Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja X  »   Dział 48 - PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 47 -
MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)
CN - DZIAŁ 48 -
PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY
CN - DZIAŁ 49 -
KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 48

PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 48.

Uwagi

1. W niniejszym dziale, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie "papier" obejmuje także tekturę (niezależnie od grubości lub gramatury).

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) artykułów objętych działem 30;

  b) folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212;

  c) papierów perfumowanych lub papierów impregnowanych, lub powleczonych kosmetykami (dział 33);

  d) waty papierowej lub celulozowej, impregnowanej, powleczonej lub pokrytej mydłem lub detergentem (pozycja 3401), lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405);

  e) papieru lub tektury, światłoczułych, objętych pozycjami od 3701 do 3704;

  f) papieru impregnowanego odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822);

  g) papieru wzmocnionego warstwą tworzyw sztucznych lub jednej warstwy papieru lub tektury, powleczonych lub pokrytych warstwą tworzyw sztucznych, przy czym te ostatnie stanowią więcej niż połowę ogólnej grubości, lub wyrobów z takich materiałów, innych niż pokrycia ścienne objęte pozycją 4814 (dział 39);

  h) artykułów objętych pozycją 4202 (na przykład towarów podróżnych);

  ij) artykułów objętych działem 46 (wyrobów z materiałów do wyplatania);

  k) przędzy papierowej lub artykułów włókienniczych z przędzy papierowej (sekcja XI);

  l) artykułów objętych działem 64 lub 65;

  m) papieru lub tektury, ściernych (pozycja 6805), papieru lub tektury pokrytych warstwą miki (pozycja 6814) (jednakże papier i tektura pokryte proszkiem mikowym mają być klasyfikowane do niniejszego działu);

  n) folii metalowej na podłożu z papieru lub tektury (zazwyczaj sekcja XIV lub XV);

  o) artykułów objętych pozycją 9209;

  p) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych); lub

  q) artykułów objętych działem 96 (na przykład guzików, podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt).

3. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 7, pozycje od 4801 do 4805 obejmują papier i tekturę poddane kalandrowaniu, superkalandrowaniu, satynowaniu lub podobnemu wykańczaniu, papiery ze znakami wodnymi lub powierzchniowo cechowane, jak również papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, barwione lub marmurkowane w całej masie, dowolną metodą. Z wyjątkiem przypadku, kiedy pozycja 4803 stanowi inaczej, pozycje te nie obejmują papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych, które były przetwarzane w inny sposób.

4. W niniejszym dziale wyrażenie "papier gazetowy" oznacza niepowleczony papier w rodzaju stosowanego do druku gazet, w którym nie mniej niż 50 % masy całkowitej zawartości włókna składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, nieklejony lub bardzo lekko klejony, mający chropowatość powierzchni Parker Print Surf (1 MPa) na każdej stronie przekraczającą 2,5 mikrometra (mikrona), o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m2 i nie większej niż 65 g/m2 i stosuje się jedynie do papieru: a) w taśmach lub zwojach o szerokości przekraczającej 28 cm; lub b) w prostokątnych arkuszach (włączając kwadratowe), w których po wyprostowaniu długość jednego boku przekracza 28 cm, a drugiego boku przekracza 15 cm.

5. W pozycji 4802 wyrażenia "papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych" oraz "nieperforowany papier na karty dziurkowane lub taśmy dziurkowane" oznaczają papier i tekturę produkowane głównie z masy celulozowej bielonej lub z masy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym i spełniające dowolne z poniżej wymienionych kryteriów:

  — Dla papieru lub tektury o gramaturze nie większej niż 150 g/m2:

   a) zawierających 10 % lub więcej włókien, otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, oraz 

    1) o gramaturze nie większej niż 80 g/m2; lub

    2) barwionych w masie; lub

   b) zawierających więcej niż 8 % popiołu, oraz 

    1) o gramaturze nie większej niż 80 g/m2; lub

    2) barwionych w masie; lub

   c) zawierających więcej niż 3 % popiołu i o białości 60 % lub większej; lub

   d) zawierających więcej niż 3 %, ale nie więcej niż 8 % popiołu o białości mniejszej niż 60 % oraz o wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym 2,5 kPa•m2/g lub mniejszym;

   e) zawierających 3 % popiołu lub mniej, o białości 60 % lub większej oraz o wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym 2,5 kPa•m2/g lub mniejszym.

  — Dla papieru lub tektury o gramaturze większej niż 150 g/m2:

   a) barwionych w masie; lub

   b) o białości 60 % lub większej, oraz 

    1) grubości 225 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej; lub

    2) o grubości większej niż 225 mikrometrów (mikronów), ale nie większej niż 508 mikrometrów (mikronów), i o zawartości popiołu większej niż 3 %; lub

   c) o białości mniejszej niż 60 %, o grubości 254 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej i o zawartości popiołu większej niż 8 %.

  Pozycja 4802 nie obejmuje jednakże papieru lub tektury filtracyjnych (włączając bibułę na torebki do herbaty) lub papieru lub tektury filcowych.

6. W niniejszym dziale "papier i tektura siarczanowa" oznaczają papier i tekturę, których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w wyniku chemicznych procesów z zastosowaniem siarczanów lub sody.

7. Z wyjątkiem gdzie warunki pozycji stanowią inaczej, papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych odpowiadające opisom dwóch lub więcej pozycji od 4801 do 4811, należy klasyfikować do takiej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej w nomenklaturze.

8. Pozycje od 4803 do 4809 stosują się jedynie do papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg z włókien celulozowych:

  a) w taśmach lub zwojach, o szerokości przekraczającej 36 cm; lub

  b) w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), w których po wyprostowaniu długość jednego boku przekracza 36 cm, a drugiego boku przekracza 15 cm.

9. W pozycji 4814 wyrażenie "tapety i podobne pokrycia ścienne" odnosi się wyłącznie do:

  a) papieru w zwojach, o szerokości nie mniejszej niż 45 cm i nie większej niż 160 cm, przeznaczonego do dekoracji ścian lub sufitu:

   1) groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, zadrukowanego we wzory lub z powierzchnią dekorowaną w inny sposób (na przykład kosmykami włókienniczymi), nawet powleczonego lub pokrytego przezroczystym, zabezpieczającym tworzywem sztucznym;

   2) z powierzchnią nierówną otrzymaną w wyniku wprowadzenia cząstek drewna, słomy itp.;

   3) powleczonego lub pokrytego warstwą tworzyw sztucznych, groszkowaną, tłoczoną, barwioną, zadrukowaną we wzory lub dekorowaną w inny sposób; lub

   4) pokrytego na powierzchni wierzchniej materiałem do wyplatania, nawet połączonym w równoległe pasma lub tkanym;

  b) obramowań, szlaków i narożników papierowych, obrabianych jak powyżej, nawet w zwojach, przeznaczonych do dekoracji ścian lub sufitu;

  c) pokryć ściennych z papieru, wykonanych z szeregu elementów, w zwojach lub arkuszach, zadrukowanych tak, aby po nałożeniu na ścianę tworzyły razem obraz, wzór lub motyw.

Wyroby na bazie papieru lub tektury, nadające się do stosowania zarówno jako pokrycia podłogowe, jak i pokrycia ścienne, powinny być klasyfikowane do pozycji 4823.

10. Pozycja 4820 nie obejmuje luźnych arkuszy lub kart, przyciętych do formatu, nawet zadrukowanych, wytłaczanych lub perforowanych.

11. Pozycja 4823 obejmuje, między innymi, perforowane karty papierowe lub tekturowe, do maszyn żakardowych lub podobnych maszyn oraz koronki papierowe.

12. Z wyjątkiem towarów objętych pozycją 4814 lub 4821, papier, tektura, wata celulozowa oraz artykuły z nich, zadrukowane we wzory, znaki lub prezentacje graficzne, które nie są jedynie przypadkowe do podstawowego zastosowania tych towarów, objęte są działem 49.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycjach 4804 11 i 4804 19"papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej" oznacza wykańczane maszynowo lub satynowane maszynowo papier i tekturę, w których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesach chemicznych, ze stosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze większej niż 115 g/m2 i posiadające minimalną wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena, jak podano w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany lub ekstrapolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury.


Gramatura (g/m2)

Minimalna wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961


2. W podpozycjach 4804 21 i 4804 29 "papier workowy siarczanowy" oznacza papier wykończony maszynowo, w którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych przez chemiczny proces z zastosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze nie mniejszej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 115 g/m2, i spełniający jedno z podanych poniżej wymagań:

  a) posiada wskaźnik na przepuklenie według Mullena nie mniejszy niż 3,7 kPa•m2/g i współczynnik wydłużenia większy niż 4,5 % w kierunku poprzecznym i większy niż 2 % w kierunku maszyny;

  b) posiada minimalną wytrzymałość na przedarcie i rozciąganie jak podano w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury:

Gramatura (g/m2)

Minimalna wytrzymałość na przedarcie (mN)

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (kN/m)

 

w kierunku maszyny

w kierunku maszyny plus
w kierunku poprzecznym

w kierunku poprzecznym

w kierunku maszyny plus
w kierunku poprzecznym

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3. W podpozycji 4805 11"papier półchemiczny na warstwę pofalowaną" oznacza papier w zwojach, w którym nie mniej niż 65 % masy całkowitej zawartości włókien stanowi niebielone włókno z drewna liściastego, otrzymane w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania), przekraczającą 1,8 niutona/g/m2, przy wilgotności względnej 50 %, w temperaturze 23 °C.

4. Podpozycja 4805 12 obejmuje papier w zwojach, otrzymany głównie z masy celulozowej słomowej, otrzymane w połączonych procesach mechanicznych i chemicznych o gramaturze 130 g/m2 lub większej i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania) przekraczającą 1,4 niutona/g/m2, przy wilgotności względnej 50 %, w temperaturze 23 °C.

5. Podpozycje 4805 24 i 4805 25 obejmują papier i tekturę otrzymywane całkowicie lub głównie z masy celulozowej z papieru lub tektury z odzysku (makulatura i odpady). "Testliner" — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej — może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonej. Wyroby te mają wskaźnik wytrzymałości na przepuklinie wg Mullena nie mniejszy niż 2 kPa•m2/g.

6. W podpozycji 4805 30"siarczynowy papier pakowy" oznacza papier maszynowo satynowany, w którym więcej niż 40 % masy ogólnej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymany w chemicznym procesie siarczynowym, posiadający zawartość popiołu nieprzekraczającą 8 % oraz odporność na przepuklenie wg Mullena nie mniejszą niż 1,47 kPa•m2/g.

7. W podpozycji 4810 22"lekki papier powleczony" oznacza papier pokryty obustronnie, o całkowitej gramaturze nieprzekraczającej 72 g/m2, o gramaturze powłoki nieprzekraczającej 15 g/m2 na stronę, w którego podstawie nie mniej niż 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
4801 00 00 Papier gazetowy, w zwojach lub arkuszachbez cła
4802 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane
4802 10 00– Papier i tektura, czerpanebez cła
4802 20 00– Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże papieru lub tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułychbez cła
4802 40– Podłoże do tapet
4802 40 10– – Niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub w którym nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókienbez cła
4802 40 90– – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym lub w których nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien
4802 54 00– – O gramaturze mniejszej niż 40 g/m2bez cła
4802 55– – O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w zwojach
4802 55 15– – – O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 60 g/m2bez cła
4802 55 25– – – O gramaturze 60 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 75 g/m2bez cła
4802 55 30– – – O gramaturze 75 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 80 g/m2bez cła
4802 55 90– – – O gramaturze 80 g/m2 lub większejbez cła
4802 56– – O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm
4802 56 20– – – O długości jednego boku 297 mm i drugiego boku 210 mm (format A4)bez cła
4802 56 80– – – Pozostałebez cła
4802 57 00– – Pozostałe, o gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2bez cła
4802 58– – O gramaturze większej niż 150 g/m2
4802 58 10– – – W zwojachbez cła
4802 58 90– – – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura, w których więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym
4802 61– – W zwojach
4802 61 15– – – O gramaturze mniejszej niż 72 g/m2 i w którym więcej niż 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznymbez cła
4802 61 80– – – Pozostałebez cła
4802 62 00– – W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mmbez cła
4802 69 00– – Pozostałebez cła
4803 00 Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach
4803 00 10– Wata celulozowabez cła
– Papier krepowy i wstęgi z włókien celulozowych (bibułki), w pasmach o gramaturze
4803 00 31– – Nie większej niż 25 g/m2bez cła
4803 00 39– – Większej niż 25 g/m2bez cła
4803 00 90– Pozostałebez cła
4804 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803
– Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej
4804 11– – Niebielony
– – – W którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
4804 11 11– – – – O gramaturze mniejszej niż 150 g/m2bez cła
4804 11 15– – – – O gramaturze 150 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 175 g/m2bez cła
4804 11 19– – – – O gramaturze 175 g/m2 lub większejbez cła
4804 11 90– – – Pozostałybez cła
4804 19– – Pozostałe
– – – W którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
– – – – Składający się z jednej lub więcej warstw niebielonych i warstwy zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, o masie jednego m2
4804 19 12– – – – – Mniejszej niż 175 gbez cła
4804 19 19– – – – – 175 g lub większejbez cła
4804 19 30– – – – Pozostałybez cła
4804 19 90– – – Pozostałybez cła
– Papier workowy siarczanowy
4804 21– – Niebielony
4804 21 10– – – W którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodybez cła
4804 21 90– – – Pozostałebez cła
4804 29– – Pozostały
4804 29 10– – – W którym nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodybez cła
4804 29 90– – – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej
4804 31– – Niebielone
– – – W których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
4804 31 51– – – – Papier izolacyjny, siarczanowy, elektrotechnicznybez cła
4804 31 58– – – – Pozostałebez cła
4804 31 80– – – Pozostałebez cła
4804 39– – Pozostałe
– – – W których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
4804 39 51– – – – Bielone jednorodnie w masiebez cła
4804 39 58– – – – Pozostałebez cła
4804 39 80– – – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze większej niż 150 g/m2, ale mniejszej niż 225 g/m2
4804 41– – Niebielone
4804 41 91– – – Papier siarczanowy nasyconybez cła
4804 41 98– – – Pozostałebez cła
4804 42 00– – Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznymbez cła
4804 49 00– – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze 225 g/m2 lub większej
4804 51 00– – Niebielonebez cła
4804 52 00– – Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznymbez cła
4804 59– – Pozostałe
4804 59 10– – – W których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodybez cła
4804 59 90– – – Pozostałebez cła
4805 Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu
– Papier na warstwę pofalowaną
4805 11 00– – Papier półchemiczny na warstwę pofalowanąbez cła
4805 12 00– – Papier słomowy na warstwę pofalowanąbez cła
4805 19– – Pozostały
4805 19 10– – – Papier na warstwę pofalowaną ("wellenstoff")bez cła
4805 19 90– – – Pozostałybez cła
– "Testliner" (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej)
4805 24 00– – O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszejbez cła
4805 25 00– – O gramaturze większej niż 150 g/m2bez cła
4805 30 00– Papier pakowy siarczynowybez cła
4805 40 00– Papier i tektura filtracyjnebez cła
4805 50 00– Papier i tektura dachowebez cła
– Pozostałe
4805 91 00– – O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszejbez cła
4805 92 00– – O gramaturze większej niż 150 g/m2, ale mniejszej niż 225 g/m2bez cła
4805 93– – O gramaturze 225 g/m2 lub większej
4805 93 20– – – Otrzymane z odzyskanego papierubez cła
4805 93 80– – – Pozostałebez cła
4806 Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach
4806 10 00– Pergamin roślinnybez cła
4806 20 00– Papiery tłuszczoodpornebez cła
4806 30 00– Kalki kreślarskiebez cła
4806 40– Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące
4806 40 10– – Papier pergaminowy satynowanybez cła
4806 40 90– – Pozostałebez cła
4807 00 Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach
4807 00 30– Otrzymane z odzyskanego papieru, nawet powleczone papierembez cła
4807 00 80– Pozostałebez cła
4808 Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803
4808 10 00– Papier i tektura faliste, nawet perforowanebez cła
4808 40 00– Papier siarczanowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub perforowanybez cła
4808 90 00– Pozostałebez cła
4809 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub arkuszach
4809 20 00– Papier samokopiującybez cła
4809 90 00– Pozostałebez cła
4810 Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze
– Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien
4810 13 00– – W zwojachbez cła
4810 14 00– – W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mmbez cła
4810 19 00– – Pozostałebez cła
– Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, w których więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym
4810 22 00– – Papier lekki powleczonybez cła
4810 29– – Pozostałe
4810 29 30– – – W zwojachbez cła
4810 29 80– – – Pozostałebez cła
– Papier i tektura siarczanowe, inne niż te w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych
4810 31 00– – Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie chemicznym i o gramaturze 150 g/m2 lub mniejszejbez cła
4810 32– – Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie chemicznym i o gramaturze większej niż 150 g/m2
4810 32 10– – – Powleczone kaolinembez cła
4810 32 90– – – Pozostałebez cła
4810 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostały papier i tektura
4810 92– – Wielowarstwowe
4810 92 10– – – Każda warstwa bielonabez cła
4810 92 30– – – Tylko jedna zewnętrzna warstwa bielonabez cła
4810 92 90– – – Pozostałebez cła
4810 99– – Pozostałe
4810 99 10– – – Bielony papier i tektura, powleczone kaolinembez cła
4810 99 80– – – Pozostałebez cła
4811 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810
4811 10 00– Papier i tektura smołowane, bituminizowane lub asfaltowanebez cła
– Papier i tektura gumowane lub powleczone warstwą kleju
4811 41– – Samoprzylepne
4811 41 20– – – O szerokości nieprzekraczającej 10 cm, których warstwa pokrywająca składa się z niewulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznegobez cła
4811 41 90– – – Pozostałebez cła
4811 49 00– – Pozostałebez cła
– Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami)
4811 51 00– – Bielone, o gramaturze większej niż 150 g/m2bez cła
4811 59 00– – Pozostałebez cła
4811 60 00– Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub glicerynąbez cła
4811 90 00– Pozostały papier, tektura, wata celulozowa oraz wstęgi z włókien celulozowychbez cła
4812 00 00 Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczejbez cła
4813 Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach
4813 10 00– W książeczkach lub w tutkachbez cła
4813 20 00– W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 5 cmbez cła
4813 90– Pozostałe
4813 90 10– – W zwojach o szerokości przekraczającej 5 cm, ale nieprzekraczającej 15 cmbez cła
4813 90 90– – Pozostałebez cła
4814 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty
4814 20 00– Tapety i podobne pokrycia ścienne składające się z papieru powleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw sztucznychbez cła
4814 90– Pozostałe
4814 90 10– – Tapety i podobne pokrycia ścienne, z papieru groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, z nadrukowanym wzorem lub inaczej dekorowanego, pokryte lub powleczone przezroczystą warstwą ochronną z tworzyw sztucznychbez cła
4814 90 70– – Pozostałebez cła
4815
4816 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka
4816 20 00– Papier samokopiującybez cła
4816 90 00– Pozostałebez cła
4817 Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych
4817 10 00– Kopertybez cła
4817 20 00– Karty listowe, karty pocztowe i karty do korespondencjibez cła
4817 30 00– Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczychbez cła
4818 Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
4818 10– Papier toaletowy
4818 10 10– – O gramaturze warstwy nieprzekraczającej 25 g/m2bez cła
4818 10 90– – O gramaturze warstwy większej niż 25 g/m2bez cła
4818 20– Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki
4818 20 10– – Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetycznebez cła
– – Ręczniki
4818 20 91– – – W rolkachbez cła
4818 20 99– – – Pozostałebez cła
4818 30 00– Obrusy i serwetkibez cła
4818 50 00– Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowebez cła
4818 90– Pozostałe
4818 90 10– – Artykuły w rodzaju stosowanych do celów chirurgicznych, medycznych lub higienicznych, niepakowane do sprzedaży detalicznejbez cła
4818 90 90– – Pozostałebez cła
4819 Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych
4819 10 00– Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistychbez cła
4819 20 00– Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistychbez cła
4819 30 00– Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większejbez cła
4819 40 00– Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkamibez cła
4819 50 00– Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płytybez cła
4819 60 00– Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne artykuły, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnychbez cła
4820 Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, różnorodne formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury
4820 10– Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze, pamiętniki i podobne artykuły
4820 10 10– – Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień i kwitariuszebez cła
4820 10 30– – Notesy i notatniki, bloki listowe oraz bloczki na notatkibez cła
4820 10 50– – Dzienniki i terminarzebez cła
4820 10 90– – Pozostałebez cła
4820 20 00– Zeszytybez cła
4820 30 00– Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki do aktbez cła
4820 40 00– Formularze pism i przekładane kalką zestawy do pisaniabez cła
4820 50 00– Albumy na próbki lub kolekcjebez cła
4820 90 00– Pozostałebez cła
4821 Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane
4821 10– Zadrukowane
4821 10 10– – Samoprzylepnebez cła
4821 10 90– – Pozostałebez cła
4821 90– Pozostałe
4821 90 10– – Samoprzylepnebez cła
4821 90 90– – Pozostałebez cła
4822 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane lub utwardzane)
4822 10 00– W rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnejbez cła
4822 90 00– Pozostałebez cła
4823 Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
4823 20 00– Papier i tektura, filtracyjnebez cła
4823 40 00– Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorówbez cła
– Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, z papieru lub tektury
4823 61 00– – Z bambusabez cła
4823 69– – Pozostałe
4823 69 10– – – Tace, talerze i podstawkibez cła
4823 69 90– – – Pozostałebez cła
4823 70– Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej
4823 70 10– – Formowane tace i pudełka do pakowania jajbez cła
4823 70 90– – Pozostałebez cła
4823 90– Pozostałe
4823 90 40– – Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznychbez cła
4823 90 85– – Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.