Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja VI  »   Dział 30 - PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 30

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 30.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) żywności lub napojów (takich jak żywność dietetyczna, żywność dla diabetyków lub żywność wzbogacona, suplementy diety, napoje wzmacniające i wody mineralne), innych niż preparaty odżywcze podawane dożylnie (sekcja IV);

  b) preparatów, takich jak tabletki, guma do żucia lub plastry (transdermalne systemy), przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia (pozycja 2106 lub 3824);

  c) gipsów specjalnie kalcynowanych lub drobno zmielonych do stosowania w stomatologii (pozycja 2520);

  d) wodnych destylatów lub roztworów wodnych olejków eterycznych stosowanych w lecznictwie (pozycja 3301);

  e) preparatów objętych pozycjami od 3303 do 3307, nawet jeżeli posiadają właściwości terapeutyczne lub profilaktyczne;

  f) mydeł lub pozostałych produktów objętych pozycją 3401 zawierających dodatek leków;

  g) preparatów na bazie gipsu stosowanych w stomatologii (pozycja 3407);

  h) albuminy krwi nieprzygotowanej do stosowania leczniczego lub profilaktycznego (pozycja 3502).

2. W pozycji 3002 wyrażenie "produkty immunologiczne" stosuje się do peptydów i białek (innych niż towary objęte pozycją 2937), które są bezpośrednio zaangażowane w regulację procesów immunologicznych, takie jak monoklonalne przeciwciała (MABs), fragmenty przeciwciał, sprzężone przeciwciała i sprzężone fragmenty przeciwciał, interleukiny, interferony (IFN), chemokiny i niektóre czynniki martwicy nowotworu (TNF), czynniki wzrostu (GF), hematopoetyny i czynniki stymulujące kolonie (CSF).

3. W pozycji 3003 i 3004 oraz uwadze 4 d) do niniejszego działu następujące należy traktować:

  a) jako produkty niezmieszane:

   1) produkty niezmieszane rozpuszczone w wodzie;

   2) wszystkie produkty objęte działem 28 lub 29;

   3) proste ekstrakty roślinne objęte pozycją 1302, tylko standaryzowane lub rozpuszczone w dowolnym rozpuszczalniku;

  b) jako produkty, które zostały zmieszane:

   1) roztwory koloidalne i zawiesiny (inne niż siarka koloidalna);

   2) ekstrakty roślinne otrzymane przez obróbkę mieszanin materiałów roślinnych;

   3) sole i koncentraty otrzymane w wyniku odparowywania naturalnych wód mineralnych.

4. Pozycja 3006 ma zastosowanie jedynie do następujących produktów, które należy klasyfikować do tej pozycji, a nie do żadnej innej pozycji nomenklatury:

  a) sterylnego katgutu chirurgicznego, podobnych sterylnych materiałów do zszywania chirurgicznego (włącznie ze sterylnymi wchłanialnymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi) oraz sterylnych materiałów przylepnych do chirurgicznego zamykania ran;

  b) sterylnej laminarii (listownicy) i sterylnych tamponów z laminarii;

  c) sterylnych absorpcyjnych chirurgicznych lub dentystycznych środków tamujących krwawienie; sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjnych;

  d) preparatów kontrastowych do badań rentgenowskich oraz odczynników diagnostycznych przeznaczonych do badań pacjentów, będących produktami niezmieszanymi, pakowanymi w odmierzone dawki lub produktami składającymi się z dwóch lub więcej składników, które zostały razem zmieszane do tych celów;

  e) odczynników do ustalania grupy krwi;

  f) cementów dentystycznych i innych wypełnień dentystycznych; cementów do rekonstrukcji kości;

  g) zestawów pierwszej pomocy;

  h) chemicznych preparatów antykoncepcyjnych na bazie hormonów, na bazie innych produktów objętych pozycją 2937 lub na bazie środków plemnikobójczych;

  ij) preparatów żelowych przeznaczonych do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub badań lekarskich lub jako środki poprawiające kontakt między ciałem a instrumentami medycznymi;

  k) odpadów farmaceutycznych, tzn. produktów farmaceutycznych, które nie nadają się do użycia zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, na przykład z powodu wygaśnięcia okresu zdatności do stosowania;

  l) wyrobów identyfikowalnych jako stosowane do stomii, to jest worków przyciętych do kształtu do kolostomii, ileostomii i urostomii oraz ich płytek przylepnych lub płytek zewnętrznych.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycjach 3002 13 i 3002 14 następujące produkty traktuje się:

  a) jako produkty niezmieszane – produkty czyste, nawet zawierające zanieczyszczenia;

  b) jako produkty, które zostały zmieszane:

   1) produkty wymienione w lit. a) powyżej – rozpuszczone w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach;

   2) produkty wymienione w lit. a) i b) 1) powyżej – z dodatkiem stabilizatora niezbędnego do ich zabezpieczenia lub transportu; oraz 

   3) produkty wymienione w lit. a), b) 1) i b) 2) powyżej – z dowolnym innym dodatkiem.

2. Podpozycje 3003 60 i 3004 60 obejmują leki zawierające artemizynę (INN) do przyjmowania doustnego połączoną z innymi farmaceutycznymi czynnymi składnikami lub zawierające dowolną z następujących substancji czynnych, nawet połączonych z innymi farmaceutycznymi czynnymi składnikami: amodiachina (INN); kwas artelinowy lub jego sole; artenimol (INN); artemotyl (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); chlorochina (INN); dihydroartemizynina (INN); lumefantryna (INN); meflochina (INN); piperachina (INN); pirymetamina (INN) lub sulfadoksyna (INN).

Uwaga dodatkowa

1. Pozycja 3004 obejmuje produkty lecznicze roślinne i preparaty oparte na następujących substancjach czynnych: witaminach, minerałach, aminokwasach egzogennych lub kwasach tłuszczowych, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej. Tego typu preparaty należy klasyfikować do pozycji 3004, pod warunkiem że na etykiecie, opakowaniu lub na dołączonej ulotce zostały podane następujące informacje:

  a) o rodzaju choroby, dolegliwości lub ich symptomach, do których ma zastosowanie ten preparat;

  b) o stężeniu substancji czynnej lub substancji czynnych zawartych w nim;

  c) o dawkowaniu;

  d) o sposobie stosowania.

Pozycja ta obejmuje produkty lecznicze homeopatyczne, pod warunkiem że spełniają one wymagania wymienione powyżej w lit. a), c) i d).

W przypadku preparatów opartych na witaminach, minerałach, aminokwasach egzogennych lub kwasach tłuszczowych zawartość jednej z tych substancji w zalecanej dawce dobowej podanej na etykiecie musi być znacząco wyższa niż dzienne spożycie zalecane do utrzymania ogólnego zdrowia lub dobrego samopoczucia.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3001 20– Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin
3001 20 10– – Pochodzenia ludzkiegobez cła
3001 20 90– – Pozostałebez cła
3001 90– Pozostałe
3001 90 20– – Pochodzenia ludzkiegobez cła
– – Pozostałe
3001 90 91– – – Heparyna i jej solebez cła
3001 90 98– – – Pozostałebez cła
3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty
– Antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych
3002 11 00– – Testowe zestawy diagnostyczne malariibez cła
3002 12 00– – Antysurowice i pozostałe frakcje krwibez cła
3002 13 00– – Produkty immunologiczne, niezmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznejbez cła
3002 14 00– – Produkty immunologiczne, zmieszane, niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznejbez cła
3002 15 00– – Produkty immunologiczne, pakowane w odmierzone dawki lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznejbez cła
3002 19 00– – Pozostałebez cła
3002 20 00– Szczepionki stosowane w medycyniebez cła
3002 30 00– Szczepionki stosowane w weterynariibez cła
3002 90– Pozostałe
3002 90 10– – Krew ludzkabez cła
3002 90 30– – Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznegobez cła
3002 90 50– – Hodowle mikroorganizmówbez cła
3002 90 90– – Pozostałebez cła
3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane razem do użytku terapeutycznego lub profilaktycznego, niepakowane do sprzedaży detalicznej w odmierzone dawki lub w postacie, lub w opakowania
3003 10 00– Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodnebez cła
3003 20 00– Pozostałe, zawierające antybiotykibez cła
– Pozostałe, zawierające hormony lub inne produkty objęte pozycją 2937
3003 31 00– – Zawierające insulinębez cła
3003 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe, zawierające alkaloidy lub ich pochodne
3003 41 00– – Zawierające efedrynę lub jej solebez cła
3003 42 00– – Zawierające pseudoefedrynę (INN) lub jej solebez cła
3003 43 00– – Zawierające norefedrynę lub jej solebez cła
3003 49 00– – Pozostałebez cła
3003 60 00– Pozostałe, zawierające antymalaryczne substancje czynne opisane w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działubez cła
3003 90 00– Pozostałebez cła
3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
3004 10 00– Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodnebez cła
3004 20 00– Pozostałe, zawierające antybiotykibez cła
– Pozostałe, zawierające hormony lub inne produkty objęte pozycją 2937
3004 31 00– – Zawierające insulinębez cła
3004 32 00– – Zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalnebez cła
3004 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe, zawierające alkaloidy lub ich pochodne
3004 41 00– – Zawierające efedrynę lub jej solebez cła
3004 42 00– – Zawierające pseudoefedrynę (INN) lub jej solebez cła
3004 43 00– – Zawierające norefedrynę lub jej solebez cła
3004 49 00– – Pozostałebez cła
3004 50 00– Pozostałe, zawierające witaminy lub inne produkty objęte pozycją 2936bez cła
3004 60 00– Pozostałe, zawierające antymalaryczne substancje czynne opisane w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działubez cła
3004 90 00– Pozostałebez cła
3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
3005 10 00– Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające warstwę przylepnąbez cła
3005 90– Pozostałe
3005 90 10– – Wata i artykuły z watybez cła
– – Pozostałe
– – – Z materiałów włókienniczych
3005 90 31– – – – Gaza i artykuły z gazybez cła
3005 90 50– – – – Pozostałebez cła
3005 90 99– – – Pozostałebez cła
3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu
3006 10– Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania chirurgicznego (włącznie ze sterylnymi wchłanialnymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi) oraz sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran; sterylna laminaria (listownica) i sterylne tampony z laminarii; sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne środki tamujące krwawienie; sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne
3006 10 10– – Sterylny katgut chirurgicznybez cła
3006 10 30– – Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne6,5 (18)
3006 10 90– – Pozostałebez cła
3006 20 00– Odczynniki do oznaczania grupy krwibez cła
3006 30 00– Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne przeznaczone do podawania pacjentombez cła
3006 40 00– Cementy dentystyczne i inne wypełnienia; cementy do rekonstrukcji kościbez cła
3006 50 00– Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocybez cła
3006 60 00– Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, na bazie pozostałych produktów objętych pozycją 2937 lub na bazie środków plemnikobójczychbez cła
3006 70 00– Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi6,5 (18)
– Pozostałe
3006 91 00– – Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii6,5 (18)
3006 92 00– – Odpady farmaceutycznebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.