Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VII  »   Dział 39 - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 39 -
TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 40 -
KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Dział 39

TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 39.

Uwagi

1. W całej nomenklaturze wyrażenie "tworzywa sztuczne" oznacza materiały objęte pozycjami od 3901 do 3914, które są lub były podatne, zarówno w momencie polimeryzacji, jak i na kolejnym etapie, do formowania pod wpływem czynników zewnętrznych (zwykle ciepła lub ciśnienia i, jeżeli jest to konieczne, w obecności rozpuszczalnika lub plastyfikatora) przez prasowanie, odlewanie, wytłaczanie, walcowanie lub inne procesy, w kształty, które są zachowane po odjęciu wpływów zewnętrznych.

W całej nomenklaturze wyrażenie "tworzywa sztuczne" obejmuje także fibrę. Jednakże wyrażenie to nie dotyczy materiałów uznanych za materiały włókiennicze objęte sekcją XI.

2. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) preparatów smarowych objętych pozycją 2710 lub 3403;

  b) wosków objętych pozycją 2712 lub 3404;

  c) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych (dział 29);

  d) heparyny lub jej soli (pozycja 3001);

  e) roztworów (innych niż kolodia) składających się z dowolnych produktów wyszczególnionych w pozycjach od 3901 do 3913 w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, kiedy masa rozpuszczalnika przekracza 50 % masy roztworu (pozycja 3208); folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212;

  f) organicznych, powierzchniowo czynnych środków lub preparatów objętych pozycją 3402;

  g) żywic naturalnych lub estrowych (pozycja 3806);

  h) preparatów dodawanych do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne (pozycja 3811);

  ij) gotowych płynów hydraulicznych opartych na poliglikolach, silikonach lub innych polimerach objętych działem 39 (pozycja 3819);

  k) odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych na podłożu z tworzyw sztucznych (pozycja 3822);

  l) kauczuku syntetycznego, tak jak jest zdefiniowany w dziale 40, lub artykułów z niego;

  m) wyrobów siodlarskich lub rymarskich (pozycja 4201) lub kufrów, waliz, toreb lub pozostałych pojemników objętych pozycją 4202;

  n) plecionek, wyrobów koszykarskich lub pozostałych artykułów objętych działem 46;

  o) pokryć ściennych objętych pozycją 4814;

  p) towarów objętych sekcją XI (materiałów i artykułów włókienniczych);

  q) artykułów objętych sekcją XII (na przykład: obuwia, nakryć głowy, parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, biczy, szpicrut lub ich części);

  r) biżuterii sztucznej objętej pozycją 7117;

  s) artykułów objętych sekcją XVI (maszyn i urządzeń mechanicznych lub elektrycznych);

  t) części statków powietrznych lub pojazdów objętych sekcją XVII;

  u) artykułów objętych działem 90 (na przykład elementów optycznych, oprawek do okularów, przyrządów do rysowania);

  v) artykułów objętych działem 91 (na przykład kopert do zegarków i zegarów);

  w) artykułów objętych działem 92 (na przykład instrumentów muzycznych lub ich części);

  x) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i urządzeń oświetleniowych, podświetlanych znaków, prefabrykowanych budynków);

  y) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych);

  z) artykułów objętych działem 96 (na przykład szczotek, guzików, zamków błyskawicznych, grzebieni, ustników lub trzonków do fajek, cygarniczek lub tym podobnych, części termosów lub tym podobnych, piór, ołówków automatycznych oraz statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów).

3. Pozycje od 3901 do 3911 dotyczą jedynie towarów produkowanych w wyniku syntezy chemicznej, mieszczących się w następujących kategoriach:

  a) poliolefin ciekłych syntetycznych, z których mniej niż 60 % objętościowo destyluje w 300 °C, po przeliczeniu na 1 013 milibarów, kiedy stosowana jest metoda destylacji pod obniżonym ciśnieniem (pozycje 3901 i 3902);

  b) żywic o niewysokim stopniu polimeryzacji, typu kumaronowo-indenowego (pozycja 3911);

  c) pozostałych polimerów syntetycznych zawierających średnio przynajmniej 5 jednostek monomeru;

  d) silikonów (pozycja 3910);

  e) rezoli (pozycja 3909) oraz pozostałych prepolimerów.

4. Wyrażenie "kopolimery" obejmuje wszystkie polimery, w których żadna pojedyncza jednostka monomerowa nie stanowi 95 % masy lub więcej całkowitej zawartości polimeru.

W niniejszym dziale, z wyjątkiem miejsc, gdzie z kontekstu wynika inaczej, kopolimery (włącznie z produktami kopolikondensacji, kopoliaddycji, z kopolimerami blokowymi i kopolimerami szczepionymi) oraz mieszaniny polimerów należy klasyfikować do pozycji obejmującej polimery tej jednostki komonomeru, która przeważa nad każdą inną jednostką pojedynczego komonomeru. W niniejszej uwadze jednostki składowe komonomerów polimerów objętych tą samą pozycją powinny być ujmowane razem.

W przypadku gdy nie przeważa żadna jednostka pojedynczego komonomeru, kopolimery lub mieszaniny polimerów, zależnie od okoliczności, należy klasyfikować do pozycji, która w porządku numerycznym pojawia się ostatnia wśród tych, które w takim samym stopniu zasługują na uwzględnienie.

5. Polimery modyfikowane chemicznie, to jest te, w których tylko dodatki do głównego łańcucha zostały zmienione, w wyniku reakcji chemicznej, należy klasyfikować do pozycji odpowiadającej niemodyfikowanemu polimerowi. Zastrzeżenie to nie odnosi się do kopolimerów szczepionych.

6. W pozycjach od 3901 do 3914 wyrażenie "formy podstawowe" odnosi się do następujących postaci:

  a) cieczy i past włącznie z ośrodkiem dyspersyjnym (emulsje i suspensje) oraz roztworów;

  b) bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków (włącznie z tłoczywami), granulek, płatków i podobnych postaci masowych.

7. Pozycja 3915 nie dotyczy odpadów, ścinków i braków pojedynczego materiału termoplastycznego, przekształconych w formy podstawowe (pozycje od 3901 do 3914).

8. W pozycji 3917 wyrażenie "rury, rurki, węże" oznacza produkty wydrążone, nawet półprodukty lub produkty gotowe, w rodzaju zazwyczaj stosowanych do przeprowadzania i rozdzielania gazów lub cieczy (na przykład żebrowany wąż ogrodowy, rurki perforowane). Wyrażenie to obejmuje także osłonki kiełbas i inne rurki płaskie. Jednakże, z wyjątkiem tych ostatnich, wyrobów posiadających wewnętrzny przekrój inny niż okrągły, owalny, prostokątny (w którym długość nie przekracza 1,5 szerokości) lub o kształcie regularnego wieloboku, nie należy traktować jako rurki, rury i węże, ale jako kształty profilowane.

9. W pozycji 3918 wyrażenie "pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych" dotyczy wyrobów w zwojach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm, nadających się do dekoracji ścian lub sufitów, zawierających tworzywa sztuczne trwale związane z podłożem z dowolnego materiału innego niż papier, przy czym warstwa tworzywa (po stronie wierzchniej) jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa, zadrukowana wzorem lub w inny sposób ozdobiona.

10. W pozycjach 3920 i 3921 wyrażenie "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy" dotyczy tylko płyt, arkuszy, folii, taśmy i pasów (innych niż występujące w dziale 54) oraz bloków o regularnym kształcie geometrycznym, nawet zadrukowanych lub inaczej obrobionych, pociętych lub nie na prostokąty (włączając kwadraty), ale dalej nieobrobionych (nawet jeżeli w wyniku takiego pocięcia stają się artykułami gotowymi do użytku).

11. Pozycja 3925 dotyczy jedynie następujących artykułów nieobjętych żadnymi innymi pozycjami występującymi wcześniej w poddziale II:

  a) zbiorników (włącznie ze zbiornikami septycznymi), kadzi i podobnych pojemników, o pojemności przekraczającej 300 litrów;

  b) elementów strukturalnych stosowanych na przykład w podłogach, ścianach lub przepierzeniach, sufitach lub dachach;

  c) rynien i ich wyposażenia;

  d) drzwi, okien i ich ram oraz progów drzwiowych;

  e) balkonów, balustrad, ogrodzeń, bram i podobnych barier;

  f) okiennic, zasłon (włącznie z żaluzjami weneckimi) oraz podobnych artykułów, oraz ich części i wyposażenia;

  g) dużych regałów do składania i ustawiania na stałe, na przykład w sklepach, pracowniach, magazynach;

  h) ozdobnych elementów architektonicznych, na przykład kanelur, kopuł, gołębników;

  ij) wyposażenia i okuć przewidzianych do stałych instalacji w/lub na drzwiach, oknach, schodach, ścianach lub częściach budynków, na przykład gałek, klamek, haków, wsporników, wieszaków do ręczników, płytek przełączników i pozostałych płyt ochronnych.

Uwagi do podpozycji

1. W obrębie każdej pozycji niniejszego działu, polimery (włącznie z kopolimerami) i polimery modyfikowane chemicznie należy klasyfikować zgodnie z następującymi postanowieniami:

  a) w miejscu, gdzie występuje podpozycja o nazwie "Pozostałe" w tej samej serii:

   1) oznaczenie w podpozycji polimeru przedrostkiem "poli" (np. polietylen, poliamid-6,6) oznacza, że składowa jednostka monomeru lub jednostki monomeru danego polimeru wzięte razem muszą stanowić 95 % masy lub więcej całkowitej zawartości polimeru;

   2) kopolimery wymienione w podpozycjach 3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 i 3904 30 należy klasyfikować w tych podpozycjach, pod warunkiem że jednostki komonomeru danego kopolimeru stanowią 95 % masy lub więcej całkowitej zawartości polimeru;

   3) polimery modyfikowane chemicznie należy klasyfikować do podpozycji nazwanych "Pozostałe", pod warunkiem że dane polimery modyfikowane chemicznie nie są objęte inną bardziej specyficzną podpozycją;

   4) polimery, które nie odpowiadają powyższym punktom 1, 2 lub 3, należy klasyfikować w tej podpozycji, spośród pozostałych podpozycji z serii, która obejmuje polimery odpowiadające tej jednostce monomeru, która przeważa w stosunku masowym nad każdą pozostałą jednostką komonomeru. W tym celu jednostki składowych monomerów polimerów objętych tą samą podpozycją powinny być ujęte razem. Porównywać należy tylko jednostki składowe komonomerów danych polimerów, które występują w serii rozpatrywanych podpozycji;

  b) w przypadku gdy nie występuje podpozycja o nazwie "Pozostałe" w tej samej serii:

   1) polimery należy klasyfikować do podpozycji obejmujących polimery odpowiadające tej jednostce monomeru, która przeważa w stosunku masowym nad każdą inną pojedynczą jednostką komonomeru. Do tego celu jednostki składowych monomerów należące do polimerów znajdujących się w tej samej podpozycji powinny być ujęte razem. Porównywać należy tylko jednostki składowe monomerów odpowiadające polimerom występującym w rozpatrywanej serii;

   2) polimery modyfikowane chemicznie należy klasyfikować do podpozycji odpowiednich dla polimeru niemodyfikowanego.

Mieszaniny polimerów należy klasyfikować do tej samej podpozycji, co polimery o tych samych jednostkach monomerów, występujących w tych samych proporcjach.

2. W podpozycji 3920 43 określenie "plastyfikatory" obejmuje plastyfikatory drugorzędowe.

Uwaga dodatkowa

1. W przypadku gdy tkanina, dzianina, filc lub włóknina występują jedynie jako materiał wzmacniający rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi komórkowymi, objęte są działem 39, nawet jeżeli są:

  — wykonane z tkaniny, dzianiny (innej niż objętej pozycją 5903), filcu lub włókniny, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych tworzywami sztucznymi komórkowymi, lub

  — wykonane z tkaniny, dzianiny, filcu lub włókniny, nieimpregnowanych, niepowleczonych lub niepokrytych, a następnie impregnowanych, powleczonych lub pokrytych tworzywami sztucznymi komórkowymi.

(Uwaga 3 c) do działu 56 i uwaga 2 a) pkt 5) do działu 59).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. FORMY PODSTAWOWE
3901 Polimery etylenu, w formach podstawowych
3901 10– Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94
3901 10 10– – Polietylen liniowy6,5
3901 10 90– – Pozostałe6,5
3901 20– Polietylen o gęstości 0,94 lub większej
3901 20 10– – Polietylen w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działu, o gęstości 0,958 lub większej w temperaturze 23 °C, zawierający:
- 50 mg/kg lub mniej glinu,
- 2 mg/kg lub mniej wapnia,
- 2 mg/kg lub mniej chromu,
- 2 mg/kg lub mniej żelaza,
- 2 mg/kg lub mniej niklu,
- 2 mg/kg lub mniej tytanu, oraz
- 8 mg/kg lub mniej wanadu,
do produkcji chlorosulfonowanego polietylenu (12)
bez cła
3901 20 90– – Pozostały6,5
3901 30 00– Kopolimery etylenu-octanu winylu6,5
3901 40 00– Kopolimery etyleno-alfa-olefin, o gęstości mniejszej niż 0,946,5
3901 90– Pozostałe
3901 90 30– – Żywica jonomerowa złożona z soli terpolimeru etylenu z akrylanem izobutylu i kwasem metakrylowym; kopolimer blokowy A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierający 35 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działubez cła
3901 90 80– – Pozostałe6,5
3902 Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych
3902 10 00– Polipropylen6,5
3902 20 00– Poliizobutylen6,5
3902 30 00– Kopolimery propylenu6,5
3902 90– Pozostałe
3902 90 10– – Kopolimer blokowy A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierający 35 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działubez cła
3902 90 20– – Poli(1-buten), kopolimer 1-butenu i etylenu, zawierający 10 % masy lub mniej, etylenu lub mieszanina poli(1-butenu) z polietylenem i/lub polipropylenem, zawierająca 10 % masy lub mniej polietylenu i/lub 25 % masy lub mniej polipropylenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działubez cła
3902 90 90– – Pozostałe6,5
3903 Polimery styrenu, w formach podstawowych
– Polistyren
3903 11 00– – Do spieniania6,5
3903 19 00– – Pozostały6,5
3903 20 00– Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN)6,5
3903 30 00– Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)6,5
3903 90– Pozostałe
3903 90 10– – Kopolimer wyłącznie styrenu z alkoholem allilowym, o liczbie acetylowej 175 lub większejbez cła
3903 90 20– – Polistyren bromowany, zawierający 58 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy, bromu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działubez cła
3903 90 90– – Pozostałe6,5
3904 Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
3904 10 00– Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami6,5
– Pozostały poli(chlorek winylu)
3904 21 00– – Nieuplastyczniony6,5
3904 22 00– – Uplastyczniony6,5
3904 30 00– Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu6,5
3904 40 00– Pozostałe kopolimery chlorku winylu6,5
3904 50– Polimery chlorku winylidenu
3904 50 10– – Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy 4 mikrometrów lub większej, ale nie większej niż 20 mikrometrówbez cła
3904 50 90– – Pozostałe6,5
– Fluoropolimery
3904 61 00– – Poli(tetrafluoroetylen)6,5
3904 69– – Pozostałe
3904 69 10– – – Poli(fluorek winylu), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działubez cła
3904 69 20– – – Elastomery fluorowe FKM6,5
3904 69 80– – – Pozostałe6,5
3904 90 00– Pozostałe6,5
3905 Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych
– Poli(octan winylu)
3905 12 00– – W dyspersji wodnej6,5
3905 19 00– – Pozostałe6,5
– Kopolimery octanu winylu
3905 21 00– – W dyspersji wodnej6,5
3905 29 00– – Pozostałe6,5
3905 30 00– Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe6,5
– Pozostałe
3905 91 00– – Kopolimery6,5
3905 99– – Pozostałe
3905 99 10– – – Poli(winyloformal) w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działu, o masie cząsteczkowej 10 000 lub większej, ale nieprzekraczającej 40 000, i zawierający:
— 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy, grup acetylowych liczonych jako octan winylu, oraz
— 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy, grup wodorotlenowych liczonych jako alkohol winylowy
bez cła
3905 99 90– – – Pozostałe6,5
3906 Polimery akrylowe w formach podstawowych
3906 10 00– Poli(metakrylan metylu)6,5
3906 90– Pozostałe
3906 90 10– – Poli[N-(3-hydroksyimino-1,1-dimetylobutylo) akryloamid]bez cła
3906 90 20– – Kopolimer metakrylanu 2-diizopropyloaminoetylowego z metakrylanem decylowym, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, zawierającego 55 % masy lub więcej kopolimerubez cła
3906 90 30– – Kopolimer kwasu akrylowego z akrylanem 2-etyloheksylowym, zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy akrylanu 2-etyloheksylowegobez cła
3906 90 40– – Kopolimer akrylonitrylu z akrylanem metylu, modyfikowany poli(butadien-akrylonitrylem) (NBR)bez cła
3906 90 50– – Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z metakrylanem alkilowym i małymi ilościami innych monomerów, do zastosowania jako zagęszczacz do produkcji mas do druku na tekstyliach (12)bez cła
3906 90 60– – Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnikiem, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszany z krzemionką5
3906 90 90– – Pozostałe6,5
3907 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych
3907 10 00– Poliacetale6,5
3907 20– Pozostałe polietery
– – Alkohole polieterowe
3907 20 11– – – Glikole polietylenowe6,5
3907 20 20– – – Pozostałe6,5
– – Pozostałe
3907 20 91– – – Kopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu z tlenkiem etylenubez cła
3907 20 99– – – Pozostałe6,5
3907 30 00– Żywice epoksydowe6,5
3907 40 00– Poliwęglany6,5
3907 50 00– Żywice alkidowe6,5
– Poli(tereftalan etylenu)
3907 61 00– – O liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większej6,5
3907 69 00– – Pozostały6,5
3907 70 00– Poli(kwas mlekowy)6,5
– Pozostałe poliestry
3907 91– – Nienasycone
3907 91 10– – – Ciekłe6,5
3907 91 90– – – Pozostałe6,5
3907 99– – Pozostałe
3907 99 05– – – Termoplastyczne kopolimery ciekłokrystaliczne poliestrów aromatycznychbez cła
3907 99 10– – – Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan etylenu)bez cła
3907 99 80– – – Pozostałe6,5
3908 Poliamidy w formach podstawowych
3908 10 00– Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,126,5
3908 90 00– Pozostałe6,5
3909 Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
3909 10 00– Żywice mocznikowe; żywice tiomocznikowe6,5
3909 20 00– Żywice melaminowe6,5
– Pozostałe żywice aminowe
3909 31 00– – Poli(metylenofenyloizocyjanian) (surowy MDI, polimeryczny MDI)6,5
3909 39 00– – Pozostałe6,5
3909 40 00– Żywice fenolowe6,5
3909 50– Poliuretany
3909 50 10– – Poliuretan 2,2'-(tert-butylimino)dietanolu oraz 4,4'-metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie zawierającego 50 % masy lub więcej polimerubez cła
3909 50 90– – Pozostałe6,5
3910 00 00 Silikony w formach podstawowych6,5
3911 Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
3911 10 00– Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i politerpeny6,5
3911 90– Pozostałe
– – Produkty polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowane chemicznie
3911 90 11– – – Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-1,4-fenylenoizopropylideno-1,4-fenylen) w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 b) do niniejszego działu3,5
3911 90 13– – – Poli(tio-1,4-fenylen)bez cła
3911 90 19– – – Pozostałe6,5
– – Pozostałe
3911 90 92– – – Kopolimer p-krezolu i diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie zawierającego 50 % masy lub więcej polimeru; uwodornione kopolimery winylotoluenu i α-metylostyrenubez cła
3911 90 99– – – Pozostałe6,5
3912 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
– Octany celulozy
3912 11 00– – Nieuplastycznione6,5
3912 12 00– – Uplastycznione6,5
3912 20– Azotany celulozy (włącznie z kolodiami)
– – Nieuplastycznione
3912 20 11– – – Kolodia i celoidyna6,5
3912 20 19– – – Pozostałe6
3912 20 90– – Uplastycznione6,5
– Etery celulozy
3912 31 00– – Karboksymetyloceluloza i jej sole6,5
3912 39– – Pozostałe
3912 39 20– – – Hydroksypropylocelulozabez cła
3912 39 85– – – Pozostałe6,5
3912 90– Pozostałe
3912 90 10– – Estry celulozy6,4
3912 90 90– – Pozostałe6,5
3913 Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
3913 10 00– Kwas alginowy, jego sole i estry5
3913 90 00– Pozostałe6,5
3914 00 00 Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych6,5
II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY
3915 Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych
3915 10 00– Z polimerów etylenu6,5
3915 20 00– Z polimerów styrenu6,5
3915 30 00– Z polimerów chlorku winylu6,5
3915 90– Z pozostałych tworzyw sztucznych
3915 90 11– – Z polimerów propylenu6,5
3915 90 80– – Pozostałe6,5
3916 Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych
3916 10 00– Z polimerów etylenu6,5
3916 20 00– Z polimerów chlorku winylu6,5
3916 90– Z pozostałych tworzyw sztucznych
3916 90 10– – Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie6,5
3916 90 50– – Z produktów polimeryzacji addycyjnej6,5
3916 90 90– – Pozostałe6,5
3917 Rury, rurki i węże oraz ich osprzęt (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych
3917 10– Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych
3917 10 10– – Z utwardzonych białek5,3
3917 10 90– – Z materiałów celulozowych6,5
– Rury, przewody i węże, sztywne
3917 21– – Z polimerów etylenu
3917 21 10– – – Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej6,5
3917 21 90– – – Pozostałe6,5
3917 22– – Z polimerów propylenu
3917 22 10– – – Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej6,5
3917 22 90– – – Pozostałe6,5
3917 23– – Z polimerów chlorku winylu
3917 23 10– – – Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej6,5
3917 23 90– – – Pozostałe6,5
3917 29 00– – Z pozostałych tworzyw sztucznych6,5
– Pozostałe rury, przewody i węże
3917 31 00– – Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa6,5
3917 32 00– – Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia6,5
3917 33 00– – Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem6,5
3917 39 00– – Pozostałe6,5
3917 40 00– Wyposażenie6,5
3918 Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze 9 do niniejszego działu
3918 10– Z polimerów chlorku winylu
3918 10 10– – Składające się z podłoża impregnowanego, pokrytego lub powleczonego poli(chlorkiem winylu)6,5m2
3918 10 90– – Pozostałe6,5m2
3918 90 00– Z pozostałych tworzyw sztucznych6,5m2
3919 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach
3919 10– W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm
– – Pasy, pokryte warstwą niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego
3919 10 12– – – Z poli(chlorku winylu) lub z polietylenu6,3
3919 10 15– – – Z polipropylenu6,3
3919 10 19– – – Pozostałe6,3
3919 10 80– – Pozostałe6,5
3919 90– Pozostałe
3919 90 20– – Samoprzylepne okrągłe tarcze polerskie w rodzaju stosowanych do produkcji płytek półprzewodnikowychbez cła
3919 90 80– – Pozostałe6,5
3920 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami
3920 10– Z polimerów etylenu
– – O grubości nieprzekraczającej 0,125 mm
– – – Z polietylenu o gęstości
– – – – Mniejszej niż 0,94
3920 10 23– – – – – Folia polietylenowa, o grubości 20 mikrometrów lub większej, ale nieprzekraczającej 40 mikrometrów, do produkcji folii fotoodpornych stosowanych do produkcji półprzewodników lub obwodów drukowanych (12)bez cła
3920 10 24– – – – – Folia obciskająca, niedrukowane6,5
3920 10 25– – – – – Pozostałe6,5
3920 10 28– – – – 0,94 lub większej6,5
3920 10 40– – – Pozostałe6,5
– – O grubości przekraczającej 0,125 mm
3920 10 81– – – Masa papiernicza syntetyczna, w postaci wilgotnych arkuszy wykonanych z niepołączonych, drobno rozgałęzionych włókien polietylenowych, nawet zmieszanych z włóknami celulozowymi, w ilości nieprzekraczającej 15 %, zawierająca poli(alkohol winylu) rozpuszczony w wodzie jako czynnik nawilżającybez cła
3920 10 89– – – Pozostałe6,5
3920 20– Z polimerów propylenu
– – O grubości nieprzekraczającej 0,10 mm
3920 20 21– – – Zorientowane dwuosiowo6,5
3920 20 29– – – Pozostałe6,5
3920 20 80– – O grubości przekraczającej 0,10 mm6,5
3920 30 00– Z polimerów styrenu6,5
– Z polimerów chlorku winylu
3920 43– – Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfikatorów
3920 43 10– – – O grubości nieprzekraczającej 1 mm6,5
3920 43 90– – – O grubości przekraczającej 1 mm6,5
3920 49– – Pozostałe
3920 49 10– – – O grubości nieprzekraczającej 1 mm6,5
3920 49 90– – – O grubości przekraczającej 1 mm6,5
– Z polimerów akrylowych
3920 51 00– – Z poli(metakrylanu metylu)6,5
3920 59– – Pozostałe
3920 59 10– – – Kopolimer estrów akrylowego i metakrylowego, w postaci folii o grubości nieprzekraczającej 150 mikrometrówbez cła
3920 59 90– – – Pozostałe6,5
– Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych lub pozostałych poliestrów
3920 61 00– – Z poliwęglanów6,5
3920 62– – Z poli(tereftalanu etylenu)
– – – O grubości nieprzekraczającej 0,35 mm
3920 62 12– – – – Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości 72 mikrometrów lub większej, ale nieprzekraczającej 79 mikrometrów, do produkcji elastycznych dysków magnetycznych (12); folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości 100 mikrometrów lub większej, ale nieprzekraczającej 150 mikrometrów, do produkcji fotopolimerowych płyt drukarskich (12)bez cła
3920 62 19– – – – Pozostałe6,5
3920 62 90– – – O grubości przekraczającej 0,35 mm6,5
3920 63 00– – Z nienasyconych poliestrów6,5
3920 69 00– – Z pozostałych poliestrów6,5
– Z celulozy lub jej chemicznych pochodnych
3920 71 00– – Z celulozy regenerowanej6,5
3920 73– – Z octanu celulozy
3920 73 10– – – Folie w rolkach lub w taśmach, dla kinematografii lub fotografii6,3
3920 73 80– – – Pozostałe6,5
3920 79– – Z pozostałych pochodnych celulozy
3920 79 10– – – Z wulkanizowanej fibry5,7
3920 79 90– – – Pozostałe6,5
– Z pozostałych tworzyw sztucznych
3920 91 00– – Z poli(winylobutyralu)6,1
3920 92 00– – Z poliamidów6,5
3920 93 00– – Z żywic aminowych6,5
3920 94 00– – Z żywic fenolowych6,5
3920 99– – Z pozostałych tworzyw sztucznych
– – – Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie
3920 99 21– – – – Arkusze i taśmy poliimidowe, niepowleczone lub powleczone, lub pokryte wyłącznie tworzywem sztucznymbez cła
3920 99 28– – – – Pozostałe6,5
– – – Z produktów polimeryzacji addycyjnej
3920 99 52– – – – Arkusze z poli(fluorku winylu); dwuosiowo zorientowana folia z poli(alkoholu winylu), zawierająca 97 % masy lub więcej poli(alkoholu winylu), niepowleczona, o grubości nieprzekraczającej 1 mmbez cła
3920 99 53– – – – Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego do zastosowania w chloroalkalicznych ogniwach elektrolitycznych (12)bez cła
3920 99 59– – – – Pozostałe6,5
3920 99 90– – – Pozostałe6,5
3921 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
– Komórkowe
3921 11 00– – Z polimerów styrenu6,5
3921 12 00– – Z polimerów chlorku winylu6,5
3921 13– – Z poliuretanów
3921 13 10– – – Elastyczne6,5
3921 13 90– – – Pozostałe6,5
3921 14 00– – Z celulozy regenerowanej6,5
3921 19 00– – Z pozostałych tworzyw sztucznych6,5
3921 90– Pozostałe
– – Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie
3921 90 10– – – Z poliestrów6,5
3921 90 30– – – Z żywic fenolowych6,5
– – – Z żywic aminowych
– – – – Laminowane
3921 90 41– – – – – Laminaty wysokociśnieniowe z powierzchnią dekoracyjną po jednej lub dwóch stronach6,5
3921 90 43– – – – – Pozostałe6,5
3921 90 49– – – – Pozostałe6,5
3921 90 55– – – Pozostałe6,5
3921 90 60– – Z produktów polimeryzacji addycyjnej6,5
3921 90 90– – Pozostałe6,5
3922 Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych
3922 10 00– Wanny, prysznice, zlewy i umywalki6,5
3922 20 00– Sedesy i pokrywy6,5
3922 90 00– Pozostałe6,5
3923 Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
3923 10– Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły
3923 10 10– – Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzywa sztucznego, specjalnie ukształtowane lub dostosowane do transportu lub pakowania płytek półprzewodnikowych, masek lub siatekbez cła
3923 10 90– – Pozostałe6,5
– Worki, torby (włącznie ze stożkami)
3923 21 00– – Z polimerów etylenu6,5
3923 29– – Z pozostałych tworzyw sztucznych
3923 29 10– – – Z poli(chlorku winylu)6,5
3923 29 90– – – Pozostałe6,5
3923 30– Balony, butelki, kolby i artykuły podobne
3923 30 10– – O pojemności nieprzekraczającej dwóch litrów6,5p/st
3923 30 90– – O pojemności przekraczającej dwa litry6,5p/st
3923 40– Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki
3923 40 10– – Szpule, rolki i podobne nośniki do błon fotograficznych i kinematograficznych lub do taśm, filmów i tym podobnych, objętych pozycją 85235,3
3923 40 90– – Pozostałe6,5
3923 50– Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia
3923 50 10– – Kapsle i kołpaki do butelek6,5
3923 50 90– – Pozostałe6,5
3923 90 00– Pozostałe6,5
3924 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych
3924 10 00– Naczynia stołowe i naczynia kuchenne6,5
3924 90 00– Pozostałe6,5
3925 Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3925 10 00– Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, o pojemności przekraczającej 300 litrów6,5
3925 20 00– Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe6,5p/st (72)
3925 30 00– Okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i artykuły podobne oraz ich części6,5
3925 90– Pozostałe
3925 90 10– – Wyposażenie i okucia przeznaczone do zainstalowania na stałe w lub na drzwiach, oknach, schodach, ścianach lub innych częściach budynków6,5
3925 90 20– – Kształtki i korytka kablowe do przewodów elektrycznych6,5
3925 90 80– – Pozostałe6,5
3926 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914
3926 10 00– Artykuły biurowe lub szkolne6,5
3926 20 00– Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem)6,5
3926 30 00– Wyposażenie mebli, nadwozi lub tym podobne6,5
3926 40 00– Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne6,5
3926 90– Pozostałe
3926 90 50– – Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków6,5
3926 90 97– – Pozostałe6,5 (73)
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.