Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 30

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO  
30.1STATKI I ŁODZIE  
30.11STATKI I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE  
30.11.1Okręty wojenne  
30.11.10Okręty wojenne  
30.11.10.0Okręty wojenne 
Powiązania z CN-2007:
8906 10 00
30.11.2Statki i podobne jednostki pływające przeznaczone do przewozu osób lub towarów  
30.11.21Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu  
30.11.21.0Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typuczęściowo 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu
Powiązania z CN-2007:
8901 10
30.11.22Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych  
30.11.22.0Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonychczęściowo 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych
Powiązania z CN-2007:
8901 20
30.11.23Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców  
30.11.23.0Chłodniowce, z wyłączeniem tankowcówczęściowo 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców
Powiązania z CN-2007:
8901 30
30.11.24Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)  
30.11.24.0Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)częściowo 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu
Powiązania z CN-2007:
8901 90
30.11.3Statki rybackie oraz pozostałe statki specjalnego przeznaczenia  
30.11.31Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa  
30.11.31.0Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwaczęściowo 0%
- art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
- art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego
Powiązania z CN-2007:
8902 00
30.11.32Holowniki i pchacze  
30.11.32.0Holowniki i pchaczeczęściowo 0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pchaczy pełnomorskich i holowników pełnomorskich
Powiązania z CN-2007:
8904 00
30.11.33Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające  
30.11.33.0Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływająceczęściowo 0%
- art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - dostawa jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym pełnomorskich lodołamaczy
- art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT - dostawa używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych
Powiązania z CN-2007:
8905 10
8905 90
8906 90
30.11.4Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne  
30.11.40Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne  
30.11.40.0Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne 
Powiązania z CN-2007:
8905 20 00
30.11.5Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne  
30.11.50Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne  
30.11.50.0Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki
nawigacyjne
 
Powiązania z CN-2007:
8907 10 00
8907 90 00
30.11.9Usługi związane z przebudową, odbudową i wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających; usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających  
30.11.91Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających  
30.11.91.0Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających  
30.11.92Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających  
30.11.92.0Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających  
30.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających  
30.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających  
30.12ŁODZIE WYCIECZKOWE I SPORTOWE  
30.12.1Łodzie wycieczkowe i sportowe  
30.12.11Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym  
30.12.11.0Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym 
Powiązania z CN-2007:
8903 91
30.12.12Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe  
30.12.12.0Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe 
Powiązania z CN-2007:
8903 10
30.12.19Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki  
30.12.19.0Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki 
Powiązania z CN-2007:
8903 92
8903 99
30.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych  
30.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych  
30.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych  
30.2LOKOMOTYWY KOLEJOWE ORAZ TABOR SZYNOWY  
30.20LOKOMOTYWY KOLEJOWE ORAZ TABOR SZYNOWY  
30.20.1Lokomotywy kolejowe i tendry  
30.20.11Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego  
30.20.11.0Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego 
Powiązania z CN-2007:
8601 10 00
30.20.12Lokomotywy spalinowo-elektryczne  
30.20.12.0Lokomotywy spalinowo-elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8602 10 00
30.20.13Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry  
30.20.13.0Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry 
Powiązania z CN-2007:
8601 20 00
8602 90 00
30.20.2Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych  
30.20.20Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych  
30.20.20.0Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych 
Powiązania z CN-2007:
8603 10 00
8603 90 00
30.20.3Pozostały tabor szynowy  
30.20.31Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe  
30.20.31.0Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe 
Powiązania z CN-2007:
8604 00 00
30.20.32Wagony kolejowe lub tramwajowe, pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia  
30.20.32.0Wagony kolejowe lub tramwajowe, pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia 
Powiązania z CN-2007:
8605 00 00
30.20.33Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu  
30.20.33.0Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu 
Powiązania z CN-2007:
8606
30.20.4Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem  
30.20.40Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem  
30.20.40.0Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem 
Powiązania z CN-2007:
8607
8608 00
30.20.9Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych; usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
30.20.91Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych  
30.20.91.0Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych  
30.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
30.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
30.3STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I PODOBNE MASZYNY  
30.30STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I PODOBNE MASZYNY  
30.30.1Silniki lotnicze i silniki do statków kosmicznych; naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części  
30.30.11Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym  
30.30.11.0Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym 
Powiązania z CN-2007:
8407 10 00
30.30.12Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe  
30.30.12.0Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe 
Powiązania z CN-2007:
8411 11 00
8411 12
8411 21 00
8411 22
30.30.13Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych  
30.30.13.0Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych 
Powiązania z CN-2007:
8412 10 00
30.30.14Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części  
30.30.14.0Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części 
Powiązania z CN-2007:
8805 21 00
8805 29 00
30.30.15Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym  
30.30.15.0Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym 
Powiązania z CN-2007:
8409 10 00
30.30.16Części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych  
30.30.16.0Części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych 
Powiązania z CN-2007:
8411 91 00
8412 90 20
30.30.2Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu  
30.30.20Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu  
30.30.20.0Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu 
Powiązania z CN-2007:
8801 00
30.30.3Śmigłowce i samoloty  
30.30.31Śmigłowce  
30.30.31.0Śmigłowce 
Powiązania z CN-2007:
8802 11 00
8802 12 00
30.30.32Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej <= 2.000 kg  
30.30.32.0Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej <= 2.000 kg 
Powiązania z CN-2007:
8802 20 00
30.30.33Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2.000 kg, ale <= 15.000 kg  
30.30.33.0Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2.000 kg, ale <= 15.000 kg 
Powiązania z CN-2007:
8802 30 00
30.30.34Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15.000 kg  
30.30.34.0Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15.000 kg 
Powiązania z CN-2007:
8802 40 00
30.30.4Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych  
30.30.40Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych  
30.30.40.0Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych 
Powiązania z CN-2007:
8802 60
30.30.5Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych  
30.30.50Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych  
30.30.50.0Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych 
Powiązania z CN-2007:
8803
9401 10 00
9401 90 10
30.30.6Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych  
30.30.60Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych  
30.30.60.0Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych  
30.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn  
30.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn  
30.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn  
30.4WOJSKOWE POJAZDY BOJOWE  
30.40WOJSKOWE POJAZDY BOJOWE  
30.40.1Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części  
30.40.10Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części  
30.40.10.0Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części 
Powiązania z CN-2007:
8710 00 00
30.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych  
30.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych  
30.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych  
30.9SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY  
30.91MOTOCYKLE  
30.91.1Motocykle i przyczepy motocyklowe boczne  
30.91.11Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej <= 50 cm3  
30.91.11.0Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej <= 50 cm3 
Powiązania z CN-2007:
8711 10 00
30.91.12Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3  
30.91.12.0Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3 
Powiązania z CN-2007:
8711 20
8711 30
8711 40 00
8711 50 00
30.91.13Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne  
30.91.13.0Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne 
Powiązania z CN-2007:
8711 90 00
30.91.2Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych  
30.91.20Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych  
30.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 
Powiązania z CN-2007:
8714 11 00
8714 19 00
30.91.3Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach  
30.91.31Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, do motocykli  
30.91.31.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, do motocykli 
Powiązania z CN-2007:
-
30.91.32Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, do motocykli  
30.91.32.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, do motocykli 
Powiązania z CN-2007:
-
30.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli  
30.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli  
30.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli  
30.92ROWERY I WÓZKI INWALIDZKIE  
30.92.1Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów  
30.92.10Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów  
30.92.10.0Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów 
Powiązania z CN-2007:
8712 00
30.92.2Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów  
30.92.20Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów  
30.92.20.0Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów8% - poz. 99 zał. nr 3 do ustawy o VAT
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
8713
30.92.3Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich  
30.92.30Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich  
30.92.30.0Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich 
Powiązania z CN-2007:
8714 20 00
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95 00
8714 96
8714 99
30.92.4Wózki dziecięce i ich części  
30.92.40Wózki dziecięce i ich części  
30.92.40.0Wózki dziecięce i ich części 
Powiązania z CN-2007:
8715 00
30.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich  
30.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich  
30.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich  
30.99POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY  
30.99.1Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany  
30.99.10Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany  
30.99.10.0Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany 
Powiązania z CN-2007:
8716 80 00
30.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego  
30.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego  
30.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.