Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 17 - PAPIER I WYROBY Z PAPIERU ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 17

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
17PAPIER I WYROBY Z PAPIERU  
17.1MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA  
17.11MASA WŁÓKNISTA  
17.11.1Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych  
17.11.11Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego  
17.11.11.0Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego 
Powiązania z CN-2007:
4702 00 00
17.11.12Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego  
17.11.12.0Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego 
Powiązania z CN-2007:
4703
17.11.13Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego  
17.11.13.0Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego 
Powiązania z CN-2007:
4704
17.11.14Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych  
17.11.14.0Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych 
Powiązania z CN-2007:
4701 00
4705 00 00
4706
17.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej  
17.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej  
17.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej  
17.12PAPIER I TEKTURA  
17.12.1Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych  
17.12.11Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach  
17.12.11.0Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach 
Powiązania z CN-2007:
4801 00 00
17.12.12Papier i tektura czerpane  
17.12.12.0Papier i tektura czerpane 
Powiązania z CN-2007:
4802 10 00
17.12.13Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet  
17.12.13.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet 
Powiązania z CN-2007:
4802 20 00
4802 40
17.12.14Pozostały papier i tektura do celów graficznych  
17.12.14.0Pozostały papier i tektura do celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4802 54 00
4802 55
4802 56
4802 57 00
4802 58
4802 61
4802 62 00
4802 69 00
17.12.2Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych  
17.12.20Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych  
17.12.20.0Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych 
Powiązania z CN-2007:
4803 00
17.12.3Papier do produkcji tektury falistej  
17.12.31Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony  
17.12.31.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony 
Powiązania z CN-2007:
4804 11
17.12.32Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony  
17.12.32.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony 
Powiązania z CN-2007:
4804 19
17.12.33Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną  
17.12.33.0Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 
Powiązania z CN-2007:
4805 11 00
17.12.34Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną  
17.12.34.0Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną 
Powiązania z CN-2007:
4805 12 00
4805 19
17.12.35"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej  
17.12.35.0"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury
falistej
 
Powiązania z CN-2007:
4805 24 00
4805 25 00
17.12.4Pozostały papier niepowleczony  
17.12.41Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony  
17.12.41.0Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony 
Powiązania z CN-2007:
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4808 20 00
17.12.42Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.42.0Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4805 30
4805 91 00
4805 92 00
4805 93
17.12.43Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy  
17.12.43.0Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy 
Powiązania z CN-2007:
4805 40 00
4805 50 00
17.12.44Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach  
17.12.44.0Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach 
Powiązania z CN-2007:
4813 90
17.12.5Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.51Tektura niepowleczona, szara wewnątrz  
17.12.51.0Tektura niepowleczona, szara wewnątrz 
Powiązania z CN-2007:
4804 42 90
4804 49 90
4804 51 90
4804 52 90
4804 59 90
17.12.59Pozostała tektura niepowleczona  
17.12.59.0Pozostała tektura niepowleczona 
Powiązania z CN-2007:
4804 41
4804 42 10
4804 49 10
4804 51 10
4804 52 10
4804 59 10
17.12.6Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste  
17.12.60Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste  
17.12.60.0Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste 
Powiązania z CN-2007:
4806
17.12.7Papier i tektura przetworzone  
17.12.71Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane  
17.12.71.0Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane 
Powiązania z CN-2007:
4807 00
17.12.72Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane  
17.12.72.0Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane 
Powiązania z CN-2007:
4808 30 00
4808 90 00
17.12.73Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi  
17.12.73.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi 
Powiązania z CN-2007:
4810 13
4810 14
4810 19
4810 22
4810 29
17.12.74Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.74.0Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4810 31 00
17.12.75Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.75.0Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4810 32
17.12.76Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach  
17.12.76.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach 
Powiązania z CN-2007:
4809
17.12.77Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach  
17.12.77.0Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach 
Powiązania z CN-2007:
4811
17.12.78Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.78.0Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4810 39 00
4810 92 90
17.12.79Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych  
17.12.79.0Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 
Powiązania z CN-2007:
4810 92 10
4810 92 30
4810 99
17.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury  
17.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury  
17.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury  
17.2WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY  
17.21PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY  
17.21.1Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury  
17.21.11Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach  
17.21.11.0Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach 
Powiązania z CN-2007:
4808 10 00
17.21.12Worki i torby z papieru  
17.21.12.0Worki i torby z papieru 
Powiązania z CN-2007:
4819 30 00
4819 40 00
17.21.13Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej  
17.21.13.0Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej 
Powiązania z CN-2007:
4819 10 00
17.21.14Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste  
17.21.14.0Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste 
Powiązania z CN-2007:
4819 20 00
17.21.15Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury  
17.21.15.0Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury 
Powiązania z CN-2007:
4819 50 00
4819 60 00
17.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury  
17.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury  
17.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury  
17.22ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU  
17.22.1Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru  
17.22.11Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych  
17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych 
Powiązania z CN-2007:
4818 10
4818 20
4818 30 00
17.22.12Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych  
17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych8% - poz. 81 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie:
1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
3) wata celulozowa, paczkowana,
4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych 8% - poz. 3 i 6 zał. do rozporządzenia w sprawie stawek - wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej
Powiązania z CN-2007:
4818 40
4818 50 00
4818 90
5601 10
5601 21
5601 22
5601 29 00
17.22.13Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury  
17.22.13.0Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury 
Powiązania z CN-2007:
4823 61 00
4823 69
17.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru  
17.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru  
17.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru  
17.23ARTYKUŁY PIŚMIENNE  
17.23.1Artykuły piśmienne  
17.23.11Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny  
17.23.11.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny 
Powiązania z CN-2007:
4816 20 00
4816 90 00
17.23.12Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych  
17.23.12.0Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych 
Powiązania z CN-2007:
4817 10 00
4817 20 00
4817 30 00
17.23.13Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury  
17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury 
Powiązania z CN-2007:
4820
17.23.14Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane  
17.23.14.0Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane 
Powiązania z CN-2007:
4823 90 40
17.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych  
17.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych  
17.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych  
17.24TAPETY  
17.24.1Tapety  
17.24.11Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne  
17.24.11.0Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne 
Powiązania z CN-2007:
4814
17.24.12Pokrycia ścienne tekstylne  
17.24.12.0Pokrycia ścienne tekstylne 
Powiązania z CN-2007:
5905 00
17.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet  
17.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet  
17.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet  
17.29POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY  
17.29.1Pozostałe wyroby z papieru i tektury  
17.29.11Etykiety z papieru i tektury  
17.29.11.0Etykiety z papieru i tektury 
Powiązania z CN-2007:
4821
17.29.12Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej  
17.29.12.0Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej 
Powiązania z CN-2007:
4812 00 00
17.29.19Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4813 10 00
4813 20 00
4822 10 00
4822 90 00
4823 20 00
4823 40 00
4823 70
4823 90 85
17.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury  
17.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury  
17.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.