Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 23 - WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 23

WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
23WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH  
23.1SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA  
23.11SZKŁO PŁASKIE  
23.11.1Szkło płaskie  
23.11.11Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej  
23.11.11.0Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej 
Powiązania z CN-2007:
7003
7004
23.11.12Szkło typu float i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej  
23.11.12.0Szkło typu float i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej 
Powiązania z CN-2007:
7005
23.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego  
23.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego  
23.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego  
23.12SZKŁO PŁASKIE, PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE  
23.12.1Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce  
23.12.11Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane  
23.12.11.0Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane 
Powiązania z CN-2007:
7006 00
23.12.12Szkło bezpieczne  
23.12.12.0Szkło bezpieczne 
Powiązania z CN-2007:
7007
23.12.13Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła  
23.12.13.0Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 
Powiązania z CN-2007:
7008 00
7009
23.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce  
23.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce  
23.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce  
23.13SZKŁO GOSPODARCZE  
23.13.1Szkło gospodarcze  
23.13.11Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła  
23.13.11.0Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła 
Powiązania z CN-2007:
7010 20 00
7010 90
23.13.12Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych  
23.13.12.0Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych 
Powiązania z CN-2007:
7013 22
7013 28
7013 33
7013 37
23.13.13Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.  
23.13.13.0Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp. 
Powiązania z CN-2007:
7013 10 00
7013 41
7013 42 00
7013 49
7013 91
7013 99 00
23.13.14Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych  
23.13.14.0Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych 
Powiązania z CN-2007:
7020 00 07
7020 00 08
23.13.9Usługi wykończeniowe w zakresie szkła gospodarczego; usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego  
23.13.91Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych  
23.13.91.0Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych  
23.13.92Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych  
23.13.92.0Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych  
23.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego  
23.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego  
23.14WŁÓKNA SZKLANE  
23.14.1Włókna szklane  
23.14.11Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych  
23.14.11.0Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych 
Powiązania z CN-2007:
7019 11 00
7019 12 00
7019 19
23.14.12Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin  
23.14.12.0Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem
tkanin
 
Powiązania z CN-2007:
7019 31 00
7019 32 00
7019 39 00
7019 90
23.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych  
23.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych  
23.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych  
23.19POZOSTAŁE SZKŁO PRZETWORZONE, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE  
23.19.1Pozostałe szkło w postaci półprzetworzonej  
23.19.11Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione  
23.19.11.0Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione 
Powiązania z CN-2007:
7001 00 91
7001 00 99
7002
23.19.12Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach  
23.19.12.0Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach 
Powiązania z CN-2007:
7016 90
23.19.2Szkło techniczne i pozostałe rodzaje szkła  
23.19.21Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych  
23.19.21.0Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych
i podobnych
 
Powiązania z CN-2007:
7011
23.19.22Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł  
23.19.22.0Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł 
Powiązania z CN-2007:
7015
23.19.23Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane  
23.19.23.0Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane 
Powiązania z CN-2007:
7010 10 00
7017
23.19.24Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.  
23.19.24.0Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp. 
Powiązania z CN-2007:
9405 91
23.19.25Izolatory elektryczne szklane  
23.19.25.0Izolatory elektryczne szklane 
Powiązania z CN-2007:
8546 10 00
23.19.26Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.19.26.0Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7014 00 00
7016 10 00
7018
7020 00 05
7020 00 10
7020 00 30
7020 00 80
23.19.9Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne  
23.19.91Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne  
23.19.91.0Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne  
23.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne  
23.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne  
23.2WYROBY OGNIOTRWAŁE  
23.20WYROBY OGNIOTRWAŁE  
23.20.1Wyroby ogniotrwałe  
23.20.11Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych  
23.20.11.0Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 
Powiązania z CN-2007:
6901 00 00
23.20.12Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych  
23.20.12.0Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 
Powiązania z CN-2007:
6902
23.20.13Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.20.13.0Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3816 00 00
23.20.14Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne  
23.20.14.0Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne 
Powiązania z CN-2007:
6815 91 00
6903
23.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych  
23.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych  
23.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych  
23.3MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE  
23.31PŁYTKI CERAMICZNE i PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE  
23.31.1Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne  
23.31.10Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne  
23.31.10.0Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne 
Powiązania z CN-2007:
6907
6908
23.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych  
23.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych  
23.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych  
23.32CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY  
23.32.1Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny  
23.32.11Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.  
23.32.11.0Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp. 
Powiązania z CN-2007:
6904
23.32.12Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane  
23.32.12.0Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane 
Powiązania z CN-2007:
6905
23.32.13Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne  
23.32.13.0Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne 
Powiązania z CN-2007:
6906 00 00
23.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny  
23.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny  
23.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny  
23.4POZOSTAŁE WYROBY Z PORCELANY I CERAMIKI  
23.41WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE  
23.41.1Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne  
23.41.11Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej  
23.41.11.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej 
Powiązania z CN-2007:
6911
23.41.12Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej  
23.41.12.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej 
Powiązania z CN-2007:
6912 00
23.41.13Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne  
23.41.13.0Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne 
Powiązania z CN-2007:
6913
23.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych  
23.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych  
23.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych  
23.42WYROBY SANITARNE CERAMICZNE  
23.42.1Wyroby sanitarne ceramiczne  
23.42.10Wyroby sanitarne ceramiczne  
23.42.10.0Wyroby sanitarne ceramiczne 
Powiązania z CN-2007:
6910
23.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych  
23.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych  
23.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych  
23.43IZOLATORY CERAMICZNE I ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO  
23.43.1Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego  
23.43.10Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego  
23.43.10.0Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego 
Powiązania z CN-2007:
8546 20
8547 10
23.43.9Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego  
23.43.99Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego  
23.43.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego  
23.44POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH  
23.44.1Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych  
23.44.11Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej  
23.44.11.0Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej 
Powiązania z CN-2007:
6909 11 00
23.44.12Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej  
23.44.12.0Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej 
Powiązania z CN-2007:
6909 12 00
6909 19 00
8505 19
23.44.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych  
23.44.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych  
23.44.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych  
23.49POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE  
23.49.1Pozostałe wyroby ceramiczne  
23.49.11Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów  
23.49.11.0Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów 
Powiązania z CN-2007:
6909 90 00
23.49.12Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.49.12.0Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6914
23.49.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych  
23.49.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych  
23.49.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych  
23.5CEMENT, WAPNO I GIPS  
23.51CEMENT  
23.51.1Cement  
23.51.11Klinkier cementowy  
23.51.11.0Klinkier cementowy 
Powiązania z CN-2007:
2523 10 00
23.51.12Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego  
23.51.12.0Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego 
Powiązania z CN-2007:
2523 21 00
2523 29 00
2523 30 00
2523 90
23.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu  
23.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu  
23.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu  
23.52WAPNO I GIPS  
23.52.1Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne  
23.52.10Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne  
23.52.10.0Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne8% - poz. 67 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2522 10 00
2522 20 00
2522 30 00
23.52.2Gips  
23.52.20Gips  
23.52.20.0Gips 
Powiązania z CN-2007:
2520 20
23.52.3Dolomit kalcynowany lub spiekany  
23.52.30Dolomit kalcynowany lub spiekany  
23.52.30.0Dolomit kalcynowany lub spiekany 
Powiązania z CN-2007:
2518 20 00
2518 30 00
23.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu  
23.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu  
23.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu  
23.6WYROBY Z BETONU, CEMENTU I GIPSU  
23.61WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH  
23.61.1Wyroby z betonu do celów budowlanych  
23.61.11Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia  
23.61.11.1Płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu 
Powiązania z CN-2007:
6810 11 10
6810 19 10*
6810 19 31
6810 19 90*
23.61.11.2Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia 
Powiązania z CN-2007:
6810 11 90
6810 19 10*
6810 19 39
6810 19 90*
23.61.12Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia  
23.61.12.1Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z betonu 
Powiązania z CN-2007:
6810 91*
23.61.12.2Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu lub ze sztucznego kamienia 
Powiązania z CN-2007:
6810 91*
23.61.2Budynki prefabrykowane z betonu  
23.61.20Budynki prefabrykowane z betonu  
23.61.20.0Budynki prefabrykowane z betonu 
Powiązania z CN-2007:
9406 00 80
23.61.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych  
23.61.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych  
23.61.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych  
23.62WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH  
23.62.1Wyroby z gipsu do celów budowlanych  
23.62.10Wyroby z gipsu do celów budowlanych  
23.62.10.0Wyroby z gipsu do celów budowlanych 
Powiązania z CN-2007:
6809 11 00
6809 19 00
23.62.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych  
23.62.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych  
23.62.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych  
23.63MASA BETONOWA PREFABRYKOWANA  
23.63.1Masa betonowa prefabrykowana  
23.63.10Masa betonowa prefabrykowana  
23.63.10.0Masa betonowa prefabrykowana 
Powiązania z CN-2007:
3824 50 10
23.63.9Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej  
23.63.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej  
23.63.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej  
23.64ZAPRAWY MURARSKIE  
23.64.1Zaprawy murarskie  
23.64.10Zaprawy murarskie  
23.64.10.0Zaprawy murarskie 
Powiązania z CN-2007:
3824 50 90
23.64.9Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich  
23.64.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich  
23.64.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich  
23.65WYROBY WŁÓKNO-CEMENTOWE  
23.65.1Wyroby włókno-cementowe  
23.65.11Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym  
23.65.11.0Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym 
Powiązania z CN-2007:
6808 00 00
23.65.12Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp.  
23.65.12.0Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe
itp.
 
Powiązania z CN-2007:
6811
23.65.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.  
23.65.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.  
23.65.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.  
23.69POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU  
23.69.1POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU  
23.69.11Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.69.11.0Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6809 90 00
23.69.19Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.69.19.0Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6810 99 00
23.69.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu  
23.69.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu  
23.69.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu  
23.7KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE  
23.70KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE  
23.70.1Kamienie cięte, formowane i wykończone  
23.70.11Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru  
23.70.11.0Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru 
Powiązania z CN-2007:
6802 21 00
6802 91 10
6802 91 90
23.70.12Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych  
23.70.12.0Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych 
Powiązania z CN-2007:
6801 00 00
6802 10 00
6802 23 00
6802 29 00
6802 92
6802 93
6802 99
6803 00
23.70.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych  
23.70.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych  
23.70.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych  
23.9WYROBY ŚCIERNE I POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH  
23.91WYROBY ŚCIERNE  
23.91.1Wyroby ścierne  
23.91.11Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki  
23.91.11.0Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki 
Powiązania z CN-2007:
6804
23.91.12Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury  
23.91.12.0Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury 
Powiązania z CN-2007:
6805
23.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych  
23.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych  
23.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych  
23.99POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
23.99.1Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.99.11Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane  
23.99.11.0Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane 
Powiązania z CN-2007:
6812 80
6812 91 00
6812 92 00
6812 93 00
6812 99
6813 20 00
6813 81 00
6813 89 00
23.99.12Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów  
23.99.12.0Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów 
Powiązania z CN-2007:
6807
23.99.13Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących  
23.99.13.0Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących 
Powiązania z CN-2007:
2517 30 00
2715 00 00
23.99.14Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów  
23.99.14.0Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów 
Powiązania z CN-2007:
3801
23.99.15Korund sztuczny  
23.99.15.0Korund sztuczny 
Powiązania z CN-2007:
2818 10
23.99.19Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
23.99.19.0Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6806
6814
6815 10
6815 20 00
6815 99
23.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
23.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
23.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.