Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 26 - KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 26

KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
26KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE  
26.1ELEMENTY I OBWODY DRUKOWANE, ELEKTRONICZNE  
26.11ELEMENTY ELEKTRONICZNE  
26.11.1Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), katodą zimną lub fotokatodą, włączając lampy elektronopromieniowe  
26.11.11Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe  
26.11.11.0Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe 
Powiązania z CN-2007:
8540 11
8540 12 00
8540 20
8540 40 00
8540 50 00
8540 60 00
26.11.12Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe  
26.11.12.0Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe 
Powiązania z CN-2007:
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
26.11.2Diody i tranzystory  
26.11.21Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych  
26.11.21.0Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych 
Powiązania z CN-2007:
8541 10 00
8541 21 00
8541 29 00
8541 30 00
26.11.22Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części  
26.11.22.0Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części 
Powiązania z CN-2007:
8541 40
8541 50 00
8541 60 00
26.11.3Elektroniczne układy scalone  
26.11.30Elektroniczne układy scalone  
26.11.30.0Elektroniczne układy scalone 
Powiązania z CN-2007:
8542 31
8542 32
8542 33 00
8542 39
26.11.4Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.11.40Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.11.40.0Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8522 10 00
8540 91 00
8540 99 00
8541 90 00
8542 90 00
26.11.9Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych  
26.11.91Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych  
26.11.91.0Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych  
26.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych  
26.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych  
26.12ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKOWANE  
26.12.1Obwody drukowane zmontowane  
26.12.10Obwody drukowane zmontowane  
26.12.10.0Obwody drukowane zmontowane 
Powiązania z CN-2007:
8534 00
26.12.2Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych  
26.12.20Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych  
26.12.20.0Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 
Powiązania z CN-2007:
-
26.12.3Karty inteligentne  
26.12.30Karty inteligentne  
26.12.30.0Karty inteligentne 
Powiązania z CN-2007:
8523 52
26.12.9Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych; usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych  
26.12.91Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych  
26.12.91.0Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych  
26.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych  
26.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych  
26.2KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE  
26.20KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE  
26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych  
26.20.11Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne  
26.20.11.0Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne 
Powiązania z CN-2007:
8471 30 00
26.20.12Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci  
26.20.12.0Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci 
Powiązania z CN-2007:
-
26.20.13Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone  
26.20.13.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone 
Powiązania z CN-2007:
8471 41 00
26.20.14Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów  
26.20.14.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów 
Powiązania z CN-2007:
8471 49 00
26.20.15Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia  
26.20.15.0Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia 
Powiązania z CN-2007:
8471 50 00
26.20.16Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające  
26.20.16.0Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające 
Powiązania z CN-2007:
8443 32
8471 60
26.20.17Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych  
26.20.17.0Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 
Powiązania z CN-2007:
8528 41 00
8528 51 00
8528 61 00
26.20.18Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie  
26.20.18.0Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie 
Powiązania z CN-2007:
8443 31
26.20.2Jednostki pamięci i półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej  
26.20.21Jednostki pamięci  
26.20.21.0Jednostki pamięci 
Powiązania z CN-2007:
8471 70
26.20.22Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej  
26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 
Powiązania z CN-2007:
8523 51 10
26.20.3Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych  
26.20.30Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych  
26.20.30.0Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danychczęściowo 8% - poz. 94 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisania Braille'a (dla ociemniałych)
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
8471 80 00
8471 90 00
26.20.4Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.40Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.40.0Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8473 30
8473 50
26.20.9Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.91Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.91.0Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych  
26.3SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY  
26.30SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY  
26.30.1Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji; kamery telewizyjne  
26.30.11Urządzenia nadawczo-odbiorcze  
26.30.11.0Urządzenia nadawczo-odbiorcze 
Powiązania z CN-2007:
8525 60 00
26.30.12Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej  
26.30.12.0Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury
odbiorczej
 
Powiązania z CN-2007:
8525 50 00
26.30.13Kamery telewizyjne  
26.30.13.0Kamery telewizyjne 
Powiązania z CN-2007:
8525 80 11
8525 80 19
26.30.2Urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony  
26.30.21Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową  
26.30.21.0Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 
Powiązania z CN-2007:
8517 11 00
26.30.22Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych  
26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 
Powiązania z CN-2007:
8517 12 00
26.30.23Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony  
26.30.23.0Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony 
Powiązania z CN-2007:
8517 18 00
8517 61 00
8517 62 00
8517 69
(z wył. 8517 69 39)
26.30.3Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych  
26.30.30Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych  
26.30.30.0Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych 
Powiązania z CN-2007:
8517 70 90
26.30.4Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych  
26.30.40Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych  
26.30.40.0Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8517 70 11
8517 70 15
8517 70 19
8529 10
8529 90 41
8529 90 49
8529 90 92
26.30.5Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne  
26.30.50Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne  
26.30.50.0Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne 
Powiązania z CN-2007:
8531 10
26.30.6Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych  
26.30.60Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych  
26.30.60.0Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych 
Powiązania z CN-2007:
-
26.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego  
26.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego  
26.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego  
26.4ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU  
26.40ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU  
26.40.1Odbiorniki radiowe  
26.40.11Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania  
26.40.11.0Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania 
Powiązania z CN-2007:
8527 12
8527 13
8527 19 00
8527 91
8527 92
8527 99 00
26.40.12Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania  
26.40.12.0Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania 
Powiązania z CN-2007:
8527 21
8527 29 00
26.40.2Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu  
26.40.20Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu  
26.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 
Powiązania z CN-2007:
8528 71
8528 72
8528 73 00
26.40.3Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu  
26.40.31Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku  
26.40.31.0Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku 
Powiązania z CN-2007:
8519 20
8519 30 00
8519 81 11
8519 81 15
8519 81 21
8519 81 25
8519 81 31
8519 81 35
8519 81 45
8519 89 11
8519 89 15
8519 89 19
26.40.32Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku  
26.40.32.0Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku 
Powiązania z CN-2007:
8519 50 00
8519 81 55
8519 81 61
8519 81 65
8519 81 75
8519 81 81
8519 81 85
8519 81 95
8519 89 90
26.40.33Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania  
26.40.33.0Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania 
Powiązania z CN-2007:
8521
8525 80 91
8525 80 99
26.40.34Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych  
26.40.34.0Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 
Powiązania z CN-2007:
8528 49
8528 59
8528 69
26.40.4Mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii  
26.40.41Mikrofony i ich stojaki  
26.40.41.0Mikrofony i ich stojaki 
Powiązania z CN-2007:
8518 10
26.40.42Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników  
26.40.42.0Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników 
Powiązania z CN-2007:
8518 21 00
8518 22 00
8518 29
8518 30
26.40.43Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna  
26.40.43.0Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne
elektryczna
 
Powiązania z CN-2007:
8518 40
8518 50 00
26.40.44Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.40.44.0Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8517 69 39
26.40.5Części urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu  
26.40.51Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu  
26.40.51.0Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu 
Powiązania z CN-2007:
8518 90 00
8522 90
26.40.52Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych  
26.40.52.0Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8529 90 20
26.40.6Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem  
26.40.60Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem  
26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem 
Powiązania z CN-2007:
9504 10 00
26.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  
26.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  
26.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  
26.5INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE; ZEGARKI I ZEGARY  
26.51INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE  
26.51.1Instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp.  
26.51.11Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne  
26.51.11.0Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne 
Powiązania z CN-2007:
9014 10 00
9014 20
9014 80 00
26.51.12Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne  
26.51.12.0Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne 
Powiązania z CN-2007:
9015 10
9015 20
9015 40
9015 80
26.51.2Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową  
26.51.20Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową  
26.51.20.0Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową 
Powiązania z CN-2007:
8526
26.51.3Wagi o wysokiej dokładności; instrumenty i przyrządy kreślarskie do dokonywania obliczeń, pomiaru odległości itp.  
26.51.31Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria  
26.51.31.0Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części
i akcesoria
 
Powiązania z CN-2007:
9016 00
26.51.32Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych  
26.51.32.0Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych 
Powiązania z CN-2007:
9017 10
9017 20
26.51.33Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.51.33.0Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej
niesklasyfikowane
 
Powiązania z CN-2007:
9017 30
26.51.4Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego  
26.51.41Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego  
26.51.41.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego 
Powiązania z CN-2007:
9030 10 00
26.51.42Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe  
26.51.42.0Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe 
Powiązania z CN-2007:
9030 20 10
26.51.43Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego  
26.51.43.0Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego 
Powiązania z CN-2007:
9030 31 00
9030 33
26.51.44Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji  
26.51.44.0Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji 
Powiązania z CN-2007:
9030 40 00
26.51.45Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.51.45.0Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9030 20 30
9030 20 91
9030 20 99
9030 32 00
9030 39 00
9030 82 00
9030 84 00
9030 89
26.51.5Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli pozostałych właściwości fizycznych  
26.51.51Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry  
26.51.51.0Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry 
Powiązania z CN-2007:
9025 11 80
9025 19
9025 80
26.51.52Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów  
26.51.52.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów 
Powiązania z CN-2007:
9026 10
9026 20
9026 80
26.51.53Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.51.53.0Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9027 10
9027 20 00
9027 30 00
9027 50 00
9027 80
26.51.6Pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne  
26.51.61Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna  
26.51.61.0Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna 
Powiązania z CN-2007:
9012 10
26.51.62Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów  
26.51.62.0Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów 
Powiązania z CN-2007:
9024 10
9024 80
26.51.63Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu  
26.51.63.0Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu 
Powiązania z CN-2007:
9028 10 00
9028 20 00
9028 30
26.51.64Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy  
26.51.64.0Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry;
stroboskopy
 
Powiązania z CN-2007:
9029 10 00
9029 20 31
9029 20 38
9029 20 90
26.51.65Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne  
26.51.65.0Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne 
Powiązania z CN-2007:
9032 81 00
26.51.66Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.51.66.0Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9031 20 00
9031 41 00
9031 49
9031 80
26.51.7Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli  
26.51.70Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli  
26.51.70.0Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli 
Powiązania z CN-2007:
9032 10
9032 20 00
9032 89 00
26.51.8Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
26.51.81Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych  
26.51.81.0Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8529 90 65
8529 90 97
26.51.82Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy  
26.51.82.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy 
Powiązania z CN-2007:
9015 90 00
9017 90 00
9025 90 00
9026 90 00
9027 90
9030 90
9033 00 00
26.51.83Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej  
26.51.83.0Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej 
Powiązania z CN-2007:
9012 90
26.51.84Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64  
26.51.84.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 
Powiązania z CN-2007:
9028 90
9029 90 00
26.51.85Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70  
26.51.85.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 
Powiązania z CN-2007:
9031 90
9032 90 00
26.51.86Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62  
26.51.86.0Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62 
Powiązania z CN-2007:
9014 90 00
9024 90 00
26.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
26.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
26.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
26.52ZEGARKI I ZEGARY  
26.52.1Zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części  
26.52.11Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym  
26.52.11.0Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym 
Powiązania z CN-2007:
9101
26.52.12Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery  
26.52.12.0Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery 
Powiązania z CN-2007:
9102
26.52.13Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów  
26.52.13.0Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
9104 00 00
26.52.14Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary  
26.52.14.0Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary 
Powiązania z CN-2007:
9103
9105
26.52.2Mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części  
26.52.21Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane  
26.52.21.0Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane 
Powiązania z CN-2007:
9108
26.52.22Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane  
26.52.22.0Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane 
Powiązania z CN-2007:
9109
26.52.23Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane  
26.52.23.0Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane 
Powiązania z CN-2007:
9110 11
9110 12 00
26.52.24Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane  
26.52.24.0Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane 
Powiązania z CN-2007:
9110 19 00
26.52.25Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane  
26.52.25.0Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane 
Powiązania z CN-2007:
9110 90 00
26.52.26Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części  
26.52.26.0Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części 
Powiązania z CN-2007:
9111
9112
26.52.27Pozostałe części do zegarków i zegarów  
26.52.27.0Pozostałe części do zegarków i zegarów 
Powiązania z CN-2007:
9114
26.52.28Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne  
26.52.28.0Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne 
Powiązania z CN-2007:
9106
9107 00 00
26.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów  
26.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów  
26.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów  
26.6URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY  
26.60URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY  
26.60.1Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny  
26.60.11Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma  
26.60.11.0Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma 
Powiązania z CN-2007:
9022
26.60.12Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych  
26.60.12.0Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych 
Powiązania z CN-2007:
9018 11 00
9018 12 00
9018 13 00
9018 14 00
9018 19
26.60.13Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych  
26.60.13.0Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych 
Powiązania z CN-2007:
9018 20 00
26.60.14Stymulatory serca, aparaty słuchowe  
26.60.14.0Stymulatory serca, aparaty słuchowe8% - poz. 95 zał. nr 3 do ustawy o VAT
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
9021 40 00
9021 50 00
9021 90 10
26.60.9Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
26.60.91Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
26.60.91.0Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
26.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
26.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
26.7INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY  
26.70INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY  
26.70.1Sprzęt fotograficzny i jego części  
26.70.11Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników  
26.70.11.0Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników 
Powiązania z CN-2007:
9002 11 00
26.70.12Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.  
26.70.12.0Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp. 
Powiązania z CN-2007:
9006 10 00
9006 30 00
26.70.13Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe  
26.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 
Powiązania z CN-2007:
8525 80 30
26.70.14Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne  
26.70.14.0Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne 
Powiązania z CN-2007:
9006 40 00
9006 51 00
9006 52 00
9006 53
9006 59 00
26.70.15Kamery filmowe  
26.70.15.0Kamery filmowe 
Powiązania z CN-2007:
9007 11 00
9007 19 00
26.70.16Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów  
26.70.16.0Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów 
Powiązania z CN-2007:
9007 20 00
9008 10 00
9008 30 00
26.70.17Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne  
26.70.17.0Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne 
Powiązania z CN-2007:
9006 61 00
9006 69 00
9008 40 00
9010 10 00
9010 50 00
9010 60 00
26.70.18Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu  
26.70.18.0Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu 
Powiązania z CN-2007:
9008 20 00
26.70.19Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego  
26.70.19.0Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego 
Powiązania z CN-2007:
9006 91 00
9006 99 00
9007 91 00
9007 92 00
9008 90 00
9010 90 00
26.70.2Pozostałe instrumenty optyczne i ich części  
26.70.21Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych  
26.70.21.0Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych 
Powiązania z CN-2007:
9001 20 00
9001 90 00
9002 19 00
9002 20 00
9002 90 00
26.70.22Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne  
26.70.22.0Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy
optyczne
 
Powiązania z CN-2007:
9005 10 00
9005 80 00
9011 10
9011 20
9011 80 00
26.70.23Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
26.70.23.0Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9013 10 00
9013 20 00
9013 80
26.70.24Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych  
26.70.24.0Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych 
Powiązania z CN-2007:
9005 90 00
9011 90
26.70.25Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
26.70.25.0Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 
Powiązania z CN-2007:
9013 90
26.70.9Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego  
26.70.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego  
26.70.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego  
26.8MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI  
26.80MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI  
26.80.1Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji  
26.80.11Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym  
26.80.11.0Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 15
8523 29 90
26.80.12Optyczne niezapisane nośniki informacji  
26.80.12.0Optyczne niezapisane nośniki informacji 
Powiązania z CN-2007:
8523 40 11
8523 40 13
8523 40 19
26.80.13Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków  
26.80.13.0Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków 
Powiązania z CN-2007:
8523 59 10
8523 80 10
26.80.14Karty z paskiem magnetycznym  
26.80.14.0Karty z paskiem magnetycznym 
Powiązania z CN-2007:
8523 21 00
26.80.9Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji  
26.80.99Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji  
26.80.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.