Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 29 - POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 29

POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
29POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY  
29.1POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
29.10POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
29.10.1Silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów  
29.10.11Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów  
29.10.11.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
8407 31 00
8407 32
8407 33
29.10.12Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów  
29.10.12.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
8407 34
29.10.13Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów  
29.10.13.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
8408 20
29.10.2Samochody osobowe  
29.10.21Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.500 cm3  
29.10.21.0Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.500 cm3 
Powiązania z CN-2007:
8703 21 10
8703 22 10
29.10.22Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.500 cm3  
29.10.22.0Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.500 cm3 
Powiązania z CN-2007:
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
29.10.23Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym  
29.10.23.0Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 
Powiązania z CN-2007:
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19
29.10.24Pozostałe samochody osobowe  
29.10.24.0Pozostałe samochody osobowe 
Powiązania z CN-2007:
8703 21 90
8703 22 90
8703 23 90
8703 24 90
8703 31 90
8703 32 90
8703 33 90
8703 90
29.10.3Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób  
29.10.30Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób  
29.10.30.0Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób 
Powiązania z CN-2007:
8702 10 11
8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
29.10.4Pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli  
29.10.41Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym  
29.10.41.0Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 
Powiązania z CN-2007:
8704 21 10
8704 21 31
8704 21 91
8704 22 10
8704 22 91
8704 23 10
8704 23 91
29.10.42Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli  
29.10.42.0Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli 
Powiązania z CN-2007:
8704 21 39
8704 21 99
8704 22 99
8704 23 99
8704 31 10
8704 31 31
8704 31 91
8704 31 39
8704 31 99
8704 32 10
8704 32 91
8704 32 99
8704 90 00
29.10.43Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep  
29.10.43.0Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep 
Powiązania z CN-2007:
8701 20 10
8701 20 90
29.10.44Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki  
29.10.44.0Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki 
Powiązania z CN-2007:
8706 00
29.10.5Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, z wyłączeniem motocykli  
29.10.51Żurawie samochodowe i samojezdne  
29.10.51.0Żurawie samochodowe i samojezdne 
Powiązania z CN-2007:
8705 10 00
29.10.52Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik  
29.10.52.0Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik 
Powiązania z CN-2007:
8703 10
29.10.59Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
29.10.59.0Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8705 20 00
8705 30 00
8705 40 00
8705 90
29.10.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
29.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
29.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
29.2NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY  
29.20NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY  
29.20.1Nadwozia do pojazdów silnikowych  
29.20.10Nadwozia do pojazdów silnikowych  
29.20.10.0Nadwozia do pojazdów silnikowych 
Powiązania z CN-2007:
8707
29.20.2Przyczepy i naczepy; kontenery  
29.20.21Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu  
29.20.21.0Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu 
Powiązania z CN-2007:
8609 00
29.20.22Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)  
29.20.22.0Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 
Powiązania z CN-2007:
8716 10
29.20.23Pozostałe przyczepy i naczepy  
29.20.23.0Pozostałe przyczepy i naczepy 
Powiązania z CN-2007:
8716 31 00
8716 39
8716 40 00
29.20.3Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego  
29.20.30Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego  
29.20.30.0Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego 
Powiązania z CN-2007:
8716 90
29.20.4Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych  
29.20.40Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych  
29.20.40.0Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych  
29.20.5Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)  
29.20.50Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)  
29.20.50.0Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)  
29.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep  
29.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep  
29.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep  
29.3CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW  
29.31WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE DO POJAZDÓW  
29.31.1Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających  
29.31.10Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających  
29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających 
Powiązania z CN-2007:
8544 30 00
29.31.2Pozostałe wyposażenie elektryczne do pojazdów oraz części do nich  
29.31.21Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe  
29.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 
Powiązania z CN-2007:
8511 10 00
8511 20 00
8511 30 00
29.31.22Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych  
29.31.22.0Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 
Powiązania z CN-2007:
8511 40 00
8511 50 00
8511 80 00
29.31.23Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach  
29.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 
Powiązania z CN-2007:
8512 10 00
8512 30
8512 40 00
29.31.3Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów  
29.31.30Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów  
29.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
8511 90 00
8512 90
29.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów  
29.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów  
29.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów  
29.32POZOSTAŁE CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
29.32.1Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych  
29.32.10Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych  
29.32.10.0Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach
silnikowych
 
Powiązania z CN-2007:
9401 20 00
29.32.2Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi  
29.32.20Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi  
29.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 
Powiązania z CN-2007:
8708 21
8708 29
8708 95
29.32.3Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane  
29.32.30Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane  
29.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8708 10
8708 30
8708 40
8708 50
8708 70
8708 80
8708 91
8708 92
8708 93
8708 94
8708 99
29.32.9Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego; usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli  
29.32.91Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego  
29.32.91.0Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego  
29.32.92Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
29.32.92.0Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
29.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli  
29.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.