Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja IV  »   Dział 16 - PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 16

PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 16.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, przygotowanych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi w dziale 2 lub 3 lub w pozycji 0504.

2. Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

Do przetworów zawierających wątrobę nie stosuje się przepisów zdania drugiego do ustalania podpozycji w pozycji 1601 lub 1602.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 1602 10 wyrażenie "przetwory homogenizowane" oznacza przetwory z mięsa, podrobów lub krwi dokładnie homogenizowane, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. W stosowaniu tej definicji nie bierze się pod uwagę małych ilości różnych składników, które mogły zostać dodane do przetworów w celach przyprawienia, konserwacji lub innych. Przetwory te mogą zawierać małe ilości widocznych kawałków mięsa lub podrobów. Podpozycja ta ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi podpozycjami pozycji 1602.

2. Ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne wymienione w podpozycjach pozycji 1604 lub 1605 tylko pod ich ogólnymi nazwami są tymi samymi gatunkami, co wymienione w dziale 3 pod tą samą nazwą.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 i 1602 90 61 określenie "niepoddane obróbce cieplnej" odnosi się do produktów, które nie były poddane jakiemukolwiek działaniu ciepła lub które były poddane działaniu ciepła niewystarczającego dla spowodowania koagulacji białek mięsnych w całym produkcie i w których dlatego, w przypadku podpozycji 1602 50 10 i 1602 90 61, pokazują się ślady różowawej cieczy przy przecięciu produktu wzdłuż linii przechodzącej przez jego najgrubszą część.

2. W podpozycjach 1602 41 10, 1602 42 10 i od 1602 49 11 do 1602 49 15 wyrażenie "ich części" odnosi się tylko do przetworzonego lub zakonserwowanego mięsa, którego wymiary i wygląd mięśni pozwalają stwierdzić, że pochodzi odpowiednio od szynki, łopatek, schabów lub obojczyków świń domowych.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
1601 00 10– Z wątroby (wątróbek)15,45% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe (55)
1601 00 91– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej149,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1601 00 99– – Pozostałe100,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane
1602 10 00– Przetwory homogenizowane16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 20– Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt
1602 20 10– – Z wątróbki gęsiej lub kaczej10,25% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 20 90– – Pozostałe165% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Z drobiu objętego pozycją 0105
1602 31– – Z indyków
– – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych (54)
1602 31 11– – – – Zawierające wyłącznie niepoddane obróbce cieplnej mięso indycze102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 31 19– – – – Pozostałe102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 31 80– – – Pozostałe102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 32– – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus
– – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych (54)
1602 32 11– – – – Niepoddane obróbce cieplnej276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 32 19– – – – Pozostałe102,4 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 32 30– – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów, drobiowych (54)276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 32 90– – – Pozostałe276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 39– – Pozostałe
– – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych (54)
1602 39 21– – – – Niepoddane obróbce cieplnej276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 39 29– – – – Pozostałe276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 39 85– – – Pozostałe276,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ze świń
1602 41– – Szynki i ich kawałki
1602 41 10– – – Ze świń domowych156,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 41 90– – – Pozostałe10,95% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 42– – Łopatki i ich kawałki
1602 42 10– – – Ze świń domowych129,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 42 90– – – Pozostałe10,95% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49– – Pozostałe, włącznie z mieszankami
– – – Ze świń domowych
– – – – Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia
1602 49 11– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek156,8 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 13– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek129,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 15– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części129,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 19– – – – – Pozostałe85,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 30– – – – Zawierające 40 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy, mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia75 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 50– – – – Zawierające mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia54,3 €/100 kg/net (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 49 90– – – Pozostałe10,95% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 50– Z bydła
1602 50 10– – Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami303,4 €/100 kg/net5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1602 50 31– – – Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 50 95– – – Pozostałe16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 90– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt
1602 90 10– – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1602 90 31– – – Z dziczyzny lub z królików10,95% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1602 90 51– – – – Zawierające mięso lub podroby, ze świń domowych85,7 €/100 kg/net5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
– – – – – Zawierające mięso lub podroby, z bydła
1602 90 61– – – – – – Niepoddane obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami303,4 €/100 kg/net5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 90 69– – – – – – Pozostałe16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
1602 90 91– – – – – – Z owiec12,85% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 90 95– – – – – – Z kóz16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1602 90 99– – – – – – Pozostałe16,65% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1603 00 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
1603 00 10– W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej12,8
1603 00 80– Pozostałebez cła
1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
– Ryby, całe lub w kawałkach, ale niemielone
1604 11 00– – Łosoś5,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 12– – Śledź
1604 12 10– – – Filety, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet podsmażone w oleju, zamrożone155% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1604 12 91– – – – W hermetycznych pojemnikach205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 12 99– – – – Pozostałe205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 13– – Sardynki, sardynele i brisling lub szproty
– – – Sardynki
1604 13 11– – – – W oliwie12,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 13 19– – – – Pozostałe12,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 13 90– – – Pozostałe12,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 14– – Tuńczyki, latający bonito i pelamida (Sarda spp.)
– – – Tuńczyk i latający bonito
– – – – Latający bonito
1604 14 21– – – – – W oleju roślinnym245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
1604 14 26– – – – – – Filety znane jako "loins"245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 14 28– – – – – – Pozostałe245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)
1604 14 31– – – – – W oleju roślinnym245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
1604 14 36– – – – – – Filety znane jako "loins"245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 14 38– – – – – – Pozostałe245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
1604 14 41– – – – – W oleju roślinnym245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
1604 14 46– – – – – – Filety znane jako "loins"245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 14 48– – – – – – Pozostałe245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 14 90– – – Pelamida (Sarda spp.)255% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 15– – Makrele
– – – Z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus
1604 15 11– – – – Filety255% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 15 19– – – – Pozostałe255% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 15 90– – – Z gatunku Scomber australasicus205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 16 00– – Sardele255% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 17 00– – Węgorze205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 18 00– – Płetwy rekina205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19– – Pozostałe
1604 19 10– – – Łososiowate, inne niż łosoś75% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
1604 19 31– – – – Filety znane jako "loins"245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 39– – – – Pozostałe245% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 50– – – Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor12,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1604 19 91– – – – Filety, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet podsmażone w oleju, zamrożone7,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
1604 19 92– – – – – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcocephalus)205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 93– – – – – Czarniak (Pollachius virens)205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 94– – – – – Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 95– – – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 19 97– – – – – Pozostałe205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20– Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane
1604 20 05– – Przetwory z surimi205% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1604 20 10– – – Z łososi5,55% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20 30– – – Z łososiowatych, innych niż łosoś75% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20 40– – – Z sardeli255% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20 50– – – Z sardynek, pelamidy (bonito), makreli z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor25 (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20 70– – – Z tuńczyków, latającego bonito lub pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus24 (10)5% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1604 20 90– – – Z pozostałych ryb145% - poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Kawior i namiastki kawioru
1604 31 00– – Kawior20
1604 32 00– – Namiastki kawioru20
1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
1605 10 00– Kraby8
– Krewetki
1605 21– – W niehermetycznych pojemnikach
1605 21 10– – – W bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg20 (10)
1605 21 90– – – Pozostałe20 (10)
1605 29 00– – Pozostałe20 (10)
1605 30– Homary
1605 30 10– – Mięso z homara, poddane obróbce cieplnej, do produkcji masła homarowego lub past, pasztetów, zup lub sosów, z homarów (12)bez cła
1605 30 90– – Pozostałe20
1605 40 00– Pozostałe skorupiaki20 (10)
– Mięczaki
1605 51 00– – Ostrygi20
1605 52 00– – Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi20
1605 53– – Omułki
1605 53 10– – – W hermetycznych pojemnikach20
1605 53 90– – – Pozostałe20
1605 54 00– – Mątwy i kałamarnice20
1605 55 00– – Ośmiornice20
1605 56 00– – Małże i sercówki20
1605 57 00– – Uchowce20
1605 58 00– – Ślimaki, inne niż ślimaki morskie20
1605 59 00– – Pozostałe20
– Pozostałe bezkręgowce wodne
1605 61 00– – Ogórki morskie26
1605 62 00– – Jeżowce26
1605 63 00– – Meduzy26
1605 69 00– – Pozostałe26
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.