Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XIII  »   Dział 68 - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 68 -
ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 69 -
WYROBY CERAMICZNE
CN - DZIAŁ 70 -
SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 68

ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 68.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) towarów objętych działem 25;

  b) papieru i tektury, powleczonych, impregnowanych lub pokrytych, objętych pozycją 4810 lub 4811 (na przykład papieru i tektury powleczonych proszkiem z miki lub grafitem, papieru i tektury bitumizowanych lub asfaltowanych);

  c) materiałów włókienniczych powleczonych, impregnowanych lub pokrytych, objętych działem 56 lub 59 (na przykład materiałów włókienniczych powleczonych lub pokrytych proszkiem z miki, tkaniny bitumizowanej lub asfaltowanej);

  d) artykułów objętych działem 71;

  e) narzędzi lub ich części, objętych działem 82;

  f) kamieni litograficznych, objętych pozycją 8442;

  g) izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiału izolującego, objętego pozycją 8547;

  h) ściernic dentystycznych (pozycja 9018);

  ij) artykułów objętych działem 91 (na przykład zegarów i obudów zegarów);

  k) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

  l) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier i przyborów sportowych);

  m) artykułów objętych pozycją 9602, jeżeli są wykonane z materiałów wymienionych w uwadze 2 b) do działu 96, lub objętych pozycją 9606 (na przykład guzików), pozycją 9609 (na przykład rysików), pozycją 9610 (na przykład tabliczek łupkowych do rysowania) lub objętych pozycją 9620 (statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów); lub

  n) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

2. W pozycji 6802 wyrażenie "obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane" stosuje się nie tylko do różnych kamieni wymienionych w pozycji 2515 lub 2516, ale również do wszystkich innych kamieni naturalnych (na przykład kwarcytu, krzemienia, dolomitu i steatytu) podobnie obrobionych, z wyjątkiem łupków.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
6801 00 00 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków)bez cła
6802 Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)
6802 10 00– Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet prostokątne (włączając kwadratowe), których największe pole powierzchni można zamknąć kwadratem o boku mniejszym niż 7 cm; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszekbez cła
– Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią płaską lub gładką
6802 21 00– – Marmur, trawertyn i alabaster1,7
6802 23 00– – Granit1,7
6802 29 00– – Pozostałe kamienie1,7
– Pozostałe
6802 91 00– – Marmur, trawertyn i alabaster1,7
6802 92 00– – Pozostałe kamienie wapienne1,7
6802 93– – Granit
6802 93 10– – – Polerowany, zdobiony lub inaczej obrobiony, ale nierzeźbiony, o masie netto 10 kg lub większejbez cła
6802 93 90– – – Pozostały1,7
6802 99– – Pozostałe kamienie
6802 99 10– – – Polerowane, zdobione lub inaczej obrobione, ale nierzeźbione, o masie netto 10 kg lub większejbez cła
6802 99 90– – – Pozostałe1,7
6803 00 Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych
6803 00 10– Pokrycia dachowe i ścienne, łupkowe1,7
6803 00 90– Pozostałe1,7
6804 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do rozdrabniania, ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych, lub z ceramiki, z częściami lub bez części z innych materiałów
6804 10 00– Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mielenia, rozdrabniania lub rozcieraniabez cła
– Pozostałe kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne
6804 21 00– – Z aglomerowanych diamentów syntetycznych lub naturalnych1,7
6804 22– – Z pozostałych aglomerowanych materiałów ściernych lub z ceramiki
– – – Ze sztucznych materiałów ściernych, ze spoiwem
– – – – Z żywic syntetycznych lub sztucznych
6804 22 12– – – – – Niewzmocnionebez cła
6804 22 18– – – – – Wzmocnionebez cła
6804 22 30– – – – Z ceramiki lub krzemianówbez cła
6804 22 50– – – – Z pozostałych materiałówbez cła
6804 22 90– – – Pozostałebez cła
6804 23 00– – Z kamienia naturalnegobez cła
6804 30 00– Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowaniabez cła
6805 Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu z tekstyliów, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu lub zszywane, lub inaczej wykonane
6805 10 00– Na podłożu jedynie z tkanych materiałów włókienniczych1,7
6805 20 00– Na podłożu jedynie z papieru lub tektury1,7
6805 30 00– Na podłożu z pozostałych materiałów1,7
6806 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i artykuły z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż te objęte pozycją 6811 lub 6812, lub objęte działem 69
6806 10 00– Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne (włącznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belachbez cła
6806 20– Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne (włącznie z ich mieszaninami)
6806 20 10– – Iły porowatebez cła
6806 20 90– – Pozostałebez cła
6806 90 00– Pozostałebez cła
6807 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału (na przykład bitumu naftowego lub paku węglowego)
6807 10 00– W rolkachbez cłam2
6807 90 00– Pozostałebez cła
6808 00 00 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub pozostałych odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym1,7
6809 Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu
– Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, niezdobione
6809 11 00– – Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub tekturą1,7m2
6809 19 00– – Pozostałe1,7m2
6809 90 00– Pozostałe artykuły1,7
6810 Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone
– Płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły
6810 11– – Bloki ścienne i cegły
6810 11 10– – – Z lekkiego betonu (na bazie kruszonego pumeksu, granulowanego żużla itp.)1,7
6810 11 90– – – Pozostałe1,7
6810 19 00– – Pozostałe1,7
– Pozostałe artykuły
6810 91 00– – Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej1,7
6810 99 00– – Pozostałe1,7
6811 Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub tym podobne
6811 40 00– Zawierające azbest1,7
– Niezawierające azbestu
6811 81 00– – Arkusze faliste1,7
6811 82 00– – Pozostałe arkusze, płyty, płytki i podobne artykuły1,7
6811 89 00– – Pozostałe artykuły1,7
6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu; artykuły z takich mieszanin lub z azbestu (na przykład nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne niż towary objęte pozycją 6811 lub 6813
6812 80– Z krokidolitu
6812 80 10– – Włókna obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie azbestu i węglanu magnezu1,7
6812 80 90– – Pozostałe3,7
– Pozostałe
6812 91 00– – Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy3,7
6812 92 00– – Papier, płyty pilśniowe i filc3,7
6812 93 00– – Materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach3,7
6812 99– – Pozostałe
6812 99 10– – – Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie azbestu i węglanu magnezu1,7
6812 99 90– – – Pozostałe3,7
6813 Materiały cierne i artykuły z nich (na przykład arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł lub tym podobnych, na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi
6813 20 00– Zawierające azbest2,7
– Niezawierające azbestu
6813 81 00– – Okładziny i klocki hamulcowe2,7
6813 89 00– – Pozostałe2,7
6814 Mika obrobiona i artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów
6814 10 00– Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na podłożu1,7
6814 90 00– Pozostałe1,7
6815 Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych (włącznie z włóknami węglowymi, artykułami z włókien węglowych i artykułami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
6815 10– Artykuły z grafitu lub pozostałego węgla, przeznaczone do użytku nieelektrycznego
6815 10 10– – Włókna węglowe i artykuły z włókien węglowychbez cła
6815 10 90– – Pozostałebez cła
6815 20 00– Artykuły z torfubez cła
– Pozostałe artykuły
6815 91 00– – Zawierające magnezyt, dolomit lub chromitbez cła
6815 99 00– – Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.