Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja O  »   Dział 84 - Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 84 -
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
84.11Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,
 • zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:
  • funkcjonowania systemu podatkowego,
  • poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,
  • działalności służb celnych,
 • realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym:
  • zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
 • działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanymi z nią funduszami,
 • działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności,sklasyfikowanej w 84.13.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.
84.12Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:
  • związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,
  • dotyczącą edukacji,
  • mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych,sportowych i rekreacyjnych,
  • mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • związaną z budownictwem mieszkaniowym,
  • związaną z pozostałą działalnością społeczną,
 • działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,
 • sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,
 • rozdział grantów publicznych dla artystów,
 • kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,
 • kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,
 • kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,
 • kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39,
 • obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z,
 • opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,
 • działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,
 • działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B,
 • działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93,
 • edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P.
84.13Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:
  • rolnictwem,
  • gospodarką gruntami,
  • energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,
  • infrastrukturą,
  • transportem,
  • komunikacją,
  • hotelarstwem i turystyką
  • handlem hurtowym i detalicznym,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,
 • ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie państwowych ewidencji,
 • działalność związaną z rynkiem siły roboczej,
 • wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.
84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.21Sprawy zagraniczne
84.21.ZSprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,
 • kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,
 • udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie,
 • pomoc militarną na rzecz innych krajów,
 • prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z.
84.22Obrona narodowa
84.22.ZObrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością(wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:
  • bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
  • jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,
  • obronne formacje pomocnicze i rezerwy:
  • wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.),
  • działalność polowych szpitali wojskowych,
 • kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,
 • działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
 • udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,
 • działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
 • działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,
 • działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.23Wymiar sprawiedliwości
84.23.ZWymiar sprawiedliwości

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
 • działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,
 • działalność więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,
 • działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych,sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,
 • działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.24Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.24.ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20. B,
 • działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.
84.25Ochrona przeciwpożarowa
84.25.ZOchrona przeciwpożarowa

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń(klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),
 • działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach,sklasyfikowanej w 02.40.Z,
 • gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanego w 09.10.Z,
 • działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki,sklasyfikowanej w 52.23.Z.
84.3Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
84.30Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
84.30.ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Podklasa ta obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 • zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),
 • zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,
 • powszechne ubezpieczenia zdrowotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
 • działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania),sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.