Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja V  »   Dział 25 - SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 25 -
SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT
CN - DZIAŁ 26 -
RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ
CN - DZIAŁ 27 -
PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Ziemia ogrodnicza - do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 25

SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 25.

Uwagi

1. Jeżeli z kontekstu lub uwagi 4 do niniejszego działu nie wynika inaczej, pozycje tego działu obejmują tylko produkty, które są w stanie surowym lub zostały przemyte (nawet substancjami chemicznymi usuwającymi zanieczyszczenia, nie powodując zmian struktury produktu), rozdrobnione, zmielone, sproszkowane, szlamowane, sortowane, przesiane, wzbogacone w procesie flotacji, oddzielone magnetycznie lub w wyniku innych procesów mechanicznych lub fizycznych (z wyłączeniem krystalizacji), nie obejmują zaś produktów prażonych, kalcynowanych otrzymanych w wyniku mieszania lub poddania innym obróbkom, niż określonym w każdej pozycji.

Produkty objęte niniejszym działem mogą zawierać dodatek środka przeciwpyłowego, pod warunkiem że taki dodatek nie czyni tego produktu w szczególności odpowiednim do specyficznego zastosowania raczej, niż do zastosowania ogólnego.

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) siarki sublimowanej, strąconej lub koloidalnej (pozycja 2802);

  b) pigmentów mineralnych, zawierających 70 % masy żelaza lub więcej w przeliczeniu na Fe2O3 (pozycja 2821);

  c) leków lub innych produktów objętych działem 30;

  d) preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych (dział 33);

  e) kamiennych: kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników lub płyt chodnikowych (pozycja 6801); kostek mozaikowych lub tym podobnych (pozycja 6802); łupkowych pokryć dachowych, okładzin budowlanych lub warstw izolacyjnych (pozycja 6803);

  f) kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (pozycja 7102 lub 7103);

  g) kryształów hodowanych (innych niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z chlorku sodu lub tlenku magnezu, objętych pozycją 3824; elementów optycznych z chlorku sodu lub tlenku magnezu (pozycja 9001);

  h) kredy bilardowej (pozycja 9504);

  ij) kredy do pisania lub rysowania lub kredy krawieckiej (pozycja 9609).

3. Dowolne produkty dające się klasyfikować zarówno do pozycji 2517, jak i którejkolwiek innej pozycji tego działu, należy klasyfikować do pozycji 2517.

4. Pozycja 2530 obejmuje między innymi: wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate; pigmenty mineralne, nawet kalcynowane lub zmieszane razem; naturalne tlenki żelaza blaszkowate; piankę morską (nawet w oszlifowanych kawałkach); bursztyn; piankę morską lub bursztyn, zaglomerowane w płytki, pręciki, pałeczki lub podobne postacie, nieobrabiane po uformowaniu; gagat; stroncjanit (nawet kalcynowany), inny niż tlenek strontu; potłuczone kawałki wyrobów garncarskich, cegieł lub betonu.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
2501 00 Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska
2501 00 10– Woda morska i roztwory solibez cła
– Sól zwyczajna (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub z dodatkiem środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość
2501 00 31– – Do przeróbki chemicznej (oddzielenie Na od Cl) do produkcji pozostałych produktów (12)bez cła
– – Pozostałe
2501 00 51– – – Denaturowane (29) lub do celów przemysłowych (włącznie z oczyszczaniem), innych niż konserwowanie lub przygotowanie artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt (12)1,7 €/1 000 kg/net
– – – Pozostałe
2501 00 91– – – – Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi2,6 €/1 000 kg/net
2501 00 99– – – – Pozostałe2,6 €/1 000 kg/net
2502 00 00 Piryty żelazowe niewyprażonebez cła
2503 00 Siarka wszystkich rodzajów, inna niż siarka sublimowana, strącona i koloidalna
2503 00 10– Siarka surowa lub nierafinowanabez cła
2503 00 90– Pozostała1,7
2504 Grafit naturalny
2504 10 00– W proszku lub płatkachbez cła
2504 90 00– Pozostałybez cła
2505 Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem 26
2505 10 00– Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowebez cła
2505 90 00– Pozostałebez cła
2506 Kwarc (inny niż piasek naturalny); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
2506 10 00– Kwarcbez cła
2506 20 00– Kwarcytbez cła
2507 00 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane
2507 00 20– Kaolinbez cła
2507 00 80– Pozostałe gliny kaolinowebez cła
2508 Pozostałe gliny (z wyjątkiem iłów porowatych objętych pozycją 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe lub dynasowe
2508 10 00– Bentonitbez cła
2508 30 00– Glina ogniotrwałabez cła
2508 40 00– Pozostałe glinybez cła
2508 50 00– Andaluzyt, cyjanit i sylimanitbez cła
2508 60 00– Mullitbez cła
2508 70 00– Ziemie szamotowe lub dynasowebez cła
2509 00 00 Kredabez cła
2510 Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinu-wapnia i kreda fosforanowa
2510 10 00– Niemielonebez cła
2510 20 00– Mielonebez cła
2511 Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny niż tlenek baru objęty pozycją 2816
2511 10 00– Naturalny siarczan baru (baryt)bez cła
2511 20 00– Naturalny węglan baru (witeryt)bez cła
2512 00 00 Krzemionkowe mączki kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1 lub mniejszejbez cła
2513 Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej
2513 10 00– Pumeksbez cła
2513 20 00– Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ściernebez cła
2514 00 00 Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)bez cła
2515 Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
– Marmur i trawertyn
2515 11 00– – Surowy lub wstępnie obrobionybez cła
2515 12 00– – Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)bez cła
2515 20 00– Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane; alabasterbez cła
2516 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
– Granit
2516 11 00– – Surowy lub wstępnie obrobionybez cła
2516 12 00– – Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)bez cła
2516 20 00– Piaskowiecbez cła
2516 90 00– Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlanebez cła
2517 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 10– Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywa, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 10 10– – Otoczaki, gruby żwir i krzemieńbez cła
2517 10 20– – Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupanebez cła
2517 10 80– – Pozostałebez cła
2517 20 00– Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w podpozycji 2517 10bez cła
2517 30 00– Makadam smołowanybez cła
– Granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 41 00– – Z marmurubez cła
2517 49 00– – Pozostałebez cła
2518 Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania
2518 10 00– Dolomit niekalcynowany ani niespiekanybez cła
2518 20 00– Dolomit kalcynowany lub spiekanybez cła
2518 30 00– Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijaniabez cła
2519 Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu, nawet czysty
2519 10 00– Naturalny węglan magnezu (magnezyt)bez cła
2519 90– Pozostałe
2519 90 10– – Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu1,7
2519 90 30– – Magnezja całkowicie wypalona (spiekana)bez cła
2519 90 90– – Pozostałebez cła
2520 Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy
2520 10 00– Gips; anhydrytbez cła
2520 20 00– Spoiwa gipsowebez cła
2521 00 00 Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementubez cła
2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825
2522 10 00– Wapno palone1,7
2522 20 00– Wapno gaszone1,7
2522 30 00– Wapno hydrauliczne1,7
2523 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
2523 10 00– Klinkier cementowy1,7
– Cement portlandzki
2523 21 00– – Biały cement, nawet sztucznie barwiony1,7
2523 29 00– – Pozostały1,7
2523 30 00– Cement glinowy1,7
2523 90 00– Pozostałe cementy hydrauliczne1,7
2524 Azbest
2524 10 00– Krokidolitbez cła
2524 90 00– Pozostałybez cła
2525 Mika, włącznie z odłamkami; odpadki miki
2525 10 00– Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamkibez cła
2525 20 00– Proszek mikibez cła
2525 30 00– Odpadki mikibez cła
2526 Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk
2526 10 00– Nierozdrobniony, niesproszkowanybez cła
2526 20 00– Rozdrobniony lub sproszkowanybez cła
2527
2528 00 00 Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masębez cła
2529 Skaleń; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt
2529 10 00– Skaleńbez cła
– Fluoryt
2529 21 00– – Zawierający 97 % masy fluorku wapnia lub mniejbez cła
2529 22 00– – Zawierający więcej niż 97 % masy fluorku wapniabez cła
2529 30 00– Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowybez cła
2530 Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
2530 10 00– Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowatebez cła
2530 20 00– Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu)bez cła
2530 90 00– Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.