Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XIV  »   Dział 71 - PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 71 -
PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbole CN:
- złoto, w sytuacji, gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP, do której ma zastosowanie zwolnienie z VAT - art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT

Dział 71

PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 71.

Uwagi

1. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 A) do sekcji VI i z wyjątkami podanymi poniżej, wszystkie artykuły składające się w całości lub części:

  a) z pereł naturalnych lub hodowlanych, lub z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych); lub

  b) z metali szlachetnych lub z metali platerowanych metalem szlachetnym;

są klasyfikowane do tego działu.

2.

  A) Pozycje 7113, 7114 i 7115 nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny dodatek, taki jak drobny osprzęt lub niewielkie ozdoby (na przykład monogramy, okucia na obrzeżach); lit. b) poprzedniej uwagi nie ma zastosowania do takich artykułów.

  B) Pozycja 7116 nie obejmuje artykułów zawierających metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym (innych niż drobne elementy).

3. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) amalgamatów metali szlachetnych lub metali szlachetnych w stanie koloidalnym (pozycja 2843);

  b) sterylnych materiałów chirurgicznych do zszywania, wypełnień dentystycznych lub pozostałych towarów, objętych działem 30;

  c) towarów objętych działem 32 (na przykład substancji do nabłyszczania);

  d) katalizatorów na nośniku (pozycja 3815);

  e) artykułów objętych pozycją 4202 lub 4203, o których mowa w uwadze 3 B) do działu 42;

  f) artykułów objętych pozycją 4303 lub 4304;

  g) towarów objętych sekcją XI (materiały i artykuły włókiennicze);

  h) obuwia, nakryć głowy lub pozostałych artykułów objętych działem 64 lub 65;

  ij) parasoli, parasolek, lasek lub pozostałych artykułów, objętych działem 66;

  k) towarów ściernych objętych pozycją 6804 lub 6805, lub działem 82, zawierających pył lub proszek z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych lub syntetycznych); artykułów objętych działem 82 z częścią roboczą z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych); maszyn, urządzeń mechanicznych lub artykułów elektrotechnicznych, lub ich części, objętych sekcją XVI. Jednakże artykuły i ich części wykonane w całości z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) są klasyfikowane do niniejszego działu, z wyjątkiem nieosadzonych obrobionych szafirów i diamentów do igieł gramofonowych (pozycja 8522);

  l) artykułów objętych działem 90, 91 lub 92 (przyrządy naukowe, zegary i zegarki, instrumenty muzyczne);

  m) broni lub jej części (dział 93);

  n) artykułów objętych uwagą 2 do działu 95;

  o) artykułów objętych działem 96 zgodnie z uwagą 4 do niniejszego działu;

  p) oryginalnych rzeźb lub posągów (pozycja 9703), przedmiotów kolekcjonerskich (pozycja 9705) lub antyków o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706), innych niż perły naturalne lub hodowlane, lub kamienie szlachetne lub półszlachetne.

4.

  A) Wyrażenie "metal szlachetny" oznacza srebro, złoto i platynę.

  B) Wyrażenie "platyna" oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.

  C) Wyrażenie "kamienie szlachetne lub półszlachetne" nie obejmuje żadnej z substancji wymienionych w uwadze 2 b) do działu 96.

5. W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej 2 % masy stopu. Stopy metalu szlachetnego należy klasyfikować następująco:

  a) stop zawierający 2 % masy lub więcej platyny należy traktować jako stop platyny;

  b) stop zawierający 2 % masy lub więcej złota, ale niezawierający platyny lub zawierający platynę w ilości mniejszej niż mniej 2 % masy, należy traktować jako stop złota;

  c) inne stopy zawierające 2 % masy lub więcej srebra należy traktować jako stop srebra.

6. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie w nomenklaturze do metalu szlachetnego lub do dowolnego określonego metalu szlachetnego obejmuje również odniesienia do stopów traktowanych jako stopy metali szlachetnych lub określonego metalu zgodnie z powyższą uwagą 5, ale nie dotyczy metalu platerowanego metalem szlachetnym lub metalu nieszlachetnego, ani niemetali pokrytych metalem szlachetnym.

7. W całej nomenklaturze wyrażenie "metal platerowany metalem szlachetnym" oznacza materiał wykonany na bazie metalu nieszlachetnego, na którego jednej lub kilku powierzchniach przymocowano przez lutowanie, spawanie, walcowanie na gorąco lub podobnymi środkami mechanicznymi pokrycie z metalu szlachetnego. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenie to obejmuje również metal nieszlachetny inkrustowany metalem szlachetnym.

8. Z zastrzeżeniem uwagi 1 A) do sekcji VI, towary odpowiadające opisowi pozycji 7112 należy klasyfikować do tej pozycji, a nie do żadnej innej pozycji tej nomenklatury.

9. W pozycji 7113 wyrażenie "artykuły biżuteryjne lub jubilerskie" oznacza:

  a) wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne); oraz 

  b) artykuły osobistego użytku, w rodzaju normalnie noszonych w kieszeni, w torebce lub na sobie (na przykład cygarnice lub papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki lub tabletki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku lub różańce).

Te artykuły mogą być łączone lub w zestawie na przykład z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, skorupą żółwia, macicą perłową, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, gagatem lub koralem.

10. W pozycji 7114 wyrażenie "artykuły jubilerskie ze złota lub srebra" obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnego.

11. W pozycji 7117 wyrażenie "sztuczna biżuteria" oznacza artykuły jubilerskie w znaczeniu lit. a) uwagi 9 powyżej (ale z wyłączeniem guzików lub pozostałych artykułów, objętych pozycją 9606, lub grzebieni, wsuwek, spinek do włosów lub temu podobnych, lub szpilek do włosów, objętych pozycją 9615), niezawierające pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) ani metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi (z wyjątkiem powlekania lub niewielkich ich dodatków).

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycjach 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 i 7110 41 wyrażenia "proszek" i "w postaci proszku" oznaczają wyroby, których 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,5 mm.

2. Niezależnie od postanowień uwagi 4 B) do niniejszego działu, w podpozycjach 7110 11 i 7110 19 wyrażenie "platyna" nie obejmuje irydu, osmu, palladu, rodu i rutenu.

3. Przy klasyfikacji stopów do podpozycji pozycji 7110 klasyfikacji każdego stopu dokonuje się w oparciu o metal (platynę, pallad, rod, iryd, osm lub ruten), którego masa przeważa nad pozostałymi metalami.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE ORAZ KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE
7101 Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
7101 10 00– Perły naturalnebez cłag
– Perły hodowlane
7101 21 00– – Nieobrobionebez cłag
7101 22 00– – Obrobionebez cłag
7102 Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone
7102 10 00– Niesortowanebez cłac/k
– Przemysłowe
7102 21 00– – Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobionebez cłac/k
7102 29 00– – Pozostałebez cłac/k
– Nieprzemysłowe
7102 31 00– – Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobionebez cłac/k
7102 39 00– – Pozostałebez cłac/k
7103 Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
7103 10 00– Nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowanebez cła
– Inaczej obrobione
7103 91 00– – Rubiny, szafiry i szmaragdybez cłag
7103 99 00– – Pozostałebez cłag
7104 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
7104 10 00– Kwarc piezoelektrycznybez cłag
7104 20– Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane
7104 20 10– – Diamentybez cłag
7104 20 90– – Pozostałebez cłag
7104 90– Pozostałe
7104 90 10– – Diamentybez cłag
7104 90 90– – Pozostałebez cłag
7105 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
7105 10 00– Z diamentówbez cłag
7105 90 00– Pozostałebez cłag
II. METALE SZLACHETNE I METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM
7106 Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
7106 10 00– Proszekbez cłag
– Pozostałe
7106 91 00– – W stanie surowymbez cłag
7106 92 00– – W stanie półproduktubez cłag
7107 00 00 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktubez cła
7108 Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
– Niemonetarne
7108 11 00– – Proszekbez cłag
7108 12 00– – Pozostałe surowe postaciebez cłag
7108 13– – Półprodukty
7108 13 10– – – Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze i taśmy, o grubości, z wyłączeniem dowolnego podłoża, przekraczającej 0,15 mmbez cłag
7108 13 80– – – Pozostałebez cłag
7108 20 00– Monetarnebez cłag
7109 00 00 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktubez cła
7110 Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
– Platyna
7110 11 00– – W stanie surowym lub w postaci proszkubez cłag
7110 19– – Pozostała
7110 19 10– – – Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze i taśmy, o grubości, z wyłączeniem dowolnego podłoża, przekraczającej 0,15 mmbez cłag
7110 19 80– – – Pozostałebez cłag
– Pallad
7110 21 00– – W stanie surowym lub w postaci proszkubez cłag
7110 29 00– – Pozostałybez cłag
– Rod
7110 31 00– – W stanie surowym lub w postaci proszkubez cłag
7110 39 00– – Pozostałybez cłag
– Iryd, osm i ruten
7110 41 00– – W stanie surowym lub w postaci proszkubez cłag
7110 49 00– – Pozostałebez cłag
7111 00 00 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktubez cła
7112 Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych
7112 30 00– Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnychbez cła
– Pozostałe
7112 91 00– – Ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetnebez cła
7112 92 00– – Z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetnebez cła
7112 99 00– – Pozostałebez cła
III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY
7113 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym
– Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym
7113 11 00– – Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym2,5g
7113 19 00– – Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym2,5g
7113 20 00– Z innego metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym4
7114 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
– Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym
7114 11 00– – Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego innym metalem szlachetnym2g
7114 19 00– – Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym2g
7114 20 00– Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym2
7115 Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
7115 10 00– Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platynybez cła
7115 90 00– Pozostałe3
7116 Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)
7116 10 00– Z pereł naturalnych lub hodowlanychbez cłag
7116 20– Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)
7116 20 11– – Naszyjniki, bransolety i pozostałe artykuły wykonane całkowicie z naturalnych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, jedynie nawleczonych, bez zapięć lub innych dodatkówbez cłag
7116 20 80– – Pozostałe2,5g
7117 Sztuczna biżuteria
– Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego metalem szlachetnym
7117 11 00– – Spinki do mankietów i inne spinki4
7117 19 00– – Pozostała4
7117 90 00– Pozostała4
7118 Monety
7118 10 00– Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem platniczymbez cłag
7118 90 00– Pozostałebez cłag
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.