Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 25 - WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 25

WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
25WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ  
25.1METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  
25.11KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI  
25.11.1Budynki prefabrykowane z metalu  
25.11.10Budynki prefabrykowane z metalu  
25.11.10.0Budynki prefabrykowane z metalu 
Powiązania z CN-2007:
9406 00 31
9406 00 38
25.11.2Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części  
25.11.21Mosty i części mostów z żeliwa lub stali  
25.11.21.0Mosty i części mostów z żeliwa lub stali 
Powiązania z CN-2007:
7308 10 00
25.11.22Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali  
25.11.22.0Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali 
Powiązania z CN-2007:
7308 20 00
25.11.23Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium  
25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7308 40 10
7308 40 90
7308 90 10
7308 90 59
7308 90 99
7610 90
25.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części  
25.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części  
25.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części  
25.12METALOWE ELEMENTY STOLARKI BUDOWLANEJ  
25.12.1Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu  
25.12.10Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu  
25.12.10.0Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu 
Powiązania z CN-2007:
7308 30 00
7610 10 00
25.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej  
25.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej  
25.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej  
25.2ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE  
25.21GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
25.21.1Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania  
25.21.11Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie  
25.21.11.0Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie 
Powiązania z CN-2007:
7322 11 00
7322 19 00
25.21.12Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu  
25.21.12.0Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu 
Powiązania z CN-2007:
8403 10
25.21.13Części kotłów centralnego ogrzewania  
25.21.13.0Części kotłów centralnego ogrzewania 
Powiązania z CN-2007:
8403 90
25.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania  
25.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania  
25.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania  
25.29POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE  
25.29.1Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe  
25.29.11Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne  
25.29.11.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 
Powiązania z CN-2007:
7309 00
7611 00 00
25.29.12Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz  
25.29.12.0Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz 
Powiązania z CN-2007:
7311 00
7613 00 00
25.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych  
25.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych  
25.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych  
25.3WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ  
25.30WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ  
25.30.1Wytwornice pary i ich części  
25.30.11Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe  
25.30.11.0Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe 
Powiązania z CN-2007:
8402 11 00
8402 12 00
8402 19
8402 20 00
25.30.12Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną  
25.30.12.0Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 
Powiązania z CN-2007:
8404 10 00
8404 20 00
25.30.13Części wytwornic pary  
25.30.13.0Części wytwornic pary 
Powiązania z CN-2007:
8402 90 00
8404 90 00
25.30.2Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych  
25.30.21Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów  
25.30.21.0Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów 
Powiązania z CN-2007:
8401 10 00
25.30.22Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów  
25.30.22.0Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów 
Powiązania z CN-2007:
8401 40 00
25.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą  
25.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą  
25.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą  
25.4BROŃ I AMUNICJA  
25.40BROŃ I AMUNICJA  
25.40.1Broń i amunicja oraz ich części  
25.40.11Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu  
25.40.11.0Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu 
Powiązania z CN-2007:
9301
25.40.12Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt  
25.40.12.0Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt 
Powiązania z CN-2007:
9302 00 00
9303
9304 00 00
25.40.13Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części  
25.40.13.0Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części 
Powiązania z CN-2007:
9306
25.40.14Części uzbrojenia i broni wojskowej  
25.40.14.0Części uzbrojenia i broni wojskowej 
Powiązania z CN-2007:
9305
25.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji  
25.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji  
25.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji  
25.5USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW  
25.50USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW  
25.50.1Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali  
25.50.11Usługi kucia metali  
25.50.11.0Usługi kucia metali  
25.50.12Usługi wytłaczania, prasowania metali  
25.50.12.0Usługi wytłaczania, prasowania metali  
25.50.13Usługi formowania metali pozostałymi technikami  
25.50.13.0Usługi formowania metali pozostałymi technikami  
25.50.2Usługi w zakresie metalurgii proszków  
25.50.20Usługi w zakresie metalurgii proszków  
25.50.20.0Usługi w zakresie metalurgii proszków  
25.6USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH  
25.61USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE  
25.61.1Usługi nakładania powłok na metale  
25.61.11Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami  
25.61.11.0Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami  
25.61.12Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi  
25.61.12.0Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi  
25.61.2Pozostałe usługi obróbki metali  
25.61.21Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami  
25.61.21.0Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami  
25.61.22Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali  
25.61.22.0Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali  
25.62USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH  
25.62.1Toczenie elementów metalowych  
25.62.10Toczenie elementów metalowych  
25.62.10.0Toczenie elementów metalowych  
25.62.2Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych  
25.62.20Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych  
25.62.20.0Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych  
25.7WYROBY NOŻOWNICZE, SZTUĆCE, NARZĘDZIA I WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA  
25.71WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE  
25.71.1Wyroby nożownicze i sztućce  
25.71.11Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich  
25.71.11.0Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich 
Powiązania z CN-2007:
8211
8213 00 00
25.71.12Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach  
25.71.12.0Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach 
Powiązania z CN-2007:
8212
25.71.13Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure  
25.71.13.0Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure 
Powiązania z CN-2007:
8214
25.71.14Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe  
25.71.14.0Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 
Powiązania z CN-2007:
8215
25.71.15Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części  
25.71.15.0Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części 
Powiązania z CN-2007:
9307 00 00
25.71.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców  
25.71.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców  
25.71.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców  
25.72ZAMKI I ZAWIASY  
25.72.1Zamki i zawiasy  
25.72.11Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych  
25.72.11.0Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8301 10 00
8301 20 00
8301 30 00
25.72.12Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych  
25.72.12.0Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8301 40
25.72.13Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie  
25.72.13.0Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie 
Powiązania z CN-2007:
8301 50 00
8301 60 00
8301 70 00
25.72.14Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych  
25.72.14.0Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8302
25.72.9Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów  
25.72.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów  
25.72.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów  
25.73NARZĘDZIA  
25.73.1Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie  
25.73.10Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie  
25.73.10.0Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie 
Powiązania z CN-2007:
8201
25.73.2Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju  
25.73.20Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju  
25.73.20.0Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju 
Powiązania z CN-2007:
8202
25.73.3Pozostałe narzędzia  
25.73.30Pozostałe narzędzia  
25.73.30.0Pozostałe narzędzia 
Powiązania z CN-2007:
8203
8204
8205
8206 00 00
25.73.4Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek  
25.73.40Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek  
25.73.40.0Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek 
Powiązania z CN-2007:
8207 40
8207 50
8207 60
8207 70
8207 80
8207 90
(z wył. 8207 90 91)
25.73.5Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze  
25.73.50Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze  
25.73.50.0Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze 
Powiązania z CN-2007:
8480
25.73.6Pozostałe narzędzia ręczne  
25.73.60Pozostałe narzędzia ręczne  
25.73.60.0Pozostałe narzędzia ręczne 
Powiązania z CN-2007:
8207 13 00
8207 19
8207 20
8207 30
8208
8209 00
25.73.9Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi  
25.73.99Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi  
25.73.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi  
25.9POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE  
25.91POJEMNIKI METALOWE  
25.91.1Pojemniki metalowe  
25.91.11Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności >= 50 l, ale <= 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne  
25.91.11.0Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności >= 50 l, ale <= 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne
lub termiczne
 
Powiązania z CN-2007:
7310 10 00
25.91.12Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne  
25.91.12.0Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne
lub termiczne
 
Powiązania z CN-2007:
7310 29
25.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych  
25.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych  
25.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych  
25.92OPAKOWANIA Z METALI  
25.92.1Opakowania z metali  
25.92.11Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali  
25.92.11.0Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali 
Powiązania z CN-2007:
7310 21
25.92.12Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności <= 300 l, z aluminium  
25.92.12.0Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności <= 300 l, z aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7612
25.92.13Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych  
25.92.13.0Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8309
25.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali  
25.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali  
25.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali  
25.93WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY  
25.93.1Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny  
25.93.11Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej  
25.93.11.0Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej 
Powiązania z CN-2007:
7312
25.93.12Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej  
25.93.12.0Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej 
Powiązania z CN-2007:
7313 00 00
7413 00
7614
25.93.13Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi  
25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 
Powiązania z CN-2007:
7314
7419 99 10
25.93.14Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby  
25.93.14.0Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby 
Powiązania z CN-2007:
7317 00
7415 10 00
7616 10 00
25.93.15Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika  
25.93.15.0Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika 
Powiązania z CN-2007:
8311
25.93.16Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi  
25.93.16.0Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi 
Powiązania z CN-2007:
7320
7419 99 30
25.93.17Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części  
25.93.17.0Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części 
Powiązania z CN-2007:
7315 20 00
7315 81 00
7315 82
7315 89 00
7315 90 00
7419 10 00
25.93.18Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane  
25.93.18.0Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7319
25.93.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  
25.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  
25.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  
25.94ELEMENTY ZŁĄCZNE, ŚRUBY I WKRĘTY  
25.94.1Elementy złączne, śruby i wkręty  
25.94.11Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
25.94.11.0Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7318 11 00
7318 12
7318 13 00
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19 00
25.94.12Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
25.94.12.0Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowaneczęściowo 8% - poz. 93 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
7318 21 00
7318 22 00
7318 23 00
7318 24 00
7318 29 00
25.94.13Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane  
25.94.13.0Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane 
Powiązania z CN-2007:
7415 21 00
7415 29 00
7415 33 00
7415 39 00
25.94.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów  
25.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów  
25.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów  
25.99POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
25.99.1Wyroby metalowe przeznaczone do łazienek i kuchni  
25.99.11Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium  
25.99.11.0Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7324
7418 20 00
7615 20 00
25.99.12Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium  
25.99.12.0Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7323
7418 11 00
7418 19 90
7615 11 00
7615 19
8210 00 00
25.99.2Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych  
25.99.21Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione  
25.99.21.0Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione 
Powiązania z CN-2007:
8303 00
25.99.22Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych  
25.99.22.0Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych 
Powiązania z CN-2007:
8304 00 00
25.99.23Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych  
25.99.23.0Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8305
25.99.24Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych  
25.99.24.0Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8306 21 00
8306 29
8306 30 00
25.99.25Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych  
25.99.25.0Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
8308
25.99.26Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki  
25.99.26.0Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki 
Powiązania z CN-2007:
8487 10
25.99.29Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
25.99.29.0Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7316 00 00
7325
7326
7419 91 00
7419 99 90
7508
7616 91 00
7616 99
7806 00
7907 00
8007 00
8306 10 00
8307
8310 00 00
8505 11 00
25.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
25.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
25.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.