Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 16 - DREWNO I WYROBY Z DREWNA ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
16DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA  
16.1DREWNO PRZETARTE I STRUGANE  
16.10DREWNO PRZETARTE I STRUGANE  
16.10.1Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane  
16.10.10Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane  
16.10.10.0Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane 
Powiązania z CN-2007:
4406 10 00
4407
16.10.2Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków  
16.10.21Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe  
16.10.21.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe 
Powiązania z CN-2007:
4409
16.10.22Wełna drzewna; mączka drzewna  
16.10.22.0Wełna drzewna; mączka drzewna 
Powiązania z CN-2007:
4405 00 00
16.10.23Drewno w postaci wiórów lub kawałków  
16.10.23.0Drewno w postaci wiórów lub kawałków 
Powiązania z CN-2007:
4401 21 00
4401 22 00
16.10.3Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub poddane innej obróbce  
16.10.31Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi  
16.10.31.0Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi 
Powiązania z CN-2007:
4403 10 00
16.10.32Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane  
16.10.32.0Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane 
Powiązania z CN-2007:
4406 90 00
16.10.39Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki  
16.10.39.0Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki 
Powiązania z CN-2007:
4404 10 00
4404 20 00
16.10.9Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna  
16.10.91Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna  
16.10.91.0Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna  
16.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego  
16.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego  
16.2WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA  
16.21FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA  
16.21.1Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych  
16.21.11Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa  
16.21.11.0Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa 
Powiązania z CN-2007:
4412 10 00
16.21.12Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy  
16.21.12.0Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy 
Powiązania z CN-2007:
4412 31
4412 32 00
4412 39 00
4412 94
4412 99
16.21.13Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych  
16.21.13.0Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych 
Powiązania z CN-2007:
4410
16.21.14Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych  
16.21.14.0Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych 
Powiązania z CN-2007:
4411
16.21.2Fornir, arkusze do produkcji sklejki; drewno utwardzone  
16.21.21Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm  
16.21.21.0Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm 
Powiązania z CN-2007:
4408
16.21.22Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych  
16.21.22.0Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych 
Powiązania z CN-2007:
4413 00 00
16.21.9Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli; usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych  
16.21.91Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli  
16.21.91.0Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli  
16.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych  
16.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych  
16.22GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE  
16.22.1Gotowe płyty podłogowe  
16.22.10Gotowe płyty podłogowe  
16.22.10.0Gotowe płyty podłogowe 
Powiązania z CN-2007:
4418 71 00
4418 72 00
4418 79 00
16.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych  
16.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych  
16.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych  
16.23POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA  
16.23.1Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa z drewna, z wyłączeniem drewnianych budynków prefabrykowanych  
16.23.11Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna  
16.23.11.0Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4418 10
4418 20
16.23.12Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna  
16.23.12.0Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4418 40 00
4418 50 00
16.23.19Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane  
16.23.19.0Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4418 60 00
4418 90
16.23.2Prefabrykowane budynki z drewna  
16.23.20Prefabrykowane budynki z drewna  
16.23.20.0Prefabrykowane budynki z drewna 
Powiązania z CN-2007:
9406 00 11
9406 00 20
16.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa  
16.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa  
16.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa  
16.24OPAKOWANIA DREWNIANE  
16.24.1Opakowania drewniane  
16.24.11Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna  
16.24.11.0Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4415 20
16.24.12Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna  
16.24.12.0Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4416 00 00
16.24.13Pozostałe opakowania drewniane i ich części  
16.24.13.0Pozostałe opakowania drewniane i ich części 
Powiązania z CN-2007:
4415 10
16.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych  
16.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych  
16.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych  
16.29POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA  
16.29.1Pozostałe wyroby z drewna  
16.29.11Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna  
16.29.11.0Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4417 00 00
9614 00 10
16.29.12Przybory stołowe i kuchenne, z drewna  
16.29.12.0Przybory stołowe i kuchenne, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4419 00
16.29.13Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna  
16.29.13.0Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna 
Powiązania z CN-2007:
4420
16.29.14Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna  
16.29.14.0Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna8% - poz. 80 zał. nr 3 do ustawy o VAT – wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
Powiązania z CN-2007:
4414 00
4421
6406 91 00
6603 90 10
16.29.2Wyroby z korka, słomy lub pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie  
16.29.21Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka  
16.29.21.0Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka 
Powiązania z CN-2007:
4501 90 00
4502 00 00
16.29.22Wyroby z korka naturalnego  
16.29.22.0Wyroby z korka naturalnego 
Powiązania z CN-2007:
4503
16.29.23Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka  
16.29.23.0Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka 
Powiązania z CN-2007:
4504 10
16.29.24Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane  
16.29.24.0Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4504 90
16.29.25Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie  
16.29.25.0Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie8% - poz. 53 zał. nr 3 do ustawy o VAT– wyłącznie brykiety ze słomy i siana
Powiązania z CN-2007:
4601
4602
16.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli  
16.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli  
16.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli  
16.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli  
16.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.