Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVI  »   Dział 85 - MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 84 -
REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 85 -
MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 85

MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 85.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) koców, poduszek, mufek do nóg lub tym podobnych, elektrycznie ocieplanych; odzieży, obuwia lub nauszników, lub innych artykułów osobistego użytku, ocieplanych elektrycznie;

  b) artykułów ze szkła objętych pozycją 7011;

  c) maszyn i aparatów objętych pozycją 8486;

  d) aparatów podciśnieniowych w rodzaju stosowanych w naukach medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 9018); lub

  e) mebli ogrzewanych elektrycznie objętych działem 94.

2. Pozycje od 8501 do 8504 nie dotyczą towarów opisanych w pozycji 8511, 8512, 8540, 8541 lub 8542.

Jednakże prostowniki rtęciowe ze zbiornikiem metalowym klasyfikowane są do pozycji 8504.

3. W pozycji 8507 wyrażenie "akumulatory elektryczne" obejmuje te, przedstawiane z pomocniczymi częściami składowymi, które mają udział w funkcji akumulatora gromadzenia i dostarczania energii lub zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, takie jak: złącza elektryczne, urządzenia kontroli temperatury (na przykład termistory) i urządzenia zabezpieczenia obwodów. Mogą one również obejmować część obudowy ochronnej towarów, w której mają być one używane.

4. Pozycja 8509 obejmuje tylko następujące elektromechaniczne urządzenia w rodzaju powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym:

  a) froterki do podłóg, młynki i miksery do żywności oraz urządzenia do wyciskania soków owocowych lub warzywnych, o dowolnej masie;

  b) pozostałe maszyny, pod warunkiem że masa takiej maszyny nie przekracza 20 kg. Pozycja ta nie obejmuje jednakże wentylatorów, okapów wentylacyjnych lub recyrkulacyjnych zawierających wentylator, nawet z filtrami (pozycja 8414), odśrodkowych suszarek do bielizny (pozycja 8421), zmywarek do naczyń (pozycja 8422), pralek domowych (pozycja 8450), maglownic lub pozostałych maszyn do prasowania (pozycja 8420 lub 8451), maszyn do szycia (pozycja 8452), nożyc elektrycznych (pozycja 8467) lub sprzętu elektrotermicznego (pozycja 8516).

5. W pozycji 8523:

  a) "półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej" (na przykład "karty pamięci flash" lub "karty szybkiej pamięci elektronicznej") są urządzeniami pamięci z gniazdem łączącym, zawierającymi w tej samej obudowie jedną lub więcej pamięci szybkich (na przykład "FLASH E2PROM") w postaci układów scalonych zamontowanych na płytce drukowanej. Mogą one zawierać sterownik w postaci układu scalonego i dyskretnych elementów biernych, takich jak kondensatory i rezystory;

  b) określenie "karty inteligentne" oznacza karty, które mają wbudowany jeden lub więcej elektronicznych układów scalonych (mikroprocesor, pamięć o dostępie swobodnym (RAM)) lub pamięć przeznaczoną tylko do odczytu (ROM), w postaci chipów. Karty te mogą zawierać styki, pasek magnetyczny lub wbudowaną antenę, ale nie zawierają żadnych innych czynnych lub biernych elementów obwodu.

6. W pozycji 8534 "obwody drukowane" są to obwody otrzymane przez formowanie na podłożu izolacyjnym, dowolnym procesem drukowania (na przykład przez wytłaczanie, galwanizowanie lub wytrawianie) lub techniką "obwodu warstwowego" – elementów przewodzących, styków lub innych elementów drukowanych (na przykład induktorów, rezystorów, kondensatorów), pojedynczych lub wzajemnie połączonych zgodnie z ustalonym wzorem, innych niż elementy, które mogą wytwarzać, prostować, modulować lub wzmacniać sygnał elektryczny (na przykład elementy półprzewodnikowe).

Wyrażenie "obwody drukowane" nie obejmuje obwodów połączonych z elementami innymi niż te otrzymywane podczas procesu drukowania, ani nie obejmuje pojedynczych, dyskretnych rezystorów, kondensatorów lub induktorów. Obwody drukowane mogą jednak być wyposażone w niedrukowane elementy połączeniowe.

Obwody cienkowarstwowe lub grubowarstwowe, zawierające elementy bierne i czynne, otrzymane podczas tego samego procesu technologicznego, należy klasyfikować do pozycji 8542.

7. W pozycji 8536 "złącza do włókien optycznych, do wiązek włókien optycznych lub do kabli światłowodowych" oznaczają złącza, które mechanicznie po prostu ustawiają włókna optyczne w prostej linii końcami w cyfrowym systemie przewodowym. Nie wykonują one żadnej innej funkcji, takiej jak wzmacnianie, regeneracja lub modyfikacja sygnału.

8. Pozycja 8537 nie obejmuje bezprzewodowych urządzeń na podczerwień do zdalnego sterowania odbiorników telewizyjnych lub innego sprzętu elektrycznego (pozycja 8543).

9. W pozycji 8541 i 8542:

  a) "Diody, tranzystory oraz podobne elementy półprzewodnikowe" są elementami półprzewodnikowymi, których działanie zależy od zmian rezystywności pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

  b) "Elektroniczne układy scalone" są to:

   1) monolityczne układy scalone, w których elementy obwodu (diody, tranzystory, rezystory, kondensatory, wzbudniki itd.), tworzone są w masie (zasadniczo) i na powierzchni materiału półprzewodnikowego lub złożonego materiału półprzewodnikowego (na przykład domieszkowanego krzemu, arsenku galu, krzemogermanu, fosforku indu) i są nierozdzielnie zasocjowane;

   2) hybrydowe układy scalone, w których elementy bierne (rezystory, kondensatory, wzbudniki itd.), otrzymane technologią cienkowarstwową lub grubowarstwową oraz elementy czynne (diody, tranzystory, monolityczne układy scalone itp.), otrzymane technologią półprzewodnikową, są połączone pod każdym względem niepodzielnie, przez wzajemne połączenia lub przewody łączące, na pojedynczym podłożu izolacyjnym (szkło, materiał ceramiczny itp.). Układy te mogą zawierać także elementy dyskretne;

   3) wielochipowe układy scalone składające się z dwóch lub więcej wzajemnie połączonych monolitycznych układów scalonych połączone pod każdym względem niepodzielnie, nawet na jednym lub więcej izolacyjnych podłożach, z ramką z zewnętrznymi wyprowadzeniami lub bez, ale bez żadnych innych czynnych lub biernych elementów obwodu.

   4) wielokomponentowe układy scalone (MCO): kombinacja jednego lub więcej monolitycznych, hybrydowych lub wielochipowych układów scalonych, co najmniej z jednym z następujących komponentów: czujniki na bazie krzemu, aktuatory, oscylatory, rezonatory lub ich kombinacje, lub komponenty wykonujące funkcje artykułów klasyfikowalnych do pozycji 8532, 8533, 8541, lub wzbudniki klasyfikowalne do pozycji 8504, uformowane pod każdym względem niepodzielnie w jedną bryłę, podobnie jak układ scalony, jako komponent w rodzaju stosowanych do montażu na płytce obwodów drukowanych (PCB) lub innym nośniku, poprzez podłączenie wtyków, przewodów, kulek, powierzchni styku, wypukłości lub pól kontaktowych.

   Do celów tej definicji:

    1) "Komponenty" mogą być dyskretne, wytworzone niezależnie, następnie montowane na podporze MCO lub zintegrowane w innych komponentach.

    2) "Na bazie krzemu" oznacza zbudowane na podłożu krzemowym lub wykonane z materiałów krzemowych, lub wyprodukowane na płytce półprzewodnikowej układu scalonego.

    3)

     a) "Czujniki na bazie krzemu" składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję wykrywania wielkości fizycznych lub chemicznych oraz przetwarzania ich na sygnały elektryczne, spowodowane powstaniem zmian we właściwościach elektrycznych lub przemieszczeniem struktury mechanicznej. "Wielkości fizyczne lub chemiczne" odnoszą się do zjawisk świata rzeczywistego, takich jak: ciśnienie, fale akustyczne, przyspieszenie, wibracja, ruch, orientacja, odkształcenie, natężenie pola magnetycznego, natężenie pola elektrycznego, światło, radioaktywność, wilgotność, przepływ, stężenie chemikaliów itp.

     b) "Aktuatory na bazie krzemu" składają się ze struktur mikroelektronicznych i mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję przekształcania sygnałów elektrycznych w ruch fizyczny.

     c) "Rezonatory na bazie krzemu" są komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur w odpowiedzi na wejście zewnętrzne.

     d) "Oscylatory na bazie krzemu" są czynnymi komponentami, które składają się ze struktur mikroelektronicznych lub mechanicznych, które są utworzone w masie lub na powierzchni półprzewodnika i które posiadają funkcję generowania drgań mechanicznych lub elektrycznych o wstępnie zdefiniowanej częstotliwości, która zależy od geometrii fizycznej tych struktur.

Przy klasyfikowaniu artykułów zdefiniowanych w niniejszej uwadze pozycje 8541 i 8542 będą mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją nomenklatury, z wyjątkiem pozycji 8523, która w szczególności mogłaby je objąć, przez powołanie się na ich funkcję.

10. W pozycji 8548 "zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne" są to takie, które stały się bezużyteczne jako takie, z powodu uszkodzenia, rozcięcia, zużycia lub z innych powodów, albo nienadające się do ponownego naładowania.

Uwaga do podpozycji

1. Podpozycja 8527 12 obejmuje tylko odtwarzacze kasetowe z wbudowanym wzmacniaczem, bez wbudowanego głośnika, nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej, i których wymiary nie przekraczają 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Uwagi dodatkowe

1. Podpozycje 8519 20 10 i 8519 30 00 nie odnoszą się do urządzeń do odtwarzania dźwięku z laserowym systemem odczytu.

2. Wyłącznie w podpozycjach 8528 71 15 i 8528 71 91 termin "modem" obejmuje urządzenia lub sprzęt, które modulują i demodulują sygnały przychodzące i wychodzące, takie jak modemy V.90 lub modemy kablowe, oraz pozostałe urządzenia, które wykorzystują podobne technologie umożliwiające dostęp do internetu, takie jak WLAN, ISDN i Ethernet. Zakres dostępu do internetu może być ograniczony przez dostawcę usług.

Aparatura objęta tymi podpozycjami musi umożliwiać dwukierunkową komunikację lub dwukierunkowy przepływ informacji w celu zapewnienia interaktywnej wymiany informacji.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
8501 Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)
8501 10– Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 37,5 W
8501 10 10– – Silniki synchroniczne o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 18 W4,7p/st
– – Pozostałe
8501 10 91– – – Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego2,7p/st
8501 10 93– – – Silniki prądu przemiennego2,7p/st
8501 10 99– – – Silniki prądu stałego2,7p/st
8501 20 00– Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej przekraczającej 37,5 W2,7p/st
– Pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego
8501 31 00– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W2,7p/st
8501 32 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW2,7p/st
8501 33 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW2,7p/st
8501 34 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW2,7p/st
8501 40– Pozostałe silniki prądu przemiennego, jednofazowe
8501 40 20– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W2,7p/st
8501 40 80– – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W2,7p/st
– Pozostałe silniki prądu przemiennego, wielofazowe
8501 51 00– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W2,7p/st
8501 52– – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW
8501 52 20– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 7,5 kW2,7p/st
8501 52 30– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW2,7p/st
8501 52 90– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW2,7p/st
8501 53– – O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW
8501 53 50– – – Silniki trakcyjne2,7p/st
– – – Pozostałe, o mocy wyjściowej
8501 53 81– – – – Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW2,7p/st
8501 53 94– – – – Przekraczającej 375 kW, ale nieprzekraczającej 750 kW2,7p/st
8501 53 99– – – – Przekraczającej 750 kW2,7p/st
– Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
8501 61– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA
8501 61 20– – – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA2,7p/st
8501 61 80– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 75 kVA2,7p/st
8501 62 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA2,7p/st
8501 63 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA2,7p/st
8501 64 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA2,7p/st
8502 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe
– Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne)
8502 11– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA
8502 11 20– – – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA2,7p/st
8502 11 80– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 75 kVA2,7p/st
8502 12 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA2,7p/st
8502 13– – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA
8502 13 20– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA2,7p/st
8502 13 40– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA, ale nieprzekraczającej 2 000 kVA2,7p/st
8502 13 80– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 2 000 kVA2,7p/st
8502 20– Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym
8502 20 20– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA2,7p/st
8502 20 40– – O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA2,7p/st
8502 20 60– – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA2,7p/st
8502 20 80– – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA2,7p/st
– Pozostałe zespoły prądotwórcze
8502 31 00– – Napędzane wiatrem2,7p/st
8502 39– – Pozostałe
8502 39 20– – – Turbogeneratory2,7p/st
8502 39 80– – – Pozostałe2,7p/st
8502 40 00– Przetwornice jednotwornikowe2,7p/st
8503 00 Części nadające się wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycją 8501 lub 8502
8503 00 10– Pierścienie ustalające z materiałów niemagnetycznych2,7
– Pozostałe
8503 00 91– – Z żeliwa lub staliwa2,7
8503 00 99– – Pozostałe2,7
8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki
8504 10– Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych
8504 10 20– – Cewki indukcyjne oraz dławiki (tłumiki), nawet połączone z kondensatorem3,7p/st
8504 10 80– – Pozostałe3,7p/st
– Transformatory z ciekłym dielektrykiem
8504 21 00– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 650 kVA3,7p/st
8504 22– – O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA
8504 22 10– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 1 600 kVA3,7p/st
8504 22 90– – – O mocy wyjściowej przekraczającej 1 600 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA3,7p/st
8504 23 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 kVA3,7p/st
– Pozostałe transformatory
8504 31– – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 1 kVA
– – – Transformatory pomiarowe
8504 31 21– – – – Do pomiaru napięcia3,7p/st
8504 31 29– – – – Pozostałe3,7p/st
8504 31 80– – – Pozostałe3,7p/st
8504 32 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 1 kVA, ale nieprzekraczającej 16 kVA3,7p/st
8504 33 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 16 kVA, ale nieprzekraczającej 500 kVA3,7p/st
8504 34 00– – O mocy wyjściowej przekraczającej 500 kVA3,7p/st
8504 40– Przekształtniki
8504 40 30– – W rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszynbez cłap/st
– – Pozostałe
8504 40 55– – – Urządzenia do ładowania akumulatorówbez cłap/st
– – – Pozostałe
8504 40 82– – – – Prostownikibez cła
– – – – Falowniki
8504 40 84– – – – – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVAbez cła
8504 40 88– – – – – O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVAbez cła
8504 40 90– – – – Pozostałebez cła
8504 50 00– Pozostałe wzbudnikibez cła
8504 90– Części
– – Transformatorów i wzbudników
8504 90 11– – – Rdzenie ferrytowebez cła
8504 90 19– – – Pozostałebez cła
8504 90 90– – Przekształtnikówbez cła
8505 Elektromagnesy; magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe
– Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu
8505 11 00– – Metalowe2,2
8505 19– – Pozostałe
8505 19 10– – – Magnesy trwałe z ferrytów aglomerowanych2,2
8505 19 90– – – Pozostałe2,2
8505 20 00– Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce2,2
8505 90– Pozostałe, włącznie z częściami
– – Elektromagnesy; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące
8505 90 21– – – Elektromagnesy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie w aparaturze diagnostycznej wykorzystującej rezonans magnetyczny inne niż elektromagnesy objęte pozycją 9018bez cła
8505 90 29– – – Pozostałe1,8
8505 90 50– – Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe2,2
8505 90 90– – Części1,8
8506 Ogniwa i baterie galwaniczne
8506 10– Z ditlenkiem manganu
– – Alkaliczne (zasadowe)
8506 10 11– – – Ogniwa cylindryczne4,7p/st
8506 10 18– – – Pozostałe4,7p/st
– – Pozostałe
8506 10 91– – – Ogniwa cylindryczne4,7p/st
8506 10 98– – – Pozostałe4,7p/st
8506 30 00– Tlenkowo-rtęciowe4,7p/st
8506 40 00– Tlenkowo-srebrowe4,7p/st
8506 50– Litowe
8506 50 10– – Ogniwa cylindryczne4,7p/st
8506 50 30– – Ogniwa guzikowe4,7p/st
8506 50 90– – Pozostałe4,7p/st
8506 60 00– Powietrzno-cynkowe4,7p/st
8506 80– Pozostałe ogniwa i baterie galwaniczne
8506 80 05– – Suche baterie węglowo-cynkowe o napięciu 5,5 V lub większym, ale nieprzekraczającym 6,5 Vbez cłap/st
8506 80 80– – Pozostałe4,7p/st
8506 90 00– Części4,7
8507 Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe)
8507 10– Kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania silników tłokowych
8507 10 20– – Z ciekłym elektrolitem3,7p/st
8507 10 80– – Pozostałe3,7p/st
8507 20– Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe
8507 20 20– – Z ciekłym elektrolitem3,7ce/el
8507 20 80– – Pozostałe3,7ce/el
8507 30– Niklowo-kadmowe
8507 30 20– – Hermetyzowane2,6p/st
8507 30 80– – Pozostałe2,6ce/el
8507 40 00– Niklowo-żelazowe2,7p/st
8507 50 00– Niklowo-metalowo-wodorkowe2,7p/st
8507 60 00– Litowo-jonowe2,7p/st
8507 80 00– Pozostałe akumulatory2,7p/st
8507 90– Części
8507 90 30– – Separatory2,7
8507 90 80– – Pozostałe2,7
8508 Odkurzacze
– Z własnym silnikiem elektrycznym
8508 11 00– – O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l2,2p/st
8508 19 00– – Pozostałe1,7p/st
8508 60 00– Pozostałe odkurzacze1,7p/st
8508 70 00– Części1,7
8509 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym, inny niż odkurzacze objęte pozycją 8508
8509 40 00– Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki2,2p/st
8509 80 00– Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego2,2
8509 90 00– Części2,2
8510 Golarki, maszynki do strzyżenia i urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym
8510 10 00– Golarki2,2p/st
8510 20 00– Maszynki do strzyżenia2,2p/st
8510 30 00– Urządzenia do usuwania owłosienia2,2p/st
8510 90 00– Części2,2
8511 Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami
8511 10 00– Świece zapłonowe3,2
8511 20 00– Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe3,2
8511 30 00– Rozdzielacze; cewki zapłonowe3,2
8511 40 00– Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic3,2
8511 50 00– Pozostałe prądnice3,2
8511 80 00– Pozostałe urządzenia i przyrządy3,2
8511 90 00– Części3,2
8512 Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach silnikowych
8512 10 00– Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w rowerach2,7
8512 20 00– Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej2,7
8512 30– Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej
8512 30 10– – Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych2,2p/st
8512 30 90– – Pozostałe2,7
8512 40 00– Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb2,7
8512 90– Części
8512 90 10– – Aparatury objętej podpozycja 8512 30 102,2
8512 90 90– – Pozostałe2,7
8513 Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512
8513 10 00– Lampy5,7
8513 90 00– Części5,7
8514 Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
8514 10– Piece oporowe
8514 10 10– – Piece piekarnicze i do herbatników2,2p/st
8514 10 80– – Pozostałe2,2p/st
8514 20– Piece działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
8514 20 10– – Indukcyjne piece2,2p/st
8514 20 80– – Dielektryczne piece2,2p/st
8514 30– Pozostałe piece
8514 30 20– – W rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanych lub zespołów obwodów drukowanychbez cłap/st
8514 30 80– – Pozostałe2,2p/st
8514 40 00– Pozostałe urządzenia do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych2,2p/st
8514 90– Części
8514 90 30– – Pozostałych pieców objętych podpozycją 8514 30 20bez cła
8514 90 70– – Pozostałe2,2
8515 Elektryczne (włącznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
– Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego
8515 11 00– – Lutownice, w tym pistoletowe2,7
8515 19– – Pozostałe
8515 19 10– – – Maszyny do lutowania na fali w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji zespołów obwodów drukowanychbez cła
8515 19 90– – – Pozostałe2,7
– Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali
8515 21 00– – Całkowicie lub częściowo automatyczne2,7
8515 29 00– – Pozostałe2,7
– Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym (włączając łuk plazmowy)
8515 31 00– – Całkowicie lub częściowo automatyczne2,7
8515 39– – Pozostałe
– – – Do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia, a przesyłanych wraz z
8515 39 13– – – – Transformatorami2,7
8515 39 18– – – – Prądnicami, przetwornicami jednotwornikowymi, przekształtnikami, prostownikami lub zespołami prostowniczymi2,7
8515 39 90– – – Pozostałe2,7
8515 80– Pozostałe maszyny i aparatura
8515 80 10– – Do obróbki metali2,7p/st
8515 80 90– – Pozostałe2,7p/st
8515 90– Części
8515 90 20– – Maszyn do lutowania na fali objętych podpozycją 8515 19 10bez cła
8515 90 80– – Pozostałe2,7
8516 Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz suszarki do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545
8516 10– Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grzałki nurnikowe, elektryczne
8516 10 11– – Ogrzewacze wody, natychmiastowe2,7p/st
8516 10 80– – Pozostałe2,7p/st
– Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i elektryczne aparaty do ogrzewania gleby
8516 21 00– – Grzejniki akumulacyjne2,7p/st
8516 29– – Pozostałe
8516 29 10– – – Grzejniki wypełnione cieczą2,7p/st
8516 29 50– – – Grzejniki konwekcyjne2,7p/st
– – – Pozostałe
8516 29 91– – – – Z wbudowanym wentylatorem2,7p/st
8516 29 99– – – – Pozostałe2,7p/st
– Przyrządy fryzjerskie lub suszarki do rąk, elektrotermiczne
8516 31 00– – Suszarki do włosów2,7p/st
8516 32 00– – Pozostałe przyrządy fryzjerskie2,7
8516 33 00– – Suszarki do rąk2,7p/st
8516 40 00– Żelazka do prasowania, elektryczne2,7p/st
8516 50 00– Kuchenki mikrofalowe5p/st
8516 60– Pozostałe piece; kuchnie, płyty kuchenne, kuchenki do gotowania; grille i ruszty
8516 60 10– – Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą)2,7p/st
8516 60 50– – Płyty kuchenne, kuchenki do gotowania i płyty grzewcze2,7p/st
8516 60 70– – Grille i ruszty2,7p/st
8516 60 80– – Piekarniki do wbudowania2,7p/st
8516 60 90– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe urządzenia elektrotermiczne
8516 71 00– – Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty2,7p/st
8516 72 00– – Opiekacze do grzanek2,7p/st
8516 79– – Pozostałe
8516 79 20– – – Urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu2,7p/st
8516 79 70– – – Pozostałe2,7p/st
8516 80– Elektryczne rezystory grzejne
8516 80 20– – Połączone z elementem izolacyjnym2,7
8516 80 80– – Pozostałe2,7
8516 90 00– Części2,7
8517 Aparaty telefoniczne, włączając telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528
– Aparaty telefoniczne, włączając telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych
8517 11 00– – Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodowąbez cłap/st
8517 12 00– – Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowychbez cłap/st
8517 18 00– – Pozostałebez cła
– Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa)
8517 61 00– – Stacje bazowebez cłap/st
8517 62 00– – Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowebez cła
8517 69– – Pozostałe
8517 69 10– – – Wideofonybez cłap/st
8517 69 20– – – Do systemów z hasłowym przywołaniembez cła
8517 69 30– – – Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafiibez cłap/st
8517 69 90– – – Pozostałabez cła
8517 70 00– Częścibez cła
8518 Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników; wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne
8518 10 00– Mikrofony i ich stojakibez cła
– Głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach
8518 21 00– – Głośniki zamontowane w obudowach, pojedynczebez cłap/st
8518 22 00– – Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowiebez cłap/st
8518 29 00– – Pozostałebez cła p/st
8518 30 00– Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośnikówbez cła
8518 40 00– Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektrycznebez cłap/st
8518 50 00– Zestawy wzmacniające dźwięk, elektrycznebez cłap/st
8518 90 00– Częścibez cła
8519 Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku
8519 20– Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi
8519 20 10– – Gramofony uruchamiane monetą lub żetonem monety lub żetonu6p/st
– – Pozostałe
8519 20 91– – – Z laserowym systemem odczytu9,5p/st
8519 20 99– – – Pozostałe4,5p/st
8519 30 00– Gramofony bez wzmacniacza2p/st
8519 50 00– Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjnebez cłap/st
– Pozostała aparatura
8519 81 00– – Wykorzystująca nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowebez cłap/st
8519 89 00– – Pozostałebez cłap/st
8520
8521 Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)
8521 10– Stosujące taśmy magnetyczne
8521 10 20– – O szerokości taśmy nieprzekraczającej 1,3 cm i pozwalające na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy nieprzekraczającej 50 mm/sbez cłap/st
8521 10 95– – Pozostałebez cłap/st
8521 90 00– Pozostałe(151)p/st
8522 Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521
8522 10 00– Wkładki gramofonowe4
8522 90 00– Pozostałebez cła
8523 Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37
– Nośniki magnetyczne
8523 21 00– – Karty zawierające pasek magnetycznybez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 29– – Pozostałe
– – – Taśmy magnetyczne; dyski magnetyczne
8523 29 15– – – – Niezapisanebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 29 19– – – – Pozostałebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 29 90– – – Pozostałebez cła
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
– Nośniki optyczne
8523 41– – Niezapisane
8523 41 10– – – Dyski do systemów odczytu laserowego, o pojemności zapisu nieprzekraczającej 900 megabajtów, inne niż kasowalnebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 41 30– – – Dyski do systemów odczytu laserowego o pojemności zapisu przekraczającej 900 megabajtów, ale nieprzekraczającej 18 gigabajtów, inne niż kasowalnebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 41 90– – – Pozostałebez cła
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 49– – Pozostałe
– – – Dyski do systemów odczytu laserowego
8523 49 10– – – – Uniwersalne dyski wideo (DVD)bez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 49 20– – – – Pozostałebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 49 90– – – Pozostałebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
– Nośniki półprzewodnikowe
8523 51– – Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
8523 51 10– – – Niezapisanebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 51 90– – – Pozostałebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 52 00– – "Karty inteligentne"bez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 59– – Pozostałe
8523 59 10– – – Niezapisanebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 59 90– – – Pozostałebez cłap/st
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 80– Pozostałe
8523 80 10– – Niezapisanebez cła
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8523 80 90– – Pozostałebez cła
- 5% - poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy o VAT)
- 8% - poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dotyczy to wyłącznie publikacji objętych poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
8524
8525 Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo
8525 50 00– Aparatura nadawczabez cłap/st
8525 60 00– Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorcząbez cłap/st
8525 80– Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo
– – Kamery telewizyjne
8525 80 11– – – Z trzema lub większą liczbą lamp analizującychbez cłap/st
8525 80 19– – – Pozostałe1,6 (152)p/st
8525 80 30– – Cyfrowe aparaty fotograficznebez cłap/st
– – Rejestrujące kamery wideo
8525 80 91– – – Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną1,6 (152)p/st
8525 80 99– – – Pozostałebez cłap/st
8526 Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
8526 10 00– Aparatura radarowabez cła
– Pozostała
8526 91– – Aparatura radionawigacyjna
8526 91 20– – – Odbiorniki radionawigacyjnebez cłap/st
8526 91 80– – – Pozostałabez cła
8526 92 00– – Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiowąbez cła
8527 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem
– Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
8527 12 00– – Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowebez cłap/st
8527 13 00– – Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwiękubez cła p/st
8527 19 00– – Pozostałebez cłap/st
– Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
8527 21– – Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku
– – – Nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS)
8527 21 20– – – – Z laserowym systemem odczytu(153)p/st
– – – – Pozostałe
8527 21 52– – – – – Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu(153)p/st
8527 21 59– – – – – Pozostałe(154)p/st
– – – Pozostałe
8527 21 70– – – – Z laserowym systemem odczytu14p/st
– – – – Pozostałe
8527 21 92– – – – – Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu14p/st
8527 21 98– – – – – Pozostałe10p/st
8527 29 00– – Pozostałe(155)p/st
– Pozostałe
8527 91 00– – Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwiękubez cłap/st
8527 92 00– – Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone z zegarembez cłap/st
8527 99 00– – Pozostałebez cłap/st
8528 Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej do telewizji; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
– Monitory z lampą elektronopromieniową
8528 42 00– – Zdolne do bezpośredniego podłączenia i zaprojektowane do użycia z maszyną do automatycznego przetwarzania danych objętą pozycją 8471bez cłap/st
8528 49 00– – Pozostałebez cłap/st
– Pozostałe monitory
8528 52– – Zdolne do bezpośredniego podłączenia i zaprojektowane do użycia z maszyną do automatycznego przetwarzania danych objętą pozycją 8471
8528 52 10– – – W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471bez cłap/st
– – – Pozostałe
8528 52 91– – – – Z ekranem z technologią wyświetlania ciekłokrystalicznego (LCD)14 (18)p/st
8528 52 99– – – – Pozostałe14 (18)p/st
8528 59 00– – Pozostałe14p/st
– Projektory
8528 62 00– – Zdolne do bezpośredniego podłączenia i zaprojektowane do użycia z maszyną do automatycznego przetwarzania danych objętą pozycją 8471bez cłap/st
8528 69– – Pozostałe
8528 69 20– – – Monochromatyczne2p/st
8528 69 80– – – Pozostałe14p/st
– Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
8528 71– – Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo
– – – Tunery wideo
8528 71 11– – – – Podzespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danychbez cłap/st
8528 71 15– – – – Aparatura z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierająca modem dostępu do Internetu i posiadająca funkcję interaktywnej wymiany informacji, nadająca się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tak zwane "set-top boksy z funkcją komunikacyjną", w tym zawierające urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, że zachowują zasadniczy charakter set-top boksu z funkcją komunikacyjną)bez cłap/st
8528 71 19– – – – Pozostałe7 (153)p/st
– – – Pozostałe
8528 71 91– – – – Aparatura z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierająca modem dostępu do Internetu i posiadająca funkcję interaktywnej wymiany informacji, nadająca się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tak zwane "set-top boksy z funkcją komunikacyjną", w tym zawierające urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, że zachowują zasadniczy charakter set-top boksu z funkcją komunikacyjną)bez cłap/st
8528 71 99– – – – Pozostałe(153)p/st
8528 72– – Pozostała, kolorowa
8528 72 10– – – Aparatura do projekcji telewizyjnej14p/st
8528 72 20– – – Aparatura zawierająca urządzenia wideo do zapisu lub odtwarzania14p/st
– – – Pozostała
8528 72 30– – – – Z lampą kineskopową zintegrowaną14p/st
8528 72 40– – – – Z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD)14p/st
8528 72 60– – – – Z ekranem, w którym zastosowano plazmową technologię wyświetlania (PDP)14p/st
8528 72 80– – – – Pozostała14p/st
8528 73 00– – Pozostała, monochromatyczna2p/st
8529 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528
8529 10– Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich
– – Anteny
8529 10 11– – – Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowychbez cła
8529 10 30– – – Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnychbez cła
8529 10 65– – – Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymibez cła
8529 10 69– – – Pozostałebez cła
8529 10 80– – Filtry antenowe i separatorybez cła
8529 10 95– – Pozostałebez cła
8529 90– Pozostałe
8529 90 15– – Moduły z organicznych diod emitujących światło (OLED) oraz panele z organicznych diod emitujących światło do aparatur objętych podpozycjami 8528 72 lub 8528 733
– – Pozostałe
8529 90 20– – – Części aparatur objętych podpozycjami 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 42 00, 8528 52 10 i 8528 62 00bez cła
– – – Pozostałe
– – – – Skrzynki i obudowy
8529 90 41– – – – – Z drewnabez cła
8529 90 49– – – – – Z pozostałych materiałówbez cła
8529 90 65– – – – Zespoły elektroniczne1,5 (156)
– – – – Pozostałe
8529 90 91– – – – – Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy, i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, i wykorzystywanych jako oświetlenie podświetleń do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD)bez cła
– – – – – Pozostałe
8529 90 92– – – – – – Do kamer telewizyjnych objętych podpozycjami 8525 80 11 i 8525 80 19 oraz aparatury objętej pozycjami 8527 i 85282,5 (157)
8529 90 97– – – – – – Pozostałe1,5 (156)
8530 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (inne niż te objęte pozycją 8608)
8530 10 00– Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego1,7
8530 80 00– Pozostałe urządzenia1,7
8530 90 00– Części1,7
8531 Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, panele wskaźnikowe, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż ta objęta pozycją 8512 lub 8530
8531 10– Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna
8531 10 30– – W rodzaju stosowanej w obiektach budowlanych2,2p/st
8531 10 95– – Pozostała2,2p/st
8531 20– Panele wskaźnikowe zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED)
8531 20 20– – Zawierające diody elektroluminescencyjne (LED)bez cła
– – Zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD)
8531 20 40– – – Zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnychbez cła
8531 20 95– – – Pozostałebez cła
8531 80– Pozostałe urządzenia
8531 80 40– – Dzwonki, brzęczyki, gongi rurowe do drzwi i podobne2,2
8531 80 70– – Pozostałabez cła
8531 90 00– Częścibez cła
8532 Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe
8532 10 00– Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne)bez cła
– Pozostałe kondensatory stałe
8532 21 00– – Tantalowebez cła
8532 22 00– – Elektrolityczne aluminiowebez cła
8532 23 00– – Ceramiczne, jednowarstwowebez cła
8532 24 00– – Ceramiczne, wielowarstwowebez cła
8532 25 00– – Z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa sztucznegobez cła
8532 29 00– – Pozostałebez cła
8532 30 00– Kondensatory nastawne lub strojeniowebez cła
8532 90 00– Częścibez cła
8533 Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), inne niż rezystory grzejne
8533 10 00– Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowebez cła
– Pozostałe rezystory stałe
8533 21 00– – Dla mocy nieprzekraczającej 20 Wbez cła
8533 29 00– – Pozostałebez cła
– Rezystory drutowe zmienne, włączając reostaty i potencjometry
8533 31 00– – Dla mocy nieprzekraczającej 20 Wbez cła
8533 39 00– – Pozostałebez cła
8533 40– Pozostałe rezystory nastawne, włączając rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)
8533 40 10– – Dla mocy nieprzekraczającej 20 Wbez cła
8533 40 90– – Pozostałebez cła
8533 90 00– Częścibez cła
8534 00 Obwody drukowane
– W postaci jedynie elementów przewodzących i styków
8534 00 11– – Obwody wielowarstwowebez cła
8534 00 19– – Pozostałebez cła
8534 00 90– Zawierające pozostałe elementy biernebez cła
8535 Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000 V
8535 10 00– Bezpieczniki2,7
– Wyłączniki automatyczne
8535 21 00– – Do napięć mniejszych niż 72,5 kV2,7
8535 29 00– – Pozostałe2,7
8535 30– Odłączniki i przełączniki
8535 30 10– – Do napięć mniejszych niż 72,5 kV2,7
8535 30 90– – Pozostałe2,7
8535 40 00– Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe2,7
8535 90 00– Pozostałe2,7
8536 Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych
8536 10– Bezpieczniki
8536 10 10– – Do prądu nieprzekraczającego 10 A2,3
8536 10 50– – Do prądu przekraczającego 10 A, ale nieprzekraczającego 63 A2,3
8536 10 90– – Do prądu przekraczającego 63 A2,3
8536 20– Wyłączniki automatyczne
8536 20 10– – Do prądu nieprzekraczającego 63 A2,3
8536 20 90– – Do prądu przekraczającego 63 A2,3
8536 30– Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne
8536 30 10– – Do prądu nieprzekraczającego 16 Abez cła
8536 30 30– – Do prądu przekraczającego 16 A, ale nieprzekraczającego 125 Abez cła
8536 30 90– – Do prądu przekraczającego 125 Abez cła
– Przekaźniki
8536 41– – Do napięć nieprzekraczających 60 V
8536 41 10– – – Do prądu nieprzekraczającego 2 A2,3
8536 41 90– – – Do prądu przekraczającego 2 A2,3
8536 49 00– – Pozostałe2,3
8536 50– Pozostałe przełączniki
8536 50 03– – Przełączniki elektroniczne AC składające się z optycznie sprzężonych obwodów wejścia-wyjścia (izolowane przełączniki tyrystorowe AC)bez cła
8536 50 05– – Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)bez cła
8536 50 07– – Przełączniki migowe elektromechaniczne do prądu nieprzekraczającego 11 Abez cła
– – Pozostałe
– – – Do napięć nieprzekraczających 60 V
8536 50 11– – – – Przyciskowebez cła
8536 50 15– – – – Z pokrętłembez cła
8536 50 19– – – – Pozostałebez cła
8536 50 80– – – Pozostałebez cła
– Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe
8536 61– – Oprawy lamp
8536 61 10– – – Oprawy lamp z gwintem Edisona2,3
8536 61 90– – – Pozostałe2,3
8536 69– – Pozostałe
8536 69 10– – – Do przewodów koncentrycznych (współosiowych)bez cła
8536 69 30– – – Do obwodów drukowanychbez cła
8536 69 90– – – Pozostałe2,3
8536 70 00– Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych3
8536 90– Pozostałe urządzenia
8536 90 01– – Elementy składowe do obwodów elektrycznychbez cła
8536 90 10– – Elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kablibez cła
8536 90 40– – Klamry do akumulatorów w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych objętych pozycjami 8702, 8703, 8704 lub 87112,3
8536 90 95– – Pozostałebez cła
8537 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517
8537 10– Do napięć nieprzekraczających 1 000 V
8537 10 10– – Panele sterowane numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego przetwarzania danych2,1
– – Pozostałe
8537 10 91– – – Urządzenia sterujące z programowalną pamięcią2,1
8537 10 95– – – Dotykowe urządzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez możliwości wyświetlania, do włączenia w urządzenie posiadające wyświetlacz, które działają poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wyświetlaczabez cła
8537 10 98– – – Pozostałe2,1
8537 20– Do napięć przekraczających 1 000 V
8537 20 91– – Do napięć przekraczających 1 000 V, ale nieprzekraczających 72,5 kV2,1
8537 20 99– – Do napięć przekraczających 72,5 kV2,1
8538 Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535, 8536 lub 8537
8538 10 00– Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturębez cła
8538 90– Pozostałe
– – Do urządzeń do testowania płytek półprzewodników
8538 90 11– – – Podzespoły elektroniczne3,2 (18)
8538 90 19– – – Pozostałe1,7 (18)
– – Pozostałe
8538 90 91– – – Podzespoły elektroniczne3,2
8538 90 99– – – Pozostałe1,7
8539 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe; lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED)
8539 10 00– Zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów2,7p/st
– Pozostałe lampy żarowe, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni
8539 21– – Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
8539 21 30– – – W rodzaju stosowanych w motocyklach lub pozostałych pojazdach silnikowych2,7p/st
– – – Pozostałe, do napięć
8539 21 92– – – – Przekraczających 100 V2,7p/st
8539 21 98– – – – Nieprzekraczających 100 V2,7p/st
8539 22– – Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć przekraczających 100 V
8539 22 10– – – Żarówki reflektorowe2,7p/st
8539 22 90– – – Pozostałe2,7p/st
8539 29– – Pozostałe
8539 29 30– – – W rodzaju stosowanych w motocyklach lub innych pojazdach silnikowych2,7p/st
– – – Pozostałe, do napięć
8539 29 92– – – – Przekraczających 100 V2,7p/st
8539 29 98– – – – Nieprzekraczających 100 V2,7p/st
– Lampy wyładowcze, inne niż promienniki lampowe nadfioletu
8539 31– – Fluorescencyjne z termokatodą
8539 31 10– – – Zakończone z obu stron kapturkami2,7p/st
8539 31 90– – – Pozostałe2,7p/st
8539 32– – Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe
8539 32 20– – – Lampy na pary rtęci lub sodu2,7p/st
8539 32 90– – – Lampy metalohalogenkowe2,7p/st
8539 39– – Pozostałe
8539 39 20– – – Lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) do podświetlania płaskich wyświetlaczy panelowychbez cłap/st
8539 39 80– – – Pozostałe2,7p/st
– Promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe
8539 41 00– – Lampy łukowe2,7p/st
8539 49 00– – Pozostałe2,7p/st
8539 50 00– Lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED)3,7p/st
8539 90– Części
8539 90 10– – Trzonki lamp2,7
8539 90 90– – Pozostałe2,7
8540 Lampy elektronowe z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą (na przykład elektronowe lampy próżniowe, wyładowcze lub gazowane, rtęciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizujące)
– Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo
8540 11 00– – Kolorowe14p/st
8540 12 00– – Monochromatyczne7,5p/st
8540 20– Lampy analizujące do kamer telewizyjnych, przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe
8540 20 10– – Lampy analizujące do kamer TV2,7p/st
8540 20 80– – Pozostałe2,7p/st
8540 40 00– Lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, monochromatyczne; lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, kolorowe, z wielkością plamki mniejszą niż 0,4 mm2,6p/st
8540 60 00– Pozostałe lampy elektronopromieniowe2,6p/st
– Lampy mikrofalowe (na przykład magnetrony, klistrony, lampy o fali bieżącej, karcinotrony), z wyłączeniem lamp sterowanych potencjałem siatki
8540 71 00– – Magnetrony2,7p/st
8540 79 00– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe lampy elektronowe
8540 81 00– – Lampy odbiorcze lub wzmacniające2,7p/st
8540 89 00– – Pozostałe2,7p/st
– Części
8540 91 00– – Lamp elektronopromieniowych2,7
8540 99 00– – Pozostałe2,7
8541 Diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe; światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED); oprawione kryształy piezoelektryczne
8541 10 00– Diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED)bez cła
– Tranzystory, inne niż fototranzystory
8541 21 00– – O współczynniku strat mniejszym niż 1 Wbez cła
8541 29 00– – Pozostałebez cła
8541 30 00– Tyrystory, diaki i triaki, inne niż elementy światłoczułebez cła
8541 40– Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED)
8541 40 10– – Diody elektroluminescencyjne (LED), włączając diody laserowebez cła
8541 40 90– – Pozostałebez cła
8541 50 00– Pozostałe elementy półprzewodnikowebez cła
8541 60 00– Oprawione kryształy piezoelektrycznebez cła
8541 90 00– Częścibez cła
8542 Elektroniczne układy scalone
– Elektroniczne układy scalone
8542 31– – Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami
– – – Towary wymienione w uwadze 9 b) (3 i 4) do niniejszego działu
8542 31 11– – – – Wielokomponentowe układy scalone (MCO)bez cła
8542 31 19– – – – Pozostałebez cła
8542 31 90– – – Pozostałebez cła
8542 32– – Pamięci
– – – Towary wymienione w uwadze 9 b) (3 i 4) do niniejszego działu
8542 32 11– – – – Wielokomponentowe układy scalone (MCO)bez cła
8542 32 19– – – – Pozostałebez cła
– – – Pozostałe
– – – – Pamięci dynamiczne (D-RAM)
8542 32 31– – – – – O pojemności nieprzekraczającej 512 Mbbez cłap/st
8542 32 39– – – – – O pojemności przekraczającej 512 Mbbez cłap/st
8542 32 45– – – – Pamięci statyczne (S-RAM) włączając pamięci podręczne (cache-RAM)bez cłap/st
8542 32 55– – – – Pamięci stałe kasowalne promieniami ultrafioletowymi, programowalne (EPROM)bez cłap/st
– – – – Pamięci stałe kasowalne elektrycznie, programowalne (E2PROM), włączając typu flash E2PROM
– – – – – Flash E2PROM
8542 32 61– – – – – – O pojemności nieprzekraczającej 512 Mbbez cłap/st
8542 32 69– – – – – – O pojemności przekraczającej 512 Mbbez cłap/st
8542 32 75– – – – – Pozostałebez cłap/st
8542 32 90– – – – Pozostałe pamięcibez cła
8542 33– – Wzmacniacze
8542 33 10– – – Wielokomponentowe układy scalone (MCO)bez cła
8542 33 90– – – Pozostałebez cła
8542 39– – Pozostałe
– – – Towary wymienione w uwadze 9 b) (3 i 4) do niniejszego działu
8542 39 11– – – – Wielokomponentowe układy scalone (MCO)bez cła
8542 39 19– – – – Pozostałebez cła
8542 39 90– – – Pozostałebez cła
8542 90 00– Częścibez cła
8543 Maszyny i aparatura, elektryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8543 10 00– Akceleratory cząstek4
8543 20 00– Generatory sygnałówbez cła
8543 30– Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy
8543 30 40– – Maszyny do galwanotechniki i elektrolizy w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji obwodów drukowanychbez cła
8543 30 70– – Pozostałe3,7
8543 70– Pozostałe maszyny i aparatura
8543 70 01– – Artykuły specjalnie zaprojektowane do podłączenia do aparatury lub przyrządów telefonicznych, lub telegraficznych, lub do sieci telefonicznych lub telegraficznychbez cła
8543 70 02– – Wzmacniacze mikrofalowebez cła
8543 70 03– – Bezprzewodowe urządzenia na podczerwień do zdalnego sterowania do konsoli do gierbez cła
8543 70 04– – Cyfrowe urządzenia rejestrujące dane lotubez cła
8543 70 05– – Przenośne elektroniczne czytniki, zasilane baterią, do nagrywania i odtwarzania tekstu, nieruchomych obrazów lub plików audiobez cła
8543 70 06– – Cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnału, zdolne do podłączenia do sieci przewodowej lub bezprzewodowej do miksowania dźwiękubez cła
8543 70 07– – Przenośne interaktywne urządzenia elektroniczne do nauki zaprojektowane głównie dla dziecibez cła
8543 70 08– – Maszyny do czyszczenia plazmy, które usuwają organiczne zanieczyszczenia z próbek do mikroskopów elektronowych oraz uchwytów do próbekbez cła
8543 70 09– – Dotykowe urządzenia do wprowadzania danych (tak zwane ekrany dotykowe) bez możliwości wyświetlania, do włączenia w urządzenie posiadające wyświetlacz, które działają poprzez wykrywanie i umiejscowienie dotyku na powierzchni wyświetlaczabez cła
8543 70 10– – Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymibez cła
8543 70 30– – Wzmacniacze antenowe3,7
8543 70 50– – Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania3,7p/st
8543 70 60– – Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych3,7
8543 70 70– – Papierosy elektroniczne3,7
8543 70 90– – Pozostałe3,7
8543 90 00– Częścibez cła
8544 Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza
– Drut nawojowy
8544 11– – Miedziany
8544 11 10– – – Lakierowany lub emaliowany3,7
8544 11 90– – – Pozostały3,7
8544 19 00– – Pozostały3,7
8544 20 00– Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne3,7
8544 30 00– Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających3,7
– Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000 V
8544 42– – Wyposażone w złącza
8544 42 10– – – W rodzaju stosowanych w telekomunikacjibez cła
8544 42 90– – – Pozostałe3,3
8544 49– – Pozostałe
8544 49 20– – – W rodzaju stosowanych w telekomunikacji, do napięć nieprzekraczających 80 Vbez cła
– – – Pozostałe
8544 49 91– – – – Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm3,7
– – – – Pozostałe
8544 49 93– – – – – Do napięć nieprzekraczających 80 V3,7
8544 49 95– – – – – Do napięć przekraczających 80 V, ale mniejszych niż 1 000 V3,7
8544 49 99– – – – – Do napięć 1 000 V3,7
8544 60– Pozostałe przewody elektryczne, do napięć przekraczających 1 000 V
8544 60 10– – Z przewodami miedzianymi3,7
8544 60 90– – Z innymi przewodami3,7
8544 70 00– Kable światłowodowebez cła
8545 Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice
– Elektrody
8545 11 00– – W rodzaju stosowanych w piecach2,7
8545 19 00– – Pozostałe2,7
8545 20 00– Szczotki2,7
8545 90– Pozostałe
8545 90 10– – Rezystory grzejne1,7
8545 90 90– – Pozostałe2,7
8546 Izolatory elektryczne z dowolnego materiału
8546 10 00– Szklane3,7
8546 20 00– Ceramiczne4,7
8546 90– Pozostałe
8546 90 10– – Z tworzyw sztucznych3,7
8546 90 90– – Pozostałe3,7
8547 Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym
8547 10 00– Osprzęt izolacyjny z ceramiki4,7
8547 20 00– Osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych3,7
8547 90 00– Pozostałe3,7
8548 Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
8548 10– Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne
8548 10 10– – Zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne4,7p/st
– – Zużyte akumulatory elektryczne
8548 10 21– – – Akumulatory kwasowo-ołowiowe2,6
8548 10 29– – – Pozostałe2,6
– – Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych
8548 10 91– – – Zawierające ołówbez cła
8548 10 99– – – Pozostałebez cła
8548 90– Pozostałe
8548 90 20– – Pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM i modułybez cła
8548 90 30– – Moduły podświetlające z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), które są źródłami światła składającymi się z jednej lub więcej diod LED i z jednego lub więcej złączy i są montowane na obwodzie drukowanym lub innym podobnym podłożu, oraz innych biernych komponentów, nawet połączonych z komponentami optycznymi lub diodami zabezpieczającymi, oraz wykorzystywane jako oświetlenie podświetleń do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD)bez cła
8548 90 90– – Pozostałe2,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.