Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja III  »   Dział 15 - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 15 -
TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 15

TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 15.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) tłuszczów ze świń lub z drobiu, objętych pozycją 0209;

  b) masła kakaowego, tłuszczu i oleju (pozycja 1804);

  c) jadalnych preparatów zawierających więcej niż 15 % masy produktów objętych pozycją 0405 (zazwyczaj dział 21);

  d) skwarek (pozycja 2301) lub pozostałości objętych pozycjami od 2304 do 2306;

  e) kwasów tłuszczowych, preparowanych wosków, leków, farb, lakierów, mydła, preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych, olejów sulfonowanych lub pozostałych towarów objętych sekcją VI;

  f) faktysy pochodzącej z olejów (pozycja 4002).

2. Pozycja 1509 nie ma zastosowania do olejów uzyskanych z oliwek przez ekstrakcję rozpuszczalnikami (pozycja 1510).

3. Pozycja 1518 nie obejmuje tłuszczów lub olejów, lub ich frakcji, jedynie denaturowanych, które powinny być klasyfikowane do pozycji właściwych dla odpowiednich niedenaturowanych tłuszczów, olejów i ich frakcji.

4. Sopstoki, osady i szlamy olejowe, pak stearynowy, pak glicerynowy i odpady tłuszczu z wełny, objęte są pozycją 1522.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach 1514 11 i 1514 19 wyrażenie "olej rzepakowy lub olej rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego" oznacza ciekły olej o zawartości kwasu erukowego mniejszej niż 2 % masy.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, od 1515 90 40 do 1515 90 59 i 1518 00 31:

  a) oleje roślinne ciekłe lub stałe, uzyskane przez prasowanie, będą uważane za "surowe", jeżeli nie podlegały żadnemu innemu przetwarzaniu niż:

   — dekantacji w normalnych granicach czasowych,

   — odwirowaniu lub filtracji, pod warunkiem że do oddzielenia olejów od ich stałych składników zastosowano tylko techniki mechaniczne, takie jak: grawitacja, ciśnienie lub siły odśrodkowe (wyłączając technologię filtracji adsorpcyjnej lub jakikolwiek inny proces fizyczny lub chemiczny);

  b) oleje roślinne ciekłe lub stałe, uzyskane przez ekstrakcję, będą nadal uważane za "surowe", jeżeli nie mogą być odróżnione kolorem, zapachem lub smakiem ani posiadanymi specjalnymi własnościami analitycznymi od olejów i tłuszczów roślinnych pozyskiwanych ciśnieniowo;

  c) wyrażenie "oleje surowe" odnosić się będzie również do odgumowanego oleju sojowego i oleju z nasion bawełnianych, z których usunięto gossypol.

2.

A. Pozycje 1509 i 1510 obejmują jedynie oleje otrzymane wyłącznie z przetwarzania oliwek i posiadające właściwości w odniesieniu do zawartości kwasów tłuszczowych i steroli, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91 (158). Ich obecność można stwierdzić, używając metod określonych w załączniku X i XIX do tego rozporządzenia.

Pozycje 1509 i 1510 nie obejmują oliwy chemicznie zmienionej (w szczególności reestryfikowanej oliwy) oraz mieszanin oliwy z innymi olejami. Obecność reestryfikowanej oliwy sprawdzana jest przez zastosowanie metod określonych w załączniku VII do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

B. Podpozycja 1509 10 obejmuje jedynie oliwy zdefiniowane w pkt 1, 2 i 3 poniżej, otrzymywane wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do modyfikacji oliwy i które nie zostały poddane żadnej innej obróbce niż przemywanie, dekantowanie, odwirowywanie lub filtrowanie. Oliwy otrzymywane z wykorzystaniem rozpuszczalników, odczynników chemicznych lub biochemicznych, lub procesów reestryfikacji, jak również dowolne mieszaniny z oliwami innego rodzaju, są wyłączone z niniejszej podpozycji.

1. W podpozycji 1509 10 10 "oliwa lampante" oznacza oliwę posiadającą właściwości oliwy z kategorii 3, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

2. W podpozycji 1509 10 20 "oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia" oznacza oliwę posiadającą właściwości oliwy z kategorii 1, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

3. Podpozycja 1509 10 80 obejmuje inne oliwy z pierwszego tłoczenia posiadające właściwości oliwy z kategorii 2, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

C. Podpozycja 1509 90 obejmuje oliwę otrzymaną przez przetworzenie oliw objętych podpozycjami 1509 10 10, 1509 10 20 lub 1509 10 80, nawet zmieszaną z oliwą z pierwszego tłoczenia i posiadającą właściwości oliwy z kategorii 4 i 5, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

D. W podpozycji 1510 00 10 "oleje surowe" oznaczają oleje o właściwościach oliwy z kategorii 6, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

E. Podpozycja 1510 00 90 obejmuje oleje otrzymane przez przetworzenie olejów objętych podpozycją 1510 00 10, nawet zmieszane z oliwą z pierwszego tłoczenia, oraz oleje, które nie posiadają właściwości olejów określonych w pkt B, C i D niniejszej uwagi dodatkowej.

Oleje objęte tą podpozycją muszą posiadać właściwości oliwy z kategorii 7 i 8, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91.

3. Podpozycje 1522 00 31 i 1522 00 39 nie obejmują:

  a) pozostałości pochodzących z obróbki substancji tłuszczowych zawierających olej o liczbie jodowej, wyznaczonej zgodnie z metodą ustanowioną w załączniku XVI do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91, niższej niż 70 lub wyższej niż 100;

  b) pozostałości pochodzących z obróbki substancji tłuszczowych zawierających olej, którego liczba jodowa jest wyższa niż 70 lub niższa niż 100, którego obszar szczytowy wyrażający objętość retencji betasitosterolu (53), wyznaczony zgodnie z załącznikiem XIX do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91, jest mniejszy niż 93,0 % całkowitego obszaru szczytowego sterolu.

4. Metody analityczne do wyznaczania właściwości produktów określonych powyżej podane są w załącznikach do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91. Zgodnie z tym należy również wziąć pod uwagę przypisy do załącznika I do tego rozporządzenia.

5. Przetwory spożywcze wytworzone z produktów objętych działem 15, przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, są wyłączone z niniejszego działu. O zasadniczym charakterze suplementu diety decydują nie tylko jego składniki, ale również szczególna forma jego przedstawiania, wskazująca na to, że ma on funkcję suplementu diety, ponieważ decyduje ona o dozowaniu, sposobie jego przyjmowania i miejscu, w którym ma zadziałać. Takie przetwory spożywcze należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503
1501 10– Smalec
1501 10 10– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1501 10 90– – Pozostałe17,2 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1501 20– Pozostały tłuszcz ze świń
1501 20 10– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1501 20 90– – Pozostałe17,2 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1501 90 00– Pozostałe11,55% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503
1502 10– Łój
1502 10 10– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1502 10 90– – Pozostałe3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1502 90– Pozostałe
1502 90 10– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1502 90 90– – Pozostałe3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej
– Stearyna smalcowa i oleostearyna
1503 00 11– – Do zastosowań przemysłowych (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1503 00 19– – Pozostałe5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1503 00 30– Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1503 00 90– Pozostałe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1504 10– Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje
1504 10 10– – O zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2 500 j.m./g3,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1504 10 91– – – Z halibutabez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 10 99– – – Pozostałe3,8 (18)5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 20– Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek
1504 20 10– – Frakcje stałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 20 90– – Pozostałebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 30– Tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, ze ssaków morskich
1504 30 10– – Frakcje stałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1504 30 90– – Pozostałebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1505 00 Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)
1505 00 10– Tłuszcz z wełny, surowy3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1505 00 90– Pozostałebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemiczniebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1507 10– Olej surowy, nawet odgumowany
1507 10 10– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1507 10 90– – Pozostałe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1507 90– Pozostałe
1507 90 10– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1507 90 90– – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1508 10– Olej surowy
1508 10 10– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1508 10 90– – Pozostałe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1508 90– Pozostałe
1508 90 10– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1508 90 90– – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1509 10– Z pierwszego tłoczenia
1509 10 10– – Oliwa lampante122,6 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1509 10 20– – Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia (34)124,5 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1509 10 80– – Pozostałe (34)124,5 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1509 90 00– Pozostałe (34)134,6 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509
1510 00 10– Oleje surowe110,2 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1510 00 90– Pozostałe160,3 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie
1511 10– Olej surowy
1511 10 10– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1511 10 90– – Pozostały3,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1511 90– Pozostałe
– – Frakcje stałe
1511 90 11– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1511 90 19– – – Pozostałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1511 90 91– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1511 90 99– – – Pozostałe95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
– Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje
1512 11– – Olej surowy
1512 11 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1512 11 91– – – – Olej słonecznikowy6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 11 99– – – – Olej z krokosza barwierskiego6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 19– – Pozostałe
1512 19 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 19 90– – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Olej z nasion bawełny i jego frakcje
1512 21– – Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol
1512 21 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 21 90– – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 29– – Pozostałe
1512 29 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1512 29 90– – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
– Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje
1513 11– – Olej surowy
1513 11 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)2,55% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1513 11 91– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 11 99– – – – Pozostałe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 19– – Pozostałe
– – – Frakcje stałe
1513 19 11– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 19 19– – – – Pozostałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1513 19 30– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – – Pozostałe
1513 19 91– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 19 99– – – – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Olej z ziaren palmowych lub olej babassu oraz ich frakcje
1513 21– – Olej surowy
1513 21 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1513 21 30– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 21 90– – – – Pozostałe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 29– – Pozostałe
– – – Frakcje stałe
1513 29 11– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 29 19– – – – Pozostałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1513 29 30– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – – Pozostałe
1513 29 50– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1513 29 90– – – – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
– Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje
1514 11– – Olej surowy
1514 11 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 11 90– – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 19– – Pozostałe
1514 19 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 19 90– – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Pozostałe
1514 91– – Olej surowy
1514 91 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 91 90– – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 99– – Pozostałe
1514 99 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1514 99 90– – – Pozostałe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
– Olej lniany i jego frakcje
1515 11 00– – Olej surowy3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 19– – Pozostały
1515 19 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 19 90– – – Pozostały9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Olej kukurydziany i jego frakcje
1515 21– – Olej surowy
1515 21 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 21 90– – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 29– – Pozostały
1515 29 10– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 29 90– – – Pozostały9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 30– Olej rycynowy i jego frakcje
1515 30 10– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 30 90– – Pozostały5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 50– Olej sezamowy i jego frakcje
– – Olej surowy
1515 50 11– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 50 19– – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostały
1515 50 91– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 50 99– – – Pozostały9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 90– Pozostałe
1515 90 11– – Olej tungowy; olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcjebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Olej z nasion tytoniu i jego frakcje
– – – Olej surowy
1515 90 21– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 90 29– – – – Pozostały6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostały
1515 90 31– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)bez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 90 39– – – – Pozostały9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe oleje i ich frakcje
– – – Oleje surowe
1515 90 40– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – – Pozostałe
1515 90 51– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 90 59– – – – – Pozostałe stałe; ciekłe6,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1515 90 60– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – – Pozostałe
1515 90 91– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1515 90 99– – – – – Pozostałe stałe; ciekłe9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 10– Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje
1516 10 10– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1516 10 90– – Pozostałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1516 20– Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje
1516 20 10– – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. "wosk opalowy"3,45% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1516 20 91– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – Pozostałe
1516 20 95– – – – Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – – – Pozostałe
1516 20 96– – – – – Olej z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub słonecznikowy; pozostałe oleje zawierające mniej niż 50 % masy wolnych kwasów tłuszczowych oraz z wyłączeniem olejów z nasion palmowych, illipe, kokosowego, rzepikowego, rzepakowego lub copaiba9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1516 20 98– – – – – Pozostałe10,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516
1517 10– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej
1517 10 10– – Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka8,3 + 28,4 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1517 10 90– – Pozostała165% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1517 90– Pozostałe
1517 90 10– – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka8,3 + 28,4 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1517 90 91– – – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane9,65% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1517 90 93– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy2,95% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1517 90 99– – – Pozostałe165% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
1518 00 10– Linoksyn7,75% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (12)
1518 00 31– – Surowe3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1518 00 39– – Pozostałe5,15% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Pozostałe
1518 00 91– – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 15167,75% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1518 00 95– – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1518 00 99– – – Pozostałe7,75% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1519
1520 00 00 Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1521 Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione
1521 10 00– Woski roślinnebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1521 90– Pozostałe
1521 90 10– – Spermacet, nawet rafinowany lub barwionybez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione
1521 90 91– – – Surowebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1521 90 99– – – Pozostałe2,55% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1522 00 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
1522 00 10– Degras3,85% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
– – Zawierające olej o właściwościach oliwy
1522 00 31– – – Sopstoki29,9 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1522 00 39– – – Pozostałe47,8 €/100 kg/net5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
– – Pozostałe
1522 00 91– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki3,25% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
1522 00 99– – – Pozostałebez cła5% - poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie jadalne
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.