Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja V  »   Dział 27 - PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 25 -
SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT
CN - DZIAŁ 26 -
RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ
CN - DZIAŁ 27 -
PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Ziemia ogrodnicza - do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 27

PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 27.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych, innych niż czysty metan i propan, które należy klasyfikować do pozycji 2711;

  b) leków objętych pozycją 3003 lub 3004;

  c) mieszanin węglowodorów nienasyconych objętych pozycją 3301, 3302 lub 3805.

2. Informacje podane w pozycji 2710 dotyczące "olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych" dotyczą nie tylko olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych, lecz również olejów podobnych, także składających się głównie z mieszanin węglowodorów nienasyconych, otrzymanych w dowolnym procesie, pod warunkiem że masa składników niearomatycznych przewyższa masę składników aromatycznych.

Informacje te nie dotyczą jednak ciekłych syntetycznych poliolefin, z których mniej niż 60 % objętościowo destyluje w 300 °C, po przeliczeniu na 1 013 milibarów, gdy stosuje się destylację pod obniżonym ciśnieniem (dział 39).

3. W pozycji 2710 "oleje odpadowe" oznaczają odpady, zawierające głównie oleje ropy naftowej oraz oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (jak opisano w uwadze 2 do niniejszego działu), nawet zmieszane z wodą. Obejmują one:

  a) oleje, które nie nadają się już do użycia jako produkty podstawowe (na przykład zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe);

  b) oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie te oleje i wysokie zagęszczenie dodatków (na przykład chemikaliów), stosowane do wytwarzania produktów podstawowych; oraz 

  c) oleje w postaci emulsji w wodzie lub mieszaniny z wodą, które powstały w wyniku rozlania oleju, mycia zbiorników zasobnikowych lub stosowania cieczy chłodząco-smarujących podczas obróbki skrawaniem.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 2701 11 "antracyt" oznacza węgiel o zawartości substancji lotnej (w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych) nieprzekraczającej 14 %.

2. W podpozycji 2701 12 "węgiel bitumiczny" oznacza węgiel o zawartości substancji lotnych (w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych) przekraczającej 14 % i o granicznej wartości opałowej (w przeliczeniu na wilgotną masę wolną od substancji mineralnych) wynoszącej 5 833 kcal/kg lub więcej.

3. W podpozycjach 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 40 wyrażenia "benzol (benzen)", "toluol (toluen)", "ksylol (ksyleny)" i "naftalen" mają zastosowanie do produktów, które zawierają więcej niż 50 % masy odpowiednio benzenu, toluenu, ksylenów lub naftalenu.

4. W podpozycji 2710 12 wyrażenie "oleje lekkie i preparaty" oznacza takie produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86).

5. W podpozycjach pozycji 2710 określenie "biodiesel" oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych w rodzaju stosowanych jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.

Uwagi dodatkowe (60)

1. W podpozycji 2707 99 80 wyrażenie "fenole" ma zastosowanie do produktów, które zawierają więcej niż 50 % masy fenoli.

2. W pozycji 2710:

  a) "benzyny specjalne" (podpozycje 2710 12 21 i 2710 12 25) oznaczają oleje lekkie, jak określono w uwadze 4 do podpozycji niniejszego działu, niezawierające żadnych preparatów przeciwstukowych i z różnicą nie większą niż 60 °C między temperaturami, w których destyluje 5 % i 90 % objętościowo (włącznie ze stratami);

  b) "benzyna lakiernicza" (podpozycja 2710 12 21) oznacza benzyny specjalne zdefiniowane powyżej w lit. a), z temperaturą zapłonu wyższą niż 21 °C według metody EN ISO 13736;

  c) "oleje średnie" (podpozycje od 2710 19 11 do 2710 19 29) oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 90 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C i 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje przy 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86);

  d) "oleje ciężkie" (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 99 i od 2710 20 11 do 2710 20 90) oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 °C nie może być oznaczony tą metodą;

  e) "oleje napędowe" (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w lit. d), z których 85 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 350 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86);

  f) "oleje opałowe" (podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w lit. d) (inne niż oleje napędowe, jak zdefiniowano w lit. e)), które dla odpowiadającego rozcieńczonego koloru C posiadają lepkość V:

   — nieprzekraczającą przedstawionej w pierwszej linii poniższej tabeli, kiedy zawartość popiołu siarczanowego jest mniejsza niż 1 % według metody ISO 3987, a liczba zmydlenia jest mniejsza niż 4 według metody ISO 6293-1 lub ISO 6293-2 (w przypadkach gdy produkt zawiera jeden lub więcej biokomponentów wymóg określony w tym tiret, zgodnie z którym liczba zmydlenia musi być mniejsza niż 4, nie ma zastosowania),

   — przekraczającą przedstawioną w linii drugiej, kiedy temperatura płynięcia jest nie mniejsza niż 10 °C według metody ISO 3016,

   — przekraczającą przedstawioną w pierwszej linii, ale nieprzekraczającą przedstawionej w drugiej linii, gdy 25 % objętościowo lub więcej destyluje w 300 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub jeżeli mniej niż 25 % objętościowo destyluje przy 300 °C, gdy temperatura płynięcia jest wyższa niż 10 °C poniżej zera metodą ISO 3016. Niniejsze przepisy stosuje się jedynie do olejów o rozcieńczonym kolorze C mniejszym niż 2.

Rozcieńczony kolor C/Lepkość V – tabela zgodności

Kolor C

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5
i powyżej

Lepkość

V

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

 

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

   Określenie "lepkość V" oznacza lepkość kinematyczną w 50 °C wyrażoną jako 10–6 m2 s–1 według metody EN ISO 3104.

   Określenie "rozcieńczony kolor C" oznacza kolor produktu, jak określono według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500), gdy jedną część tego produktu zmieszano objętościowo ze 100 częściami ksylenu, toluenu lub innego odpowiedniego rozpuszczalnika. Kolor należy określić natychmiast po rozcieńczeniu.

   Wyrażenie "biokomponenty" oznacza tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych (FAMAE).

   Podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38 obejmują jedynie oleje opałowe o kolorze naturalnym.

   Te podpozycje nie obejmują olejów ciężkich zdefiniowanych w lit. d), dla których nie można określić:

    — procentu (zero będzie uznane jako procent) destylacji w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86),

    — lepkości kinematycznej w 50 °C metodą EN ISO 3104,

    — lub koloru rozcieńczenia C według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500).

   Takie produkty objęte są podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 lub 2710 20 90;

   g) "zawierający biodiesel" oznacza, że produkty objęte podpozycją 2710 20 mają minimalną zawartość biodiesla, tj. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMAE) w rodzaju stosowanych jako paliwo, 0,5 % obliczoną objętościowo (oznaczenie metodą EN 14078).

3. W pozycji 2712 wyrażenie "surowa wazelina" (podpozycja 2712 10 10) będzie stosowane do wazeliny o kolorze naturalnym wyższym niż 4,5 według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500).

4. W podpozycjach od 2712 90 31 do 2712 90 39 określenie "surowy" będzie stosowane do produktów:

  a) o zawartości oleju 3,5 % masy lub większej, jeżeli ich lepkość w 100 °C jest niższa niż 9 × 10–6 m2 s–1 według metody EN ISO 3104; lub

  b) o kolorze naturalnym wyższym niż 3 według metody ISO 2049 (równoważnej metodzie ASTM D 1500), jeżeli ich lepkość w 100 °C wynosi 9 × 10–6 m2 s–1 lub więcej według metody EN ISO 3104.

5. W pozycjach 2710, 2711 i 2712 określenie "proces specyficzny" będzie stosowane do następujących procesów:

  a) destylacji w próżni;

  b) redestylacji przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

  c) krakowania;

  d) reformowania;

  e) ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;

  f) procesu zawierającego wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiami aktywnymi, ziemiami aktywowanymi i aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;

  g) polimeryzacji;

  h) alkilowania;

  ij) izomeryzacji;

  k) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 31 do 2710 19 99) odsiarczania wodorem dającego redukcję przynajmniej 85 % zawartości siarki w przetwarzanych produktach (metoda EN ISO 20846, EN ISO 20884 lub EN ISO 14596 lub EN ISO 24260, EN ISO 20847 i EN ISO 8754);

  l) (tylko w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710) odparafinowania w innym procesie niż filtrowanie;

  m) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 31 do 2710 19 99) traktowania wodorem przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze wyższej niż 250 °C przy użyciu katalizatora innego niż dla efektu odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze traktowanie wodorem olejów smarowych objętych podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie będzie jednak uważane za proces specyficzny;

  n) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 51 do 2710 19 67) destylacji atmosferycznej, pod warunkiem że mniej niż 30 % objętościowo tych produktów zostanie oddestylowane, włącznie ze stratami, w 300 °C przy zastosowaniu metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86). Jeśli 30 % lub więcej takich produktów, włącznie ze stratami, destyluje w 300 °C metodą ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86), ilości produktów, które mogą być otrzymane podczas destylacji atmosferycznej i które objęte są podpozycjami od 2710 12 11 do 2710 12 90 lub od 2710 19 11 do 2710 19 29, należy oclić według takich stawek, jakie zostały przewidziane dla podpozycji od 2710 19 62 do 2710 19 67, zgodnie z rodzajem i wartością użytych produktów oraz masą netto otrzymanych wyrobów. Ta reguła nie ma zastosowania do produktów tak otrzymanych, które w okresie sześciu miesięcy i zgodnie z innymi warunkami, które mogą być określone przez właściwe władze, mają być poddane specyficznemu procesowi lub przemianie chemicznej w procesie niebędącym procesem specyficznym;

  o) (tylko w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami od 2710 19 71 do 2710 19 99) obróbki przy pomocy elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości;

  p) wyłącznie dla produktów objętych podpozycją 2712 90 31: odolejania w procesie krystalizacji frakcyjnej.

O ile jakaś wcześniejsza wstępna obróbka do wyżej wymienionych procesów jest niezbędna z powodu wymagań technicznych, klauzulę wyłączającą stosuje się tylko do ilości produktów przewidzianych i podlegających tym procesom; wszelkie produkty odpadowe powstałe podczas wstępnej obróbki są również wolne od opłat celnych.

6. Te produkty, które mogą być otrzymane podczas przemiany chemicznej lub podczas obróbki wstępnej, która może być niezbędna ze względu na wymagania techniczne i które objęte są pozycjami lub podpozycjami 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, od 2712 90 31 do 2712 90 99, i 2713 90, podlegają ocleniu takimi samymi stawkami, jak przewidziane dla produktów "do innych celów", zgodnie z rodzajem i wartością produktów użytych i masą netto produktów otrzymanych. Niniejsza reguła nie ma zastosowania do takich produktów objętych podpozycjami od 2710 do 2712, które w okresie sześciu miesięcy i z uwzględnieniem innych warunków, które mogą być określone przez właściwe władze, mają zostać poddane specjalnemu procesowi lub dalszej przemianie chemicznej.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla
– Węgiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany
2701 11 00– – Antracytbez cła
2701 12– – Węgiel bitumiczny
2701 12 10– – – Węgiel koksowybez cła
2701 12 90– – – Pozostałybez cła
2701 19 00– – Węgiel pozostałybez cła
2701 20 00– Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węglabez cła
2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu
2702 10 00– Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowanybez cła
2702 20 00– Węgiel brunatny (lignit) aglomerowanybez cła
2703 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowanybez cła
2704 00 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy
2704 00 10– Koks i półkoks, z węglabez cła
2704 00 30– Koks i półkoks, z węgla brunatnego (lignitu)bez cła
2704 00 90– Pozostałebez cła
2705 00 00 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowebez cła1 000 m3
2706 00 00 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymibez cła
2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
2707 10 00– Benzol (benzen)(24)
2707 20 00– Toluol (toluen)(24)
2707 30 00– Ksylol (ksyleny)(24)
2707 40 00– Naftalenbez cła
2707 50 00– Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)(24)
– Pozostałe
2707 91 00– – Oleje kreozotowe1,7
2707 99– – Pozostałe
– – – Oleje surowe
2707 99 11– – – – Surowe oleje lekkie, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C1,7
2707 99 19– – – – Pozostałebez cła
2707 99 20– – – Lekkie składniki siarkowe; antracenbez cła
2707 99 50– – – Produkty zasadowe1,7
2707 99 80– – – Fenole1,2
– – – Pozostałe
2707 99 91– – – – Do produkcji produktów objętych pozycją 2803 (12)bez cła
2707 99 99– – – – Pozostałe1,7
2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych
2708 10 00– Pakbez cła
2708 20 00– Koks pakowybez cła
2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
2709 00 10– Kondensaty gazu naturalnegobez cła
2709 00 90– Pozostałebez cła
2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
– Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż te zawierające biodiesel i inne niż oleje odpadowe
2710 12– – Oleje lekkie i preparaty
2710 12 11– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)4,7 (18)
2710 12 15– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 12 11 (12)4,7 (18) (61)
– – – Do innych celów
– – – – Benzyny specjalne
2710 12 21– – – – – Benzyna lakiernicza4,7
2710 12 25– – – – – Pozostałe4,7
– – – – Pozostałe
– – – – – Benzyna silnikowa
2710 12 31– – – – – – Benzyna lotnicza4,7
– – – – – – Pozostałe, z zawartością ołowiu
– – – – – – – Nieprzekraczającą 0,013 g/l
2710 12 41– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 954,7m3 (62)
2710 12 45– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 984,7m3 (62)
2710 12 49– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej4,7m3 (62)
2710 12 50– – – – – – – Przekraczającą 0,013 g/l4,7m3 (62)
2710 12 70– – – – – Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych4,7
2710 12 90– – – – – Pozostałe oleje lekkie4,7
2710 19– – Pozostałe
– – – Oleje średnie
2710 19 11– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)4,7 (18)
2710 19 15– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 11 (12)4,7 (18) (61)
– – – – Do innych celów
– – – – – Nafta
2710 19 21– – – – – – Paliwo do silników odrzutowych4,7 (18)
2710 19 25– – – – – – Pozostała4,7
2710 19 29– – – – – Pozostałe4,7
– – – Oleje ciężkie
– – – – Oleje napędowe
2710 19 31– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)3,5 (18)
2710 19 35– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 31 (12)3,5 (18) (61)
– – – – – Do innych celów
2710 19 43– – – – – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy3,5 (63)
2710 19 46– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,002 % masy3,5 (63)
2710 19 47– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,002 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy3,5 (63)
2710 19 48– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy3,5 (63)
– – – – Oleje opałowe
2710 19 51– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)3,5 (18)
2710 19 55– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 51 (12)3,5 (18) (61)
– – – – – Do innych celów
2710 19 62– – – – – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy3,5
2710 19 66– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 0,5 % masy3,5
2710 19 67– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy3,5
– – – – Oleje smarowe; pozostałe oleje
2710 19 71– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)3,7 (18)
2710 19 75– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71 (12)3,7 (18) (61)
– – – – – Do innych celów
2710 19 81– – – – – – Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe3,7
2710 19 83– – – – – – Oleje hydrauliczne3,7
2710 19 85– – – – – – Oleje białe, parafina ciekła3,7
2710 19 87– – – – – – Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe3,7
2710 19 91– – – – – – Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne3,7
2710 19 93– – – – – – Oleje izolacyjne3,7
2710 19 99– – – – – – Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje3,7
2710 20– Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe
– – Oleje napędowe
2710 20 11– – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy3,5 (63)
2710 20 16– – – O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy3,5 (63)
2710 20 19– – – O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy3,5 (63)
– – Oleje opałowe
2710 20 32– – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,5 % masy3,5
2710 20 38– – – O zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy3,5
2710 20 90– – Pozostałe oleje3,7
– Oleje odpadowe
2710 91 00– – Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)3,5
2710 99 00– – Pozostałe3,5 (134)
2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
– Skroplone
2711 11 00– – Gaz ziemny0,7 (18)TJ
2711 12– – Propan
– – – Propan o czystości nie mniejszej niż 99 %
2711 12 11– – – – Stosowany jako paliwo napędowe lub do ogrzewania8
2711 12 19– – – – Do innych celów (12)bez cła
– – – Pozostałe
2711 12 91– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)0,7 (18)
2711 12 93– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2711 12 91 (12)0,7 (18) (61)
– – – – Do innych celów
2711 12 94– – – – – O czystości przekraczającej 90 %, ale mniejszej niż 99 %0,7
2711 12 97– – – – – Pozostały0,7
2711 13– – Butany
2711 13 10– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)0,7 (18)
2711 13 30– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2711 13 10 (12)0,7 (18) (61)
– – – Do innych celów
2711 13 91– – – – O czystości przekraczającej 90 %, ale mniejszej niż 95 %0,7
2711 13 97– – – – Pozostałe0,7
2711 14 00– – Etylen, propylen, butylen i butadien0,7 (18)
2711 19 00– – Pozostałe0,7 (18)
– W stanie gazowym
2711 21 00– – Gaz ziemny0,7 (18)TJ
2711 29 00– – Pozostałe0,7 (18)
2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
2712 10– Wazelina
2712 10 10– – Surowa0,7 (18)
2712 10 90– – Pozostała2,2
2712 20– Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju
2712 20 10– – Parafina syntetyczna o ciężarze cząsteczkowym 460 lub większym, ale nieprzekraczającym 1 560bez cła
2712 20 90– – Pozostała2,2
2712 90– Pozostałe
– – Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy (produkty naturalne)
2712 90 11– – – Surowe0,7
2712 90 19– – – Pozostałe2,2
– – Pozostałe
– – – Surowe
2712 90 31– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego (12)0,7 (18)
2712 90 33– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2712 90 31 (12)0,7 (18) (61)
2712 90 39– – – – Do innych celów0,7
– – – Pozostałe
2712 90 91– – – – Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 28 atomów węglabez cła
2712 90 99– – – – Pozostałe2,2
2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
– Koks naftowy
2713 11 00– – Niekalcynowanybez cła
2713 12 00– – Kalcynowanybez cła
2713 20 00– Bitum naftowybez cła
2713 90– Inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
2713 90 10– – Do produkcji produktów objętych pozycją 2803 (12)0,7 (18)
2713 90 90– – Pozostałe0,7
2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
2714 10 00– Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumicznebez cła
2714 90 00– Pozostałebez cła
2715 00 00 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)bez cła
2716 00 00 Energia elektrycznabez cła1 000 kWh
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.