Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 24 - PRODUKCJA METALI
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
24.1Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.10Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Podklasa ta obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z.
24.2Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.20Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekróju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym,do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,
 • produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno ruro kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,
 • produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,
 • produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,
 • produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo,sklasyfikowanej w 24.52.Z.
24.3Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.31Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji drutów poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z.
24.32Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję walcowanych płaskich wyrobów ze stali, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o szerokości< 600 mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco lub z prętów stalowych.
24.33Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję otwartych kształtowników stalowych poprzez kształtowanie stopniowe w walcowniach lub przy pomocy prasy wyrobów walcowanych płaskich stalowych,
 • produkcję formowanych i składanych na zimno arkuszy profilowanych(żeberkowanych) i płyt wielowarstwowych.
24.34Produkcja drutu
24.34.ZProdukcja drutu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztab i pełnych kształtowników ze stali, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.31.Z,
 • produkcji wyrobów wykonanych z drutu, sklasyfikowanej w 25.93.Z.
24.4Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.41Produkcja metali szlachetnych
24.41.ZProdukcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto,srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie,
 • produkcję stopów metali szlachetnych,
 • produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
 • produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
 • produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem,
 • produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 • produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji miedzi, sklasyfikowanej w 24.44.Z,
 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A,24.54.B,
 • produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.
24.42Produkcja aluminium
24.42.AProdukcja aluminium hutniczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję aluminium z tlenku glinu,
 • produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,
 • produkcję stopów aluminium,
 • produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,
 • produkcję tlenku glinu,
 • produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,
 • produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.43Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
 • produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 • produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.44Produkcja miedzi
24.44.ZProdukcja miedzi

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję miedzi z rud,
 • produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,
 • produkcję stopów miedzi,
 • produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
 • produkcję półproduktów z miedzi,
 • produkcje kamienia miedziowego,
 • produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.45Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,
 • produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu,manganu, niklu itp.,
 • produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,
 • produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,
 • produkcję kamienia niklowego,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.46Wytwarzanie paliw jądrowych
24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud,
 • wytapianie i rafinację uranu.
24.5Odlewnictwo metali

Grupa ta obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w procesie odlewniczym.

Grupa ta nie obejmuje odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak:

 • kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.Z,
 • artykuły gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w 25.99.Z.
24.51Odlewnictwo żeliwa
24.51.ZOdlewnictwo żeliwa

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów z żeliwa,
 • odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego,
 • odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego,
 • odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego,
 • produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.
24.52Odlewnictwo staliwa
24.52.ZOdlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów ze staliwa,
 • odlewnictwo części ze staliwa,
 • produkcję rur i złączek ze staliwa,
 • produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.
24.53Odlewnictwo metali lekkich
24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp.,
 • odlewnictwo części z metali lekkich.
24.54Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo części z miedzi,
 • odlewnictwo części ze stopów miedzi.
24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo części z metali ciężkich,
 • odlewnictwo części z metali szlachetnych,
 • odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.