Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 20 - CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
20CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE  
20.1CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH  
20.11GAZY TECHNICZNE  
20.11.1Gazy techniczne  
20.11.11Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen  
20.11.11.0Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen 
Powiązania z CN-2007:
2804 10 00
2804 21 00
2804 29
2804 30 00
2804 40 00
20.11.12Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami  
20.11.12.0Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami 
Powiązania z CN-2007:
2811 21 00
2811 29 10
2811 29 30
2811 29 90
20.11.13Powietrze ciekłe i sprężone  
20.11.13.0Powietrze ciekłe i sprężone 
Powiązania z CN-2007:
2853 00 30
20.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych  
20.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych  
20.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych  
20.12BARWNIKI I PIGMENTY  
20.12.1Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali  
20.12.11Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu  
20.12.11.0Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu 
Powiązania z CN-2007:
2817 00 00
2823 00 00
20.12.12Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi  
20.12.12.0Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi 
Powiązania z CN-2007:
2819 10 00
2819 90
2820
2824
2825 50 00
20.12.19Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali  
20.12.19.0Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali 
Powiązania z CN-2007:
2821
2822 00 00
2825
(z wył. 2825 10 00
2825 50 00)
20.12.2Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.12.21Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie  
20.12.21.0Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie 
Powiązania z CN-2007:
3204
3205 00 00
20.12.22Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego  
20.12.22.0Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
Powiązania z CN-2007:
3201
3203 00
20.12.23Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego  
20.12.23.0Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego 
Powiązania z CN-2007:
3202
20.12.24Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory  
20.12.24.0Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory 
Powiązania z CN-2007:
3206
20.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów  
20.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów  
20.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów  
20.13POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE  
20.13.1Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne  
20.13.11Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki  
20.13.11.0Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki 
Powiązania z CN-2007:
2844 20
20.13.12Uran zubożony i tor oraz ich związki  
20.13.12.0Uran zubożony i tor oraz ich związki 
Powiązania z CN-2007:
2844 30
20.13.13Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki  
20.13.13.0Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki 
Powiązania z CN-2007:
2844 40
20.13.14Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych  
20.13.14.0Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych 
Powiązania z CN-2007:
8401 30 00
20.13.2Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne  
20.13.21Niemetale (metaloidy)  
20.13.21.0Niemetale (metaloidy)8% - poz. 54 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
Powiązania z CN-2007:
2801
2802 00 00
2803 00
2804 50
2804 61 00
2804 69 00
2804 70 00
2804 80 00
2804 90 00
20.13.22Związki halogenów i siarki z niemetalami  
20.13.22.0Związki halogenów i siarki z niemetalami 
Powiązania z CN-2007:
2812
2813
20.13.23Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć  
20.13.23.0Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć 
Powiązania z CN-2007:
2805
20.13.24Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki  
20.13.24.0Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki 
Powiązania z CN-2007:
2806
2807 00
2809
2810 00
2811 11 00
2811 19
2811 22 00
2811 29 05
20.13.25Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne  
20.13.25.0Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 
Powiązania z CN-2007:
2815
2816
2818 30 00
2825 10 00
20.13.3Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany  
20.13.31Związki fluorowców z metalami  
20.13.31.0Związki fluorowców z metalami 
Powiązania z CN-2007:
2826
2827
(z wył. 2827 10 00)
20.13.32Podchloryny, chlorany i nadchlorany  
20.13.32.0Podchloryny, chlorany i nadchlorany 
Powiązania z CN-2007:
2828
2829
20.13.4Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany  
20.13.41Siarczki, siarczyny i siarczany  
20.13.41.0Siarczki, siarczyny i siarczany częściowo 8% - § 3 ust. 4 pkt 2, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek - wyłącznie siarczan magnezu - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
2830
2831
2832
2833
20.13.42Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu  
20.13.42.0Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu8% - poz. 55 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych
8% - § 3 ust. 4 pkt 3, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek - wyłącznie azotan wapnia i azotan magnezu - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
2834 29
2835
20.13.43Węglany  
20.13.43.0Węglany 
Powiązania z CN-2007:
2836
20.13.5Sole pozostałych metali  
20.13.51Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych  
20.13.51.0Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
2841
2843
20.13.52Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych  
20.13.52.0Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
2852 00 00
2853 00 10
2853 00 50
2853 00 90
20.13.6Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.13.61Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)  
20.13.61.0Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru) 
Powiązania z CN-2007:
2845
20.13.62Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych  
20.13.62.0Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych 
Powiązania z CN-2007:
2837
2839
2840
2842
20.13.63Nadtlenek wodoru  
20.13.63.0Nadtlenek wodoru 
Powiązania z CN-2007:
2847 00 00
20.13.64Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki  
20.13.64.0Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki 
Powiązania z CN-2007:
2848 00 00
2849
2850 00
20.13.65Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu  
20.13.65.0Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu 
Powiązania z CN-2007:
2846
20.13.66Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej  
20.13.66.0Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej 
Powiązania z CN-2007:
2503 00 90
20.13.67Piryty żelazowe wyprażone  
20.13.67.0Piryty żelazowe wyprażone 
Powiązania z CN-2007:
2601 20 00
20.13.68Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione  
20.13.68.0Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione 
Powiązania z CN-2007:
7104 10 00
7104 20 00
20.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych  
20.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych  
20.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych  
20.14POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE  
20.14.1Węglowodory i ich pochodne  
20.14.11Węglowodory alifatyczne  
20.14.11.0Węglowodory alifatyczne 
Powiązania z CN-2007:
2901
20.14.12Węglowodory cykliczne  
20.14.12.0Węglowodory cykliczne 
Powiązania z CN-2007:
2902
20.14.13Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych  
20.14.13.0Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych 
Powiązania z CN-2007:
2903 11 00
2903 12 00
2903 13 00
2903 14 00
2903 15 00
2903 19
2903 21 00
2903 22 00
2903 23 00
2903 29 00
20.14.14Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane  
20.14.14.0Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane 
Powiązania z CN-2007:
2904
20.14.19Pozostałe pochodne węglowodorów  
20.14.19.0Pozostałe pochodne węglowodorów8% - poz. 56 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),
2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych,
3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)
Powiązania z CN-2007:
2903 31 00
2903 39
2903 41 00
2903 42 00
2903 43 00
2903 44
2903 45
2903 46
2903 47 00
2903 49
2903 51 00
2903 52 00
2903 59
2903 61 00
2903 62 00
2903 69
20.14.2Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe  
20.14.21Alkohole tłuszczowe przemysłowe  
20.14.21.0Alkohole tłuszczowe przemysłowe 
Powiązania z CN-2007:
3823 70 00
20.14.22Alkohole monowodorotlenowe  
20.14.22.1Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach 
Powiązania z CN-2007:
2905 11 00*
20.14.22.9Pozostałe alkohole monowodorotlenowe 
Powiązania z CN-2007:
2905 11 00*
2905 12 00
2905 13 00
2905 14
2905 16
2905 17 00
2905 19 00
2905 22
2905 29
20.14.23Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne  
20.14.23.0Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2905 31 00
2905 32 00
2905 39
2905 41 00
2905 42 00
2905 43 00
2905 44
2905 45 00
2905 49
2905 51 00
2905 59
2906
20.14.24Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli  
20.14.24.0Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli 
Powiązania z CN-2007:
2907
2908
20.14.3Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne  
20.14.31Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji  
20.14.31.0Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji 
Powiązania z CN-2007:
3823 11 00
3823 12 00
3823 13 00
3823 19
20.14.32Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne  
20.14.32.0Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2915
20.14.33Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne  
20.14.33.0Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2916
2917 11 00
2917 12
2917 13
2917 14 00
2917 19
2917 20 00
20.14.34Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli  
20.14.34.0Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli 
Powiązania z CN-2007:
2917 32 00
2917 33 00
2917 34
2917 35 00
2917 36 00
2917 37 00
2917 39
2918 11 00
2918 12 00
2918 13 00
2918 14 00
2918 15 00
2918 16 00
2918 18 00
2918 19 30
2918 19 40
2918 19 85
2918 29
2918 30 00
2918 91 00
2918 99
20.14.4Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną  
20.14.41Związki z aminową grupą funkcyjną  
20.14.41.0Związki z aminową grupą funkcyjną 
Powiązania z CN-2007:
2921
20.14.42Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego  
20.14.42.0Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego 
Powiązania z CN-2007:
2922
(z wył. 2922 41 00,
2922 42 00)
20.14.43Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne  
20.14.43.0Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2924 21
2925
2926
20.14.44Związki z inną azotową grupą funkcyjną  
20.14.44.0Związki z inną azotową grupą funkcyjną 
Powiązania z CN-2007:
2927 00 00
2928 00
2929
20.14.5Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne; związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.14.51Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne  
20.14.51.0Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne 
Powiązania z CN-2007:
2930
2931
20.14.52Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole  
20.14.52.0Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole 
Powiązania z CN-2007:
2932
(z wył. 2932 29)
2933 29
2933 31 00
2933 32 00
2933 33 00
2933 39
2933 41
2933 49
2933 61 00
2933 71 00
2933 72 00
2933 79 00
2933 91
2933 99
2934 10 00
2934 20
2934 91 00
2934 99
20.14.53Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne  
20.14.53.0Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2919
2920
20.14.6Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne  
20.14.61Związki z aldehydową grupą funkcyjną  
20.14.61.0Związki z aldehydową grupą funkcyjną 
Powiązania z CN-2007:
2912
2913 00 00
20.14.62Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną  
20.14.62.0Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną 
Powiązania z CN-2007:
2914
20.14.63Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne  
20.14.63.1Etery zawierające biometanol lub bioetanol 
Powiązania z CN-2007:
2909 11 00*
20.14.63.2Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne 
Powiązania z CN-2007:
2909 *
2910
2911 00 00
20.14.64Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.14.64.0Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 57 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie podpuszczka i jej koncentraty, enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Powiązania z CN-2007:
2942 00 00
3507
20.14.7Różne organiczne chemikalia podstawowe  
20.14.71Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych  
20.14.71.0Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych 
Powiązania z CN-2007:
3802 90 00
3803 00
3805
3806
3807 00
20.14.72Węgiel drzewny  
20.14.72.0Węgiel drzewny 
Powiązania z CN-2007:
4402
20.14.73Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty  
20.14.73.0Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty 
Powiązania z CN-2007:
2707
20.14.74Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.  
20.14.74.0Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj. 
Powiązania z CN-2007:
2207 10 00
20.14.75Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy  
20.14.75.1Bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach 
Powiązania z CN-2007:
2207 20 00*
20.14.75.9Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy 
Powiązania z CN-2007:
2207 20 00*
20.14.8Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego  
20.14.80Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego  
20.14.80.0Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego 
Powiązania z CN-2007:
3804 00
20.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych  
20.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych  
20.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych  
20.15NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE  
20.15.1Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak  
20.15.10Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak  
20.15.10.0Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak8% - poz. 58 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
Powiązania z CN-2007:
2808 00 00
2814
20.15.2Chlorek amonu; azotyny  
20.15.20Chlorek amonu; azotyny  
20.15.20.0Chlorek amonu; azotyny 
Powiązania z CN-2007:
2827 10 00
2834 10 00
20.15.3Nawozy azotowe mineralne  
20.15.31Mocznik  
20.15.31.0Mocznik8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 10
20.15.32Siarczan amonu  
20.15.32.0Siarczan amonu8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 21 00
20.15.33Azotan amonu  
20.15.33.0Azotan amonu8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 30
20.15.34Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu  
20.15.34.0Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 60 00
20.15.35Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami  
20.15.35.0Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 40
20.15.39Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny  
20.15.39.0Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny8% - poz. 59 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
Powiązania z CN-2007:
3102 29 00
3102 80 00
3102 90 00
20.15.4Nawozy fosforowe mineralne  
20.15.41Superfosfaty  
20.15.41.0Superfosfaty8% - poz. 60 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3103 10
20.15.49Pozostałe nawozy fosforowe  
20.15.49.0Pozostałe nawozy fosforowe8% - poz. 60 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3103 90 00
20.15.5Nawozy potasowe mineralne  
20.15.51Chlorek potasu  
20.15.51.0Chlorek potasu8% - poz. 61 zał. nr 3 do ustawy o VAT z wyłączeniem chlorku potasu
8% - § 3 ust. 4 pkt 4, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
3104 20
20.15.52Siarczan potasu  
20.15.52.0Siarczan potasu8% - poz. 61 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3104 30 00
20.15.59Pozostałe nawozy potasowe  
20.15.59.0Pozostałe nawozy potasowe8% - poz. 61 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3104 90 00
20.15.6Azotan sodu  
20.15.60Azotan sodu  
20.15.60.0Azotan sodu8% - poz. 62 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Azotan sodu - wyłącznie sprzedawany jako nawóz
Powiązania z CN-2007:
3102 50
20.15.7Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.15.71Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas  
20.15.71.0Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 20
20.15.72Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)  
20.15.72.0Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 30 00
20.15.73Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)  
20.15.73.0Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 40 00
20.15.74Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor  
20.15.74.0Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 51 00
3105 59 00
20.15.75Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas  
20.15.75.0Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 60
20.15.76Azotan potasu  
20.15.76.0Azotan potasu8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
8% - § 3 ust. 4 pkt 5, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek - azotan potasu (saletra potasowa) - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
2834 21 00
20.15.79Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.15.79.0Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 63 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem nawozów naturalnych
Powiązania z CN-2007:
3105 10 00
3105 90
20.15.8Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.15.80Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.15.80.0Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 64 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)
Powiązania z CN-2007:
3101 00 00
20.15.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych  
20.15.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych  
20.15.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych  
20.16TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH  
20.16.1Polimery etylenu w formach podstawowych  
20.16.10Polimery etylenu w formach podstawowych  
20.16.10.0Polimery etylenu w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3901
20.16.2Polimery styrenu w formach podstawowych  
20.16.20Polimery styrenu w formach podstawowych  
20.16.20.0Polimery styrenu w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3903
20.16.3Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych  
20.16.30Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych  
20.16.30.0Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3904
20.16.4Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych  
20.16.40Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych  
20.16.40.0Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3907
20.16.5Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych; wymieniacze jonów  
20.16.51Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych  
20.16.51.0Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3902
20.16.52Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych  
20.16.52.0Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3905
20.16.53Polimery akrylu w formach podstawowych  
20.16.53.0Polimery akrylu w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3906
20.16.54Poliamidy w formach podstawowych  
20.16.54.0Poliamidy w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3908
20.16.55Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych  
20.16.55.0Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3909 10 00
3909 20 00
20.16.56Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych  
20.16.56.0Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3909 30 00
3909 40 00
3909 50
20.16.57Silikony w formach podstawowych  
20.16.57.0Silikony w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
3910 00 00
20.16.59Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.16.59.0Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3911
3912
3913
3914 00 00
20.16.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych  
20.16.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych  
20.16.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych  
20.17KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH  
20.17.1Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych  
20.17.10Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych  
20.17.10.0Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych 
Powiązania z CN-2007:
4002
20.17.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych  
20.17.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych  
20.17.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych  
20.2PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE  
20.20PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE  
20.20.1Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne  
20.20.11Środki owadobójcze  
20.20.11.0Środki owadobójcze8% - poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
Powiązania z CN-2007:
3808 91
20.20.12Środki chwastobójcze  
20.20.12.0Środki chwastobójcze8% - poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
Powiązania z CN-2007:
3808 93 11
3808 93 13
3808 93 15
3808 93 17
3808 93 21
3808 93 23
3808 93 27
20.20.13Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin  
20.20.13.0Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin8% - poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
Powiązania z CN-2007:
3808 93 30
3808 93 90
20.20.14Środki odkażające  
20.20.14.0Środki odkażające8% - poz. 83 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych
Powiązania z CN-2007:
3808 94
20.20.15Środki grzybobójcze  
20.20.15.0Środki grzybobójcze8% - poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3808 92
20.20.19Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne  
20.20.19.0Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne8% - poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
3808 50 00
3808 99
20.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych  
20.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych  
20.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych  
20.3FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE  
20.30FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE  
20.30.1Farby i pokosty na bazie tworzyw sztucznych  
20.30.11Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym  
20.30.11.0Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym 
Powiązania z CN-2007:
3209
20.30.12Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory  
20.30.12.0Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory 
Powiązania z CN-2007:
3208
20.30.2Pozostałe farby i pokosty oraz związane z nimi wyroby; farby do celów artystycznych i farba drukarska  
20.30.21Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana  
20.30.21.0Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana 
Powiązania z CN-2007:
3207
20.30.22Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające  
20.30.22.0Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające 
Powiązania z CN-2007:
3210 00
3211 00 00
3212
3214
3814 00
20.30.23Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne  
20.30.23.0Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne 
Powiązania z CN-2007:
3213
20.30.24Farba drukarska  
20.30.24.0Farba drukarska 
Powiązania z CN-2007:
3215 11 00
3215 19 00
20.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających  
20.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających  
20.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających  
20.4MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE  
20.41MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE  
20.41.1Gliceryna  
20.41.10Gliceryna  
20.41.10.0Gliceryna 
Powiązania z CN-2007:
1520 00 00
20.41.2Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła  
20.41.20Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła  
20.41.20.0Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła 
Powiązania z CN-2007:
3402 11
3402 12 00
3402 13 00
3402 19 00
20.41.3Mydło, środki piorące i czyszczące  
20.41.31Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem  
20.41.31.0Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem 
Powiązania z CN-2007:
3401 19 00
3401 20
20.41.32Detergenty i preparaty do prania  
20.41.32.0Detergenty i preparaty do prania 
Powiązania z CN-2007:
3402 20
3402 90
20.41.4Preparaty zapachowe, woski oraz pozostałe preparaty do czyszczenia  
20.41.41Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń  
20.41.41.0Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń 
Powiązania z CN-2007:
3307 41 00
3307 49 00
20.41.42Woski sztuczne i preparowane  
20.41.42.0Woski sztuczne i preparowane 
Powiązania z CN-2007:
3404
20.41.43Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu  
20.41.43.0Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu 
Powiązania z CN-2007:
3405 10 00
3405 20 00
3405 30 00
3405 90
20.41.44Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia  
20.41.44.0Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia 
Powiązania z CN-2007:
3405 40 00
20.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących  
20.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących  
20.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących  
20.42WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE  
20.42.1Wyroby kosmetyczne i toaletowe  
20.42.11Perfumy i wody toaletowe  
20.42.11.0Perfumy i wody toaletowe 
Powiązania z CN-2007:
3303 00
20.42.12Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu  
20.42.12.0Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu 
Powiązania z CN-2007:
3304 10 00
3304 20 00
20.42.13Kosmetyki do manicure i pedicure  
20.42.13.0Kosmetyki do manicure i pedicure 
Powiązania z CN-2007:
3304 30 00
20.42.14Pudry kosmetyczne lub toaletowe  
20.42.14.0Pudry kosmetyczne lub toaletowe 
Powiązania z CN-2007:
3304 91 00
20.42.15Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.42.15.0Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3304 99 00
20.42.16Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów  
20.42.16.0Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 
Powiązania z CN-2007:
3305 10 00
3305 20 00
3305 30 00
20.42.17Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.42.17.0Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3305 90
20.42.18Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna  
20.42.18.0Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić
dentystyczna
 
Powiązania z CN-2007:
3306
20.42.19Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.42.19.0Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3307 10 00
3307 20 00
3307 30 00
3307 90 00
3401 11 00
3401 30 00
20.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych  
20.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych  
20.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych  
20.5POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE  
20.51MATERIAŁY WYBUCHOWE; ZAPAŁKI  
20.51.1Materiały wybuchowe gotowe; lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne; ognie sztuczne  
20.51.11Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe  
20.51.11.0Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały
wybuchowe
 
Powiązania z CN-2007:
3601 00 00
3602 00 00
20.51.12Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne  
20.51.12.0Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
3603 00
20.51.13Ognie sztuczne  
20.51.13.0Ognie sztuczne 
Powiązania z CN-2007:
3604 10 00
20.51.14Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych  
20.51.14.0Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3604 90 00
20.51.2Zapałki  
20.51.20Zapałki  
20.51.20.0Zapałki 
Powiązania z CN-2007:
3605 00 00
20.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek  
20.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek  
20.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek  
20.52KLEJE  
20.52.1Kleje  
20.52.10Kleje  
20.52.10.0Kleje 
Powiązania z CN-2007:
3501 90 10
3503 00 80
3505 20
3506
20.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów  
20.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów  
20.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów  
20.53OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH  
20.53.1Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych  
20.53.10Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych  
20.53.10.0Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych 
Powiązania z CN-2007:
3301
3302
20.53.9Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych  
20.53.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych  
20.53.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych  
20.59POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
20.59.1Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek; preparaty chemiczne i niezmieszane wyroby do stosowania w fotografice  
20.59.11Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny  
20.59.11.0Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier
fotograficzny
8% - poz. 84 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych
Powiązania z CN-2007:
3701
3702
3703
20.59.12Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3707
20.59.2Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych  
20.59.20Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych  
20.59.20.0Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych 
Powiązania z CN-2007:
1518 00
20.59.3Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze  
20.59.30Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze  
20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze 
Powiązania z CN-2007:
3215 90
20.59.4Preparaty smarowe; dodatki; środki zapobiegające zamarzaniu  
20.59.41Preparaty smarowe  
20.59.41.0Preparaty smarowe 
Powiązania z CN-2007:
3403
20.59.42Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów  
20.59.42.0Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów 
Powiązania z CN-2007:
3811
20.59.43Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe  
20.59.43.0Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 
Powiązania z CN-2007:
3819 00 00
3820 00 00
20.59.5Różne wyroby chemiczne  
20.59.51Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany  
20.59.51.0Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany 
Powiązania z CN-2007:
3504 00 00
20.59.52Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.59.52.0Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 86 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gispu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji
Powiązania z CN-2007:
3407 00 00
3813 00 00
3821 00 00
3822 00 00
20.59.53Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice  
20.59.53.0Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice 
Powiązania z CN-2007:
3818 00
20.59.54Węgiel aktywny  
20.59.54.0Węgiel aktywny 
Powiązania z CN-2007:
3802 10 00
20.59.55Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby  
20.59.55.0Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby 
Powiązania z CN-2007:
3809
20.59.56Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20.59.56.0Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3810
3812
3815
3817 00
20.59.57Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu  
20.59.57.0Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu 
Powiązania z CN-2007:
3824 10 00
3824 30 00
3824 40 00
3824 60
3824 90 30
20.59.59Pozostałe różne wyroby chemiczne  
20.59.59.1Estry kwasów tłuszczowych 
Powiązania z CN-2007:
3824 90 98*
20.59.59.9Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 87 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
Powiązania z CN-2007:
3824 71 00
3824 72 00
3824 73 00
3824 74 00
3824 75 00
3824 76 00
3824 77 00
3824 78 00
3824 79 00
3824 81 00
3824 82 00
3824 83 00
3824 90*
(z wył. 3824 90 30)
20.59.6Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka  
20.59.60Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka  
20.59.60.0Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka8% - poz. 66 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
Powiązania z CN-2007:
3501 90 90
3502 20
3502 90
3503 00 10
20.59.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
20.59.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
20.59.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
20.6WŁÓKNA CHEMICZNE  
20.60WŁÓKNA CHEMICZNE  
20.60.1Włókna syntetyczne  
20.60.11Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane  
20.60.11.0Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane 
Powiązania z CN-2007:
5501
5503
20.60.12Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów  
20.60.12.0Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów 
Powiązania z CN-2007:
5402 11 00
5402 19 00
5402 20 00
20.60.13Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna  
20.60.13.0Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna 
Powiązania z CN-2007:
5402 31 00
5402 32 00
5402 33 00
5402 34 00
5402 39 00
5402 44 00
5402 45 00
5402 46 00
5402 47 00
5402 48 00
5402 49 00
5402 51 00
5402 52 00
5402 59
20.60.14Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych  
20.60.14.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
5404 11 00
5404 12 00
5404 19 00
5404 90
20.60.2Włókna sztuczne  
20.60.21Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane  
20.60.21.0Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane 
Powiązania z CN-2007:
5502 00
5504
20.60.22Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie  
20.60.22.0Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie 
Powiązania z CN-2007:
5403 10 00
20.60.23Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego  
20.60.23.0Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego
sztucznego
 
Powiązania z CN-2007:
5403 31 00
5403 32 00
5403 33 00
5403 39 00
20.60.24Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych  
20.60.24.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
5405 00 00
20.60.9Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych  
20.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych  
20.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.