Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja IV  »   Dział 17 - CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 17

CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 17.

Uwaga

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja 1806);

  b) cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza) lub pozostałych produktów objętych pozycją 2940;

  c) leków lub pozostałych produktów objętych działem 30.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycjach 1701 12, 1701 13 i 1701 14 "cukier surowy" oznacza cukier, w którym zawartość masy sacharozy, w stanie suchym, odpowiada odczytowi polarymetrycznemu poniżej 99,5°.

2. Podpozycja 1701 13 obejmuje jedynie cukier trzcinowy uzyskany bez odwirowania, w którym zawartość masy sacharozy, w stanie suchym, odpowiada odczytowi polarymetrycznemu 69° lub więcej, ale nie więcej niż 93°. Produkt zawiera jedynie naturalne anhedralne mikrokryształy, o nieregularnych kształtach, niewidoczne gołym okiem, które są otoczone pozostałościami melasy i innych składników trzciny cukrowej.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 i 1701 14 90 "cukier surowy" oznacza cukier niearomatyzowany lub niebarwiony lub niezawierający jakiejkolwiek innej substancji dodanej, o zawartości sacharozy w stanie suchym mniejszej niż 99,5 % masy, oznaczonej metodą polarymetryczną.

2. Cło mające zastosowanie do surowego cukru objętego podpozycjami 1701 12 10, 1701 13 10 i 1701 14 10, którego uzysk, ustalony zgodnie z załącznikiem III część B) pkt III) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671), różni się od 92 %, ustala się w następujący sposób:

odpowiednia stawka pomnożona przez współczynnik korygujący otrzymany przez podzielenie uzysku procentowego, ustanowionego zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, przez 92.

3. W podpozycji 1701 99 10 "cukier biały" oznacza cukier niearomatyzowany lub niebarwiony, lub niezawierający jakiejkolwiek innej substancji dodanej, o zawartości sacharozy w stanie suchym 99,5 % masy lub więcej, oznaczonej metodą polarymetryczną.

4. W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 20 10, 1702 60 95 i 1702 90 71, zawartość cukru (sacharozy, fruktozy, glukozy i maltozy, gdzie fruktoza i glukoza są wyrażane w ekwiwalentach sacharozy) wyznaczana jest poprzez zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej ("metoda HPLC"), z zastosowaniem następującego wzoru:

S + 0,95 x (F + G) + M

gdzie:

  "S" oznacza zawartość sacharozy określoną metodą HPLC;

  "F" oznacza zawartość fruktozy określoną metodą HPLC;

  "G" oznacza zawartość glukozy określoną metodą HPLC;

  "M" oznacza zawartość maltozy określoną metodą HPLC.

W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 60 80, 1702 90 80 i 1702 90 95, zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, wyznaczana jest metodą refraktometrii (wyrażona w stopniach Brixa zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 (50)). W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 60 80 i 1702 90 80 przeliczenie wyników na ekwiwalent sacharozy uzyskuje się poprzez pomnożenie stopni Brixa przez współczynnik 0,95.

5. W podpozycjach 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30 termin "izoglukoza" oznacza produkt otrzymany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy.

W odniesieniu do produktów objętych tymi podpozycjami, zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, wyznaczana jest metodą refraktometrii (wyrażona w stopniach Brixa zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 974/2014).

6. "Syrop inulinowy" oznacza:

  a) w podpozycji 1702 60 80 produkt bezpośrednio otrzymany przez hydrolizę inuliny lub oligofruktoz, zawierający w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy w czystej postaci lub w postaci sacharozy;

  b) w podpozycji 1702 90 80 produkt bezpośrednio otrzymany przez hydrolizę inuliny lub oligofruktoz, zawierający w stanie suchym co najmniej 10 %, ale nieprzekraczający 50 %, fruktozy w czystej postaci lub w postaci sacharozy.

Ilość "fruktozy w postaci wolnej lub jako sacharoza" ustala się za pomocą wzoru F + 0,5 S/0,95 w przeliczeniu na suchą masę, gdzie "F" oznacza zawartość fruktozy, a "S" oznacza zawartość sacharozy, jak określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

7. Przywożone w postaci asortymentu towary objęte podpozycją 1704 90 podlegają składnikowi rolnemu (EA), ustalonemu zgodnie ze średnią zawartością tłuszczów mleka, białek mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy i skrobi, w asortymencie jako całości.

8. W całej nomenklaturze mieszaniny cukru z małymi ilościami innych substancji są klasyfikowane do działu 17, chyba że mają one charakter przetworu, który jest klasyfikowany gdzie indziej.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących
1701 12– – Cukier buraczany
1701 12 10– – – Do rafinacji (12)33,9 €/100 kg/net (56) (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 12 90– – – Pozostały41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 13– – Cukier trzcinowy wymieniony w uwadze 2 do podpozycji do tego działu
1701 13 10– – – Do rafinacji (12)33,9 €/100 kg/net (56) (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 13 90– – – Pozostały41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 14– – Pozostały cukier trzcinowy
1701 14 10– – – Do rafinacji (12)33,9 €/100 kg/net (56) (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 14 90– – – Pozostały41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– Pozostały
1701 91 00– – Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 99– – Pozostały
1701 99 10– – – Cukier biały41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1701 99 90– – – Pozostały41,9 €/100 kg/net (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel
– Laktoza i syrop laktozowy
1702 11 00– – Zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę14 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 19 00– – Pozostałe14 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 20– Cukier klonowy i syrop klonowy
1702 20 10– – Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 20 90– – Pozostałe88% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 30– Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy
1702 30 10– – Izoglukoza50,7 €/100 kg/net mas8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1702 30 50– – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego26,8 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 30 90– – – Pozostałe20 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 40– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego
1702 40 10– – Izoglukoza50,7 €/100 kg/net mas8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 40 90– – Pozostałe20 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 50 00– Fruktoza chemicznie czysta16 + 50,7 €/100 kg/net mas (10)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 60– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego
1702 60 10– – Izoglukoza50,7 €/100 kg/net mas8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 60 80– – Syrop inulinowy0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 60 95– – Pozostałe0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy
1702 90 10– – Maltoza chemicznie czysta12,88% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90 30– – Izoglukoza50,7 €/100 kg/net mas8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90 50– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy20 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – Karmel
1702 90 71– – – Zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – Pozostały
1702 90 75– – – – W postaci proszku, nawet aglomerowanego27,7 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90 79– – – – Pozostały19,2 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90 80– – Syrop inulinowy0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1702 90 95– – Pozostałe0,4 €/100 kg/net (57)8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
1703 10 00– Melasy trzcinowe0,35 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1703 90 00– Pozostałe0,35 €/100 kg/net8% - poz. 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao
1704 10– Guma do żucia, nawet pokryta cukrem
1704 10 10– – Zawierająca mniej niż 60 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9 (10)
1704 10 90– – Zawierająca 60 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2 (10)
1704 90– Pozostałe
1704 90 10– – Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji13,4 (10)
1704 90 30– – Biała czekolada9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net (10)
– – Pozostałe
1704 90 51– – – Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 55– – – Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 61– – – Wyroby pokryte cukrem(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
– – – Pozostałe
1704 90 65– – – – Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 71– – – – Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 75– – – – Toffi, karmelki i podobne cukierki(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
– – – – Pozostałe
1704 90 81– – – – – Tabletki prasowane(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 99– – – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.