Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja IV  »   Dział 22 - NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 22

NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 22.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) produktów z niniejszego działu (innych niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do celów kulinarnych, będących jednocześnie produktami nienadającymi się do konsumpcji jako napoje (zazwyczaj pozycja 2103);

  b) wody morskiej (pozycja 2501);

  c) wody destylowanej lub wody do pomiarów przewodnictwa, lub wody o podobnej czystości (pozycja 2853);

  d) kwasu octowego o stężeniu przekraczającym 10 % masy kwasu octowego (pozycja 2915);

  e) leków objętych pozycją 3003 lub 3004;

  f) preparatów perfumeryjnych lub toaletowych (dział 33).

2. W niniejszym dziale i działach 20 i 21 objętościowa moc alkoholu ustalana jest w temperaturze 20 °C.

3. W pozycji 2202 określenie "napoje bezalkoholowe" oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości. Napoje alkoholowe klasyfikowane są do pozycji od 2203 do 2206 lub do pozycji 2208, według właściwości.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycji 2204 10 wyrażenie "wino musujące" oznacza wino, które, przetrzymywane w temperaturze 20 °C w zamkniętych pojemnikach, pozostaje pod ciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary.

Uwagi dodatkowe

1. Podpozycja 2202 10 00 obejmuje wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej, pod warunkiem że są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji jako napoje.

2. W pozycjach 2204 i 2205 oraz podpozycji 2206 00 10:

  a) "rzeczywista objętościowa moc alkoholu" oznacza ilość jednostek objętościowych czystego alkoholu zawartego w temperaturze 20 °C w 100 jednostkach objętościowych produktu w tej samej temperaturze;

  b) "potencjalna objętościowa moc alkoholu" oznacza ilość jednostek objętościowych czystego alkoholu możliwych do otrzymania w temperaturze 20 °C przez całkowitą fermentację cukru zawartego w 100 jednostkach objętościowych produktu w tej temperaturze;

  c) "całkowita objętościowa moc alkoholu" oznacza sumę rzeczywistej i potencjalnej mocy alkoholu;

  d) "naturalna objętościowa moc alkoholu" oznacza całkowitą objętościową moc alkoholu przed jakimkolwiek wzbogaceniem produktu;

  e) "% obj." jest symbolem objętościowej mocy alkoholu.

3. W podpozycji 2204 30 10 "fermentujący moszcz gronowy" oznacza produkt otrzymany przez fermentację moszczu gronowego, mający rzeczywistą objętościową moc alkoholu większą niż 1 % objętościowy i mniejszą niż trzy piąte jego całkowitej objętościowej mocy alkoholu.

4. W podpozycjach 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

A. "całkowity suchy ekstrakt" oznacza zawartość w gramach na litr wszystkich substancji w produkcie, które nie wyparowują w danych warunkach fizycznych.

Całkowity suchy ekstrakt musi być oznaczany gęstościomierzem w 20 °C;

B.

  a) obecność w produktach objętych podpozycjami od 2204 21 11 do 2204 21 98, od 2204 22 22 do 2204 22 98 i od 2204 29 22 do 2204 29 98 całkowitego suchego ekstraktu na litr w ilościach podanych w poniższych pkt 1, 2, 3 i 4 nie wpływa na ich klasyfikację:

   1. w produktach o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 13 % obj.: 90 g lub mniej całkowitego suchego ekstraktu na litr;

   2. w produktach o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 13 % obj., ale nie większej niż 15 % obj.: 130 g lub mniej całkowitego suchego ekstraktu na litr;

   3. w produktach o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 15 % obj., ale nie większej niż 18 % obj.: 130 g lub mniej całkowitego suchego ekstraktu na litr;

   4. w produktach o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 18 % obj., ale nie większej niż 22 % obj.: 330 g lub mniej całkowitego suchego ekstraktu na litr.

  Produkty o ilości całkowitego suchego ekstraktu przekraczającej maksymalnie ilości podane w każdej powyższej kategorii należy zaliczać do następnej kolejnej kategorii z tym wyjątkiem, że produkty o ilości całkowitego suchego ekstraktu przekraczającej 330 g/l zalicza się do podpozycji 2204 21 98 , 2204 22 98 i 2204 29 98;

  b) powyższe reguły nie mają zastosowania do produktów objętych podpozycjami 2204 21 23 i 2204 22 33.

5. Podpozycje od 2204 21 11 do 2204 21 98, od 2204 22 22 do 2204 22 98 i od 2204 29 22 do 2204 29 98 obejmują:

  a) moszcz gronowy o fermentacji zatrzymanej przez dodanie alkoholu, to znaczy produkt:

   — mający rzeczywistą objętościową moc alkoholu nie mniejszą niż 12 % obj., ale mniejszą niż 15 % obj. oraz 

   — otrzymany przez dodanie do niesfermentowanego moszczu gronowego, o naturalnej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5 % obj., produktu otrzymanego z destylacji wina;

  b) wino wzmocnione przez destylację, to znaczy produkt:

   — mający rzeczywistą objętościową moc alkoholu nie mniejszą niż 18 % obj., ale nie większą niż 24 % obj.,

   — otrzymany wyłącznie przez dodanie do wina niezawierającego pozostałości cukru, nierektyfikowanego produktu pochodzącego z destylacji wina, którego maksymalna rzeczywista objętościowa moc alkoholu wynosi 86 % obj. oraz 

   — mający maksymalną kwasowość lotną 1,5 g/l, wyrażoną jako kwas octowy;

  c) wino likierowe, to znaczy produkt:

   — posiadający całkowitą objętościową moc alkoholu nie niższą niż 17,5 % obj. i rzeczywistą objętościową moc alkoholu nie niższą niż 15 % obj., ale nie wyższą niż 22 % obj., oraz 

   — otrzymany z moszczu gronowego lub z wina, które muszą pochodzić z owoców winorośli uznanych w trzecim kraju pochodzenia, do produkcji wina likierowego i posiadać naturalną objętościową moc alkoholu minimum 12 % obj.,

   — przez zamrożenie, lub

   — przez dodanie w czasie lub po fermentacji:

    — produktu pochodzącego z destylacji wina, lub

    — zagęszczonego moszczu gronowego lub, w przypadku niektórych win likierowych, z nazwą pochodzenia lub z oznaczeniem geograficznym zamieszczonym w wykazie ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60), dla których jest to praktyka tradycyjna, moszczu gronowego zagęszczonego przez bezpośrednie nagrzewanie, który – oprócz tej czynności – odpowiada definicji zagęszczonego moszczu gronowego, lub

    — mieszaniny tych produktów.

  Jednakże niektóre wina likierowe z nazwą pochodzenia lub z oznaczeniem geograficznym zamieszczonym w wykazie ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 można otrzymać ze świeżego niefermentowanego moszczu gronowego, który nie musi posiadać minimalnej, naturalnej zawartości alkoholu wynoszącej 12 % obj.

6. W podpozycjach 2204 10, 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

  a) "wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)" i "wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)" są to wina, które spełniają postanowienia art. od 93 do 108 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671) oraz przepisów przyjętych w celu wykonania wyżej wymienionego rozporządzenia i określonych w rozporządzeniach krajowych;

  b) "wina ze szczepu" są to wina, które spełniają postanowienia art. 120 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz przepisów przyjętych w celu wykonania wyżej wymienionego rozporządzenia i określonych w rozporządzeniach krajowych;

  c) "wina wyprodukowane w Unii Europejskiej" są to wina, które spełniają postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009.

7. W podpozycjach 2204 30 92 i 2204 30 96 "zagęszczony moszcz gronowy" oznacza moszcz gronowy, dla którego wartość liczbowa wskazana przez refraktometr (używany zgodnie z metodą zalecaną przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina w "Zbiorze międzynarodowych metod analizy win i moszczu" opublikowanym w serii C Dziennika Urzędowego) w temperaturze 20 °C jest nie mniejsza niż 50,9 %.

8. Jedynie wermut i inne wino ze świeżych winogron aromatyzowane ziołami lub substancjami aromatycznymi i o objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 7 % obj., należy uważać za produkty z pozycji 2205.

9. W podpozycji 2206 00 10 wyrażenie "wzbudzone" oznacza produkt otrzymany przez fermentację nieprzetworzonych wytłoków winogronowych macerowanych w wodzie lub przez ekstrakcję wodą sfermentowanych wytłoków winogronowych.

10. W podpozycjach 2206 00 31 i 2206 00 39 jako "musujące" są uważane:

  — napoje sfermentowane w butelkach z "grzybkowymi" korkami utrzymywanymi na miejscu przewiązkami lub zapięciami,

  — napoje sfermentowane, inaczej pakowane pozostające pod ciśnieniem 3 barów lub większym, mierzonym w temperaturze 20 °C.

11. W podpozycjach 2209 00 11 i 2209 00 19 wyrażenie "ocet winny" oznacza ocet otrzymany wyłącznie przez kwaśną fermentację wina i posiadający całkowitą kwasowość nie mniejszą niż 60 g/l, wyrażoną jako kwas octowy.

12. Podpozycja 2207 20 obejmuje mieszaniny alkoholu etylowego używane jako surowiec do produkcji paliw do pojazdów silnikowych o objętościowej mocy alkoholu 50 % lub większej i skażone jedną lub większą liczbą następujących substancji:

  a) benzyna samochodowa (zgodna z EN 228);

  b) eter etylo-tert-butylowy (eter tert-butylo-etylowy, ETBE);

  c) eter tert-butylo-metylowy (MTBE);

  d) 2-metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy, trzeciorzędowy alkohol butylowy, TBA);

  e) 2-metylopropan-1-ol (2-metylo-1-propanol, izobutanol);

  f) propan-2-ol (alkohol izopropylowy, 2-propanol, izopropanol).

Substancje skażające, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, muszą być stosowane w połączeniu co najmniej z jedną z substancji skażających wymienionych w lit. od a) do d) akapitu pierwszego.

13. Do celów podpozycji 2202 99 11 i 2202 99 15 zawartość białka oznacza się przez pomnożenie całkowitej zawartości azotu, obliczonej przy użyciu metody ustanowionej w punktach od 2 do 8 części C załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (146), przez współczynnik 6,25.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
2201 Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
2201 10– Wody mineralne i wody gazowane
– – Wody mineralne naturalne
2201 10 11– – – Nienasycone ditlenkiem węglabez cłal8% - poz. 16 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu)
2201 10 19– – – Pozostałebez cłal8% - poz. 16 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu)
2201 10 90– – Pozostałebez cłal8% - poz. 16 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu)
2201 90 00– Pozostałebez cła8% - poz. 16 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu)
2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009
2202 10 00– Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane9,6l
– Pozostałe
2202 91 00– – Piwo bezalkoholowe9,6l
2202 99– – Pozostałe
– – – Niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404
2202 99 11– – – – Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8 % masy lub większej9,6l
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
2202 99 15– – – – Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8 % masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8, zbóż objętych działem 10 lub nasion objętych działem 129,6l
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
2202 99 19– – – – Pozostałe9,6l
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
– – – Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do0404
2202 99 91– – – – Mniej niż 0,2 % masy6,4 + 13,7 €/100 kg/netl
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
2202 99 95– – – – 0,2 % masy lub więcej, ale mniej niż 2 % masy5,5 + 12,1 €/100 kg/netl
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
2202 99 99– – – – 2 % masy lub więcej5,4 + 21,2 €/100 kg/netl
- 5% - poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15))
2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu
– W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej
2203 00 01– – W butelkachbez cłal
2203 00 09– – Pozostałebez cłal
2203 00 10– W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrówbez cłal
2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009
2204 10– Wino musujące
– – Z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)
2204 10 11– – – Szampan32 €/hll
2204 10 13– – – Cava32 €/hll
2204 10 15– – – Prosecco32 €/hll
2204 10 91– – – Asti spumante32 €/hll
2204 10 93– – – Pozostałe32 €/hll
2204 10 94– – Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)32 €/hll
2204 10 96– – Pozostałe wina ze szczepu32 €/hll
2204 10 98– – Pozostałe32 €/hll
– Pozostałe wina; moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu
2204 21– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej
– – – Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C
2204 21 06– – – – Z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)32 €/hll
2204 21 07– – – – Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)32 €/hll
2204 21 08– – – – Pozostałe wina ze szczepu32 €/hll
2204 21 09– – – – Pozostałe32 €/hll
– – – Pozostałe
– – – – Wyprodukowane w Unii Europejskiej
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)
– – – – – – – Białe
2204 21 11– – – – – – – – Alsace(136)l
2204 21 12– – – – – – – – Bordeaux(136)l
2204 21 13– – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)(136)l
2204 21 17– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)(136)l
2204 21 18– – – – – – – – Mosel(136)l
2204 21 19– – – – – – – – Pfalz(136)l
2204 21 22– – – – – – – – Rheinhessen(136)l
2204 21 23– – – – – – – – Tokaj(137)l
2204 21 24– – – – – – – – Lazio (Latium)(136)l
2204 21 26– – – – – – – – Toscana (Tuscany)(136)l
2204 21 27– – – – – – – – Trentino, Alto Adige i Friuli(136)l
2204 21 28– – – – – – – – Veneto(136)l
2204 21 31– – – – – – – – Sicilia(136)l
2204 21 32– – – – – – – – Vinho Verde(136)l
2204 21 34– – – – – – – – Penedés(136)l
2204 21 36– – – – – – – – Rioja(136)l
2204 21 37– – – – – – – – Valencia(136)l
2204 21 38– – – – – – – – Pozostałe(136)l
– – – – – – – Pozostałe
2204 21 42– – – – – – – – Bordeaux(136)l
2204 21 43– – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)(136)l
2204 21 44– – – – – – – – Beaujolais(136)l
2204 21 46– – – – – – – – Vallée du Rhône(136)l
2204 21 47– – – – – – – – Languedoc-Roussillon(136)l
2204 21 48– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)(136)l
2204 21 61– – – – – – – – Sicilia(136)l
2204 21 62– – – – – – – – Piemonte (Piemont)(136)l
2204 21 66– – – – – – – – Toscana (Tuscany)(136)l
2204 21 67– – – – – – – – Trentino i Alto Adige(136)l
2204 21 68– – – – – – – – Veneto(136)l
2204 21 69– – – – – – – – Dão, Bairrada i Douro(136)l
2204 21 71– – – – – – – – Navarra(136)l
2204 21 74– – – – – – – – Penedés(136)l
2204 21 76– – – – – – – – Rioja(136)l
2204 21 77– – – – – – – – Valdepeñas(136)l
2204 21 78– – – – – – – – Pozostałe(136)l
– – – – – – Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 21 79– – – – – – – Białe(136)l
2204 21 80– – – – – – – Pozostałe(136)l
– – – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 21 81– – – – – – – Białe(136)l
2204 21 82– – – – – – – Pozostałe(136)l
– – – – – – Pozostałe
2204 21 83– – – – – – – Białe(136)l
2204 21 84– – – – – – – Pozostałe(136)l
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 21 85– – – – – – – Madeira i Setúbal muscatel(139)l
2204 21 86– – – – – – – Sherry(139)l
2204 21 87– – – – – – – Marsala(138)l
2204 21 88– – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos(138)l
2204 21 89– – – – – – – Port(139)l
2204 21 90– – – – – – – Pozostałe(138)l
2204 21 91– – – – – – Pozostałe(138)l
– – – – Pozostałe
– – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 21 93– – – – – – Białe(140)l
2204 21 94– – – – – – Pozostałe(140)l
– – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 21 95– – – – – – Białe(140)l
2204 21 96– – – – – – Pozostałe(140)l
– – – – – Pozostałe
2204 21 97– – – – – – Białe(140)l
2204 21 98– – – – – – Pozostałe(140)l
2204 22– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry, ale nie większej niż 10 litrów
2204 22 10– – – Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C32 €/hll
– – – Pozostałe
– – – – Wyprodukowane w Unii Europejskiej
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)
2204 22 22– – – – – – – Bordeaux(141)l
2204 22 23– – – – – – – Bourgogne (Burgundy)(141)l
2204 22 24– – – – – – – Beaujolais(141)l
2204 22 26– – – – – – – Vallée du Rhône(141)l
2204 22 27– – – – – – – Languedoc-Roussillon(141)l
2204 22 28– – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)(141)l
2204 22 32– – – – – – – Piemonte (Piemont)(141)l
2204 22 33– – – – – – – Tokaj(141)l
– – – – – – – Pozostałe
2204 22 38– – – – – – – – Białe(141)l
2204 22 78– – – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 22 79– – – – – – – Białe(141)l
2204 22 80– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 22 81– – – – – – – Białe(141)l
2204 22 82– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Pozostałe
2204 22 83– – – – – – – Białe(141)l
2204 22 84– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 22 85– – – – – – – Madeira i Setúbal muscatel(143)l
2204 22 86– – – – – – – Sherry(143)l
2204 22 88– – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos(142)l
2204 22 90– – – – – – – Pozostałe(142)l
2204 22 91– – – – – – Pozostałe(142)l
– – – – Pozostałe
– – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 22 93– – – – – – Białe(144)l
2204 22 94– – – – – – Pozostałe(144)l
– – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 22 95– – – – – – Białe(144)l
2204 22 96– – – – – – Pozostałe(144)l
– – – – – Pozostałe
2204 22 97– – – – – – Białe(144)l
2204 22 98– – – – – – Pozostałe(144)l
2204 29– – Pozostałe
2204 29 10– – – Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C32 €/hll
– – – Pozostałe
– – – – Wyprodukowane w Unii Europejskiej
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)
2204 29 22– – – – – – – Bordeaux(141)l
2204 29 23– – – – – – – Bourgogne (Burgundy)(141)l
2204 29 24– – – – – – – Beaujolais(141)l
2204 29 26– – – – – – – Vallée du Rhône(141)l
2204 29 27– – – – – – – Languedoc-Roussillon(141)l
2204 29 28– – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)(141)l
2204 29 32– – – – – – – Piemonte (Piemont)(141)l
– – – – – – – Pozostałe
2204 29 38– – – – – – – – Białe(141)l
2204 29 78– – – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 29 79– – – – – – – Białe(141)l
2204 29 80– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 29 81– – – – – – – Białe(141)l
2204 29 82– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – – Pozostałe
2204 29 83– – – – – – – Białe(141)l
2204 29 84– – – – – – – Pozostałe(141)l
– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.
– – – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 29 85– – – – – – – Madeira i Setúbal muscatel(143)l
2204 29 86– – – – – – – Sherry(143)l
2204 29 88– – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos(142)l
2204 29 90– – – – – – – Pozostałe(143)l
2204 29 91– – – – – – Pozostałe(142)l
– – – – Pozostałe
– – – – – Wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
2204 29 93– – – – – – Białe(144)l
2204 29 94– – – – – – Pozostałe(144)l
– – – – – Pozostałe wina ze szczepu
2204 29 95– – – – – – Białe(144)l
2204 29 96– – – – – – Pozostałe(144)l
– – – – – Pozostałe
2204 29 97– – – – – – Białe(144)l
2204 29 98– – – – – – Pozostałe(144)l
2204 30– Pozostały moszcz gronowy
2204 30 10– – W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie alkoholu32l
– – Pozostały
– – – O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20 °C, i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1 % obj.
2204 30 92– – – – Zagęszczony(33)l
2204 30 94– – – – Pozostały(33)l
– – – Pozostały
2204 30 96– – – – Zagęszczony(33)l
2204 30 98– – – – Pozostały(33)l
2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi
2205 10– W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej
2205 10 10– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej10,9 €/hll
2205 10 90– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj.0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hll
2205 90– Pozostałe
2205 90 10– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej9 €/hll
2205 90 90– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj.0,9 €/% vol/hll
2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
2206 00 10– Wzbudzone1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hll
– Pozostałe
– – Musujące
2206 00 31– – – Cydr i perry19,2 €/hll
2206 00 39– – – Pozostałe19,2 €/hll
– – Spokojne, w pojemnikach o objętości
– – – 2 litry lub mniejszej
2206 00 51– – – – Cydr i perry7,7 €/hll
2206 00 59– – – – Pozostałe7,7 €/hll
– – – Większej niż 2 litry
2206 00 81– – – – Cydr i perry5,76 €/hll
2206 00 89– – – – Pozostałe5,76 €/hll
2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
2207 10 00– Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej19,2 €/hll
2207 20 00– Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone10,2 €/hll
2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe
2208 20– Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron
– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej
– – – Otrzymane przez destylację wina z winogron
2208 20 12– – – – Cognacbez cłal alc. 100 %
2208 20 14– – – – Armagnacbez cłal alc. 100 %
– – – – Brandy lub Weinbrand
2208 20 16– – – – – Brandy de Jerezbez cłal alc. 100 %
2208 20 18– – – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
2208 20 19– – – – Pozostałebez cła l alc. 100 %
– – – Otrzymane przez destylację wytłoków z winogron:
2208 20 26– – – – Grappabez cłal alc. 100 %
2208 20 28– – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry
– – – Otrzymane przez destylację wina z winogron:
2208 20 62– – – – Cognacbez cłal alc. 100 %
2208 20 66– – – – Brandy lub Weinbrandbez cłal alc. 100 %
2208 20 69– – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
– – – Otrzymane przez destylację wytłoków z winogron:
2208 20 86– – – – Grappabez cłal alc. 100 %
2208 20 88– – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
2208 30– Whisky
– – Whisky burbońskie, w pojemnikach o objętości
2208 30 11– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 30 19– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – Szkocka whisky
2208 30 30– – – Whisky "single malt" bez cłal alc. 100 %
– – – Whisky "blended malt", w pojemnikach o objętości
2208 30 41– – – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 30 49– – – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – – Whisky "single grain" i whisky "blended grain", w pojemnikach o objętości
2208 30 61– – – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 30 69– – – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – – Inne whisky "blended", w pojemnikach o objętości
2208 30 71– – – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 30 79– – – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – Pozostałe, w pojemnikach o objętości
2208 30 82– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 30 88– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
2208 40– Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej
– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej
2208 40 11– – – Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hll alc. 100 %
– – – Pozostałe
2208 40 31– – – – O wartości przekraczającej 7,9 € za litr czystego alkoholubez cłal alc. 100 %
2208 40 39– – – – Pozostałe0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hll alc. 100 %
– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry
2208 40 51– – – Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)0,6 €/% vol/hll alc. 100 %
– – – Pozostałe
2208 40 91– – – – O wartości przekraczającej 2 € za litr czystego alkoholubez cłal alc. 100 %
2208 40 99– – – – Pozostałe0,6 €/% vol/hll alc. 100 %
2208 50– Gin i gin Geneva
– – Gin, w pojemnikach o objętości
2208 50 11– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 50 19– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – Gin Geneva, w pojemnikach o objętości
2208 50 91– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 50 99– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
2208 60– Wódka
– – O objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej, w pojemnikach o objętości
2208 60 11– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 60 19– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości
2208 60 91– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 60 99– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
2208 70– Likiery i kordiały
2208 70 10– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 70 90– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
2208 90– Pozostałe
– – Arak, w pojemnikach o objętości
2208 90 11– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 90 19– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości
2208 90 33– – – 2 litry lub mniejszejbez cłal alc. 100 %
2208 90 38– – – Większej niż 2 litrybez cłal alc. 100 %
– – Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości
– – – 2 litry lub mniejszej
2208 90 41– – – – Ouzobez cłal alc. 100 %
– – – – Pozostałe
– – – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów)
– – – – – – Destylowane z owoców
2208 90 45– – – – – – – Calvadosbez cłal alc. 100 %
2208 90 48– – – – – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
– – – – – – Pozostałe
2208 90 54– – – – – – – Tequilabez cłal alc. 100 %
2208 90 56– – – – – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
2208 90 69– – – – – Pozostałe napoje spirytusowebez cłal alc. 100 %
– – – Większej niż 2 litry
– – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów)
2208 90 71– – – – – Destylowane z owocówbez cłal alc. 100 %
2208 90 75– – – – – Tequilabez cłal alc. 100 %
2208 90 77– – – – – Pozostałebez cłal alc. 100 %
2208 90 78– – – – Pozostałe napoje spirytusowebez cłal alc. 100 %
– – Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości
2208 90 91– – – 2 litry lub mniejszej1 €/% vol/hl + 6,4 €/hll alc. 100 %
2208 90 99– – – Większej niż 2 litry1 €/% vol/hll alc. 100 %
2209 00 Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego
– Ocet winny, w pojemnikach o objętości
2209 00 11– – 2 litry lub mniejszej6,4 €/hll
2209 00 19– – Większej niż 2 litry4,8 €/hll
– Pozostałe, w pojemnikach o objętości
2209 00 91– – 2 litry lub mniejszej5,12 €/hll
2209 00 99– – Większej niż 2 litry3,84 €/hll
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.