Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »   Przepisy szczególne
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Przepisy szczególne

A. Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

1. Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków, łodzi lub pozostałych jednostek pływających wymienionych w poniższej tabeli, do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.

2. Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:

  a) towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:

   1) stałych, objętych podpozycją ex 8430 49, działających na morzu terytorialnym państw członkowskich lub poza nim; lub

   2) pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20,

   do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia wymienionych platform.

   Towary takie, jak: paliwo silnikowe, smary i gaz, które są niezbędne do działania maszyn i aparatury, ale nie są stałymi, integralnymi częściami platform, a używane są na pokładzie w celu budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposażenia tych platform, uznawane są także za wykorzystane do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych;

  b) rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.

Kod CN

Wyszczególnienie

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów:

8901 10

?  Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające przeznaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju:

8901 10 10

? ?  Pełnomorskie

8901 20

?  Tankowce:

8901 20 10

? ?  Pełnomorskie

8901 30

?  Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20:

8901 30 10

? ?  Pełnomorskie

8901 90

?  Pozostałe statki do przewozu towarów oraz pozostałe statki do przewozu zarówno osób, jak i towarów:

8901 90 10

? ?  Pełnomorskie

8902 00

Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa:

8902 00 10

?  Pełnomorskie

8903

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki:

 

?  Pozostałe:

8903 91

? ?  Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez:

8903 91 10

? ? ?  Pełnomorskie

8903 92

? ?  Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym:

8903 92 10

? ? ?  Pełnomorskie

8904 00

Holowniki i pchacze:

8904 00 10

?  Holowniki

 

?  Pchacze

8904 00 91

? ?  Pełnomorskie

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; doki pływające; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne:

8905 10

?  Pogłębiarki:

8905 10 10

? ?  Pełnomorskie

8905 90

?  Pozostałe

8905 90 10

? ?  Pełnomorskie

8906

Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie:

8906 10 00

?  Okręty wojenne

8906 90

?  Pozostałe

8906 90 10

? ?  Pełnomorskie

3. Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.

B. Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

1. Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do:

  - cywilnych statków powietrznych,

  - niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych do włączenia do tych statków w trakcie ich budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcania,

  - naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego.

Towary te objęte są pozycjami i podpozycjami wymienionymi w tabelach w ust. 5.

2. Do celów ust. 1 tiret pierwsze i drugie "cywilny statek powietrzny" oznacza statek powietrzny inny niż używany w siłach zbrojnych lub podobnych służbach w państwach członkowskich, które prowadzą wojskową lub niecywilną rejestrację.

3. Do celów ust. 1 tiret drugie wyrażenie "do stosowania w cywilnych statkach powietrznych" obejmuje towary do użytku w naziemnych samolotach szkolnych do nauki latania do użytku cywilnego.

4. Zwolnienie z cła podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kontroli celnej wykorzystania takich towarów (zob. art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013).

Warunki te nie mają jednak zastosowania w przypadkach, gdy statek powietrzny objęty podpozycjami 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 został poprawnie wpisany do rejestru państwa członkowskiego lub państwa trzeciego zgodnie z Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. i w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu znajduje się odniesienie do odpowiedniego świadectwa rejestracji.

Przepisy wstępne Nomenklatury scalonej, Sekcja I ? Ogólne reguły, pkt C.4 stosuje się odpowiednio.

5. Towary kwalifikujące się do wymienionego zwolnienia z cła są objęte następującymi pozycjami lub podpozycjami:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Dla następujących podpozycji zwolnienie z cła w stosunku do cywilnych statków powietrznych jest udzielane wyłącznie dla towarów opisanych w kolumnie 2.

Podpozycja

Wyszczególnienie

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Z zamocowanym wyposażeniem

4008 29

Kształtowniki, przycięte na wymiar

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Do użytku technicznego

4504 90

Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia

6812 80

Inne niż odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, papier, płyty pilśniowe i filc, materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach

6813 20, 6813 81, 6813 89

Na bazie azbestu lub pozostałych substancji mineralnych

7007 21

Wiatrochrony, nieobramowane

7322 90

Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (z wyłączeniem części do nich)

7324 90

Wyroby sanitarne (z wyłączeniem części do nich)

7608 10, 7608 20

Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8108 90

Rury i przewody rurowe, z zamontowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8415 90

Do klimatyzatorów objętych podpozycjami 8415 81, 8415 82 lub 8415 83

8419 90

Części wymienników ciepła

8479 89

Akumulatory hydropneumatyczne; mechaniczne napędy do odwracaczy ciągu; kompletne kabiny ustępowe specjalnie skonstruowane do takiego zastosowania; nawilżacze i osuszacze powietrza; serwomechanizmy nieelektryczne; rozruszniki nieelektryczne; rozruszniki pneumatyczne do silników turboodrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych turbin gazowych; wycieraczki szyby przedniej, nieelektryczne; regulatory śmigieł, nieelektryczne

8501 20, 8501 40

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, ale nieprzekraczającej 150 kW

8501 31

Silniki o mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, prądnice prądu stałego

8501 33

Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW i prądnice

8501 34

Prądnice o mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW

8501 51

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W

8501 53

O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW

8516 80 20

W połączeniu jedynie z prostym elementem izolacyjnym i połączeniami elektrycznymi, stosowane do odmrażania i zapobiegania oblodzeniu

8522 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8519 81

8529 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej pozycją 8526

8536 70

Złącza z tworzyw sztucznych do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych

8543 70 04, 8543 70 90

Urządzenia rejestrujące dane lotu, elektryczne selsyny i przetworniki, urządzenia zapobiegające zamarzaniu przedniej szyby i urządzenia zapobiegające zamgleniu szyb, z rezystorami elektrycznymi

8803 90 90

Włączając szybowce

9020 00

Z wyłączeniem części

9029 10

Obrotomierze elektryczne lub elektroniczne

9029 90

Do obrotomierzy, szybkościomierzy i tachometrów

9109 10, 9109 90

O szerokości lub średnicy nieprzekraczającej 50 mm

9405 10, 9405 60

Z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych

9405 92, 9405 99

Artykułów objętych podpozycją 9405 10 lub 9405 60, z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych

6. Towary wymienione w ust. 5 są zintegrowane w TARIC według podpozycji wraz z przypisem w następujący sposób: "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (zob. art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013)".

W przypadku podpozycji 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 przypis brzmi jednak następująco:

"Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (zob. art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013). Warunki te nie stosują się w przypadkach, w których cywilny statek powietrzny został poprawnie wpisany do rejestru państwa członkowskiego lub państwa trzeciego zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. i w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu znajduje się odniesienie do odpowiedniego świadectwa rejestracji".

C. Produkty farmaceutyczne

1. Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii:

  1) substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN) wymienionymi w załączniku 3;

  2) sole, estry i wodziany substancji INN, które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z załącznika 4, pod warunkiem że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia INN;

  3) sole, estry i wodziany INN-ów wymienionych w załączniku 5, a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia substancja INN;

  4) półprodukty farmaceutyczne, tj. związki w rodzaju stosowanych do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami wymienionymi w załączniku 6.

2. Szczególne przypadki:

  1) INN-y obejmują jedynie te substancje, które zostały opisane w wykazach zalecanych i proponowanych INN-ów, publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jeżeli liczba substancji objętych nazwą INN jest mniejsza niż liczba objęta numerem CAS, substancje objęte nazwą INN będą zwolnione z cła;

  2) jeżeli produkt z załącznika 3 lub 6 oznaczony jest numerem CAS jako odpowiadający szczególnemu izomerowi, tylko ten izomer może być zwolniony z cła;

  3) podwójne pochodne (soli, estrów i wodzianów) substancji INN, identyfikowanych jako połączenie związku INN z załącznika 3 z przedrostkiem lub przyrostkiem z załącznika 4, kwalifikują się do zwolnienia z cła, pod warunkiem że mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, co odpowiednia substancja INN:

  przykład: ester metylowy alaniny, chlorowodorek;

  4) jeżeli substancja INN z załącznika 3 jest solą (lub estrem), żadne inne sole (lub estry) kwasów odpowiadających temu INN-owi nie podlegają zwolnieniu z cła:

  przykład: oksoprenolan potasu (INN): zwolniony z cła

  oksoprenolan sodu: niezwolniony z cła.

D. Ryczałtowa stawka celna

1. Cło naliczane jest w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 2,5 % ad valorem w odniesieniu do towarów:

  - umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub

  - umieszczanych w bagażu podróżnych,

pod warunkiem że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego.

Ryczałtowa stawka celna w wysokości 2,5 % ma zastosowanie, w przypadku gdy rzeczywista wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym nie przekracza 700 ? na przesyłkę lub podróżnego.

Ryczałtowe naliczanie należności celnych nie ma zastosowania do towarów, dla których tabela stawek celnych przewiduje stawkę "bez cła" ani do towarów objętych działem 24, które są zawarte w przesyłce lub w bagażu osobistym podróżnych w ilościach przekraczających ilości ustanowione w art. 27 lub art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (4).

2. Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli:

  a) w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, takie przesyłki:

   - mają charakter okazjonalny,

   - zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego,

   - są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;

  b) w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych:

   - mają charakter okazjonalny, oraz

   - składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

3. Stawka celna ryczałtowa nie ma zastosowania do towarów przywożonych na warunkach ustanowionych w ust. 1 i 2, jeżeli przed zastosowaniem wspomnianej stawki osoba uprawniona zażądała, aby towary podlegały odpowiadającym im stawkom celnym. Wówczas wszystkie towary stanowiące przesyłkę podlegają odpowiadającym im opłatom celnym przywozowym, bez naruszania przepisów dotyczących zwolnień z cła przewidzianych zgodnie z art. 25?27 i 41 rozporządzenia (EWG) nr 1186/2009.

Do celów pierwszego akapitu opłaty celne przywozowe oznaczają zarówno cła, jak i opłaty o skutku równoważnym oraz inne opłaty przywozowe przewidziane na mocy wspólnej polityki rolnej lub na mocy przepisów szczególnych mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych.

4. Nieuczestniczące państwa członkowskie mogą zaokrąglić sumę wynikającą z przeliczenia kwoty 700 ? na waluty krajowe.

5. Nieuczestniczące państwa członkowskie mogą utrzymać bez zmian równowartość kwoty 700 ? w walucie krajowej, jeżeli, w chwili waloryzacji rocznej przewidzianej w art. 53 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, kwota po przeliczeniu, przed dokonaniem zaokrąglenia przewidzianego w ust. 4, będzie się różnić o mniej niż 5 % lub będzie niższa niż równowartość kwoty wyrażona w walucie krajowej.

E. Pojemniki i materiały opakowaniowe

Następujące przepisy stosuje się do pojemników i materiałów opakowaniowych wymienionych w ogólnej regule interpretacyjnej 5 a) i b) oraz wprowadzonych do swobodnego obrotu wraz z towarami w nich zawartymi lub z którymi są one przedstawiane.

1. Jeżeli, zgodnie z przepisami 5. ogólnej reguły interpretacyjnej, pojemniki i materiały opakowaniowe są klasyfikowane wraz z towarami, wówczas:

  a) są obciążone taką samą stawką celną, jak towary:

   - jeżeli takie towary podlegają cłu ad valorem, lub

   - jeżeli mają zostać włączone do podlegającej ocleniu masy towarów;

  b) są bez cła:

   - jeżeli towary są bez cła, lub

   - jeżeli towary podlegają ocleniu w inny sposób niż poprzez odniesienie do masy lub wartości, lub

   - jeżeli masa pojemników i materiałów opakowaniowych nie jest włączona do podlegającej ocleniu masy towarów.

2. Jeżeli pojemniki i materiały opakowaniowe objęte przepisami ust. 1 lit. a) i b) zawierają lub są przedstawiane z towarami o różnym opisie taryfowym, masa i wartość pojemników i materiałów opakowaniowych, w celu określenia ich masy lub wartości podlegającej cłu, jest rozdzielona na wszystkie zawarte w nich towary, proporcjonalnie do ich masy lub wartości.

F. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

1. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów udzielane jest, pod pewnymi warunkami, w odniesieniu do:

  - towarów nienadających się do spożycia,

  - nasion,

  - gazy młynarskiej, niegotowej,

  - niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry.

Towary te objęte są podpozycjami (5) z przypisem w brzmieniu: "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych" lub "Niniejsze uprzywilejowane traktowanie taryfowe jest uzależnione od spełnienia formalności i warunków określonych w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych".

2. Towary nienadające się do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj, wymienione są w załączniku 8 poprzez odniesienie do pozycji, w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych substancji skażających. Takie towary uznawane są za nienadające się do spożycia, jeżeli towary, które mają zostać skażone i substancje skażające są jednorodnie zmieszane, a ich rozdzielenie jest ekonomicznie nieopłacalne.

3. Towary wymienione poniżej klasyfikowane są do właściwych pozycji dla nasion lub do siewu, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania odpowiednich przepisów Unii Europejskiej:

  - dotyczących słodkiej kukurydzy, orkiszu, hybryd kukurydzy, ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG (6)),

  - dotyczących sadzeniaków ziemniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (7),

  - dotyczących nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (8)).

Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy, orkisz, hybrydy kukurydzy, ryż, hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi, dla którego nie mają zastosowania przepisy rolne, podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj, udzielanemu pod warunkiem ustalenia, że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.

4. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej niegotowej, pod warunkiem że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny, określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych.

5. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry, pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9.

ZNAKI, SKRÓTY I SYMBOLE

Odnosi się do nowych numerów kodów CN

Odnosi się do numerów kodów używanych w poprzednim roku, ale z innym zakresem

AD F/M

Dodatkowe cło za mąkę

AD S/Z

Dodatkowe cło za cukier

b/f

Butelki/kolby

cm/s

Centymetr(-y) na sekundę

EA

Element rolny

?

Euro

INN

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych

INNM

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych modyfikowanych

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Kb

1 024 bity

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg/net mas

Kilogram suchej substancji netto

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bitów

MIN

Minimum

ml/g

Mililitr(-y) na gram

mm/s

Milimetr(-y) na sekundę

RON

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą

Uwaga:

Numer pozycji wpisany między dwa nawiasy kwadratowe w kolumnie 1 tabeli stawek celnych wskazuje, że pozycja została skreślona (na przykład pozycja [1519]). W załączniku do tabeli stawek celnych, umieszczenie odniesienia do załącznika w nawiasach kwadratowych wskazuje, że treść tego załącznika została usunięta (na przykład [załącznik 7]).

UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI MIARY

c/k

Karat (1 karat metryczny = 2 × 10?4 kg)

ce/el

Liczba ogniw

ct/l

Ładowność w tonach (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopów rozszczepialnych

kg H2O2

Kilogram nadtlenku wodoru

kg K2O

Kilogram tlenku potasu

kg KOH

Kilogram wodorotlenku potasu (potaż żrący)

kg met.am.

Kilogram metyloaminy

kg N

Kilogram azotu

kg NaOH

Kilogram wodorotlenku sodu (soda kaustyczna)

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg P2O5

Kilogram pentatlenku difosforu

kg 90 % sdt

Kilogram suchej substancji 90 %

kg U

Kilogram uranu

1 000 kWh

Tysiąc kilowatogodzin

l

Litr

l alc. 100 %

Litr czystego (100 %) alkoholu

m

Metr

m2

Metr kwadratowy

m3

Metr sześcienny

1 000 m3

Tysiąc metrów sześciennych

pa

Ilość par

p/st

Ilość sztuk

100 p/st

Sto sztuk

1 000 p/st

Tysiąc sztuk

TJ

Teradżul (wartość opałowa górna)

?

Brak uzupełniającej jednostki miary

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.