Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja VI  »   Dział 34 - MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 34

MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 34.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) mieszanin jadalnych lub preparatów z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, w rodzaju stosowanych jako zapobiegające przyleganiu do formy (pozycja 1517);

  b) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków;

  c) szamponów, środków do czyszczenia zębów, pianek i kremów do golenia lub preparatów do kąpieli, zawierających mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne (pozycja 3305, 3306 lub 3307).

2. W pozycji 3401 wyrażenie "mydło" dotyczy jedynie mydła rozpuszczalnego w wodzie. Mydło i inne produkty objęte pozycją 3401 mogą zawierać dodane substancje (na przykład dezynfekcyjne, proszki ścierne, wypełniacze lub leki). Wyroby zawierające proszki ścierne są klasyfikowane do pozycji 3401 jedynie wówczas, gdy występują w postaci kostek lub innych ukształtowanych kawałków. Występujące w innych postaciach powinny być klasyfikowane do pozycji 3405 jako "pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty".

3. W pozycji 3402"organiczne środki powierzchniowo czynne" są to produkty, które zmieszane z wodą przy stężeniu 0,5 % w 20 °C pozostawione na godzinę w tej samej temperaturze:

  a) dają przezroczystą lub półprzezroczystą ciecz lub trwałą emulsję bez oddzielenia materii nierozpuszczalnej; oraz 

  b) obniżają napięcie powierzchniowe wody do 4,5 × 10-2 N/m (45 dyn/cm) lub mniejszego.

4. W pozycji 3403 wyrażenie "oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych" dotyczy produktów określonych w uwadze 2 do działu 27.

5. W pozycji 3404, z uwzględnieniem wyjątków podanych niżej, określenie "woski syntetyczne i preparowane" dotyczy jedynie:

  a) wytworzonych chemicznie produktów organicznych o charakterze woskowatym, nawet rozpuszczalnych w wodzie;

  b) produktów otrzymanych w wyniku mieszania różnych wosków;

  c) produktów o charakterze woskowatym, opartych na jednym lub kilku woskach i zawierających tłuszcze, żywice, substancje mineralne lub pozostałe materiały.

Niniejsza pozycja nie dotyczy:

  a) produktów objętych pozycją 1516, 3402 lub 3823 nawet, gdy mają charakter woskowaty;

  b) niezmieszanych wosków zwierzęcych lub niezmieszanych wosków roślinnych, nawet oczyszczonych lub barwionych, objętych pozycją 1521;

  c) wosków mineralnych lub produktów podobnych objętych pozycją 2712, nawet zmieszanych ze sobą lub tylko zabarwionych;

  d) wosków zmieszanych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku ciekłym (pozycje 3405, 3809 itd.).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3401 Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
– Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
3401 11 00– – Do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze)bez cła
3401 19 00– – Pozostałebez cła
3401 20– Mydło w innych postaciach
3401 20 10– – Płatków, granulek lub proszkówbez cła
3401 20 90– – Pozostałebez cła
3401 30 00– Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydła4
3402 Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet zawierające mydło, inne niż te objęte pozycją 3401
– Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
3402 11– – Anionowe
3402 11 10– – – Roztwory wodne zawierające 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy, alkilo[oksydi(benzenosulfonianu)]disodubez cła
3402 11 90– – – Pozostałe4
3402 12 00– – Kationowe4
3402 13 00– – Niejonowe4
3402 19 00– – Pozostałe4
3402 20– Preparaty pakowane do sprzedaży detalicznej
3402 20 20– – Preparaty powierzchniowo czynne4
3402 20 90– – Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia4
3402 90– Pozostałe
3402 90 10– – Preparaty powierzchniowo czynne4
3402 90 90– – Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia4
3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
– Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych
3403 11 00– – Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów4,6
3403 19– – Pozostałe
3403 19 10– – – Zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, ale niestanowiących zasadniczego składnika6,5
3403 19 20– – – Smary o zawartości co najmniej 25 % masy węgla pochodzącego z biomasy (145), które ulegają biodegradacji przynajmniej w 60 %4,6
3403 19 80– – – Pozostałe4,6
– Pozostałe
3403 91 00– – Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów4,6
3403 99 00– – Pozostałe4,6
3404 Woski sztuczne i woski preparowane
3404 20 00– Z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego)bez cła
3404 90 00– Pozostałebez cła
3405 Pasty i kremy, do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub do polerowania metali, pasty i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami), z wyłączeniem wosków objętych pozycją 3404
3405 10 00– Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionejbez cła
3405 20 00– Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłóg lub innych wyrobów drewnianychbez cła
3405 30 00– Pasty i podobne preparaty do nadwozi, inne niż pasty do polerowania metalubez cła
3405 40 00– Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczeniabez cła
3405 90– Pozostałe
3405 90 10– – Pasty do polerowania metalubez cła
3405 90 90– – Pozostałebez cła
3406 00 00 Świece, cienkie świece i tym podobnebez cła
3407 00 00 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)bez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.