Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVI  »   Dział 84 - REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 84 -
REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 85 -
MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział 84

REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 84.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i pozostałych artykułów objętych działem 68;

  b) maszyn lub urządzeń (na przykład pomp) z materiału ceramicznego oraz części ceramicznych maszyn lub urządzeń z dowolnego materiału (dział 69);

  c) szkła laboratoryjnego (pozycja 7017); maszyn, urządzeń lub pozostałych artykułów przeznaczonych do celów technicznych oraz ich części, ze szkła (pozycja 7019 lub 7020);

  d) artykułów objętych pozycją 7321 lub 7322 lub podobnych artykułów z pozostałych metali nieszlachetnych (działy od 74 do 76 lub od 78 do 81);

  e) odkurzaczy objętych pozycją 8508;

  f) elektromechanicznych urządzeń domowych objętych pozycją 8509; aparatów i kamer cyfrowych objętych pozycją 8525;

  g) chłodnic do artykułów objętych sekcją XVII; lub

  h) ręcznych mechanicznych zamiatarek do podłóg bez silnika (pozycja 9603).

2. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 3 do sekcji XVI i pod warunkiem uwagi 9 do niniejszego działu, maszyny lub urządzenia, które odpowiadają opisowi jednej lub więcej pozycji od 8401 do 8424 lub pozycji 8486, a jednocześnie opisowi jednej lub więcej pozycji od 8425 do 8480, mają być klasyfikowane do właściwej pozycji z pierwszej grupy lub do pozycji 8486, w zależności od przypadku, a nie do drugiej.

Pozycja 8419 nie obejmuje jednak:

  a) kiełkowników, inkubatorów lub wylęgarni (pozycja 8436);

  b) maszyn do nawilżania ziarna (pozycja 8437);

  c) aparatury dyfuzyjnej do ekstrakcji soku cukrowego (pozycja 8438);

  d) maszyn do obróbki cieplnej przędzy włókienniczej, tkanin lub gotowych wyrobów włókienniczych (pozycja 8451);

  e) maszyn, instalacji przemysłowych lub urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do mechanicznych operacji, w których zmiana temperatury, nawet jeśli konieczna, pełni tylko rolę pomocniczą.

Pozycja 8422 nie obejmuje:

  a) maszyn do zaszywania worków lub podobnych pojemników (pozycja 8452); lub

  b) maszyn biurowych objętych pozycją 8472.

Pozycja 8424 nie obejmuje:

  a) drukarek atramentowych (pozycja 8443); lub

  b) maszyn do cięcia strumieniem wody (pozycja 8456).

3. Obrabiarkę przeznaczoną do obróbki dowolnego materiału, odpowiadającą opisowi pozycji 8456, a jednocześnie opisom pozycji 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 lub 8465, należy klasyfikować do pozycji 8456.

4. Pozycja 8457 ma zastosowanie wyłącznie do obrabiarek do obróbki metalu, innych niż tokarki (włączając centra tokarskie), które mogą wykonać różne rodzaje operacji obróbki skrawania albo:

  a) poprzez automatyczną wymianę narzędzi z podajnika lub podobnego, zgodnie z programem obróbki skrawaniem (centra obróbkowe);

  b) poprzez automatyczne użycie, równocześnie lub kolejno, różnych jednostek obróbkowych na przedmiocie zamocowanym w ustalonym położeniu (obrabiarki zespołowe, obrabiarki jednostanowiskowe); albo

  c) poprzez automatyczne przeniesienie obrabianego przedmiotu do różnych jednostek obróbkowych (wielostanowiskowe obrabiarki przenośnikowe).

5.

A) W pozycji 8471 wyrażenie "maszyny do automatycznego przetwarzania danych" oznacza maszyny zdolne do:

  1) zapamiętania programu lub programów użytkowych oraz co najmniej danych bezpośrednio niezbędnych do wykonania tego programu;

  2) dowolnego programowania, zgodnie z wymaganiami użytkownika;

  3) wykonywania obliczeń arytmetycznych zdefiniowanych przez użytkownika; oraz 

  4) wykonywania, bez interwencji człowieka, programu użytkowego, który przez decyzje logiczne wymaga modyfikacji jego wykonywania, w trakcie działania przetwarzania.

B) Maszyny do automatycznego przetwarzania danych mogą być w postaci systemów, składających się ze zmiennej liczby oddzielnych urządzeń.

C) Pod warunkiem punktów D i E poniżej, urządzenie jest uważane za część systemu automatycznego przetwarzania danych, jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

  1) jest w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie w systemie do automatycznego przetwarzania danych;

  2) może być podłączone do jednostki centralnej albo bezpośrednio, albo poprzez jedno lub więcej innych urządzeń; oraz 

  3) jest zdolne do przyjmowania lub dostarczania danych w postaci (kodów lub sygnałów), która może być wykorzystana przez ten system.

Oddzielnie zgłaszane urządzenia maszyn do automatycznego przetwarzania danych, należy klasyfikować do pozycji 8471.

Jednakże, klawiatury, urządzenia wejściowe współrzędnych X-Y i urządzenia pamięci dyskowej, które spełniają warunki punktów C 2) i C 3) powyżej, w każdym przypadku należy klasyfikować jako urządzenia objęte pozycją 8471.

D) Pozycja 8471 nie obejmuje następujących urządzeń, gdy zgłaszane są oddzielnie, nawet jeśli spełniają one warunki uwagi 5 C powyżej:

  1) drukarek, urządzeń kopiujących, telekopiarek (telefaksów), nawet połączonych;

  2) aparatury do transmisji i odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa);

  3) głośników i mikrofonów;

  4) kamer telewizyjnych, kamer i aparatów cyfrowych oraz rejestrujących kamer wideo;

  5) monitorów i projektorów, niezawierających aparatury odbiorczej do telewizji.

E) Maszyny zawierające lub pracujące w połączeniu z maszyną do automatycznego przetwarzania danych i wykonujące specyficzną funkcję, inną niż przetwarzanie danych, należy klasyfikować do pozycji właściwych do ich odpowiednich funkcji lub z braku takiej, do pozostałych pozycji.

6. Pozycja 8482 obejmuje, między innymi, polerowane kulki stalowe, których maksymalne i minimalne średnice nie różnią się, w zależności od tego, która różnica jest mniejsza, od średnicy nominalnej o więcej niż 1 % lub o więcej niż 0,05 mm.

Pozostałe kulki stalowe należy klasyfikować do pozycji 7326.

7. Maszynę, która jest wykorzystywana do więcej niż jednego celu, należy przy klasyfikacji traktować tak, jak gdyby jej przeznaczenie podstawowe było jedyne.

Z uwzględnieniem uwagi 2 do niniejszego działu oraz uwagi 3 do sekcji XVI, maszyna, której główne przeznaczenie nie jest objęte żadną pozycją lub której żadne z przeznaczeń nie jest główne, powinna być klasyfikowana, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, do pozycji 8479. Pozycja 8479 obejmuje również maszyny do wyrobu lin lub kabli (na przykład maszyny do splatania, skręcania lub wykonywania splotów kablowych) z drutu metalowego, przędzy włókienniczej lub innego materiału, lub z mieszaniny takich materiałów.

8. W pozycji 8470 określenie "kieszonkowe" odnosi się tylko do maszyn, których wymiary nie przekraczają 170 mm × 100 mm × 45 mm.

9.

A) Uwagi 9 a) i 9 b) do działu 85 także stosują się odpowiednio w odniesieniu do wyrażeń "elementy półprzewodnikowe" i "elektroniczne układy scalone", jak użyto w niniejszej uwadze i w pozycji 8486. Jednakże w niniejszej uwadze i w pozycji 8486 wyrażenie "elementy półprzewodnikowe" obejmuje również światłoczułe elementy półprzewodnikowe i diody elektroluminescencyjne (LED).

B) W niniejszej uwadze i w pozycji 8486 wyrażenie "produkcja płaskich wyświetlaczy panelowych" obejmuje wytwarzanie podłoży do paneli płaskich. Nie obejmuje ono produkcji szkła lub montażu płytek drukowanych lub innych komponentów elektronicznych na panelu płaskim. Wyrażenie "płaskie wyświetlacze panelowe" nie obejmuje technologii lamp elektronopromieniowych.

C) Pozycja 8486 obejmuje również maszyny i aparaturę wyłącznie lub głównie w rodzaju stosowanych do:

  1) produkcji lub naprawy masek i siatek;

  2) montażu elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych;

  3) podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku kryształów, płytek, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych i płaskich wyświetlaczy panelowych.

D) Z zastrzeżeniem uwagi 1 do sekcji XVI oraz uwagi 1 do działu 84 maszyny i aparaturę odpowiadające opisowi w pozycji 8486 należy klasyfikować do tej pozycji, a nie do żadnej innej pozycji nomenklatury.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 8465 20 określenie "centra obróbkowe" stosuje się jedynie do obrabiarek do obróbki drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów, które mogą wykonywać różnego rodzaju operacje obróbki skrawaniem poprzez automatyczną wymianę narzędzia z zasobnika lub temu podobnego, zgodnie z programem obróbki.

2. W podpozycji 8471 49 określenie "systemy" oznacza maszyny do automatycznego przetwarzania danych, których jednostki spełniają warunki przedstawione w uwadze 5 C do działu 84 i które zawierają przynajmniej jednostkę centralną, jedno urządzenie wejścia (na przykład klawiaturę lub skaner) i jedno urządzenie wyjścia (na przykład jednostkę wyświetlania wizualnego lub drukarkę).

3. W podpozycji 8481 20 wyrażenie "zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu" oznacza zawory, które są używane specjalnie w napędzie "hydraulicznym" w układzie hydraulicznym lub pneumatycznym, gdzie źródło energii jest dostarczane w postaci płynów pod ciśnieniem (ciecz lub gaz). Zawory te mogą być dowolnego rodzaju (na przykład redukcyjne, zwrotne). Podpozycja 8481 20 ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi podpozycjami pozycji 8481.

4. Podpozycja 8482 40 obejmuje tylko łożyska z wałeczkami cylindrycznymi o stałej średnicy nieprzekraczającej 5 mm i o długości, która jest przynajmniej trzykrotnie większa od średnicy. Końce tych wałeczków mogą być zaokrąglone.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 8407 10 i 8409 10 wyrażenie "silniki lotnicze" stosuje się tylko do silników zaprojektowanych do zamontowania śmigła lub wirnika.

2. Podpozycja 8471 70 30 odnosi się także do napędów CD-ROM, będących jednostkami pamięci do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, które składają się z jednostek napędu zaprojektowanych do wyszukiwania sygnałów z CD-ROM, audio-CD i foto-CD oraz wyposażonych w gniazdko do słuchawek, przycisk regulacji wzmocnienia lub przycisk start/stop.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
8401 Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów
8401 10 00– Reaktory jądrowe (Euratom)5,7
8401 20 00– Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń (Euratom)3,7
8401 30 00– Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane (Euratom)3,7gi F/S
8401 40 00– Części reaktorów jądrowych (Euratom)3,7
8402 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe
– Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę
8402 11 00– – Kotły wodnorurowe o wydajności przekraczającej 45 ton pary na godzinę2,7
8402 12 00– – Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej 45 ton pary na godzinę2,7
8402 19– – Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hybrydowe
8402 19 10– – – Kotły płomiennorurowe2,7
8402 19 90– – – Pozostałe2,7
8402 20 00– Kotły wodne wysokotemperaturowe2,7
8402 90 00– Części2,7
8403 Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402
8403 10– Kotły
8403 10 10– – Żeliwne2,7
8403 10 90– – Pozostałe2,7
8403 90– Części
8403 90 10– – Żeliwne2,7
8403 90 90– – Pozostałe2,7
8404 Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
8404 10 00– Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 84032,7
8404 20 00– Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną2,7
8404 90 00– Części2,7
8405 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich
8405 10 00– Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich1,7
8405 90 00– Części1,7
8406 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
8406 10 00– Turbiny do napędu morskich jednostek pływających2,7
– Pozostałe turbiny
8406 81 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW2,7
8406 82 00– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 40 MW2,7
8406 90– Części
8406 90 10– – Łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników2,7
8406 90 90– – Pozostałe2,7
8407 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy
8407 10 00– Silniki lotnicze1,7 (86)p/st
– Silniki do napędu morskich jednostek pływających
8407 21– – Silniki przyczepne
8407 21 10– – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 325 cm36,2p/st
– – – O pojemności skokowej przekraczającej 325 cm3
8407 21 91– – – – O mocy nieprzekraczającej 30 kW4,2p/st
8407 21 99– – – – O mocy przekraczającej 30 kW4,2p/st
8407 29 00– – Pozostałe4,2p/st
– Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87
8407 31 00– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm32,7p/st
8407 32– – O pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm3
8407 32 10– – – O pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 125 cm32,7p/st
8407 32 90– – – O pojemności skokowej przekraczającej 125 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm32,7p/st
8407 33– – O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 1 000 cm3
8407 33 20– – – O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 500 cm32,7p/st
8407 33 80– – – O pojemności skokowej przekraczającej 500 cm3, ale nieprzekraczającej 1000 cm32,7p/st
8407 34– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3
8407 34 10– – – Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 8701 10; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 800 cm3; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705 (12)2,7p/st
– – – Pozostałe
8407 34 30– – – – Używane4,2p/st
– – – – Nowe, o pojemności skokowej
8407 34 91– – – – – Nieprzekraczającej 1 500 cm34,2p/st
8407 34 99– – – – – Przekraczającej 1 500 cm34,2p/st
8407 90– Pozostałe silniki
8407 90 10– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 250 cm32,7p/st
– – O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3
8407 90 50– – – Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 8701 10; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 800 cm3; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705 (12)2,7p/st
– – – Pozostałe
8407 90 80– – – – O mocy nieprzekraczającej 10 kW4,2p/st
8407 90 90– – – – O mocy przekraczającej 10 kW4,2p/st
8408 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)
8408 10– Silniki do napędu morskich jednostek pływających
– – Używane
8408 10 11– – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 19– – – Pozostałe2,7p/st
– – Nowe, o mocy
– – – Nieprzekraczającej 50 kW
8408 10 23– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 27– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW
8408 10 31– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 39– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW
8408 10 41– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 49– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 200 kW, ale nieprzekraczającej 300 kW
8408 10 51– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 59– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 300 kW, ale nieprzekraczającej 500 kW
8408 10 61– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 69– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 500 kW, ale nieprzekraczającej 1 000 kW
8408 10 71– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 79– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 5 000 kW
8408 10 81– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 89– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Przekraczającej 5 000 kW
8408 10 91– – – – Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 (12)bez cłap/st
8408 10 99– – – – Pozostałe2,7p/st
8408 20– Silniki w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87
8408 20 10– – Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 8701 10; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 500 cm3; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705 (12)2,7p/st
– – Pozostałe
– – – Do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy
8408 20 31– – – – Nieprzekraczającej 50 kW4,2p/st
8408 20 35– – – – Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW4,2p/st
8408 20 37– – – – Przekraczającej 100 kW4,2p/st
– – – Do pozostałych pojazdów objętych działem 87, o mocy
8408 20 51– – – – Nieprzekraczającej 50 kW4,2p/st
8408 20 55– – – – Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW4,2p/st
8408 20 57– – – – Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW4,2p/st
8408 20 99– – – – Przekraczającej 200 kW4,2p/st
8408 90– Pozostałe silniki
8408 90 21– – Do trakcji szynowej4,2p/st
– – Pozostałe
8408 90 27– – – Używane4,2p/st
– – – Nowe, o mocy
8408 90 41– – – – Nieprzekraczającej 15 kW4,2p/st
8408 90 43– – – – Przekraczającej 15 kW, ale nieprzekraczającej 30 kW4,2p/st
8408 90 45– – – – Przekraczającej 30 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW4,2p/st
8408 90 47– – – – Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW4,2p/st
8408 90 61– – – – Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW4,2p/st
8408 90 65– – – – Przekraczającej 200 kW, ale nieprzekraczającej 300 kW4,2p/st
8408 90 67– – – – Przekraczającej 300 kW, ale nieprzekraczającej 500 kW4,2p/st
8408 90 81– – – – Przekraczającej 500 kW, ale nieprzekraczającej 1 000 kW4,2p/st
8408 90 85– – – – Przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 5 000 kW4,2p/st
8408 90 89– – – – Przekraczającej 5 000 kW4,2p/st
8409 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408
8409 10 00– Do silników lotniczych1,7 (86)
– Pozostałe
8409 91 00– – Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym2,7
8409 99 00– – Pozostałe2,7
8410 Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory
– Turbiny hydrauliczne i koła wodne
8410 11 00– – O mocy nieprzekraczającej 1 000 kW4,5
8410 12 00– – O mocy przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 10 000 kW4,5
8410 13 00– – O mocy przekraczającej 10 000 kW4,5
8410 90 00– Części, włączając regulatory4,5
8411 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe
– Silniki turboodrzutowe
8411 11 00– – O ciągu nieprzekraczającym 25 kN3,2 (86)p/st
8411 12– – O ciągu przekraczającym 25 kN
8411 12 10– – – O ciągu przekraczającym 25 kN, ale nieprzekraczającym 44 kN2,7 (86)p/st
8411 12 30– – – O ciągu przekraczającym 44 kN, ale nieprzekraczającym 132 kN2,7 (86)p/st
8411 12 80– – – O ciągu przekraczającym 132 kN2,7 (86)p/st
– Silniki turbośmigłowe
8411 21 00– – O mocy nieprzekraczającej 1 100 kW3,6 (86)p/st
8411 22– – O mocy przekraczającej 1 100 kW
8411 22 20– – – O mocy przekraczającej 1 100 kW, ale nieprzekraczającej 3 730 kW2,7 (86)p/st
8411 22 80– – – O mocy przekraczającej 3 730 kW2,7 (86)p/st
– Pozostałe turbiny gazowe
8411 81 00– – O mocy nieprzekraczającej 5 000 kW4,1p/st
8411 82– – O mocy przekraczającej 5 000 kW
8411 82 20– – – O mocy przekraczającej 5 000 kW, ale nieprzekraczającej 20 000 kW4,1p/st
8411 82 60– – – O mocy przekraczającej 20 000 kW, ale nieprzekraczającej 50 000 kW4,1p/st
8411 82 80– – – O mocy przekraczającej 50 000 kW4,1p/st
– Części
8411 91 00– – Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych2,7 (86)
8411 99 00– – Pozostałe4,1
8412 Pozostałe silniki i siłowniki
8412 10 00– Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe2,2 (86)p/st
– Silniki i siłowniki hydrauliczne
8412 21– – Liniowe (cylindry)
8412 21 20– – – Układy hydrauliczne2,7
8412 21 80– – – Pozostałe2,7
8412 29– – Pozostałe
8412 29 20– – – Układy hydrauliczne4,2
– – – Pozostałe
8412 29 81– – – – Silniki hydrauliczne4,2
8412 29 89– – – – Pozostałe4,2
– Silniki i siłowniki pneumatyczne
8412 31 00– – Liniowe (cylindry)4,2
8412 39 00– – Pozostałe4,2
8412 80– Pozostałe
8412 80 10– – Silniki na parę wodną i silniki na inne rodzaje pary2,7
8412 80 80– – Pozostałe4,2
8412 90– Części
8412 90 20– – Silników odrzutowych innych niż turboodrzutowe1,7 (86)
8412 90 40– – Silników i siłowników hydraulicznych2,7
8412 90 80– – Pozostałe2,7
8413 Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy
– Pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urządzenie pomiarowe
8413 11 00– – Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów1,7p/st
8413 19 00– – Pozostałe1,7p/st
8413 20 00– Pompy ręczne, inne niż te objęte podpozycją 8413 11 lub 8413 191,7p/st
8413 30– Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych
8413 30 20– – Pompy wtryskowe1,7p/st
8413 30 80– – Pozostałe1,7p/st
8413 40 00– Pompy do betonu1,7p/st
8413 50– Pozostałe pompy wyporowe-tłokowe
8413 50 20– – Zespoły hydrauliczne1,7
8413 50 40– – Pompy dawkujące i dozujące1,7p/st
– – Pozostałe
– – – Pompy tłokowe
8413 50 61– – – – Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych1,7p/st
8413 50 69– – – – Pozostałe1,7p/st
8413 50 80– – – Pozostałe1,7p/st
8413 60– Pozostałe obrotowe pompy wyporowe
8413 60 20– – Zespoły hydrauliczne1,7
– – Pozostałe
– – – Pompy zębate
8413 60 31– – – – Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych1,7p/st
8413 60 39– – – – Pozostałe1,7p/st
– – – Pompy łopatkowe
8413 60 61– – – – Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych1,7p/st
8413 60 69– – – – Pozostałe1,7p/st
8413 60 70– – – Pompy śrubowe1,7p/st
8413 60 80– – – Pozostałe1,7p/st
8413 70– Pozostałe pompy odśrodkowe
– – Pompy głębinowe
8413 70 21– – – Jednostopniowe1,7p/st
8413 70 29– – – Wielostopniowe1,7p/st
8413 70 30– – Bezdławnicowe pompy wirnikowe do układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody1,7p/st
– – Pozostałe, o średnicy wylotu
8413 70 35– – – Nieprzekraczającej 15 mm1,7p/st
– – – Przekraczającej 15 mm
8413 70 45– – – – Pompy wirowe z kanałami dodatkowymi oraz pompy z kanałami bocznymi1,7p/st
– – – – Pompy o przepływie promieniowym
– – – – – Jednostopniowe
– – – – – – Z wirnikiem jednostronnym
8413 70 51– – – – – – – Zblokowane z silnikiem1,7p/st
8413 70 59– – – – – – – Pozostałe1,7p/st
8413 70 65– – – – – – Z wirnikiem wielostronnym1,7p/st
8413 70 75– – – – – Wielostopniowe1,7p/st
– – – – Pozostałe pompy odśrodkowe
8413 70 81– – – – – Jednostopniowe1,7p/st
8413 70 89– – – – – Wielostopniowe1,7p/st
– Pozostałe pompy; podnośniki do cieczy
8413 81 00– – Pompy1,7p/st
8413 82 00– – Podnośniki do cieczy1,7p/st
– Części
8413 91 00– – Pomp1,7
8413 92 00– – Podnośników do cieczy1,7
8414 Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami
8414 10– Pompy próżniowe
8414 10 15– – W rodzaju stosowanych do produkcji półprzewodników lub wyłącznie lub głównie stosowanych do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowychbez cłap/st
– – Pozostałe
8414 10 25– – – Pompy rotacyjne tłokowe, pompy rotacyjne łopatkowe, pompy molekularne i pompy Roots'a1,7p/st
– – – Pozostałe
8414 10 81– – – – Pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne i pompy adsorpcyjne1,7p/st
8414 10 89– – – – Pozostałe1,7p/st
8414 20– Pompy powietrzne ręczne lub nożne
8414 20 20– – Pompki ręczne do rowerów1,7p/st
8414 20 80– – Pozostałe2,2p/st
8414 30– Sprężarki, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych
8414 30 20– – O mocy nieprzekraczającej 0,4 kW2,2p/st
– – O mocy przekraczającej 0,4 kW
8414 30 81– – – Hermetyczne lub półhermetyczne2,2p/st
8414 30 89– – – Pozostałe2,2p/st
8414 40– Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
8414 40 10– – O wydajności nieprzekraczającej 2 m3 na minutę2,2p/st
8414 40 90– – O wydajności przekraczającej 2 m3 na minutę2,2p/st
– Wentylatory
8414 51 00– – Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W3,2p/st
8414 59– – Pozostałe
8414 59 15– – – Wentylatory w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do chłodzenia mikroprocesorów, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub urządzeń do maszyn do automatycznego przetwarzania danychbez cłap/st
– – – Pozostałe
8414 59 25– – – – Wentylatory osiowe2,3p/st
8414 59 35– – – – Wentylatory promieniowe2,3p/st
8414 59 95– – – – Pozostałe2,3p/st
8414 60 00– Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm2,7p/st
8414 80– Pozostałe
– – Turbosprężarki
8414 80 11– – – Jednostopniowe2,2p/st
8414 80 19– – – Wielostopniowe2,2p/st
– – Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnienie
– – – Nieprzekraczające 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na godzinę
8414 80 22– – – – Nieprzekraczającej 60 m32,2p/st
8414 80 28– – – – Przekraczającej 60 m32,2p/st
– – – Przekraczające 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na godzinę
8414 80 51– – – – Nieprzekraczającej 120 m32,2p/st
8414 80 59– – – – Przekraczającej 120 m32,2p/st
– – Sprężarki wyporowe rotacyjne
8414 80 73– – – Jednowałowe2,2p/st
– – – Wielowałowe
8414 80 75– – – – Sprężarki śrubowe2,2p/st
8414 80 78– – – – Pozostałe2,2p/st
8414 80 80– – Pozostałe2,2p/st
8414 90 00– Części2,2
8415 Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności
8415 10– W rodzaju przeznaczonych do zamocowania do okna, ściany, sufitu lub podłogi, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (system typu "split")
8415 10 10– – Samodzielne2,2
8415 10 90– – W systemach złożonych z oddzielnych części (typu "split")2,5
8415 20 00– W rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych2,7
– Pozostałe
8415 81 00– – Zawierające agregat chłodniczy oraz zawór odwracający cykl chłodzenia/grzania (odwracalne pompy ciepła)2,7
8415 82 00– – Pozostałe, zawierające agregat chłodniczy2,7
8415 83 00– – Niezawierające agregatu chłodniczego2,7
8415 90 00– Części2,7
8416 Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
8416 10– Palniki piecowe na paliwo ciekłe
8416 10 10– – Z wbudowanym automatycznym urządzeniem sterującym1,7p/st
8416 10 90– – Pozostałe1,7p/st
8416 20– Pozostałe palniki piecowe, włączając palniki wielopaliwowe
8416 20 10– – Tylko na gaz, zblokowane, zawierające wentylator i urządzenie kontrolne1,7p/st
– – Pozostałe
8416 20 20– – – Palniki wielopaliwowe1,7p/st
8416 20 80– – – Pozostałe1,7
8416 30 00– Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia1,7
8416 90 00– Części1,7
8417 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne
8417 10 00– Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali1,7
8417 20– Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych
8417 20 10– – Piece tunelowe1,7
8417 20 90– – Pozostałe1,7
8417 80– Pozostałe
8417 80 30– – Piece i paleniska do wypalania wyrobów ceramicznych1,7p/st
8417 80 50– – Piece i paleniska do wypalania cementu, szkła lub produktów chemicznych1,7p/st
8417 80 70– – Pozostałe1,7
8417 90 00– Części1,7
8418 Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415
8418 10– Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne
8418 10 20– – O pojemności przekraczającej 340 litrów1,9p/st
8418 10 80– – Pozostałe1,9p/st
– Chłodziarki domowe
8418 21– – Sprężarkowe
8418 21 10– – – O pojemności przekraczającej 340 litrów1,5p/st
– – – Pozostałe
8418 21 51– – – – Wyposażone w blat2,5p/st
8418 21 59– – – – Do wbudowania1,9p/st
– – – – Pozostałe, o pojemności
8418 21 91– – – – – Nieprzekraczającej 250 litrów2,5p/st
8418 21 99– – – – – Przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 340 litrów1,9p/st
8418 29 00– – Pozostałe2,2p/st
8418 30– Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów
8418 30 20– – O pojemności nieprzekraczającej 400 litrów2,2p/st
8418 30 80– – O pojemności przekraczającej 400 litrów, ale nieprzekraczającej 800 litrów2,2p/st
8418 40– Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów
8418 40 20– – O pojemności nieprzekraczającej 250 litrów2,2p/st
8418 40 80– – O pojemności przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 900 litrów2,2p/st
8418 50– Pozostałe meble (skrzynie, szafki, lady wystawowe, gabloty i temu podobne) do przechowywania i wystawiania, zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe
– – Witryny i lady chłodnicze (z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parownikiem)
8418 50 11– – – Do przechowywania zamrożonej żywności2,2p/st
8418 50 19– – – Pozostałe2,2p/st
8418 50 90– – Pozostałe wyposażenie chłodnicze2,2p/st
– Pozostałe urządzenia chłodnicze lub zamrażające; pompy cieplne
8418 61 00– – Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 84152,2
8418 69 00– – Pozostałe2,2
– Części
8418 91 00– – Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających2,2
8418 99– – Pozostałe
8418 99 10– – – Parowniki i skraplacze, z wyłączeniem przeznaczonych do chłodziarek domowych2,2
8418 99 90– – – Pozostałe2,2
8419 Maszyny, instalacje przemysłowe lub urządzenia laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
– Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
8419 11 00– – Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe2,6
8419 19 00– – Pozostałe2,6
8419 20 00– Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjnebez cła
– Suszarki
8419 31 00– – Do produktów rolnych1,7
8419 32 00– – Do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury1,7
8419 39 00– – Pozostałe1,7
8419 40 00– Instalacje do destylacji lub rektyfikacji1,7
8419 50– Wymienniki ciepła
8419 50 20– – Wymienniki ciepła wykonane z fluoropolimerów oraz z przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej 3 cm lub mniejszejbez cła
8419 50 80– – Pozostałe1,7
8419 60 00– Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów1,7
– Pozostałe maszyny, instalacje i urządzenia
8419 81– – Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw
8419 81 20– – – Perkolatory i pozostałe urządzenia do parzenia kawy i do przygotowywania innych gorących napojów2,7
8419 81 80– – – Pozostałe1,7
8419 89– – Pozostałe
8419 89 10– – – Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu zamkniętym1,7
8419 89 30– – – Instalacje do metalizacji próżniowej2,4
8419 89 98– – – Pozostałe2,4
8419 90– Części
8419 90 15– – Sterylizatorów objętych podpozycją 8419 20 00bez cła
8419 90 85– – Pozostałe1,7
8420 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń
8420 10– Kalandry lub inne maszyny do walcowania
8420 10 10– – W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym1,7
8420 10 30– – W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym1,7
– – Pozostałe
8420 10 81– – – Laminatory walcowe w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji podłoży obwodów drukowanych lub obwodów drukowanychbez cła
8420 10 89– – – Pozostałe1,7
– Części
8420 91– – Walce
8420 91 10– – – Z żeliwa1,7
8420 91 80– – – Pozostałe2,2
8420 99 00– – Pozostałe2,2
8421 Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
– Wirówki, włączając suszarki wirówkowe
8421 11 00– – Wirówki do mleka2,2
8421 12 00– – Suszarki do odzieży2,7p/st
8421 19– – Pozostałe
8421 19 20– – – Wirówki, w rodzaju stosowanych w laboratoriach1,5
8421 19 70– – – Pozostałebez cła
– Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
8421 21 00– – Do filtrowania lub oczyszczania wody1,7
8421 22 00– – Do filtrowania lub oczyszczania napojów innych niż woda1,7
8421 23 00– – Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych1,7
8421 29– – Pozostałe
8421 29 20– – – Wykonane z fluoropolimerów oraz z filtrem lub membraną czyszczącą o grubości nieprzekraczającej 140 mikronówbez cła
8421 29 80– – – Pozostałe1,7
– Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
8421 31 00– – Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych1,7
8421 39– – Pozostałe
8421 39 15– – – Z obudową ze stali nierdzewnej oraz przewodami rurowymi wejściowymi i wyjściowymi o średnicy wewnętrznej nieprzekraczającej 1,3 cmbez cła
– – – Pozostałe
8421 39 25– – – – Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza1,7
– – – – Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów
8421 39 35– – – – – Metodą katalityczną1,7
8421 39 85– – – – – Pozostałe1,7
– Części
8421 91 00– – Wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi1,7
8421 99– – Pozostałe
8421 99 10– – – Części urządzeń i aparatury objętych podpozycjami 8421 29 20 lub 8421 39 15bez cła
8421 99 90– – – Pozostałe1,7
8422 Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów
– Zmywarki do naczyń
8422 11 00– – Domowe2,7p/st
8422 19 00– – Pozostałe1,7p/st
8422 20 00– Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników1,7
8422 30 00– Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; maszyny do gazowania napojów1,7
8422 40 00– Pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego)1,7
8422 90– Części
8422 90 10– – Zmywarek do naczyń1,7
8422 90 90– – Pozostałe1,7
8423 Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do urządzeń do ważenia
8423 10– Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego
8423 10 10– – Wagi do użytku domowego1,7p/st
8423 10 90– – Pozostałe1,7p/st
8423 20– Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach
8423 20 10– – Wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru masbez cłap/st
8423 20 90– – Pozostałe1,7p/st
8423 30– Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe
8423 30 10– – Wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru masbez cłap/st
8423 30 90– – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe urządzenia do ważenia
8423 81– – O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg
– – – Wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru mas
8423 81 21– – – – Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadanąbez cłap/st
8423 81 23– – – – Urządzenia do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniachbez cłap/st
8423 81 25– – – – Wagi sklepowebez cłap/st
8423 81 29– – – – Pozostałebez cłap/st
8423 81 80– – – Pozostałe1,7p/st
8423 82– – O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg
8423 82 20– – – Wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru mas, z wyłączeniem urządzeń do ważenia pojazdów silnikowychbez cłap/st
– – – Pozostałe
8423 82 81– – – – Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną1,7p/st
8423 82 89– – – – Pozostałe1,7p/st
8423 89– – Pozostałe
8423 89 20– – – Wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru masbez cłap/st
8423 89 80– – – Pozostałe1,7p/st
8423 90– Wszelkiego rodzaju odważniki do urządzeń do ważenia; części urządzeń do ważenia
8423 90 10– – Części urządzeń do ważenia objętych podpozycjami 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 lub 8423 89 20bez cła
8423 90 90– – Pozostałe1,7
8424 Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego
8424 10 00– Gaśnice, nawet napełnione1,7
8424 20 00– Pistolety natryskowe i podobne urządzenia1,7
8424 30– Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego
– – Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem
8424 30 01– – – Z urządzeniem grzejnym1,7p/st
8424 30 08– – – Pozostałe1,7p/st
– – Pozostałe maszyny
8424 30 10– – – Na sprężone powietrze1,7
8424 30 90– – – Pozostałe1,7
– Opryskiwacze rolnicze lub ogrodnicze
8424 41 00– – Opryskiwacze przenośne1,7p/st
8424 49– – Pozostałe
8424 49 10– – – Opryskiwacze i opylacze, przeznaczone do montowania na ciągnikach lub do ciągnięcia przez ciągniki1,7p/st
8424 49 90– – – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe urządzenia
8424 82– – Rolnicze lub ogrodnicze
8424 82 10– – – Urządzenia nawadniające1,7
8424 82 90– – – Pozostałe1,7
8424 89– – Pozostałe
8424 89 40– – – Urządzenia mechaniczne do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanychbez cła
8424 89 70– – – Pozostałe1,7
8424 90– Części
8424 90 20– – Części urządzeń mechanicznych objętych podpozycją 8424 89 40bez cła
8424 90 80– – Pozostałe1,7
8425 Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki
– Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
8425 11 00– – Napędzane silnikiem elektrycznymbez cłap/st
8425 19 00– – Pozostałebez cłap/st
– Wciągarki; przyciągarki
8425 31 00– – Napędzane silnikiem elektrycznymbez cłap/st
8425 39 00– – Pozostałebez cłap/st
– Podnośniki; wciągniki, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
8425 41 00– – Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdówbez cłap/st
8425 42 00– – Pozostałe podnośniki i wciągniki, hydraulicznebez cłap/st
8425 49 00– – Pozostałebez cłap/st
8426 Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
– Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, suwnice mostowe, bramownice drogowe oraz wozy okraczające podsiębierne
8426 11 00– – Suwnice na podporach stałychbez cła
8426 12 00– – Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębiernebez cła
8426 19 00– – Pozostałebez cła
8426 20 00– Żurawie wieżowebez cła
8426 30 00– Żurawie bramowe lub platformowebez cła
– Pozostałe urządzenia o napędzie własnym
8426 41 00– – Na oponachbez cła
8426 49 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe urządzenia
8426 91– – Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych
8426 91 10– – – Hydrauliczne urządzenia dźwigowe przeznaczone do załadunku i rozładunku pojazdubez cłap/st
8426 91 90– – – Pozostałebez cła
8426 99 00– – Pozostałebez cła
8427 Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące
8427 10– Wózki samobieżne napędzane silnikiem elektrycznym
8427 10 10– – O wysokości podnoszenia 1 m lub większej4,5p/st
8427 10 90– – Pozostałe4,5p/st
8427 20– Pozostałe wozy i wózki samobieżne
– – O wysokości podnoszenia 1 m lub większej
8427 20 11– – – Wózki widłowe terenowe i inne wozy i wózki podnośnikowe4,5p/st
8427 20 19– – – Pozostałe4,5p/st
8427 20 90– – Pozostałe4,5p/st
8427 90 00– Pozostałe wozy i wózki4p/st
8428 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)
8428 10– Windy i wyciągi pochyłe
8428 10 20– – Z napędem elektrycznymbez cła
8428 10 80– – Pozostałebez cła
8428 20– Podnośniki i przenośniki pneumatyczne
8428 20 20– – Do materiałów masowychbez cła
8428 20 80– – Pozostałebez cła
– Pozostałe podnośniki i przenośniki o pracy ciągłej, do towarów lub materiałów
8428 31 00– – Specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemibez cła
8428 32 00– – Pozostałe, kubełkowebez cła
8428 33 00– – Pozostałe, taśmowebez cła
8428 39– – Pozostałe
8428 39 20– – – Przenośniki rolkowebez cła
8428 39 90– – – Pozostałebez cła
8428 40 00– Schody ruchome i chodniki ruchomebez cła
8428 60 00– Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnychbez cła
8428 90– Pozostałe urządzenia
– – Ładowarki specjalnie zaprojektowane do pracy w rolnictwie
8428 90 71– – – Zaprojektowane do sprzęgania z ciągnikami rolniczymibez cła
8428 90 79– – – Pozostałebez cła
8428 90 90– – Pozostałebez cła
8429 Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
– Spycharki czołowe i skośne
8429 11 00– – Gąsienicowebez cłap/st
8429 19 00– – Pozostałebez cłap/st
8429 20 00– Równiarki i niwelatorybez cłap/st
8429 30 00– Zgarniarkibez cłap/st
8429 40– Podbijarki mechaniczne i walce drogowe
– – Walce drogowe
8429 40 10– – – Wibracyjnebez cłap/st
8429 40 30– – – Pozostałebez cłap/st
8429 40 90– – Podbijarkibez cłap/st
– Koparki, czerparki i ładowarki
8429 51– – Ładowarki czołowe
8429 51 10– – – Ładowarki specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemibez cłap/st
– – – Pozostałe
8429 51 91– – – – Ładowarki łopatowe gąsienicowebez cłap/st
8429 51 99– – – – Pozostałebez cłap/st
8429 52– – Maszyny, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia
8429 52 10– – – Koparki gąsienicowebez cłap/st
8429 52 90– – – Pozostałebez cłap/st
8429 59 00– – Pozostałebez cłap/st
8430 Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe
8430 10 00– Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania palibez cłap/st
8430 20 00– Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowebez cłap/st
– Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli
8430 31 00– – Samobieżnebez cła
8430 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe maszyny do wierceń lub do głębienia szybów
8430 41 00– – Samobieżnebez cła
8430 49 00– – Pozostałebez cła
8430 50 00– Pozostałe urządzenia, z własnym napędembez cła
– Pozostałe urządzenia, bez własnego napędu
8430 61 00– – Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntubez cłap/st
8430 69 00– – Pozostałebez cła
8431 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430
8431 10 00– Urządzeń objętych pozycją 8425bez cła
8431 20 00– Urządzeń objętych pozycją 84274
– Urządzeń objętych pozycją 8428
8431 31 00– – Wind, wyciągów pochyłych lub schodów ruchomychbez cła
8431 39 00– – Pozostałebez cła
– Urządzeń objętych pozycją 8426, 8429 lub8430
8431 41 00– – Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytakibez cła
8431 42 00– – Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnychbez cła
8431 43 00– – Części maszyn do wierceń lub do głębienia szybów objętych podpozycją 8430 41 lub 8430 49bez cła
8431 49– – Pozostałe
8431 49 20– – – Z żeliwa lub staliwabez cła
8431 49 80– – – Pozostałebez cła
8432 Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych
8432 10 00– Pługibez cłap/st
– Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
8432 21 00– – Brony talerzowebez cłap/st
8432 29– – Pozostałe
8432 29 10– – – Spulchniarki i kultywatorybez cłap/st
8432 29 30– – – Bronybez cłap/st
8432 29 50– – – Glebogryzarkibez cłap/st
8432 29 90– – – Pozostałebez cłap/st
– Siewniki, sadzarki i przesadzarki
8432 31 00– – Siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowejbez cłap/st
8432 39– – Pozostałe
– – – Siewniki
8432 39 11– – – – Napędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowegobez cłap/st
8432 39 19– – – – Pozostałebez cłap/st
8432 39 90– – – Sadzarki i przesadzarkibez cłap/st
– Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
8432 41 00– – Roztrząsacze obornikabez cłap/st
8432 42 00– – Rozsiewacze nawozówbez cłap/st
8432 80 00– Pozostałe maszynybez cła
8432 90 00– Częścibez cła
8433 Maszyny żniwne lub omłotowe, włączając prasy do belowania słomy lub paszy; kosiarki do trawy i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją 8437
– Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
8433 11– – Z napędem, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej
8433 11 10– – – Elektrycznebez cłap/st
– – – Pozostałe
– – – – Samobieżne
8433 11 51– – – – – Z siedzeniembez cłap/st
8433 11 59– – – – – Pozostałebez cłap/st
8433 11 90– – – – Pozostałebez cłap/st
8433 19– – Pozostałe
– – – Z silnikiem
8433 19 10– – – – Elektrycznebez cłap/st
– – – – Pozostałe
– – – – – Samobieżne
8433 19 51– – – – – – Z siedzeniembez cłap/st
8433 19 59– – – – – – Pozostałebez cłap/st
8433 19 70– – – – – Pozostałebez cłap/st
8433 19 90– – – Bez silnikabez cłap/st
8433 20– Pozostałe kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciągnikach
8433 20 10– – Z silnikiembez cłap/st
– – Pozostałe
8433 20 50– – – Przeznaczone do montowania na ciągniku lub do holowania przez ciągnikbez cłap/st
8433 20 90– – – Pozostałebez cłap/st
8433 30 00– Pozostałe urządzenia do przygotowywania sianabez cłap/st
8433 40 00– Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierającebez cłap/st
– Pozostałe maszyny żniwne; maszyny omłotowe
8433 51 00– – Kombajny zbożowebez cłap/st
8433 52 00– – Pozostałe maszyny omłotowebez cłap/st
8433 53– – Maszyny do zbioru roślin okopowych
8433 53 10– – – Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczanebez cłap/st
8433 53 30– – – Ogławiacze buraków i kombajny buraczanebez cłap/st
8433 53 90– – – Pozostałebez cłap/st
8433 59– – Pozostałe
– – – Silosokombajny
8433 59 11– – – – Samobieżnebez cłap/st
8433 59 19– – – – Pozostałebez cłap/st
8433 59 85– – – Pozostałebez cłap/st
8433 60 00– Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnychbez cła
8433 90 00– Częścibez cła
8434 Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie
8434 10 00– Dojarki mechanicznebez cła
8434 20 00– Urządzenia mleczarskiebez cła
8434 90 00– Częścibez cła
8435 Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów
8435 10 00– Maszyny i urządzenia1,7
8435 90 00– Części1,7
8436 Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu
8436 10 00– Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt1,7
– Urządzenia drobiarskie; inkubatory i wylęgarnie drobiu
8436 21 00– – Inkubatory i wylęgarnie drobiu1,7
8436 29 00– – Pozostałe1,7
8436 80– Pozostałe urządzenia
8436 80 10– – Urządzenia dla leśnictwa1,7p/st
8436 80 90– – Pozostałe1,7
– Części
8436 91 00– – Urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu1,7
8436 99 00– – Pozostałe1,7
8437 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym
8437 10 00– Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych1,7p/st
8437 80 00– Pozostałe urządzenia1,7
8437 90 00– Części1,7
8438 Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych
8438 10– Urządzenia piekarnicze i urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów
8438 10 10– – Urządzenia piekarnicze1,7
8438 10 90– – Urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów1,7
8438 20 00– Urządzenia do produkcji słodyczy, kakao lub czekolady1,7
8438 30 00– Urządzenia do produkcji cukru1,7
8438 40 00– Urządzenia browarnicze1,7
8438 50 00– Urządzenia do przyrządzania mięsa lub drobiu1,7
8438 60 00– Urządzenia do przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw1,7
8438 80– Pozostałe urządzenia
8438 80 10– – Do przygotowywania herbaty lub kawy1,7
– – Pozostałe
8438 80 91– – – Do przyrządzania lub produkcji napojów1,7
8438 80 99– – – Pozostałe1,7
8438 90 00– Części1,7
8439 Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykończającej papier lub tekturę
8439 10 00– Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego1,7
8439 20 00– Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury1,7
8439 30 00– Urządzenia do obróbki wykończającej papier lub tekturę1,7
– Części
8439 91 00– – Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego1,7
8439 99 00– – Pozostałe1,7
8440 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
8440 10– Maszyny
8440 10 10– – Złamywarki1,7
8440 10 20– – Maszyny zbierające1,7
8440 10 30– – Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki1,7
8440 10 40– – Maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową1,7
8440 10 90– – Pozostałe1,7
8440 90 00– Części1,7
8441 Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów
8441 10– Krajarki
8441 10 10– – Maszyny kombinowane do nawijania i cięcia wzdłużnego1,7
8441 10 20– – Pozostałe krajarki wzdłużno-poprzeczne1,7
8441 10 30– – Krajarki gilotynowe1,7
8441 10 70– – Pozostałe1,7
8441 20 00– Maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert1,7
8441 30 00– Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojemników, metodami innymi niż formowanie1,7
8441 40 00– Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub tektury1,7
8441 80 00– Pozostałe urządzenia1,7
8441 90– Części
8441 90 10– – Krajarek1,7
8441 90 90– – Pozostałe1,7
8442 Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)
8442 30 00– Maszyny, urządzenia i wyposażeniebez cłap/st8% - poz. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a)
8442 40 00– Części powyższych maszyn, urządzeń i wyposażeniabez cła
8442 50 00– Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)bez cła
8443 Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone; ich części i akcesoria
– Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442
8443 11 00– – Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru z roli1,7p/st
8443 12 00– – Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)1,7p/st
8443 13– – Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe
– – – Z podawaniem papieru w arkuszach
8443 13 10– – – – Używane1,7p/st
– – – – Nowe, do arkuszy o formacie
8443 13 32– – – – – Nieprzekraczającym 53 × 75 cm1,7p/st
8443 13 34– – – – – Przekraczającym 53 × 75 cm, ale nieprzekraczającym 75 × 107 cm1,7p/st
8443 13 38– – – – – Przekraczającym 75 × 107 cm1,7p/st
8443 13 90– – – Pozostałe1,7p/st
8443 14 00– – Maszyny do druku typograficznego, z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne1,7p/st
8443 15 00– – Maszyny do druku typograficznego, inne niż z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne1,7p/st
8443 16 00– – Maszyny do druku fleksograficznego1,7p/st
8443 17 00– – Maszyny do druku wklęsłego1,7p/st
8443 19– – Pozostałe
8443 19 20– – – Do drukowania na materiałach włókienniczych1,7p/st
8443 19 40– – – Do stosowania w produkcji półprzewodników (12)1,7 (18)p/st
8443 19 70– – – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone
8443 31 00– – Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do siecibez cłap/st
8443 32– – Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
8443 32 10– – – Drukarkibez cłap/st
8443 32 80– – – Pozostałebez cłap/st
8443 39 00– – Pozostałebez cłap/st
– Części i akcesoria
8443 91– – Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442
8443 91 10– – – Aparatury objętej podpozycją 8443 19 40bez cła
– – – Pozostałe
8443 91 91– – – – Z żeliwa lub staliwabez cła
8443 91 99– – – – Pozostałebez cła
8443 99– – Pozostałe
8443 99 10– – – Zespoły elektronicznebez cła
8443 99 90– – – Pozostałebez cła
8444 00 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych
8444 00 10– Urządzenia do wytłaczania1,7p/st
8444 00 90– Pozostałe1,7p/st
8445 Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe), włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447
– Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
8445 11 00– – Gręplarki1,7p/st
8445 12 00– – Czesarki1,7p/st
8445 13 00– – Rozciągarki lub niedoprzędzarki1,7p/st
8445 19 00– – Pozostałe1,7p/st
8445 20 00– Przędzarki włókiennicze1,7p/st
8445 30 00– Łączniarki lub skręcarki włókiennicze1,7p/st
8445 40 00– Przewijarki (włączając przewijarki wątkowe) lub motarki1,7p/st
8445 90 00– Pozostałe1,7p/st
8446 Maszyny tkackie (krosna)
8446 10 00– Do tkania materiałów o szerokości nieprzekraczającej 30 cm1,7p/st
– Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, czółenkowe
8446 21 00– – Krosna mechaniczne1,7p/st
8446 29 00– – Pozostałe1,7p/st
8446 30 00– Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, bezczółenkowe1,7p/st
8447 Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania
– Dziewiarki okrągłe
8447 11 00– – O średnicy cylindra nieprzekraczającej 165 mm1,7p/st
8447 12 00– – O średnicy cylindra przekraczającej 165 mm1,7p/st
8447 20– Dziewiarki płaskie; zszywarki-trykotarki
8447 20 20– – Dziewiarki do dzianin kolumienkowych (włączając typu Raschel); łączarki1,7p/st
8447 20 80– – Pozostałe1,7p/st
8447 90 00– Pozostałe1,7p/st
8448 Urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami objętymi pozycja 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami i urządzeniami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych)
– Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447
8448 11 00– – Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, perforatory lub łączarki wzornic1,7
8448 19 00– – Pozostałe1,7
8448 20 00– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8444 lub ich urządzeń pomocniczych1,7
– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8445 lub ich urządzeń pomocniczych
8448 31 00– – Obicia zgrzeblarskie1,7
8448 32 00– – Maszyn do wyrobu włókien tekstylnych, inne niż obicia zgrzeblarskie1,7
8448 33 00– – Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i biegacze1,7
8448 39 00– – Pozostałe1,7
– Części i akcesoria maszyn tkackich (krosien) lub ich urządzeń pomocniczych
8448 42 00– – Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic1,7
8448 49 00– – Pozostałe1,7
– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8447 lub ich urządzeń pomocniczych
8448 51– – Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek
8448 51 10– – – Płaszczki1,7
8448 51 90– – – Pozostałe1,7
8448 59 00– – Pozostałe1,7
8449 00 00 Urządzenia do produkcji lub wykończania filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; wzorniki kapelusznicze1,7
8450 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące
– Maszyny o pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny
8450 11– – Maszyny w pełni automatyczne
– – – O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 6 kg suchej bielizny
8450 11 11– – – – Maszyny ładowane od frontu3p/st
8450 11 19– – – – Maszyny ładowane od góry3p/st
8450 11 90– – – O pojemności jednorazowej przekraczającej 6 kg, ale nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny2,6p/st
8450 12 00– – Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową2,7p/st
8450 19 00– – Pozostałe2,7p/st
8450 20 00– Maszyny o pojemności jednorazowej przekraczającej 10 kg suchej bielizny2,2p/st
8450 90 00– Części2,7
8451 Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny objęte pozycją 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania, parowego prasowania (włącznie z prasami do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturowania, wykończania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych
8451 10 00– Maszyny do prania na sucho2,2
– Suszarki
8451 21 00– – O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny2,2
8451 29 00– – Pozostałe2,2
8451 30 00– Prasowarki i prasy parowe (włącznie z prasami do zgrzewania)2,2p/st
8451 40 00– Maszyny do prania, wybielania lub farbowania2,2
8451 50 00– Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych2,2
8451 80– Pozostałe maszyny i urządzenia
8451 80 10– – Urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże2,2
8451 80 30– – Maszyny do apreturowania lub wykończania2,2
8451 80 80– – Pozostałe2,2
8451 90 00– Części2,2
8452 Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia
8452 10– Maszyny do szycia typu domowego
– – Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem; głowice maszyn do szycia (tylko stebnówki) o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem
8452 10 11– – – Maszyny do szycia (z wyłączeniem ram, stołów lub części meblowych) o wartości jednostkowej każda większej niż 65 €5,7p/st
8452 10 19– – – Pozostałe9,7p/st
8452 10 90– – Pozostałe maszyny do szycia i pozostałe głowice maszyn do szycia3,7p/st
– Pozostałe maszyny do szycia
8452 21 00– – Automatyczne3,7p/st
8452 29 00– – Pozostałe3,7p/st
8452 30 00– Igły do maszyn do szycia2,71 000 p/st
8452 90 00– Szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części; pozostałe części maszyn do szycia2,7
8453 Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szycia
8453 10 00– Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej1,7
8453 20 00– Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy obuwia1,7
8453 80 00– Pozostałe maszyny i urządzenia1,7
8453 90 00– Części1,7
8454 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali
8454 10 00– Konwertory1,7
8454 20 00– Wlewnice i kadzie odlewnicze1,7
8454 30– Maszyny odlewnicze
8454 30 10– – Do odlewania pod ciśnieniem1,7
8454 30 90– – Pozostałe1,7
8454 90 00– Części1,7
8455 Walcarki do metali oraz ich walce
8455 10 00– Walcarki do rur2,7
– Pozostałe walcarki
8455 21 00– – Do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i na zimno2,7
8455 22 00– – Do walcowania na zimno2,7
8455 30– Walce do walcarek
8455 30 10– – Z żeliwa2,7
– – Ze stali kutej swobodnie
8455 30 31– – – Walce robocze do walcowania na gorąco; walce oporowe do walcowania na gorąco i na zimno2,7
8455 30 39– – – Walce robocze do walcowania na zimno2,7
8455 30 90– – Pozostałe2,7
8455 90 00– Pozostałe części2,7
8456 Obrabiarki do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonów lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wody
– Obrabiające za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów
8456 11– – Obrabiające za pomocą lasera
8456 11 10– – – W rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danychbez cłap/st
8456 11 90– – – Pozostałe4,5p/st
8456 12– – Obrabiające za pomocą wiązki innego światła lub fotonów
8456 12 10– – – W rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danychbez cłap/st
8456 12 90– – – Pozostałe4,5p/st
8456 20 00– Obrabiające za pomocą ultradźwięków3,5p/st
8456 30– Obrabiające za pomocą elektroerozji
– – Sterowane numerycznie
8456 30 11– – – Wycinarki drutowe3,5p/st
8456 30 19– – – Pozostałe3,5p/st
8456 30 90– – Pozostałe3,5p/st
8456 40 00– Obrabiające za pomocą łuku plazmowego3,5p/st
8456 50 00– Maszyny do cięcia strumieniem wody1,7p/st
8456 90 00– Pozostałe3,5p/st
8457 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
8457 10– Centra obróbkowe
8457 10 10– – Horyzontalne2,7p/st
8457 10 90– – Pozostałe2,7p/st
8457 20 00– Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe)2,7p/st
8457 30– Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne
8457 30 10– – Sterowane numerycznie2,7p/st
8457 30 90– – Pozostałe2,7p/st
8458 Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu
– Tokarki poziome
8458 11– – Sterowane numerycznie
8458 11 20– – – Centra tokarskie2,7p/st
– – – Automaty tokarskie
8458 11 41– – – – Jednowrzecionowe2,7p/st
8458 11 49– – – – Wielowrzecionowe2,7p/st
8458 11 80– – – Pozostałe2,7p/st
8458 19 00– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe tokarki
8458 91– – Sterowane numerycznie
8458 91 20– – – Centra tokarskie2,7p/st
8458 91 80– – – Pozostałe2,7p/st
8458 99 00– – Pozostałe2,7p/st
8459 Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458
8459 10 00– Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi2,7p/st
– Pozostałe wiertarki
8459 21 00– – Sterowane numerycznie2,7p/st
8459 29 00– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe wiertarko-frezarki
8459 31 00– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8459 39 00– – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe wytaczarki
8459 41 00– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8459 49 00– – Pozostałe1,7p/st
– Frezarki wspornikowe
8459 51 00– – Sterowane numerycznie2,7p/st
8459 59 00– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe frezarki
8459 61– – Sterowane numerycznie
8459 61 10– – – Frezarki narzędziowe2,7p/st
8459 61 90– – – Pozostałe2,7p/st
8459 69– – Pozostałe
8459 69 10– – – Frezarki narzędziowe2,7p/st
8459 69 90– – – Pozostałe2,7p/st
8459 70 00– Pozostałe obrabiarki do gwintowania wałków i otworów2,7p/st
8460 Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykończającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień kół zębatych, objęte pozycją 8461
– Szlifierki do płaszczyzn
8460 12 00– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8460 19 00– – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe szlifierki
8460 22 00– – Szlifierki bezkłowe, sterowane numerycznie1,7p/st
8460 23 00– – Pozostałe szlifierki do wałków, sterowane numerycznie1,7p/st
8460 24 00– – Pozostałe, sterowane numerycznie1,7p/st
8460 29– – Pozostałe
8460 29 10– – – Do wałków i otworów2,7p/st
8460 29 90– – – Pozostałe2,7p/st
– Ostrzarki (szlifierki-ostrzarki narzędziowe)
8460 31 00– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8460 39 00– – Pozostałe1,7p/st
8460 40– Osełkownice lub docierarki
8460 40 10– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8460 40 90– – Pozostałe1,7p/st
8460 90 00– Pozostałe1,7p/st
8461 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
8461 20 00– Strugarki poprzeczne lub dłutownice1,7p/st
8461 30– Przeciągarki
8461 30 10– – Sterowane numerycznie1,7p/st
8461 30 90– – Pozostałe1,7p/st
8461 40– Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień
– – Obrabiarki do nacinania uzębień (włączając metody ścierne)
– – – Do nacinania uzębień kół zębatych walcowych
8461 40 11– – – – Sterowane numerycznie2,7p/st
8461 40 19– – – – Pozostałe2,7p/st
– – – Do nacinania pozostałych uzębień
8461 40 31– – – – Sterowane numerycznie1,7p/st
8461 40 39– – – – Pozostałe1,7p/st
– – Obrabiarki do obróbki wykończającej uzębień
– – – Wyposażone w mikrometryczny układ ustawiający, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą
8461 40 71– – – – Sterowane numerycznie2,7p/st
8461 40 79– – – – Pozostałe2,7p/st
8461 40 90– – – Pozostałe1,7p/st
8461 50– Piły, obcinarki lub przecinarki
– – Piły
8461 50 11– – – Piły tarczowe1,7p/st
8461 50 19– – – Pozostałe1,7p/st
8461 50 90– – Obcinarki lub przecinarki1,7p/st
8461 90 00– Pozostałe2,7p/st
8462 Obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione
8462 10– Kuźniarki lub prasy kuźnicze (włączając prasy do tłoczenia) oraz młoty
8462 10 10– – Sterowane numerycznie2,7p/st
8462 10 90– – Pozostałe1,7p/st
– Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice (włączając prasy)
8462 21– – Sterowane numerycznie
8462 21 10– – – Do obróbki wyrobów płaskich2,7p/st
8462 21 80– – – Pozostałe2,7p/st
8462 29– – Pozostałe
8462 29 10– – – Do obróbki wyrobów płaskich1,7p/st
– – – Pozostałe
8462 29 91– – – – Hydrauliczne1,7p/st
8462 29 98– – – – Pozostałe1,7p/st
– Nożyce mechaniczne (włączając prasy), inne niż kombinowane dziurkarki i wykrawarki
8462 31 00– – Sterowane numerycznie2,7p/st
8462 39– – Pozostałe
8462 39 10– – – Do obróbki wyrobów płaskich1,7p/st
– – – Pozostałe
8462 39 91– – – – Hydrauliczne1,7p/st
8462 39 99– – – – Pozostałe1,7p/st
– Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania (włączając prasy), włączając kombinowane dziurkarki i wykrawarki
8462 41– – Sterowane numerycznie
8462 41 10– – – Do obróbki wyrobów płaskich2,7p/st
8462 41 90– – – Pozostałe2,7p/st
8462 49– – Pozostałe
8462 49 10– – – Do obróbki wyrobów płaskich1,7p/st
8462 49 90– – – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe
8462 91– – Prasy hydrauliczne
8462 91 20– – – Sterowane numerycznie2,7p/st
8462 91 80– – – Pozostałe2,7p/st
8462 99– – Pozostałe
8462 99 20– – – Sterowane numerycznie2,7p/st
8462 99 80– – – Pozostałe2,7p/st
8463 Pozostałe obrabiarki do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału
8463 10– Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, drutu lub temu podobnych
8463 10 10– – Ciągarki do drutu2,7p/st
8463 10 90– – Pozostałe2,7p/st
8463 20 00– Walcarki do gwintów2,7p/st
8463 30 00– Maszyny do obróbki drutu2,7p/st
8463 90 00– Pozostałe2,7p/st
8464 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno
8464 10 00– Piły2,2p/st
8464 20– Szlifierki lub polerki
– – Do obróbki szkła
8464 20 11– – – Optycznego2,2p/st
8464 20 19– – – Pozostałe2,2
8464 20 80– – Pozostałe2,2
8464 90 00– Pozostałe2,2
8465 Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do obróbki drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów
8465 10– Maszyny, które mogą wykonywać różne rodzaje operacji obróbki skrawaniem bez wymiany narzędzi pomiędzy takimi operacjami
8465 10 10– – Z ręcznym przemieszczaniem przedmiotu obrabianego pomiędzy poszczególnymi operacjami2,7p/st
8465 10 90– – Z automatycznym przemieszczaniem przedmiotu obrabianego pomiędzy poszczególnymi operacjami2,7p/st
8465 20 00– Centra obróbkowe2,7p/st
– Pozostałe
8465 91– – Piły
8465 91 10– – – Piły taśmowe2,7p/st
8465 91 20– – – Piły tarczowe2,7p/st
8465 91 90– – – Pozostałe2,7p/st
8465 92 00– – Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające)2,7p/st
8465 93 00– – Szlifierki, gładzarki lub polerki2,7p/st
8465 94 00– – Maszyny do gięcia lub łączenia2,7p/st
8465 95 00– – Wiertarki lub dłutarki2,7p/st
8465 96 00– – Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki lub skrawarki do oklein2,7p/st
8465 99 00– – Pozostałe2,7p/st
8466 Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465, włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do maszyn; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej
8466 10– Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające)
– – Uchwyty narzędziowe
8466 10 20– – – Trzpienie, tuleje zaciskowe i pozostałe tuleje1,2
– – – Pozostałe
8466 10 31– – – – Do tokarek1,2
8466 10 38– – – – Pozostałe1,2
8466 10 80– – Głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające)1,2
8466 20– Uchwyty przedmiotów obrabianych
8466 20 20– – Przyrządy i uchwyty do celów specjalnych; zestawy znormalizowanych części przyrządów i uchwytów1,2
– – Pozostałe
8466 20 91– – – Do tokarek1,2
8466 20 98– – – Pozostałe1,2
8466 30 00– Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do maszyn1,2
– Pozostałe
8466 91– – Do obrabiarek objętych pozycją 8464
8466 91 20– – – Z żeliwa lub staliwa1,2
8466 91 95– – – Pozostałe1,2
8466 92– – Do obrabiarek objętych pozycją 8465
8466 92 20– – – Z żeliwa lub staliwa1,2
8466 92 80– – – Pozostałe1,2
8466 93– – Do obrabiarek objętych pozycjami od 8456 do 8461
8466 93 40– – – Części i akcesoria maszyn objętych podpozycjami 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 lub 8461 50 w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych, zespołów obwodów drukowanych, części objętych pozycją 8517 lub części maszyn do automatycznego przetwarzania danychbez cła
– – – Pozostałe
8466 93 50– – – – Do maszyn objętych podpozycją 8456 50 001,7
8466 93 60– – – – Pozostałe1,2
8466 94 00– – Do obrabiarek objętych pozycją 8462 lub 84631,2
8467 Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym
– Pneumatyczne
8467 11– – Obrotowe (włączając kombinowane obrotowo-udarowe)
8467 11 10– – – Do obróbki metalu1,7
8467 11 90– – – Pozostałe1,7
8467 19 00– – Pozostałe1,7
– Z samodzielnym silnikiem elektrycznym
8467 21– – Wiertarki dowolnego rodzaju
8467 21 10– – – Niewymagające zewnętrznego źródła energii2,7p/st
– – – Pozostałe
8467 21 91– – – – Elektropneumatyczne2,7p/st
8467 21 99– – – – Pozostałe2,7p/st
8467 22– – Piły
8467 22 10– – – Łańcuchowe2,7p/st
8467 22 30– – – Tarczowe2,7p/st
8467 22 90– – – Pozostałe2,7p/st
8467 29– – Pozostałe
8467 29 20– – – Niewymagające zewnętrznego źródła energii2,7p/st
– – – Pozostałe
– – – – Szlifierki i szlifierki oscylacyjne
8467 29 51– – – – – Szlifierki kątowe2,7p/st
8467 29 53– – – – – Szlifierki taśmowe2,7p/st
8467 29 59– – – – – Pozostałe2,7p/st
8467 29 70– – – – Strugarki2,7p/st
8467 29 80– – – – Maszyny do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika2,7p/st
8467 29 85– – – – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe narzędzia
8467 81 00– – Piły łańcuchowe1,7p/st
8467 89 00– – Pozostałe1,7
– Części
8467 91 00– – Pił łańcuchowych1,7
8467 92 00– – Narzędzi pneumatycznych1,7
8467 99 00– – Pozostałe1,7
8468 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
8468 10 00– Palniki ręczne2,2
8468 20 00– Pozostałe maszyny i urządzenia na gaz2,2
8468 80 00– Pozostałe maszyny i urządzenia2,2
8468 90 00– Części2,2
8469
8470 Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące
8470 10 00– Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danychbez cłap/st
– Pozostałe elektroniczne maszyny liczące
8470 21 00– – Wyposażone w drukarkębez cłap/st
8470 29 00– – Pozostałebez cłap/st
8470 30 00– Pozostałe maszyny liczącebez cłap/st
8470 50 00– Kasy rejestrującebez cłap/st
8470 90 00– Pozostałebez cłap/st
8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
8471 30 00– Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitorabez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
– Pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
8471 41 00– – Zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączonebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 49 00– – Pozostałe, przedstawione w formie systemówbez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 50 00– Procesory inne niż objęte podpozycją 8471 41 lub 8471 49, nawet zawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia wyjściowebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 60– Urządzenia wejściowe lub wyjściowe, nawet zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci
8471 60 60– – Klawiaturybez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 60 70– – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 70– Urządzenia pamięci
8471 70 20– – Urządzenia pamięci centralnejbez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
– – Pozostałe
– – – Urządzenia pamięci dyskowej
8471 70 30– – – – Optyczne, włączając magnetooptycznebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
– – – – Pozostałe
8471 70 50– – – – – Napędy dysków twardychbez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 70 70– – – – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 70 80– – – Urządzenia pamięci magnetycznej taśmowejbez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 70 98– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 80 00– Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danychbez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8471 90 00– Pozostałebez cłap/st8% - poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, dla ociemniałych)
8472 Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze)
8472 10 00– Powielaczebez cłap/st
8472 30 00– Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych2,2p/st
8472 90– Pozostałe
8472 90 10– – Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monetbez cłap/st
8472 90 80– – Pozostałebez cła8% - poz. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. (maszyny do pisania dla niewidomych)
8473 Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8470 do 8472
– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8470
8473 21– – Elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycją 8470 10, 8470 21 lub 8470 29
8473 21 10– – – Zespoły elektronicznebez cła
8473 21 90– – – Pozostałebez cła
8473 29– – Pozostałe
8473 29 10– – – Zespoły elektronicznebez cła
8473 29 90– – – Pozostałebez cła
8473 30– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8471
8473 30 20– – Zespoły elektronicznebez cła
8473 30 80– – Pozostałebez cła
8473 40– Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8472
8473 40 10– – Zespoły elektronicznebez cła
8473 40 80– – Pozostałebez cła
8473 50– Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania z maszynami i urządzeniami objętymi dwiema lub więcej pozycjami od 8470 do 8472
8473 50 20– – Zespoły elektronicznebez cła
8473 50 80– – Pozostałebez cła
8474 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych
8474 10 00– Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania lub przemywaniabez cła
8474 20 00– Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mieleniabez cła
– Maszyny do mieszania lub ugniatania
8474 31 00– – Betoniarki lub mieszarki, do zaprawbez cła
8474 32 00– – Maszyny do mieszania substancji mineralnych z bitumamibez cła
8474 39 00– – Pozostałebez cła
8474 80– Pozostałe maszyny
8474 80 10– – Maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania masy ceramicznejbez cła
8474 80 90– – Pozostałebez cła
8474 90– Części
8474 90 10– – Z żeliwa lub staliwabez cła
8474 90 90– – Pozostałebez cła
8475 Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych
8475 10 00– Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych1,7
– Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych
8475 21 00– – Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcjibez cła
8475 29 00– – Pozostałe1,7
8475 90– Części
8475 90 10– – Części maszyn objętych podpozycją 8475 21 00bez cła
8475 90 90– – Pozostałe1,7
8476 Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów), włączając automaty do rozmieniania pieniędzy
– Automaty do sprzedaży napojów
8476 21 00– – Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające1,7p/st
8476 29 00– – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe maszyny
8476 81 00– – Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające1,7p/st
8476 89– – Pozostałe
8476 89 10– – – Automaty do rozmieniania pieniędzybez cłap/st
8476 89 90– – – Pozostałe1,7p/st
8476 90– Części
8476 90 10– – Części automatów do rozmieniania pieniędzybez cła
8476 90 90– – Pozostałe1,7
8477 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8477 10 00– Wtryskarki1,7p/st
8477 20 00– Wytłaczarki1,7p/st
8477 30 00– Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem1,7p/st
8477 40 00– Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowania termicznego1,7p/st
– Pozostałe maszyny do formowania lub kształtowania innymi metodami
8477 51 00– – Do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych, lub do formowania, lub innego kształtowania dętek1,7p/st
8477 59– – Pozostałe
8477 59 10– – – Prasy1,7p/st
8477 59 80– – – Pozostałe1,7p/st
8477 80– Pozostałe maszyny
– – Maszyny do produkcji wyrobów piankowych
8477 80 11– – – Maszyny do przetwarzania żywic reaktywnych1,7p/st
8477 80 19– – – Pozostałe1,7p/st
– – Pozostałe
8477 80 91– – – Sprzęt do redukcji wymiaru1,7p/st
8477 80 93– – – Mieszarki, ugniatarki i mieszalniki1,7p/st
8477 80 95– – – Krajarki, zdzierarki i łuszczarki1,7p/st
8477 80 99– – – Pozostałe1,7
8477 90– Części
8477 90 10– – Z żeliwa lub staliwa1,7
8477 90 80– – Pozostałe1,7
8478 Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8478 10 00– Maszyny1,7
8478 90 00– Części1,7
8479 Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8479 10 00– Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub tym podobnychbez cła
8479 20 00– Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych1,7
8479 30– Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna lub innych zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu drewna lub korka
8479 30 10– – Prasy1,7
8479 30 90– – Pozostałe1,7
8479 40 00– Maszyny do wyrobu lin lub kabli1,7p/st
8479 50 00– Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1,7
8479 60 00– Chłodnice wyparne powietrza1,7
– Pomosty dla pasażerów
8479 71 00– – W rodzaju stosowanych w portach lotniczych1,7
8479 79 00– – Pozostałe1,7
– Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne
8479 81 00– – Do obróbki metali, włączając nawijarki uzwojeń elektrycznych1,7
8479 82 00– – Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, mielenia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodnienia, emulsyfikowania lub mieszania obrabianej substancji1,7
8479 89– – Pozostałe
8479 89 30– – – Przemieszczające się obudowy górnicze z napędem hydraulicznym1,7
8479 89 60– – – Centralne układy smarowania1,7
8479 89 70– – – Zautomatyzowane maszyny do umieszczania elektronicznych komponentów w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji zespołów obwodów drukowanychbez cła
8479 89 97– – – Pozostałe1,7
8479 90– Części
8479 90 15– – Części maszyn objętych podpozycją 8479 89 70bez cła
– – Pozostałe
8479 90 20– – – Z żeliwa lub staliwa1,7
8479 90 70– – – Pozostałe1,7
8480 Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych
8480 10 00– Skrzynki formierskie dla odlewni metali1,7
8480 20 00– Płyty podmodelowe1,7
8480 30– Modele odlewnicze
8480 30 10– – Z drewna1,7
8480 30 90– – Pozostałe2,7
– Formy do metali lub do węglików metali
8480 41 00– – Typu wtryskowego lub tłocznego1,7
8480 49 00– – Pozostałe1,7
8480 50 00– Formy do szkła1,7
8480 60 00– Formy do materiałów mineralnych1,7
– Formy do gumy lub tworzyw sztucznych
8480 71 00– – Typu wtryskowego lub tłocznego1,7
8480 79 00– – Pozostałe1,7
8481 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie
8481 10– Zawory redukcyjne
8481 10 05– – Połączone z filtrami lub smarownicami2,2
– – Pozostałe
8481 10 19– – – Z żeliwa lub stali2,2
8481 10 99– – – Pozostałe2,2
8481 20– Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu
8481 20 10– – Zawory do sterowania olejowo-hydraulicznych układów przenoszenia napędu2,2
8481 20 90– – Zawory do sterowania pneumatycznych układów przenoszenia napędu2,2
8481 30– Zawory zwrotne (jednokierunkowe)
8481 30 91– – Z żeliwa lub stali2,2
8481 30 99– – Pozostałe2,2
8481 40– Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe
8481 40 10– – Z żeliwa lub stali2,2
8481 40 90– – Pozostałe2,2
8481 80– Pozostała armatura
– – Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń
8481 80 11– – – Zawory mieszające2,2
8481 80 19– – – Pozostałe2,2
– – Zawory do grzejników centralnego ogrzewania
8481 80 31– – – Zawory termostatyczne2,2
8481 80 39– – – Pozostałe2,2
8481 80 40– – Zawory do opon i dętek2,2
– – Pozostałe
– – – Zawory do sterowania procesami
8481 80 51– – – – Regulatory temperatury2,2
8481 80 59– – – – Pozostałe2,2
– – – Pozostałe
– – – – Zasuwy
8481 80 61– – – – – Z żeliwa2,2
8481 80 63– – – – – Ze stali2,2
8481 80 69– – – – – Pozostałe2,2
– – – – Zawory o kadłubach kulistych
8481 80 71– – – – – Z żeliwa2,2
8481 80 73– – – – – Ze stali2,2
8481 80 79– – – – – Pozostałe2,2
8481 80 81– – – – Zawory z czopem kulistym, stożkowym lub cylindrycznym2,2
8481 80 85– – – – Zawory skrzydełkowe2,2
8481 80 87– – – – Zawory przeponowe2,2
8481 80 99– – – – Pozostałe2,2
8481 90 00– Części2,2
8482 Łożyska toczne
8482 10– Łożyska kulkowe
8482 10 10– – O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 30 mm8
8482 10 90– – Pozostałe8
8482 20 00– Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego8
8482 30 00– Łożyska baryłkowe8
8482 40 00– Łożyska igiełkowe8
8482 50 00– Pozostałe łożyska wałeczkowe8
8482 80 00– Pozostałe, włączając kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe8
– Części
8482 91– – Kulki, igiełki i wałeczki
8482 91 10– – – Wałeczki stożkowe8
8482 91 90– – – Pozostałe7,7
8482 99 00– – Pozostałe8
8483 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)
8483 10– Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby
– – Korby i wały wykorbione
8483 10 21– – – Z żeliwa lub staliwa4
8483 10 25– – – Ze stali kutej swobodnie4
8483 10 29– – – Pozostałe4
8483 10 50– – Wały przegubowe4
8483 10 95– – Pozostałe4
8483 20 00– Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne6
8483 30– Obudowy łożysk, niezawierające łożysk tocznych; łożyska ślizgowe
– – Obudowy łożysk
8483 30 32– – – Do łożysk tocznych5,7
8483 30 38– – – Pozostałe3,4
8483 30 80– – Łożyska ślizgowe3,4
8483 40– Mechanizmy i przekładnie zębate, inne niż koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przenoszenia napędu, przedstawiane oddzielnie; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego
– – Mechanizmy i przekładnie zębate (inne niż cierne)
8483 40 21– – – Walcowe i śrubowe3,7
8483 40 23– – – Stożkowe i stożkowo-walcowe3,7
8483 40 25– – – Ślimakowe3,7
8483 40 29– – – Pozostałe3,7
8483 40 30– – Mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe3,7
– – Skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
8483 40 51– – – Skrzynie przekładniowe3,7
8483 40 59– – – Pozostałe3,7
8483 40 90– – Pozostałe3,7
8483 50– Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
8483 50 20– – Z żeliwa lub staliwa2,7
8483 50 80– – Pozostałe2,7
8483 60– Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)
8483 60 20– – Z żeliwa lub staliwa2,7
8483 60 80– – Pozostałe2,7
8483 90– Koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przenoszenia napędu przedstawione oddzielnie; części
8483 90 20– – Części obudów łożysk5,7
– – Pozostałe
8483 90 81– – – Z żeliwa lub staliwa2,7
8483 90 89– – – Pozostałe2,7
8484 Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne
8484 10 00– Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu1,7
8484 20 00– Uszczelnienia mechaniczne1,7
8484 90 00– Pozostałe1,7
8485
8486 Maszyny i aparatura w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparaty wyszczególnione w uwadze 9 C do niniejszego działu; części i akcesoria
8486 10 00– Maszyny i aparatura do produkcji kryształów lub płytekbez cła
8486 20 00– Maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonychbez cła
8486 30 00– Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowychbez cła
8486 40 00– Maszyny i aparatura określone w uwadze 9 C do niniejszego działubez cła
8486 90 00– Części i akcesoriabez cła
8487 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8487 10– Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki
8487 10 10– – Z brązu1,7p/st
8487 10 90– – Pozostałe1,7p/st
8487 90– Pozostałe
8487 90 40– – Z żeliwa1,7
– – Z żelaza lub stali
8487 90 51– – – Ze staliwa1,7
8487 90 57– – – Z żelaza lub stali, kute swobodnie lub w matrycy zamkniętej1,7
8487 90 59– – – Pozostałe1,7
8487 90 90– – Pozostałe1,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.