Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja O  »   Dział 84 - Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 84 -
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
84.11Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,
 • zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:
  • funkcjonowania systemu podatkowego,
  • poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,
  • działalności służb celnych,
 • realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym:
  • zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
 • działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanymi z nią funduszami,
 • działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności,sklasyfikowanej w 84.13.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.
84.12Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:
  • związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,
  • dotyczącą edukacji,
  • mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych,sportowych i rekreacyjnych,
  • mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • związaną z budownictwem mieszkaniowym,
  • związaną z pozostałą działalnością społeczną,
 • działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,
 • sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,
 • rozdział grantów publicznych dla artystów,
 • kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,
 • kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,
 • kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,
 • kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39,
 • obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z,
 • opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,
 • działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,
 • działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B,
 • działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93,
 • edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P.
84.13Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:
  • rolnictwem,
  • gospodarką gruntami,
  • energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,
  • infrastrukturą,
  • transportem,
  • komunikacją,
  • hotelarstwem i turystyką
  • handlem hurtowym i detalicznym,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,
 • ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie państwowych ewidencji,
 • działalność związaną z rynkiem siły roboczej,
 • wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.
84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.21Sprawy zagraniczne
84.21.ZSprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,
 • kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,
 • udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie,
 • pomoc militarną na rzecz innych krajów,
 • prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z.
84.22Obrona narodowa
84.22.ZObrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością(wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:
  • bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
  • jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,
  • obronne formacje pomocnicze i rezerwy:
  • wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.),
  • działalność polowych szpitali wojskowych,
 • kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,
 • działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
 • udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,
 • działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
 • działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,
 • działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.23Wymiar sprawiedliwości
84.23.ZWymiar sprawiedliwości

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
 • działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,
 • działalność więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,
 • działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych,sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,
 • działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.24Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.24.ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20. B,
 • działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.
84.25Ochrona przeciwpożarowa
84.25.ZOchrona przeciwpożarowa

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń(klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),
 • działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach,sklasyfikowanej w 02.40.Z,
 • gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanego w 09.10.Z,
 • działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki,sklasyfikowanej w 52.23.Z.
84.3Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
84.30Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
84.30.ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Podklasa ta obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 • zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),
 • zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,
 • powszechne ubezpieczenia zdrowotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
 • działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania),sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.