Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KŚT  »  2010  »  Grupa 1  »   Podgrupa 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

KŚT - Podgrupa 10 -
BUDYNKI NIEMIESZKALNE
KŚT - Podgrupa 11 -
BUDYNKI MIESZKALNE
KŚT - Podgrupa 12 -
LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Symbol KŚTWyszczególnienieRoczna stawka amortyzacyjnaPowiązanie z:Opis dodatkowy
PKOB 1999PKWiU 2008
101BUDYNKI PRZEMYSŁOWE2,5%125141.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

102BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI
 
 
 z tego: podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)**)

2,5%
 
 
 
 4,5%
1241
1242
41.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp.

- hangary lotnicze,

- budynki nastawni kolejowych,

- budynki zajezdni dla środków transportu,

- budki telefoniczne,

- budynki latarni morskich,

- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

- budynki garaży i zadaszone parkingi,

- budynki do przechowywania rowerów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

103BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE
 
 
 z tego: kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem**)
2,5%
 
 
 
 10%
123041.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje budynki:

- centrów handlowych,

- domów towarowych,

- samodzielnych sklepów i butików,

- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,

- hal przeznaczone na targi, aukcje, wystawy,

- targowisk pod dachem,

- stacji paliw, stacji obsługi itp.,

- aptek,

- pozostałe handlowo-usługowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

104ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE
 
 
 z tego: zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)**)
2,5%
 
 
 
 4,5%
125241.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,

- budynki magazynowe,

- silosy,

- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

- powierzchnie magazynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.

105BUDYNKI BIUROWE2,5%122041.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:

- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,

- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych,

- centrów konferencyjnych i kongresów,

- sądów i parlamentów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

106BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ2,5%126441.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

- szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

- przychodnie, poradnie,

- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.,

- budynki klinik weterynaryjnych,

- budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.

107BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE2,5%1261
1262
1263
1265
41.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,

- domów kultury,

- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,

- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

- archiwów,

- przedszkoli i szkół,

- szkół wyższych,

- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

- ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- schronisk dla zwierząt,

oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.

108BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA2,5%127141.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki w gospodarstwach rolnych,

- tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

- silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,

- pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje

- urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

109POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE
 
 
 z tego: domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem**)
2,5%
 
 
 
 10%
121
1272
1273
1274
41.00.20.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

- restauracje, bary, stołówki,

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

- budynki koszarowe,

- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,

- groty solne stanowiące samodzielne budynki,

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.