PKWiU
KŚT
PKD
KZiS
PKOB

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, przyjętego w grudniu 2007 roku na trójstronnym Spotkaniu Ekspertów ds. Statystyki Pracy dotyczącym aktualizacji Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO), zwołanym przez Organ Wykonawczy Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zgodnie z postanowieniami Rezolucji z roku 2003 z XVII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS).

Zasadniczy układ klasyfikacji zawodów i specjalności, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z Międzynarodowym Standardem ISCO-08.

Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług.

W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-08, uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97). Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:

  1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w szkole podstawowej;

  2) drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w gimnazjum oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;

  3) trzeci poziom kwalifikacji - odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w szkole policealnej oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w technikum;

  4) czwarty poziom kwalifikacji - odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych (kończących się tytułem licencjata lub inżyniera), studiach magisterskich i studiach podyplomowych oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego na studiach doktoranckich.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji.

W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 444 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 2366 zawodów i specjalności*.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

Lp. Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji
dużych średnich elemen-
tarnych
1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 11 31 141 3+4
2 Specjaliści 6 30 98 663 4
3 Technicy i inny średni personel 5 20 87 471 3
4 Pracownicy biurowi 4 8 27 68 2+3
5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4 12 39 132 2+3
6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3 9 17 54 2
7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5 14 69 400 2
8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 3 14 41 336 2
9 Pracownicy przy pracach prostych 6 11 32 98 1
10 Siły zbrojne 3 3 3 3 1,2 + 4
  RAZEM 43 132 444 2366  

* Międzynarodowy Standard ISCO 08, na którym opiera się polska klasyfikacja, zawiera grupy wielkie, duże, średnie i elementarne. MOP na stronach internetowych udostępnia Standard ISCO 08 z opisami grup elementarnych i przykładami zawodów i specjalności/prac.

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże - dwucyfrowym, grupy średnie trzycyfrowym, a elementarne - czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.

Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:

Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

  Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2. Specjaliści

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3. Technicy i inny średni personel

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4. Pracownicy biurowi

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb.

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

  Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Pracownicy przy pracach prostych

  Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga wysiłku fizycznego.

10. Siły zbrojne

  W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi.

Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad.

 1. W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy, którzy jednocześnie są członkami zarządu, powinni być klasyfikowani w grupie 1121 - Dyrektorzy generalni i wykonawczy. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 - Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 - Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 - Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami.

 2. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

 3. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również "pracujący właściciele" są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

 4. Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

 5. W przypadkach gdy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych.

 6. W przypadkach gdy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

 7. W przypadkach gdy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

 8. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

 9. W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

 10. Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej 2.

 11. Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji ujętych w klasyfikacji, należy klasyfikować pod pozycją "....90 ...gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującą się na końcu wielu grup elementarnych.

 12. Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) klasyfikujemy w grupie wielkiej 3 Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu.

Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów. Na świadectwach/zaświadczeniach potwierdzających nabycie kwalifikacji do pracy w określonych zawodach należy stosować nazwy zawodów występujące w klasyfikacji niezależnie od płci osoby, która uzyskała określone świadectwo/zaświadczenie. Na przykład kobieta, która zdobyła zawód fryzjera, na świadectwie powinna mieć podany zawód: fryzjer, a nie fryzjerka.

W przypadku niektórych zawodów podano dodatkowo w nawiasie często występujący na rynku pracy synonim lub odpowiednik.

Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 oraz jeden zawód z grupy wielkiej 9 opatrzone są literą "S", co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczono zestawienie zawierające przyporządkowanie kodów zawodów z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Zestawienie zawiera 209 zawodów, w tym jeden zawód, w którym kształcenie wygasa w 2012 roku.

Przyporządkowanie kodów zawodów z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS)

Kod zawodu w KZSZ 2007 Kod zawodu w KZiS 2010 Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i w KZiS 2010
311[01] 311903 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
311[02] 311103 Technik analityk
311[04] 311204 Technik budownictwa
311[05] 311910 Technik budownictwa okrętowego
311[06] 311207 Technik dróg i mostów kolejowych
311[07] 311408 Technik elektronik
311[08] 311303 Technik elektryk
311[09] 311912 Technik garbarz
311[10] 311104 Technik geodeta
311[11] 311105 Technik geofizyk
311[12] 311106 Technik geolog
311[13] 311701 Technik górnictwa odkrywkowego
311[14] 311702 Technik górnictwa otworowego
311[15] 311703 Technik górnictwa podziemnego
311[16] 311704 Technik hutnik
311[17] 311107 Technik hydrolog
311[18] 311914 Technik instrumentów muzycznych
311[19] 311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji
311[20] 311504 Technik mechanik
311[22] 311512 Technik mechanizacji rolnictwa
311[23] 311108 Technik meteorolog
311[24] 325511 Technik ochrony środowiska
311[25] 311916 Technik obuwnik
311[26] 311705 Technik odlewnik
311[27] 311601 Technik papiernictwa
311[28] 311918 Technik poligraf
311[30] 311921 Technik technologii ceramicznej
311[31] 311603 Technik technologii chemicznej
311[32] 311922 Technik technologii drewna
311[33] 311925 Technik technologii szkła
311[34] 311924 Technik technologii odzieży
311[35] 311926 Technik technologii wyrobów skórzanych
311[37] 352203 Technik telekomunikacji
311[38] 311928 Technik transportu kolejowego
311[39] 311209 Technik urządzeń sanitarnych
311[40] 311707 Technik wiertnik
311[41] 311932 Technik włókiennik
311[42] 311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311[45] 311206 Technik drogownictwa
311[46] 311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311[47] 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
311[49] 311205 Technik budownictwa wodnego
311[50] 311410 Technik mechatronik
311[51] 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
311[52] 311513 Technik pojazdów samochodowych
311[53] 311706 Technik przeróbki kopalin stałych
312[01] 351203 Technik informatyk
312[02] 351103 Technik teleinformatyk
313[01] 343104 Fototechnik
313[04] 352121 Technik urządzeń audiowizualnych
313[05] 343101 Fotograf
313[06] 352101 Asystent operatora dźwięku
313[07] 343916 Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
313[08] 352119 Technik dźwięku
313[09] 352120 Technik realizacji dźwięku
314[01] 315214 Technik nawigator morski
314[02] 315216 Technik żeglugi śródlądowej
314[03] 315105 Technik mechanik okrętowy
314[04] 315215 Technik rybołówstwa morskiego
314[05] 315317 Technik mechanik lotniczy
314[06] 315316 Technik awionik
315[01] 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
315[02] 311919 Technik pożarnictwa
321[01] 314203 Technik hodowca koni
321[02] 314301 Technik leśnik
321[03] 314205 Technik ogrodnik
321[04] 314206 Technik pszczelarz
321[05] 314207 Technik rolnik
321[06] 314208 Technik rybactwa śródlądowego
321[07] 314202 Technik architektury krajobrazu
321[09] 314403 Technik technologii żywności
321[10] 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
321[12] 314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
322[01] 325101 Asystentka stomatologiczna
322[03] 325102 Higienistka stomatologiczna
322[05] 325906 Ortoptystka
322[06] 325601 Ratownik medyczny
322[09] 321402 Technik dentystyczny
322[10] 321301 Technik farmaceutyczny
322[12] 325402 Technik masażysta
322[13] 321403 Technik ortopeda
322[14] 324002 Technik weterynarii
322[15] 325907 Terapeuta zajęciowy
322[16] 325302 Technik optyk
322[17] 321401 Protetyk słuchu
322[18] 311409 Technik elektroniki medycznej
322[19] 321103 Technik elektroradiolog
322[20] 322001 Dietetyk
322[21] 325905 Opiekunka dziecięca
341[01] 331402 Technik agrobiznesu
341[02] 331403 Technik ekonomista
341[03] 522305 Technik handlowiec
341[04] 422402 Technik hotelarstwa
341[05] 422103 Technik obsługi turystycznej
341[07] 343403 Technik organizacji usług gastronomicznych
341[08] 515203 Technik turystyki wiejskiej
342[01] 333906 Technik organizacji reklamy
342[02] 333108 Technik spedytor
342[03] 333106 Technik eksploatacji portów i terminali
342[04] 333107 Technik logistyk
342[05] 311927 Technik transportu drogowego
343[01] 334306 Technik administracji
346[02] 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
346[03] 341204 Opiekunka środowiskowa
346[04] 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
346[05] 341202 Opiekun osoby starszej
347[01] 343502 Aktor cyrkowy
347[02] 343601 Aktor scen muzycznych
347[03] 343901 Animator kultury
347[04] 343602 Muzyk
347[07] 343204 Plastyk
347[08] 343701 Tancerz
347[09] 343203 Florysta
347[10] 343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
348[01] 343301 Bibliotekarz
348[02] 441403 Technik archiwista
348[03] 343303 Technik informacji naukowej
412[01] 431103 Technik rachunkowości
419[01] 411004 Technik prac biurowych
421[02] 421108 Technik usług pocztowych i finansowych
421[01] 421109 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (kształcenie wygasa w 2012 r.)
512[01] 513101 Kelner
512[02] 512001 Kucharz
512[05] 512002 Kucharz małej gastronomii
513[02] 532102 Opiekun medyczny
514[01] 514101 Fryzjer
514[02] 514105 Technik usług fryzjerskich
514[03] 514207 Technik usług kosmetycznych
515[01] 541415 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
522[01] 522301 Sprzedawca
522[02] 522306 Technik księgarstwa
612[01] 612302 Pszczelarz
613[01] 613003 Rolnik
621[01] 611303 Ogrodnik
632[01] 622201 Rybak śródlądowy
711[02] 811101 Górnik eksploatacji podziemnej
711[03] 811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
711[04] 711301 Kamieniarz
712[01] 711402 Betoniarz-zbrojarz
712[02] 711501 Cieśla
712[03] 711701 Monter budownictwa wodnego
712[04] 711102 Monter konstrukcji budowlanych
712[05] 711603 Monter nawierzchni kolejowej
712[06] 711202 Murarz
712[07] 711103 Renowator zabytków architektury
712[08] 711203 Zdun
713[01] 712101 Dekarz
713[02] 712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
713[03] 712611 Monter sieci komunalnych
713[04] 712613 Monter systemów rurociągowych
713[05] 712204 Posadzkarz
713[06] 712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
713[07] 712603 Monter instalacji gazowych
713[08] 712401 Monter izolacji budowlanych
713[09] 712403 Monter izolacji przemysłowych
714[01] 713101 Malarz-tapeciarz
714[02] 713303 Kominiarz
714[03] 713201 Lakiernik
721[01] 721301 Blacharz
721[02] 721402 Monter kadłubów okrętowych
721[03] 721306 Blacharz samochodowy
721[04] 721104 Modelarz odlewniczy
721[05] 721303 Blacharz izolacji przemysłowych
722[02] 722307 Operator obrabiarek skrawających
722[03] 722204 Ślusarz
722[04] 722101 Kowal
723[02] 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
723[03] 834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
723[04] 723103 Mechanik pojazdów samochodowych
723[05] 723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
724[01] 741103 Elektryk
724[02] 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
724[05] 741201 Elektromechanik
725[01] 742102 Monter-elektronik
725[02] 742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
725[03] 742114 Monter mechatronik
731[01] 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
731[02] 731205 Monter instrumentów muzycznych
731[03] 731103 Mechanik precyzyjny
731[04] 731104 Optyk-mechanik
731[05] 731106 Zegarmistrz
731[06] 731305 Złotnik-jubiler
734[02] 732301 Introligator
741[01] 751201 Cukiernik
741[02] 751204 Piekarz
741[03] 751105 Rzeźnik-wędliniarz
742[01] 752205 Stolarz
742[02] 731702 Koszykarz-plecionkarz
743[01] 753105 Krawiec
743[02] 753106 Kuśnierz
743[03] 753402 Tapicer
743[04] 731808 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
744[01] 753702 Kaletnik
744[02] 753602 Obuwnik
744[03] 753501 Garbarz skór
811[01] 811301 Górnik eksploatacji otworowej
811[02] 811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
812[01] 812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
812[02] 812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
812[03] 812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
813[01] 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
813[02] 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
815[01] 813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego
825[01] 732201 Drukarz
826[01] 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
827[01] 816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
833[01] 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
833[02] 834105 Operator maszyn leśnych
913[01] 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
pokaż