Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja VI  »   Dział 38 - PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 38

PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 38.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących:

   1) sztucznego grafitu (pozycja 3801);

   2) środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, zapobiegających kiełkowaniu oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i produktów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808;

   3) produktów przygotowanych jako wkłady do gaśnic przeciwpożarowych lub w formie granatów gaśniczych (pozycja 3813);

   4) certyfikowanych materiałów wzorcowych wymienionych poniżej w uwadze 2;

   5) produktów wymienionych poniżej w uwadze 3 a) lub c);

   b) mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (zazwyczaj pozycja 2106);

   c) żużla, popiołu i pozostałości (włączając szlamy, inne niż osady ze ścieków kanalizacyjnych), zawierających metale, arsen lub ich mieszaniny i spełniających wymagania uwagi 3 a) lub b) do działu 26 (pozycja 2620);

   d) leków (pozycja 3003 lub 3004);

   e) zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do otrzymywania metali nieszlachetnych lub do wytwarzania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 2620), zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112) lub katalizatorów składających się z metali lub stopów metali w postaci, na przykład, bardzo drobnego proszku lub siatek z cienkiego drutu (sekcja XIV lub XV).

2.

  A) W pozycji 3822 wyrażenie "certyfikowane materiały wzorcowe" oznacza materiały wzorcowe, do których dołączony jest certyfikat wskazujący wartości poświadczonych właściwości, metody określania tych właściwości, stopień pewności powiązany z każdą z tych wartości, i które są odpowiednie do celów analitycznych, pomiarowych lub odniesienia.

  B) Z wyjątkiem produktów objętych działem 28 lub 29, przy klasyfikowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych pozycja 3822 powinna mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją w nomenklaturze.

3. Pozycja 3824 obejmuje następujące towary, których nie można zaklasyfikować do innych pozycji nomenklatury:

  a) kryształy hodowane (inne niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezu lub halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych;

  b) olej fuzlowy; olej kostny;

  c) środki wywabiające atrament w opakowaniach do sprzedaży detalicznej;

  d) korektory matryc, pozostałe płyny i taśmy korektorskie (inne niż te objęte pozycją 9612), pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej; oraz 

  e) pirometry ceramiczne łatwo topliwe (na przykład stożki Segera).

4. W całej nomenklaturze wyrażenie "odpady komunalne" oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. Jednak termin "odpady komunalne" nie obejmuje:

  a) poszczególnych materiałów lub wyrobów, wyselekcjonowanych z odpadów, takich jak: odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, szkła lub metali oraz zużytych baterii, które klasyfikuje się do ich własnych, odpowiednich pozycji nomenklatury;

  b) odpadów przemysłowych;

  c) odpadów farmaceutycznych zdefiniowanych w uwadze 4 k) do działu 30;

  d) odpadów szpitalnych zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 a).

5. W pozycji 3825 "osady ze ścieków kanalizacyjnych" oznacza osady powstałe w miejskich oczyszczalniach ścieków i obejmuje wstępnie oczyszczone odpady, ścieki i osady niestabilizowane. Osady stabilizowane, gdy nadają się do wykorzystania jako nawozy, są wyłączone (dział 31).

6. W pozycji 3825 wyrażenie "pozostałe odpady" stosuje się do:

  a) odpadów szpitalnych, tzn. zanieczyszczonych odpadów powstałych w trakcie badań medycznych, diagnostyki, leczenia lub innych działań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, które często zawierają patogeny i substancje farmaceutyczne oraz wymagają specjalnych procedur likwidacji (na przykład zabrudzone opatrunki, zużyte rękawice i zużyte strzykawki);

  b) odpadów rozpuszczalników organicznych;

  c) odpadów płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu;

  d) pozostałych odpadów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

Wyrażenie "pozostałe odpady" nie obejmuje jednak odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

7. W pozycji 3826 określenie "biodiesel" oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.

Uwagi do podpozycji

1. Podpozycje 3808 52 i 3808 59 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: alachlor (ISO); aldikarb (ISO); aldryna (ISO); azynofos metylowy (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan); dieldryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) lub jego sole; dinoseb (ISO), jego sole lub jego estry; endosulfan (ISO); dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibromoetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN); związki rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (tlenek etylenu); paration (ISO); paration metylowy (ISO) (metyloparation); etery penta- i oktabromodifenylu; pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; kwas perfluorooktanosulfonowy i jego sole; perfluorooktanosulfonamidy; fluorek perfluorooktanosulfonylu; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; związki tributylocyny.

Podpozycja 3808 59 obejmuje również możliwe do rozpylania preparaty proszkowe zawierające mieszaninę benomylu (ISO), karbofuranu (ISO) i tiramu (ISO).

2. Podpozycje od 3808 61 do 3808 69 obejmują jedynie towary objęte pozycją 3808, zawierające alfa-cypermetrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenproks (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifos metylowy (ISO) lub propoksur (ISO).

3. Podpozycje od 3824 81 do 3824 88 obejmują jedynie mieszaniny i preparaty zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: oksiran (tlenek etylenu), polibromowane bifenyle (PBBs), polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs), fosforan tris(2,3-dibromopropylu), aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO), mireks (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN), pentachlorobenzen (ISO), heksachlorobenzen (ISO), kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, fluorek perfluorooktanosulfonylu lub tetra-, penta-, heksa-, hepta- lub etery oktabromodifenylu.

4. W podpozycjach 3825 41 i 3825 49 wyrażenie "odpady rozpuszczalników organicznych" stosuje się do odpadów zawierających głównie rozpuszczalniki organiczne nienadające się do dalszego wykorzystania jako produkty wyjściowe, nawet przeznaczonych do odzyskania rozpuszczalników.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3801 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów
3801 10 00– Grafit sztuczny3,6
3801 20– Grafit koloidalny lub półkoloidalny
3801 20 10– – Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny6,5
3801 20 90– – Pozostały4,1
3801 30 00– Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe5,3
3801 90 00– Pozostałe3,7
3802 Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną
3802 10 00– Węgiel aktywowany3,2
3802 90 00– Pozostałe5,7
3803 00 Olej talowy, nawet oczyszczony
3803 00 10– Surowybez cła
3803 00 90– Pozostały4,1
3804 00 00 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 38035
3805 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
3805 10– Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe
3805 10 10– – Terpentyna balsamiczna4
3805 10 30– – Terpentyna ekstrakcyjna3,7
3805 10 90– – Terpentyna siarczanowa3,2
3805 90– Pozostałe
3805 90 10– – Olejek sosnowy3,7
3805 90 90– – Pozostałe3,4
3806 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe
3806 10 00– Kalafonia i kwasy żywiczne5
3806 20 00– Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, innych niż sole związków addycyjnych kalafonii4,2
3806 30 00– Żywice estrowe6,5
3806 90 00– Pozostałe4,2
3807 00 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego
3807 00 10– Smoła drzewna2,1
3807 00 90– Pozostałe4,6
3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)
– Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu
3808 52 00– – DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g6
3808 59 00– – Pozostałe6
– Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu
3808 61 00– – W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g6
3808 62 00– – W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg6
3808 69 00– – Pozostałe6
– Pozostałe
3808 91– – Środki owadobójcze (insektycydy)
3808 91 10– – – Na bazie perytroidów6
3808 91 20– – – Na bazie chlorowanych węglowodorów6
3808 91 30– – – Na bazie karbaminianów6
3808 91 40– – – Na bazie związków fosforoorganicznych6
3808 91 90– – – Pozostałe6
3808 92– – Środki grzybobójcze (fungicydy)
– – – Nieorganiczne
3808 92 10– – – – Preparaty na bazie związków miedzi4,6
3808 92 20– – – – Pozostałe6
– – – Pozostałe
3808 92 30– – – – Na bazie ditiokarbaminianów6
3808 92 40– – – – Na bazie benzimidiazoli6
3808 92 50– – – – Na bazie diazoli lub triazoli6
3808 92 60– – – – Na bazie diazyny lub morfoliny6
3808 92 90– – – – Pozostałe6
3808 93– – Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
– – – Środki chwastobójcze (herbicydy)
3808 93 11– – – – Na bazie fenoksy-fitohormonów6
3808 93 13– – – – Na bazie triazyn6
3808 93 15– – – – Na bazie amidów6
3808 93 17– – – – Na bazie karbaminianów6
3808 93 21– – – – Na bazie pochodnych dinitroaniliny6
3808 93 23– – – – Na bazie pochodnych mocznika, uracylu lub sulfonylomocznika6
3808 93 27– – – – Pozostałe6
3808 93 30– – – Preparaty opóźniające kiełkowanie6
3808 93 90– – – Regulatory wzrostu roślin6,5
3808 94– – Środki odkażające
3808 94 10– – – Na bazie czwartorzędowych soli amoniowych6
3808 94 20– – – Na bazie związków fluorowcowanych6
3808 94 90– – – Pozostałe6
3808 99– – Pozostałe
3808 99 10– – – Środki gryzoniobójcze (rodentycydy)6
3808 99 90– – – Pozostałe6
3809 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3809 10– Na bazie substancji skrobiowych
3809 10 10– – Zawierające mniej niż 55 % masy tych substancji8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8
3809 10 30– – Zawierające 55 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70 % masy8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8
3809 10 50– – Zawierające 70 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83 % masy8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8
3809 10 90– – Zawierające 83 % masy lub więcej tych substancji8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8
– Pozostałe
3809 91 00– – W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych6,3
3809 92 00– – W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych6,3
3809 93 00– – W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych6,3
3810 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych
3810 10 00– Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów6,5
3810 90– Pozostałe
3810 90 10– – Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych4,1
3810 90 90– – Pozostałe5
3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne
– Środki przeciwstukowe
3811 11– – Na bazie związków ołowiu
3811 11 10– – – Na bazie tetraetyloołowiu6,5
3811 11 90– – – Pozostałe5,8
3811 19 00– – Pozostałe5,8
– Dodatki do olejów smarowych
3811 21 00– – Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych5,3
3811 29 00– – Pozostałe5,8
3811 90 00– Pozostałe5,8
3812 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych
3812 10 00– Gotowe przyspieszacze wulkanizacji6,3
3812 20– Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych
3812 20 10– – Mieszanina reakcyjna zawierająca 3-izobutyryloksy-1-izopropylo-2,2-dimetylopropyloftalan benzylu oraz 3-izobutyryloksy-2,2,4-trimetylopentyloftalan benzylubez cła
3812 20 90– – Pozostałe6,5
– Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych
3812 31 00– – Mieszaniny oligomerów 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinoliny (TMQ)6,5
3812 39– – Pozostałe
3812 39 10– – – Preparaty przeciwutleniające6,5
3812 39 90– – – Pozostałe6,5
3813 00 00 Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze6,5
3814 00 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów
3814 00 10– Na bazie octanu butylu6,5
3814 00 90– Pozostałe6,5
3815 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
– Katalizatory na nośniku
3815 11 00– – Z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami aktywnymi6,5
3815 12 00– – Z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych jako substancjami aktywnymi6,5
3815 19– – Pozostałe
3815 19 10– – – Katalizatory w postaci ziaren, z których 90 % masy lub więcej ma wielkość cząstek nieprzekraczającą 10 mikrometrów, składające się z mieszaniny tlenków na nośniku magnezowokrzemianowym, zawierające:
- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy, miedzi, oraz
- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy, bizmutu
oraz o pozornym ciężarze właściwym 0,2 lub większym, ale nie większym niż 1,0
bez cła
3815 19 90– – – Pozostałe6,5
3815 90– Pozostałe
3815 90 10– – Katalizatory składające się z octanu etylotrifenylofosfoniowego, w postaci roztworu w metanolubez cła
3815 90 90– – Pozostałe6,5
3816 00 00 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 38012,7
3817 00 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902
3817 00 50– Alkilobenzen liniowy6,3
3817 00 80– Pozostałe6,3
3818 00 Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice
3818 00 10– Krzem domieszkowanybez cła
3818 00 90– Pozostałebez cła
3819 00 00 Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych6,5
3820 00 00 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe6,5
3821 00 00 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych5
3822 00 00 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowebez cła
3823 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe
– Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji
3823 11 00– – Kwas stearynowy5,1
3823 12 00– – Kwas oleinowy4,5
3823 13 00– – Kwasy tłuszczowe oleju talowego2,9
3823 19– – Pozostałe
3823 19 10– – – Kwasy tłuszczowe destylowane2,9
3823 19 30– – – Destylat kwasów tłuszczowych2,9
3823 19 90– – – Pozostałe2,9
3823 70 00– Przemysłowe alkohole tłuszczowe3,8
3824 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3824 10 00– Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni6,5
3824 30 00– Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym5,3
3824 40 00– Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów6,5
3824 50– Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe
3824 50 10– – Beton gotowy do wylania6,5
3824 50 90– – Pozostałe6,5
3824 60– Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44
– – W roztworze wodnym
3824 60 11– – – Zawierający 2 % masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu7,7 + 16,1 €/100 kg/net
3824 60 19– – – Pozostałe9,6 + 37,8 €/100 kg/net (66)
– – Pozostałe
3824 60 91– – – Zawierające 2 % masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu7,7 + 23 €/100 kg/net
3824 60 99– – – Pozostałe9,6 + 53,7 €/100 kg/net (66)
– Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu
3824 71 00– – Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC)6,5
3824 72 00– – Zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany6,5
3824 73 00– – Zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC)6,5
3824 74 00– – Zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC)6,5
3824 75 00– – Zawierające tetrachlorek węgla6,5
3824 76 00– – Zawierające 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)6,5
3824 77 00– – Zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochlorometan6,5
3824 78– – Zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC)
3824 78 10– – – Zawierające jedynie 1,1,1-trifluoroetan i pentafluoroetan (34)6,5
3824 78 20– – – Zawierające jedynie 1,1,1-trifluoroetan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan (34)6,5
3824 78 30– – – Zawierające jedynie difluorometan i pentafluoroetan (34)6,5
3824 78 40– – – Zawierające jedynie difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan (34)6,5
3824 78 80– – – Zawierające fluorowęglowodory nienasycone (34)6,5
3824 78 90– – – Pozostałe (34)6,5
3824 79 00– – Pozostałe6,5
– Towary wymienione w uwadze 3 do podpozycji do niniejszego działu
3824 81 00– – Zawierające oksiran (tlenek etylenu)6,5
3824 82 00– – Zawierające polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs) lub polibromowane bifenyle (PBBs)6,5
3824 83 00– – Zawierające fosforan tris(2,3-dibromopropylu)6,5
3824 84 00– – Zawierające aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) lub mireks (ISO)6,5
3824 85 00– – Zawierające 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN)6,5
3824 86 00– – Zawierające pentachlorobenzen (ISO) lub heksachlorobenzen (ISO)6,5
3824 87 00– – Zawierające kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, lub fluorek perfluorooktanosulfonylu6,5
3824 88 00– – Zawierające tetra-, penta-, heksa-, hepta- lub oktabromodifenyloetery6,5
– Pozostałe
3824 91 00– – Mieszaniny i preparaty zawierające głównie (5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo metylo metylofosforan i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-ylo)metylo] metylofosforan6,5
3824 99– – Pozostałe
3824 99 10– – – Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole5,7
3824 99 15– – – Wymieniacze jonowe6,5
3824 99 20– – – Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych6
3824 99 25– – – Pirolignity (na przykład wapnia); surowy winian wapnia, surowy cytrynian wapnia5,1
3824 99 30– – – Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry3,2
– – – Pozostałe
3824 99 45– – – – Preparaty zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego oraz podobne preparaty6,5
3824 99 50– – – – Preparaty do powlekania galwanicznego6,5
3824 99 55– – – – Mieszaniny mono-, di-, i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów)6,5
– – – – Kartridże i kartomizery, napełnione, do papierosów elektronicznych; preparaty do stosowania w kartridżach i kartomizerach do papierosów elektronicznych
3824 99 56– – – – – Zawierające produkty objęte podpozycją 2939 79 106,5
3824 99 57– – – – – Pozostałe6,5
3824 99 58– – – – Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu paleniabez cła
– – – – Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego
3824 99 61– – – – – Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 3004 (12)bez cła
3824 99 62– – – – – Produkty pośrednie z produkcji soli monensinbez cła
3824 99 64– – – – – Pozostałe6,5
3824 99 65– – – – Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż objęte podpozycją 3824 10 00)6,5
3824 99 70– – – – Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie6,5
– – – – Pozostałe
3824 99 75– – – – – Płytka niobianu litu, niedomieszkowanabez cła
3824 99 80– – – – – Mieszanina amin pochodzących ze zdimeryzowanych kwasów tłuszczowych, o średniej masie cząsteczkowej 520 lub większej, ale nieprzekraczającej 550bez cła
3824 99 85– – – – – 3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu w tolueniebez cła
3824 99 86– – – – – Mieszaniny składające się głównie z metylofosfonianu dimetylu, oksyranu i pentatlenku difosforu6,5
– – – – – Produkty chemiczne lub preparaty, złożone głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3824 99 92– – – – – – W postaci płynnej w temperaturze 20 °C6,5
3824 99 93– – – – – – Pozostałe6,5
3824 99 96– – – – – Pozostałe6,5
3825 Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działu
3825 10 00– Odpady komunalne6,5
3825 20 00– Osady ze ścieków kanalizacyjnych6,5
3825 30 00– Odpady szpitalne6,5
– Odpady rozpuszczalników organicznych
3825 41 00– – Fluorowcowane6,5
3825 49 00– – Pozostałe6,5
3825 50 00– Odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu6,5
– Pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych
3825 61 00– – Zawierające głównie składniki organiczne6,5
3825 69 00– – Pozostałe6,5
3825 90– Pozostałe
3825 90 10– – Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów5
3825 90 90– – Pozostałe6,5
3826 00 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
3826 00 10– Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające 96,5 % lub więcej masy estrów (FAMAE)6,5
3826 00 90– Pozostałe6,5
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.