,

- urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

28.93.17.0*

28.93.18.0

28.93.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek puszek, etykieciarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno- spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do produkcji oleju, margaryny,

- maszyny i urządzenia do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego,

- maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania

576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO- DROBIARSKIEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- dystrybutory,

- młynki młotkowe,

- maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,

- maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych,

- maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

28.92.12.0*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do robót ziemnych, przykładowo, koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

- maszyny do robót melioracyjnych - pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

- samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

- maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

- maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

- maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

- inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład, której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które są wykorzystywane jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74

581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

28.24.1*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wibratory,

- zacieraczki do tynku,

- wibromłoty,

- betoniarki,

- mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

- torkretnice,

- maszyny do robót malarskich, podłóg,

- inne maszyny do robót budowlanych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym - a przy maszynach stacyjnych - fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 441

582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych,

- odśnieżarki dróg, ulic i placów,

- szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg,

- maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

- walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

- pozostałe maszyny do robót drogowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy

583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

28.92.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż,

- koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w innych rodzajach podgrupy 58

584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

28.92.30.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, takich jak zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce, które należy sklasyfikować w odpowiednich grupowaniach klasyfikacji,

- wagonów towarowych i specjalnych przykładowo mieszkalnych i technicznych oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice, stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0

28.30.34.0*

28.30.60.0*

592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3*

28.30.40.0

593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0

28.30.60.0*

594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*

28.93.16.0

28.99.31.0*

596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0

28.93.20.0*

597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0

28.30.86.0*

599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

GRUPA 6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje:

- zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,

- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,

- urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii,

- urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,

- urządzenia telefoniczne,

- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,

- dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,

- pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

- urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,

- akumulatory hydrauliczne,

- urządzenia pralni,

- wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

- urządzenia projekcyjne i teatralne,

- urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,

- pozostałe urządzenia techniczne

O zaliczeniu urządzenia technicznego do odpowiedniej podgrupy środków trwałych decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja oraz wyposażenie.

Odrębny obiekt stanowią samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne, które w niniejszej klasyfikacji określa się, jako urządzenia techniczne

60

ZBIORNIKI

Podgrupa ta obejmuje:

- zbiorniki przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w gruncie

Podgrupa ta nie obejmuje:

- zbiorników naziemnych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych sklasyfikowanych do właściwych podgrup objętych grup 5,

- zbiorników przenośnych (przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,

- zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, przykładowo, sprężarek, agregatów przeciwpożarowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

600

ZBIORNIKI CEGLANE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny

Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy

601

ZBIORNIKI BETONOWE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno- pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny

Granice obiektu - jak w rodzaju 600

602

ZBIORNIKI DREWNIANE

16.24.12.0

16.24.13.0

603

ZBIORNIKI Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

22.22.13.0

22.23.13.0

22.23.19.0

604

ZBIORNIKI STALOWE

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

605

ZBIORNIKI Z METALI NIEŻELAZNYCH

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0

61

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

610

URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej, łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza, lecz bez budynku

Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych – połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, w zakresie sprężonego powietrza
- łączniki na magistrali sprężonego powietrza

611

URZĄDZENIA NASTAWCZE PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej, zmontowanej razem, jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków

Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610

612

APARATURA PRĄDU ZMIENNEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV,

- aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia

Rodzaj ten nie obejmuje:

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610

613

STACJE TRANSFORMATOROWE STAŁE I MOBILNE

27.11.4*

Rodzaj ten obejmuje:

- kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia,

- mobilne stacje transformatorowe z normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610,

- transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630

614

URZĄDZENIA I APARATURA ROZDZIELCZA PRĄDU STAŁEGO

27.12*

27.33.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną, włączoną bezpośrednio w obwód prądu stałego, umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza, z wyłączeniem budynku

Obiekty stanowią rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału pomiędzy linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych.

Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza - łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, które ujęte są w rodzajach podgrupy 21,

- urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej,

- urządzeń słaboprądowych, takich jak telefony, aparatura sygnalizacyjna, niestanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego, ujętych w podgrupie 62

615

APARATURA PRĄDU STAŁEGO

27.12*

27.33.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- niewmontowaną lub rezerwową aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, włącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni

62

URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

Podgrupa ta obejmuje:

- urządzenia nadawcze i odbiorcze dla radiofonii i telewizji,

- urządzenia telewizji kablowych,

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu,

- urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),

- urządzenia dla telegrafii,

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii,

- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

620

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.30.11.0

26.30.12.0

26.30.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- nadajniki do radiofonii lub telewizji,

- stacje przekaźnikowe, używane do odbioru programów i ich retransmisji, umożliwiające zwiększenie zasięgu nadawania (włącznie z telewizyjnymi stacjami przekaźnikowymi do montowania w samolotach),

- telewizyjne nadawcze stacje przekaźnikowe do transmisji programu za pomocą anten i reflektorów parabolicznych ze studia lub miejsca znajdującego się poza studiem, do głównego nadajnika,

- nadajniki telewizyjne do użytku przemysłowego (przykładowo, do odczytu instrumentów pomiarowych na odległość lub do obserwacji w niebezpiecznych miejscach). W przypadku tych urządzeń transmisja jest często przewodowa,

- kamery telewizyjne, kamery endoskopowe oraz kamery termowizyjne

Obiekt stanowi kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika

621

URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.40.11.0

26.40.12.0

26.40.20.0

Rodzaj ten obejmuje:

- odbiorniki radiowe,

- odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

Rodzaj ten nie obejmuje:

- odbiorników radiowych zamontowanych w pojazdach silnikowych, klasyfikowanych łącznie z pojazdem w grupie 7

622

URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU

26.40.31.0

26.40.32.0

26.40.33.0

28.23.21.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku,

- magnetofony, dyktafony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku,

- kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania

Rodzaj ten nie obejmuje:

- radiokomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, sklasyfikowanych w rodzaju 623

623

URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII

26.20.18.0

26.30.21.0

26.30.22.0

26.30.23.0

26.40.44.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wideofony, telefaksy, dalekopisy,

- aparaty telefoniczne (przewodowe i do sieci komórkowych, smartfony),

- modemy, rutery,

- aparaturę do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (urządzenia aktywne lokalnej lub rozległej sieci telewizji przemysłowej),

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii

Obiekt stanowi kompletne urządzenie do transmisji przewodowej lub bezprzewodowej

624

URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

26.30.50.0

26.52.14.0

27.90.20.0

27.90.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia sygnalizacyjne (do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej),

- zegary stacyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22

629

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI

26.30.40.0

26.40.41.0

26.40.42.0

26.40.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- anteny wszystkich typów,

- mikrofony, głośniki, wzmacniacze

63

URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

630

TRANSFORMATORY

27.11.4*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, przykładowo, prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych, sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem

631

ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

27.11.50.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń w radiofonii, przykładowo, urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 623)

632

KONDENSATORY STATYCZNE

27.90.5

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 456

633

OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ AKUMULATORY ELEKTRYCZNE

27.20.1

27.20.2

Rodzaj ten obejmuje:

- ogniwa i baterie galwaniczne,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne kwasowo-ołowiowe,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne zasadowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, przykładowo, wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych

64

DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

640

DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

28.22.12.0

28.22.16.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641

641

DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI

28.22.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- kołowroty, w tym kołowroty szybowe,

- wyciągi, w tym wyciągi kopalniane,

- pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów

Obiekt stanowi, poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub wraz z normalnym wyposażeniem, wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, kołowrót kopalniany, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd - silnik lub pompa

642

ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

28.22.14.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 700,

- żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77

643

PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- urządzenia transportowe węgla i koksu do zasobników

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi główna płyta zaciskowa

644

PRZENOŚNIKI KOPALNIANE

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

- kopalni dołowych,

- kopalni odkrywkowych,

- zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin

Obiekt stanowią poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym - kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

- przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

- przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645

645

PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

28.22.17.0*

646

SUWNICE I WSADZARKI

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suwnic z wyciągnicą obrotową, czyli z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642

647

PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych niniejszą klasyfikacją środków trwałych

648

TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE

24.10.75.0

28.22.1*

28.22.18.0

30.20.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- tory,

- dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

- towarowe kolejki linowe, takie jak kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe lub linowe

Obiekt stanowi poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641

65

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

650

PRZEKŁADNIE

28.15.24.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przekładni występujących w przemyśle hutniczym, ujętych w rodzaju 514,

- przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych

651

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

28.25.20.0*

652

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

28.25.12.0

28.25.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 442,

- urządzeń wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych

653

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

28.29.12.0*

654

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

28.25.14.0

Rodzaj ten obejmuje także:

- filtry do odpylania gazów - w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze

655

URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

28.21.11.0

656

AKUMULATORY HYDRAULICZNE

28.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji.

Obiekt stanowi każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).

Granicę obiektu stanowi - dla akumulatora ciężarowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp wysokiego ciśnienia, sklasyfikowanych w rodzaju 440,

- akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (przykładowo, w samochodach, dźwigach, koparkach) stanowiących część ich wyposażenia i sklasyfikowanych łącznie z nimi

659

POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28*

Rodzaj ten obejmuje także urządzenia do pakowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach grup 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8

66

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

660

WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

28.29.39.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,

- wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące,

Obiekt stanowi poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wag wbudowanych służących do samoczynnego - automatycznego lub półautomatycznego - ważenia materiałów sypkich, takich jak mąka, cukier, proszki, stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,

- wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi

661

URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykończalniczych, sklasyfikowanych w podgrupie 55

662

URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

26.70.11.0

26.70.16.0*

26.70.19.0

Rodzaj ten obejmuje:

- projektory przenośne,

- ekrany kinowe,

- urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie

Obiekt stanowi kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm, projektor przenośny do wyświetlania obrazu z dźwiękiem o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne

663

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

28.29.22.0

664

URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH

26.51*

26.70.24.0*

28.29.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych

Obiekt stanowi poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,

- urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub sklasyfikowanych w ramach grup 3-5 i 7,

- wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

665

URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

27*

28*

669

POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

22.23.1*

25.40.1

25.99.21.0

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52*

27.90.11.0

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

dział 32*

Rodzaj ten obejmuje:

- parkometry,

- urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,

- kasy fiskalne i rejestrujące,

- armatki do naśnieżania stoków,

- wykrywacze metali,

- kolektory słoneczne,

- bramki obrotowe z czytnikiem czasu pracy,

- tablice reklamowe umieszczone na ścianach budynków (neony świetlne, ekrany reklamowe LED i inne),

- wagi pocztowe,

- pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, sklasyfikowanych w rodzajach 660-665

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, narzędzi, przyrządów, wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

68

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

681

KONTENERY

29.20.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- kontenery przewoźne i przesuwne zarówno uniwersalne, jak i specjalne służące do przewozu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych transportem (taborem): wodnym, lądowym oraz lotniczym

Obiekt stanowi kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie.

W skład obiektu - kontenera- mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników przenośnych -przykładowo kadzi fermentacyjnych-, przystosowanych do przeprowadzania określonych procesów technologicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach grupy 5,

- cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych - tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7

682

NADWOZIA WYMIENNE

29.20.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

wymienną część pojazdu ciężarowego służącą do transportu towarów, stosowaną głównie w transporcie kombinowanym (drogi/kolej)

GRUPA 7

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,

- tramwajowy tabor szynowy,

- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,

- statki i konstrukcje pływające,

- statki powietrzne,

- pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkowce

Grupa ta nie obejmuje:

- samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5

O zaliczeniu środka transportu do odpowiedniej podgrupy środków trwałych stanowi jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie

70

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

700

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, włączając naziemny tabor górskich kolei linowych,

- żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane

Obiektem taboru kolejowego naziemnego, są:

- lokomotywy elektryczne, spalinowe, parowe,

- tendry parowozowe,

- wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,

- jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrządcze, wagony doczepne,

- wagony osobowe,

- wagony towarowe,

- wagony techniczne,

- drezyny i przyczepy do drezyn

W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:

- stałe oprzyrządowanie,

- wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,

- wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,

- taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,

- lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,

- jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach środków trwałych (przykładowo rodzaj 514 obejmujący tabor hutniczy czy rodzaj 584 obejmujący maszyny do torowych robót kolejowych),

- przenośnych urządzeń wewnętrznych, zainstalowanych w wagonach maszyn, urządzeń technicznych, aparatów specjalnych, które stanowią samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych rodzajach KŚT

71

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

710

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje tabor kolejowy przystosowany wyłącznie do ruchu pod ziemią, którego obiektem jest:

- lokomotywa, w tym lokomotywa akumulatorowa, lokomotywa ognioszczelna i typu „Karlik”,

- wagon kopalniany,

- wagon i tabor metra

Obiekt stanowią urządzenia napędowe, sterownicze, pomiarowe, zasilające, sprzęgowe i hamulcowe oraz instalacja oświetleniowa i inne części konstrukcyjne obiektu

72

TABOR TRAMWAJOWY

720

TABOR TRAMWAJOWY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- wagony tramwajowe służące do przewozu pasażerów i transportu towarów,

- tabor tramwajowy techniczny

Obiekt stanowi dla:

- wagonu osobowego silnikowego – nadwozie i podwozie wraz z zespołami roboczymi,

- wagonu osobowego doczepnego – nadwozie i podwozie wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie,

- wagonu technicznego lub towarowego – dodatkowe urządzenia wbudowane do wagonu (silnikowego lub doczepnego) lub urządzenia na nich zmontowane, które stanowią integralną część wagonu technicznego lub towarowego

73

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

730

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor szynowy naziemny dopuszczony wyłącznie do ruchu wewnątrz zakładu

Obiektem taboru jest kompletne urządzenie:

- poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna,

- wózek platformowy, wózek skrzyniowy, wózek kłonicowy, wózek suszarniany,

- wywrotka boczna-zsypowa,

- wózek do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych,

- wózki podwieszone jednoszynowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokomotywek i wózków kopalnianych, sklasyfikowanych w podgrupie 71,

- lokomotyw parowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

- taboru szynowego naziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 70,

- taboru szynowego hutniczego, sklasyfikowanego w rodzaju 514

74

POJAZDY MECHANICZNE

740

MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

30.91.1

Rodzaj ten obejmuje:

- motocykle, skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

- motocykle i riksze towarowe z przyczepami ciężarowymi

Obiekt stanowi poszczególny pojazd mechaniczny wraz z wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe czy peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76

741

SAMOCHODY OSOBOWE

29.10.2

Rodzaj ten obejmuje:

- samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

- samochody osobowe przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz samochodami służącymi do wyścigów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

- samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób

(włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744

742

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samochodowe do transportu towarów:

- samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

- samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów, przykładowo cysterny, ciężarówki chłodnie i izotermiczne, śmieciarki nawet wyposażone w urządzenia do załadunku i zgniatania,

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik

743

SAMOCHODY SPECJALNE

28.92.28.0

29.10.44.0*

29.10.5

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

- pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

- samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

- pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

- piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

- pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk

(polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

- pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

- ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

- ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

- żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

- samojezdne wieże wiertnicze,

- generatory przewoźne,

- radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

- pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

744

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

29.10.30.0*

745

TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

29.10.30.0*

29.10.42.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

- samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym

746

CIĄGNIKI

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- ciągniki kierowane przez pieszego,

- ciągniki rolnicze – mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

- ciągniki gąsienicowe,

- ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep

747

NACZEPY I PRZYCZEPY

29.20.22.0

29.20.23.0

Rodzaj ten obejmuje:

- naczepy i przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- naczepy i przyczepy do przewozu towarów

75

TABOR KONNY

750

TABOR KONNY

30.99.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- powozy na uroczyste okazje (ceremonialne), powozy kryte, kolaski, dorożki, kabriolety, bryczki, karety,

- karawany,

- wozy gospodarcze,

- wózki do wyścigów kłusaków (sulky),

- dziecięce wózki ciągnięte przez osiołki i kucyki, używane w ZOO, parkach,

- pojazdy dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy,

- sanie

76

POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY

760

WÓZKI JEZDNIOWE

28.22.15.0

77

TABOR PŁYWAJĄCY

770

TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- liniowce pasażerskie,

- statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

- promy wszelkiego typu,

- tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

- kontenerowce,

- chłodniowce,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774

771

TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

30.11.31.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki rybackie,

- statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

772

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze pełnomorskie,

- pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

773

TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

30.11.2*

30.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

- łodzie wiosłowe i kajaki,

- motorówki,

- wodoloty,

- promy wszelkiego typu,

- łodzie z napędem śmigłowym,

- statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

- barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

- pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów

Obiekt stanowi poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym jej wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

- taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779

774

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

30.11.32.0*

30.11.33.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

- pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

- pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

779

POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

Rodzaj ten obejmuje:

- okręty wojenne,

- tabor rybołówstwa śródlądowego,

- platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

- tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

- pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane

78

TABOR LOTNICZY

780

SAMOLOTY

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samoloty towarowe i transportowe,

- samoloty pasażerskie,

- samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,

- samoloty szkolno-treningowe,

- samoloty sanitarne, ratownicze,

- samoloty do obsługi rolnictwa,

- samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne

Obiekt stanowi samolot wraz ze stałym wyposażeniem, normalnym oraz specjalnym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spadochronów, sklasyfikowanych w rodzaju 789,

- hydroplanów, sterowców, sklasyfikowanych w rodzaju 789

781

ŚMIGŁOWCE

30.30.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- śmigłowce służące do przewozu osób i towarów,

- śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa,

- śmigłowce służące do ratownictwa

Obiekt stanowi poszczególny śmigłowiec (helikopter) wraz ze stałym wyposażeniem

782

SZYBOWCE

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- szybowce przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, doświadczalne i inne,

- motoszybowce (odmiana szybowca wyposażona w silnik umożliwiający samodzielny start) Obiekt stanowi poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągarek i przeciągarek, sklasyfikowanych w rodzaju 641

783

BALONY

30.30.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- balony-sondy do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości,

- balony pilotowane wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru,

- balony pułapowe stosowane do określenia wysokości chmur,

- pozostałe balony stosowane w lotnictwie lub meteorologii

789

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO

13.92.23.0

30.30.1*

30.30.20.0*

30.30.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- lotnie i pozostałe statki powietrzne bez napędu (hydroplany, sterowce),

- spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe

- symulatory lotu,

- statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych

79

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

790

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

30.40.10.0

30.91.3*

30.92.10.0

30.92.20.0

30.99.10.0*

32.40.31.0

Rodzaj obejmuje:

- wózki inwalidzkie,

- rowery dwukołowe i inne, w tym dziecięce,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika < 49 cm3, przeznaczone dla dzieci,

- pojazdy wprawiane w ruch ręcznie: wózki bagażowe, wózki ręczne, sanki, wózki na zakupy,

- pojazdy ciągnięte przez zwierzęta inne niż konie,

- pozostałe środki transportu, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3, sklasyfikowanych w rodzaju 741

GRUPA 8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje:

- poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych,

- budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupie 1 i 2

Grupa ta nie obejmuje:

- urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów, sklasyfikowanych w grupach 3-7

80

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

800

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY

26.51*

26.70*

28.99.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia pomiarowe siły wiatru,

- odbiorniki GPS,

- pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany i inne przedmioty

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących, wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia; właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664

801

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY

26.51*

26.70.*

32.50.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo - badawczych,

- elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3-6

802

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

26.60.1

32.50.1*

32.50.2

32.50.3

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii,

- pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych

803

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH

28.23.1

28.23.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny biurowe piszące,

- maszyny liczące i licząco-piszące,

- dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych,

- maszyny do redagowania tekstów,

- maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji,

- bankomaty, automatyczny sejf kasjerski – urządzenie obsługiwane przez kasjera,

- inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 486,

- komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 487,

- maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548,

- wag pocztowych, sklasyfikowanych w rodzaju 669

804

URZĄDZENIA DO ROZRYWKI NA WOLNYM POWIETRZU ORAZ SPRZĘT CYRKOWY

28.99.32.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wyposażenie, sprzęt i przedmioty użytkowane w cyrkach i innych przedsiębiorstwach rozrywkowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), sklasyfikowanych w rodzaju 291

805

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

32.20.1

26.70.16.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- instrumenty muzyczne,

- pozostały sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek i innych placówek kulturalno-oświatowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury technicznej teatralnej, sklasyfikowanych w rodzaju 665,

- urządzeń i aparatury nagłaśniającej, sklasyfikowanej w rodzaju 622

806

KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI KAMPINGOWE

16.23.20.0

22.23.20.0

23.61.20.0

25.11.10.0

25.11.2

Rodzaj ten obejmuje:

- kioski, budki, domki kampingowe, zadaszenia ochronne i podobne różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem,

- tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (niezwiązane w sposób trwały z gruntem)

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,

- budynków portierni, wagowni, dyspozytorni, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,

- zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,

- szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1

809

POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15.12.1

16.29

17.29.1

22.19.7

22.29.29.0

23.12.13.0

23.13.13.0

25.12.10.0

25.7*

25.99*

26.70*

27.40*

27.52.1

31

32.99.59.0

58.11.1

58.11.20.0

58.12.10.0 i inne grupowania PKWiU
dot. środków trwałych

Rodzaj ten obejmuje:

- meble,

- dywany,

- lustra,

- sprzęt gospodarstwa domowego,

- sejfy, kasy pancerne,

- sprzęt oświetleniowy,

- dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne,

- manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- promienniki podczerwieni,

- pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- urządzenia zabawowe służące rekreacji codziennej takie jak piaskownice, huśtawki, karuzele niezwiązane trwale z gruntem

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń, sklasyfikowanych w grupach 1-7,

- karuzel, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń do rozrywki na wolnym powietrzu, objętych rodzajem 804

GRUPA 9

INWENTARZ ŻYWY

Grupa ta obejmuje zarówno pojedyncze sztuki zwierząt jak i całe stada produkcyjne.

90

INWENTARZ ŻYWY

900

INWENTARZ ŻYWY

01.41.10.0

01.42.1

01.43.1

01.44.10.0

01.45.1

01.46.10.0

01.47.1

01.49.1

03

Rodzaj ten obejmuje:

- zwierzęta domowe,

- zwierzęta gospodarskie,

- zwierzęta cyrkowe,

- zwierzęta w ogrodach zoologicznych,

- pozostałe zwierzęta hodowlane

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.